THƯ VIỆN AUTOCAD MCCB, CONTACTOR, RELAY NHIỆT, ACB, BIẾN tần, PLC HÃNG LS

1 65 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:33

Trong đây là tập hợp tất cả thiết bị CAD của hãng LS dành cho các bạn đang làm việc và củng như học tập về lĩnh vực thiết kế tủ điện công nghiệp. Gồm các MCCB, ELCB, ACB, CONTACTOR, CONTACTOR CHO TỤ BÙ, BIẾN TẦN, PLC,.. Các thiết bị của hãng LS được dùng để bố trí trong tủ bảng điện, được phân loại theo những loại chính sau đây :+Tủ điện phân phối+Tủ điện điều khiển Tủ tụ bù+ Tủ ATS+ Tủ hợp bộ trung thế+ Tủ bảng điện hòa đồng bộ+ Tủ bảng điện PCCC+ Tủ điện viễn thông – tủ rack THƯ VIỆN THIẾT BỊ CAD HÃNG LS MCCB 210.0000 70.0000 34.5000 44.0000 34.5000 7.0000 10.0000 15.0000 37.0000 76.0000 Ø13.5000 Ø13.5000 8.0000 Ø8.0000 Ø8.0000 56.0000 90.6000 77.6000 243.0000 150.0000 23.9000 96.0000 275.0000 25.0000 280 280 17.0000 16.5000 54.1000 76.0000 70.0000 70.0000 95 95 109 109 113 113 145 44 145 34.5 Ø14 29 44 11 ELCB 10.5 112.0000 111.0000 97.0000 100.0000 243.0000 100.0000 152.0000 70.0000 59 ACB 212.0000(3P) 212.0000(3P) 85 85 85 50 85 85 50 45 85 165 45 15 25 25 25 45 25 15 50 85 85 15 85 85 85 85 85 50 85 85 15 2-Ø13 20 165 165 85 50 30 15 3515 115 3515 115 4-Ø14 Mounting Hole 20 50 25 20 15 115 30 25 200 15 20 270 270 479 20 42.5 15 DISCONNECTED & TEST 20 42.5 85 CONNECTED 50 55 25 20 260 200 10 430 50 133 85 38.5 85 60 260 200 10 419 260 115 60 419 375 350 430 270 405 78 4-Ø13 MOUNTING HOLE 115 375 6-Ø13 MOUNTING HOLE 200 10 115 375 11.5 38.5 6-Ø13 MOUNTING HOLE LSIS 003-1 A3 AN/AS/AH-06~16-D4 1600AF(D)-630A~1600A 4P-Drawout-Hor AN/AS/AH-06~16-D4 1600AF(D)-630A~1600A 4P-Drawout-Front LSIS 003-1 A3 85 85 85 85 AN/AS/AH-06~16-D4 1600AF(D)-630A~1600A 4P-Drawout-Ver LSIS 003-1 A3 LSIS 003-1 A3 85 50 85 15 45 85 85 165 85 15 115 115 115 35 4-Ø14 Mounting Hole 20 20 15 50 25 20 30 15 85 50 15 165 165 30 85 85 50 230 25 25 45 25 45 50 5.5 85 ARC CHUTE SURFACE 270 405 483 60 419 200 41 18 85 97 41 18 AN/AS/AH-06~16-D4 1600AF(D)-630~1600A 4P-Fixed-Front AN/AS/AH-06~16-D3 1600AF(D)-630A~1600A 3P-Fixed-Ver LSIS 003-1 A3 2-M12 Tap CMB-U/F 200 5.5 AN/AS/AH-06~16-D3 1600AF(D)-630~1600A 3P-Fixed-Hor 85 55 90 (INSULATION BARRIER) 15 45 97 165 295 41 18 20 65 133 405 165 439 LSIS 003-1 A3 DISCONNECTED & TEST CONNECTED 50 15 167 2-M12 Tap CMB-U/F 200 12 32.5 250 20 42.5 90 35 35 12 45 350 165 295 430 20 270 65 20 42 12 165 354 108 165 479 ARC CHUTE SURFACE 50 12 32.5 260 345 ARC CHUTE SURFACE 15 167 13.5 55 2-M12 Tap CMB-U/F 67 45 35 35 20 165 295 479 CONNECTED 50 167 483 320 300 50 270 270 300 320 20 133 83 133 118 15 20 260 345 260 DISCONNECTED & TEST 67 59.5 65 50 55 15 15 15 270 12 354 200 2-Ø13 85 85 345 270 300 320 35 165 35 20 165 2-Ø13 2-Ø13 19.5 (INSULATION BARRIER) Operating panel center (INSULATION BARRIER) 12 25 50 150 Operating panel center 90 150 (INSULATION BARRIER) 200 280 280 90 150 Operating panel center 200 385 2-Ø13 354 300 280 50 330 300 25 25 439 50 4-Ø14 Mounting Hole 2-Ø13 354 25 415 4-Ø14 Mounting Hole 330 35 15 15 15 25 50 50 25 300 50 200 354 2-Ø13 439 200 200 330 415 2-Ø13 439 25 4-Ø14 Mounting Hole 50 25 25 50 2-Ø13 4-Ø14 Mounting Hole 415 280 385 385 280 150 280 2-Ø13 260 15 15 334 260 334 200 15 55 Operating panel center DISCONNECTED & TEST 394 20 15 20 20 15 ARC CHUTE SURFACE 55 334 25 20 55 ARC CHUTE SURFACE (INSULATION BARRIER) 483 CMB-U/F 165 2-M12 Tap CMB-U/F 200 334 200 10 85 60 260 200 10 334 375 350 50 430 260 38.5 4-Ø13 MOUNTING HOLE 85 4-Ø13 MOUNTING HOLE 115 375 270 133 97 41 18 60 260 AN/AS/AH-06~16-D3 1600AF(D)-630~1600A 3P-Fixed-Front 405 483 5.5 115 60 200 10 334 115 375 11.5 AN/AS/AH-06~16-D3 1600AF(D)-630A~1600A 3P-Drawout-Hor 38.5 4-Ø13 MOUNTING HOLE AN/AS/AH-06~16-D3 1600AF(D)-630A~1600A 3P-Drawout-Front LSIS 003-1 A3 85 430 45 295 LSIS 003-1 A3 97 20 41 18 65 AN/AS/AH-06~16-D4 1600AF(D)-630A~1600A 4P-Fixed-Ver 165 354 405 15 12 165 270 12 32.5 41 18 45 200 165 295 LSIS 003-1 A3 78 20 35 20 65 35 42 12 AN/AS/AH-06~16-D4 1600AF(D)-630~1600A 4P-Fixed-Hor 350 165 439 133 250 430 12 32.5 LSIS 003-1 A3 85 15 50 45 270 165 295 405 20 200 65 108 12 35 35 20 165 439 CONNECTED 50 2-M12 Tap 67 15 67 59.5 35 35 20 250 20 167 90 (INSULATION BARRIER) 2-M12 Tap CMB-U/F 12 DISCONNECTED & TEST 394 13.5 ARC CHUTE SURFACE 270 270 300 320 270 270 133 83 320 300 118 260 50 20 167 55 50 15 90 133 270 DISCONNECTED & TEST CONNECTED 394 CONNECTED 50 167 270 300 320 2-Ø13 19.5 90 (INSULATION BARRIER) 150 (INSULATION BARRIER) 2-Ø13 25 Operating panel center 90 150 Operating panel center AN/AS/AH-06~16-D3 1600AF(D)-630A~1600A 3P-Drawout-Ver LSIS 003-1 A3 LSIS 003-1 A3 85 15 115 25 45 15 3515 165 30 25 75 200 25 25 75 20 25 15 4-Ø14 Mounting Hole 3-Ø13 330 3-Ø13 354 300 85 280 260 345 90 150 (INSULATION BARRIER) 20 DISCONNECTED & TEST 479 15 Operating panel center 20 42.5 CONNECTED 50 15 167 55 ARC CHUTE SURFACE 90 12 165 65 20 165 133 45 295 32.5 260 60 85 97 41 18 354 350 430 270 67 405 75 35 35 29.5 20 165 75 133 270 320 270 2-M12 Tap CMB-U/F 58 300 75 (INSULATION BARRIER) 12 200375 115 10 419 38.5 6-Ø13 MOUNTING HOLE AS/AH-20-D3 2000AF(D)-2000A 3P-Fixed-Ver AS/AH-20-D4 2000AF(D)-2000A 4P-Drawout-Ver LSIS 003-1 A3 LSIS 003-1 A3 85 85 15 85 85 85 25 45 115 15 35 15 25 75 25 25 25 75 20 200 165 30 15 4-Ø14 Mounting Hole 3-Ø13 415 3-Ø13 439 260 334 385 DISCONNECTED & TEST CONNECTED 280 20 394 50 20 90 (INSULATION BARRIER) 150 Operating panel center 15 167 55 ARC CHUTE SURFACE 15 90 (INSULATION BARRIER) 2-M12 Tap 430 65 20 165 350 67 29.5 12 45 295 32.5 97 165 439 41 18 250 12 35 35 20 75 133 405 270 133 75 270 270 320 58 300 75 CMB-U/F 260 60 334 200375 115 10 38.5 6-Ø13 MOUNTING HOLE AS/AH-20-D4 2000AF(D)-2000A 4P-Fixed-Ver AS/AH-20-D3 2000AF(D)-2000A 3P-Drawout-Ver LSIS 003-1 A3 115 115 115 115 115 115 75 20 45 25 25 45 25 45 75 5.5 LSIS 003-1 A3 165 30 15 115 115 75 115 115 115 115 115 75 20 115 115 115 75 25 75 25 200 7525 25 3-Ø13 3-Ø13 212.5 15 15 25 55 75 200 19.5 25 25 Operating panel center (INSULATION BARRIER) 3-Ø13 75 270 483 270 320 300 58 115 260 375 133 270 20 15 65 20 165 55 90 (INSULATION BARRIER) 115 260 60 375 LSIS 003-1 A3 LSIS 003-1 A3 200375 115 115 115 200 483 6-Ø13 MOUNTING HOLE 115 375 38.5 115 60 260 6-Ø13 MOUNTING HOLE 200 10 527 115 375 11.5 AN/AS/AH-20(06)~32-E4 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 4P-Drawout-Ver AN/AS/AH-20(06)~32-E4 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 4P-Drawout-Front 115 75 115 5.5 115 LSIS 003-1 A3 20 LSIS 003-1 A3 LSIS 003-1 A3 45 25 15 165 115 115 115 75 25 25 115 75 115 115 25 4-Ø14 Mounting Hole 25 20 4-Ø14 Mounting Hole 523 34 3-Ø13 200 25 3-Ø13 3-Ø13 260 DISCONNECTED & TEST 260 260 50 15 412 20 55 472 ARC CHUTE SURFACE 20 50 206 15 55 90 (INSULATION BARRIER) 45 260 60 412 200375 212.5 115 38.5 412 60 10 6-Ø13 MOUNTING HOLE 150 140 15 10 140 150 150 483 212.5 60 260 38.5 412 200 10 115 375 11.5 AN/AS/AH-20(06)~32-E3 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 3P-Drawout-Ver AN/AS/AH-20(06)~32-E3 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 3P-Drawout-Front LSIS 003-1 A3 150 140 10 15 4-Ø13 MOUNTING HOLE 115 375 LSIS 003-1 A3 3415 17.5 200 6-Ø13 MOUNTING HOLE AN/AS/AH-20(06)~32-E3 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 3P-Drawout-Hor 150 405 75 430 260 10 78 AN/AS/AH-20(06)~32-E4 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 4P-Fixed-Front LSIS 003-1 A3 140 2-M12 Tap CMB-U/F 41 18 5.5 165 295 25 350 20 133 65 97 12 405 204 547 133 405 319 41 18 12 AN/AS/AH-20(06)~32-E4 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 4P-Fixed-Ver ARC CHUTE SURFACE 55 2-M12 Tap CMB-U/F 212.5 32.5 CONNECTED ARC CHUTE SURFACE 90 2-M12 Tap CMB-U/F 45 270 165 295 41 18 20 65 20 29.5 35 12 20 204 547 350 319 AN/AS/AH-20(06)~32-E4 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 4P-Fixed-Hor 97 12 32.5 15 13.5 75 45 430 165 295 270 20 108 65 35 20 12 67 20 67 57 35 35 20 204 547 50 206 CONNECTED (INSULATION BARRIER) 319 20 DISCONNECTED & TEST CONNECTED 430 270 20 206 412 472 20 DISCONNECTED & TEST 472 483 270 320 35 20 133 58 35 300 75 270 270 300 320 270 113 133 270 320 300 20 412 12 75 25 75 3-Ø13 212.5 15 15 55 25 25 19.5 25 25 200 25 Operating panel center 90 (INSULATION BARRIER) Operating panel center 15 15 189 280 189 280 75 304 493 304 90 (INSULATION BARRIER) Operating panel center 15 493 3-Ø13 547 189 280 34 15 547 523 3-Ø13 493 200 25 75 25 20 4-Ø14 Mounting Hole 523 547 304 115 20 75 20 15 115 75 30 15 165 165 30 115 270 25 45 25 45 75 25 41 18 60 10 527 AN/AS/AH-20(06)~32-E4 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 4P-Drawout-Hor 115 405 75 270 260 375 6-Ø13 MOUNTING HOLE 350 133 115 38.5 97 41 18 115 10 527 AN/AS/AH-20(06)~32-E3 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 3P-Fixed-Front 41 18 AN/AS/AH-20(06)~32-E3 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 3P-Fixed-Ver 97 133 5.5 430 45 405 165 295 AN/AS/AH-20(06)~32-E3 3200AF(E)-2000A(630A)~3200A 3P-Fixed-Hor 115 55 2-M12 Tap 20 20 350 65 430 12 405 204 270 204 432 115 ARC CHUTE SURFACE 15 206 ARC CHUTE SURFACE 2-M12 Tap CMB-U/F CMB-U/F 32.5 12 LSIS 003-1 A3 50 20 57.5 13.5 15 CMB-U/F 212.5 35 35 DISCONNECTED & TEST CONNECTED 587 CONNECTED 50 206 90 20 260 20 DISCONNECTED & TEST 20 57.5 ARC CHUTE SURFACE 2-M12 Tap 45 295 587 55 (INSULATION BARRIER) 29.5 12 204 432 212.5 204 375 375 50 20 206 75 12 32.5 260 DISCONNECTED & TEST CONNECTED 587 67 45 212.5 165 295 78 20 108 65 432 35 35 20 57 12 204 67 20 20 204 430 270 320 300 113 133 270 35 300 270 320 35 20 115 115 20 57.5 12 270 15 15 15 15 189 280 90 Operating panel center 34 34 189 189 280 (INSULATION BARRIER) 115 378 3-Ø13 189 90 Operating panel center 3-Ø13 408 432 432 378 189 280 115 4-Ø14 Mounting Hole 25 25 4-Ø14 Mounting Hole 408 3-Ø13 378 75 25 25 20 75 25 20 20 25 15 432 200 165 165 15 30 4-Ø14 Mounting Hole 408 189 15 40 100 140 25 100 M12*80L bolt 25125 25 165 200 10 100 20 10 25 25 200 12.5 25 25 10 4-Ø14 Mounting Hole 5-Ø13 10 4-Ø13 432 115 260 189 20 20 57.5 20 15 55 55 ARC CHUTE SURFACE 90 (INSULATION BARRIER) 125 CMB-U/F 405 55 33 430 270 405 350 98 125 115 260 60 200 10 375 115 115 375 527 260 66.5 84.5 22 112.5 41 18 45 165 295 125 55 20 AS/AH-40-E3 4000AF(E)-4000A 3P-Fixed-Hor 87 65 41 18 12 59.5 204 432 204 65.5 4.5 35 20 12 45 35 67 153 33 158 270 DISCONNECTED & TEST CONNECTED 50 15 206 2-M12 Tap 270 320 300 55 165 295 20 57.5 90 (INSULATION BARRIER) 98 153 29.5 55 57 20 125 15 270 270 300 320 35 20 35 65 587 ARC CHUTE SURFACE 2-M12 Tap CMB-U/F 12 260 375 CONNECTED 50 206 (INSULATION BARRIER) 15 Operating panel center DISCONNECTED & TEST 587 90 280 (INSULATION BARRIER) 204 432 430 90 Operating panel center 115 375 378 189 189 280 350 408 378 204 270 4-Ø13 432 12.5 408 189 12 158 10 25 12.5 20 100 25 10 25 12.5 165 4-Ø13 4-Ø14 Mounting Hole 15 10 15 25 15 15 125*10t-3ea 15 115 25 34 25 115 45 45 25 34 100 25 34 12.5 60 375 6-Ø13 MOUNTING HOLE 200 10 115 375 527 98.5 6-Ø13 MOUNTING HOLE AS/AH-40-E3 4000AF(E)-4000A 3P-Fixed-Ver AS/AH-40-E4 4000AF(E)-4000A 4P-Drawout-Hor AS/AH-40-E4 4000AF(E)-4000A 4P-Drawout-Ver LSIS 003-1 A3 LSIS 003-1 A3 LSIS 003-1 A3 LSIS 003-1 A3 150 150 150 150 140 17.5 140 140 15 10 15 100 3415 140 150 17.5 10 12.5 15 40 140 100 25 34 115 25 125 25 25 25 200 10 12.5 260 260 412 304 DISCONNECTED & TEST CONNECTED 189 20 90 Operating panel center 5-Ø13 10 4-Ø13 523 547 493 189 280 15 10 15 10 25 4-Ø14 Mounting Hole 4-Ø13 493 125*10t-3ea 100 25 200 25 100 20 12.5 25 10 10 100 25 10 12.5 25 20 4-Ø14 Mounting Hole 523 547 304 M12*80L bolt 4-Ø13 25 165 15 12.5 165 15 25 25 25 34 115 34 45 45 15 472 Operating panel center 20 206 15 DISCONNECTED & TEST 412 50 20 90 (INSULATION BARRIER) 280 (INSULATION BARRIER) 55 472 20 ARC CHUTE SURFACE 50 206 15 CONNECTED 55 ARC CHUTE SURFACE 15 15 90 90 (INSULATION BARRIER) (INSULATION BARRIER) 2-M12 Tap 2-M12 Tap CMB-U/F 125 CMB-U/F 125 350 33 158 430 270 405 55 430 405 270 67 112.5 260 412 60 10 200 125 115 375 260 66.5 84.5 45 22 165 295 41 18 20 60 65 55 12 87 204 547 59.5 319 65.5 35 35 20 12 45 41 18 165 295 20 350 98 125 65 4.5 12 57 29.5 55 204 547 153 33 158 270 270 320 300 55 153 98 270 270 300 320 35 319 35 20 12 412 10 200 115 375 4-Ø13 MOUNTING HOLE AS/AH-40-E4 4000AF(E)-4000A 4P-Fixed-Hor AS/AH-40-E3 4000AF(E)-4000A 3P-Drawout-Hor AS/AH-40-E3 4000AF(E)-4000A 3P-Drawout-Ver LSIS 003-1 A3 102 0.9kg 86.8 33.5 36.5 94.9 73.5 57 33.5 118.5 36.5 35.3 36.5 33.5 33.5 129.9 36.5 33.5 46 102 86.8 73.5 46 65 65 49.5 49.5 129.9 73.5 65 49.5 46.6 28.1 46 73.5 49.5 65 102 57 35.3 32.6 89.7 70.5 3.7 86.3 0.7kg 0.5kg 1.1kg 1.3kg 90 45 66 35 7.5 102 57 117.1 51 35 57 117.1 35 35 139.4 51 83 75 60 51 75 104.3 51 83 139.4 83 35 75 75 60 83 60 75 75 60 83 90 102 90 69 45 60 35 83 90 35 51 102 57 45 35 83 60 75 0.6kg 0.5kg 0.8kg 0.9kg 32.6 3.7 86.3 70.5 1.4kg 45 0.6kg 1.1kg 90 119 72 47 55 41 146.4 55 47 99.4 79 41 122 47 55 119 119 67 41 79 146.4 47 47 41 41 122 146.4 67 47 47 41 41 122 67 119 41 47 71 106 92 100 100 71 106 92 163.8 92 106 163.8 71 100 106 100 106 92 100 92 100 106 106 73 131 73 100 55 92 0.3kg 45.5 1.2kg 1kg 5.3 1.3kg 95 3.7 110.8 0.9kg 45 70 135.8 26.4 60 85 1.8kg 1.3kg 135.8 55 60 70 172.3 94 70 121.5 60 55 2.4kg 85 100 1.9kg 152 2.5 82 135.8 94 70 135.8 60 55 70 172.3 60 55 55 152 82 135.8 60 60 55 55 152 82 172.3 60 55 60 55 1.9kg 2.8kg 211.9 130 5.2kg 70 110 3.8kg 2.3kg 126.5 130.3 M3.5 130 3.3kg 62.2 110.7 3.7 140 103 140 103 2.7kg 140 103 130 105 172.8 211.4 130 140 130 140 130 140 140 103 130 1.8kg 95 83 72 M4(Mounting hole) 72.7 (Coil terminal) 226 (Main terminal) M8 226 119 202 202 95 130.3 83 67 72.7 107 130.3 83 83 72.7 72.7 107 130.3 27.4 236.2 184.1 114 148 114 158 158 114 236.2 114 158 148 148 140 45 45 138 120.4 83 140 45 45 124.4 151.5 170 170 73.5 65 49.5 73.5 46 73.5 46 71 1kg 36.5 M4(Mounting hole) 63.3 46 M3.5 (Aux terminal) (Main terminal) M4/M5 69 93.1 47 73.5 33.5 0.7kg 0.5kg 86 M4 (Main terminal) 0.5kg 117.1 45 0.4kg 72 140 36.5 33.5 33.5 49.5 73.5 67.4 (Aux terminal) M3.5 45 (Coil terminal) 36.5 33.5 65 49.5 35 119 73.5 117.4 36.5 33.5 124 65 49.5 73.5 65 85.3 73.2 49.5 36.5 37 36.5 37 60.1 46.6 73.5 CONTACTOR FOR TỤ BÙ 85.3 102 57 57 3.6 M3.5 95 0.3kg 66 55 36 21.8 140 102 33.5 65 M3.5 (Main terminal) 117.7 45 36.5 33.5 90 22 83 36.5 52.4 102 46 (Aux terminal) M3.5 0.5kg 0.3kg 86 63.3 29 45 106 79 (Main terminal) 36.5 33.5 73.5 84.1 43 124 110.7 63.7 65 45 49.5 36.5 33.5 52.4 46 79 11.6 45 10.9 10.9 contacor-relay 106 M3.5 (Aux terminal) 45 M3.5 45 30 46 M3.5 (Coil terminal) 45 LSIS 003-1 A3 55 55 153.2 180.6 140 170 170 LSIS 003-1 A3 140 LSIS 003-1 A3 98.5 4-Ø13 MOUNTING HOLE AS/AH-40-E4 4000AF(E)-4000A 4P-Fixed-Ver 70 70 205.2 168.7 (Aux terminal) M3.5 M8 (Main terminal) 55.9 3.7 123.3107.4 2.4kg 4.3kg 95 112.5 5kg 2.9kg (162.0000)*1 185.1000 120.0000 335.0000 138.0000 118.0000 45.0000 46.0000 300.0000 93.0000 30.0000 300.0000 128.0000 30.0000 53.0000 128.0000 190.0000 164.0000 203.0000 270.0000 164.0000 250.0000 25.0000 145.0000 (187.0000)*1 204.4001 60.0000 163.0000 132.5000 250.0000 110.0000 50.0000 160.0000 210.0000 201.0000 220.0000 225.0000 46.5000 381.0000 300.0000 243.0000 45.0024 50.0000 147.5000 64.4999 381.0000 300.0000 50.0000 30.0000 210.0000 220.0000 147.5000 300.0000 285.0000 245.3000 160.0000 149.0000 330.0000 201.0000 250.0000 250.0000 272.0000 290.0000 312.0000 185.0000 55.0001 55.0001 40.0000 CT CT LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series 200 V SV-iS7 Series SV-iS7 Series 15.5 370.1 200 V 400 V 200 V 400 V 200 V LSLV0008S100-1 LSLV0004S100-2 LSLV0004S100-4 LSLV0004S100-1 LSLV0008S100-2 LSLV0008S100-4 LSLV0015S100-2 400 V LSLV0015S100-4 200 V LSLV0015S100-1 LSLV0022S100-2 400 V LSLV0022S100-4 200 V LSLV0022S100-1 LSLV0037S100-2 LSLV0040S100-2 400 V LSLV0037S100-4 LSLV0040S100-4 400 V LSLV0055S100-2 LSLV0055S100-4 LSLV0075S100-2 LSLV0075S100-4 200 V LSLV0110S100-2 400 V LSLV0110S100-4 LSLV0150S100-4 200 V LSLV0150S100-2 400 V LSLV0185S100-4 LSLV0220S100-4 400 V LSLV0300S100-4 200 V 400 V LSLV0370S100-4 LSLV0450S100-4 200 V 400 V LSLV0550S100-4 LSLV0750S100-4 422.6 11 Ø24 Ø24 Ø10 13 Ø10 Ø20 Ø20 13 INVERTER 242.8 SV-iS7 Series 510 381 422.6 11 312.8 CL 300.1 SV-iS7 Series 510 381 200 V SV-iS7 Series 15.5 SV-iS7 Series SV-iS7 Series POWER 861 836.5 RUN 783.5 759 POWER 639.4 570 594.1 663.5 RUN SV-iS7 Series POWER RUN LSLV-S100 (IP66) Series POWER RUN POWER 10 242.8 312.8 10 RUN 11 11 350 350 LSLV-S100 (IP66) Series POWER 373.3 303.2 RUN LSLV-S100 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 (IP66) Series SV-iS7 Series LSLV-S100 Series LSLV-S100 (IP66) Series L C ESC REV L C ENT PROG MODE MULTI RESET STOP FWD SV-iS7 LOADER 200 V SV0008iS7-2 SV0015iS7-2 SV0022iS7-2 400 V SV0008iS7-4 SV0015iS7-4 SV0022iS7-4 SV0037iS7-2 200 V SV0055iS7-2 SV0075iS7-2 SV0037iS7-4 400 V SV0055iS7-4 SV0075iS7-4 200 V SV0110iS7-2 SV0150iS7-2 400 V SV0110iS7-4 SV0150iS7-4 200 V SV0185iS7-2 SV0220iS7-2 400 V SV0185iS7-4 SV0220iS7-4 400 V SV0300iS7-4 400 V SV0550iS7-4 400 V SV0900iS7-4 400 V SV1320iS7-4 SV0370iS7-4 SV0450iS7-4 SV0750iS7-4 SV1100iS7-4 SV1600iS7-4 LSLV-S100 (IP66) Series 200 V (EMC) LSLV0004S100-1 400 V (EMC) 200 V (EMC) LSLV0008S100-1 400 V (EMC) LSLV0015S100-4 LSLV0004S100-4 LSLV0008S100-4 LSLV0015S100-1 LSLV0022S100-4 200 V (EMC) LSLV0022S100-1 400 V (EMC) LSLV0037S100-4 LSLV0040S100-4 45 140 73.5 140 73.5 200 V (IP66) LSLV0004S100-2 LSLV0008S100-2 45 138 140 83 83 140 120.4 45 45 151.5 170 170 55 180.6 140 153.2 170 170 106 106 124.4 55 140 PLC 70 70 205.2 168.7 400 V (IP66) LSLV0004S100-4 LSLV0008S100-4 200 V (IP66) 400 V (IP66) LSLV0015S100-2 LSLV0022S100-2 LSLV0015S100-4 LSLV0022S100-4 LSLV0037S100-2 LSLV0040S100-2 LSLV0037S100-4 LSLV0040S100-4 200 V (IP66) 400 V (IP66) LSLV0055S100-2 LSLV0075S100-2 LSLV0055S100-4 LSLV0075S100-4 200 V (IP66) 400 V (IP66) LSLV0110S100-2 LSLV0110S100-4 LSLV0150S100-4 200 V (IP66) LSLV0150S100-2 400 V (IP66) LSLV0185S100-4 LSLV0220S100-4
- Xem thêm -

Xem thêm: THƯ VIỆN AUTOCAD MCCB, CONTACTOR, RELAY NHIỆT, ACB, BIẾN tần, PLC HÃNG LS, THƯ VIỆN AUTOCAD MCCB, CONTACTOR, RELAY NHIỆT, ACB, BIẾN tần, PLC HÃNG LS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay