Thực hiện chính sách đào tạo đại học tại trường đh quảng nam

81 11 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:09

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ THỊ ANH THƯ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ THỊ ANH THƯ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Ngành: Chính sách công Mã số: 834.04.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Đỗ Thị Kim Định HÀ NỘI, năm 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại kinh tế tri thức, quốc gia nào, để tắt, đón đầu nhằm thực cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao ln giữ vai trò định Nếu nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông tạo công dân tốt cho xã hội, cho đất nước, nhiệm vụ giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho sản xuất để tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Do đó, trường đại học ln môi trường bồi dưỡng, sáng tạo chuyển giao thành tựu khoa học – công nghệ nhất, đầu tàu việc tạo nguồn lao động chất lượng cao phục vụ nghiệp phát triển đất nước Nghị số 29/NQ-TW Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định: “Hệ thống giáo dục đào tạo nước ta tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học CSVC, thiết bị giáo dục, đào tạo cải thiện rõ rệt bước đại hóa Số lượng học sinh, SV tăng nhanh, giáo dục đại học Chất lượng giáo dục đào tạo có tiến Tuy nhiên, chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu, giáo dục đại học” Nghị đề mục tiêu giáo dục đại học: “Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo người học Hoàn thiện mạng lưới sở giáo dục đại học, cấu ngành nghề trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; đó, có số trường ngành đào tạo ngang tầm khu vực quốc tế” [1] Trường ĐH Quảng Nam thành lập theo Quyết định số 722/QĐ-TTg 08/6/2007 Thủ tướng Chính phủ Đây trường đại học cơng lập quy thuộc UBND tỉnh Quảng Nam, có vị trí nằm khu vực trọng điểm vùng Trung Trung Tây nguyên; trung tâm đào tạo, bồi dưỡng NCKH có uy tín Trường ĐH Quảng Nam trường non trẻ, đội ngũ CC, VC làm công tác quản lý phần lớn tuổi đời không cao, kinh nghiệm quản trị trường đại học chưa nhiều Trong xu xã hội hóa giáo dục, với vị trường đại học địa phương, Nhà trường đứng trước nhiều khó khăn, thử thách công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng dạy học, xu hướng tự chủ trường đại học; công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao giảng dạy, tham gia quản lý trường Trong thời gian tới, để hoàn thành sứ mệnh trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng NCKH có uy tín, ngang tầm với trường đại học lớn vùng, vững vàng tiếp cận, hoà nhập với trường đại học khu vực giới, bên cạnh đoàn kết, nỗ lực không ngừng tập thể lãnh đạo GV Nhà trường, trường ĐH Quảng Nam cần có sách đào tạo đại học phù hợp điều kiện phát triển Xuất phát từ lý nêu trên, học viên chọn đề “Thực sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam” làm đề tài luận văn thạc sĩ ngành Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu thực trạng đào tạo đại học bối cảnh giáo dục nước nhà thời điểm tại, xu hướng phát triển ngành tương lai, tìm hướng cho đào tạo đại học tỉnh nhà hay trường cụ thể toán nan giải cấp thiết sở đào tạo đại học Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu, hội thảo, tham luận sách cơng, sách đào tạo đại học Việt Nam Đáng ý số cơng trình nghiên cứu sau: PGS.TS Nguyễn Hữu Hải (chủ biên, 2014), Chính sách cơng – vấn đề bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Cuốn sách trang bị kiến thức sách cơng, cơng tác hoạch định thực thi sách công; kỹ hoạch định, phân tích, tổ chức thực thi, kiểm tra, đánh giá sách cơng giúp cho độc giả vận dụng vào quản lý sách cơng, nhận thức tác dụng phân tích sách để ln quan tâm tìm kiếm cơng cụ, phương pháp phân tích sách công quản lý nhà nước Đề tài khoa học “Bàn khái niệm sách cơng” (2017) PGS.TS Hồ Việt Hạnh làm chủ nghiệm tập trung làm rõ khái niệm sách cơng dựa cách tiếp cận quyền lực so sánh với sách tư TS Trần Văn Hùng (chủ nhiệm), đề tài “Tác động sách đổi giáo dục đại học phát triển quy mô hệ thống giáo dục đại học” Đề tài nghiên cứu thực trạng tác động sách đổi giáo dục đại học phát triển quy mô hệ thống giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn vừa qua nước ta đề xuất định hướng cho việc xây dựng sách phát triển giáo dục đại học đến năm 2020 PGS.TS Trần Khánh Đức (2007), đề tài khoa học “Kinh tế tri thức phát triển chương trình đào tạo đại học đại” Đề tài phân tích đặc điểm xu hướng phát triển kinh tế tri thức xã hội đại Vai trò tri thức phát triển phát triển giáo dục kinh tế tri thức kỷ nguyên thông tin, đặc biệt vấn đề nội dung giáo dục phát triển chương trình đào tạo đại học TS Trịnh Ngọc Thạch (2017), đề tài khoa học “Chính sách phát triển giáo dục đại học: thành công nước phát triển học gợi ý cho Việt Nam” Đề tài có nhìn bao qt đưa nhận xét sắc bén những thành đạt giáo dục đại học quốc gia phát triển, gợi ý học kinh nghiệm sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam số vấn đề như: 1) Đề cao quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục đại học; 2) Chính sách đầu tư tài cho giáo dục đại học theo mơ hình “chia sẻ chi phí”; 3) Tăng cường liên kết trường đại học doanh nghiệp để tạo chế gắn kết đào tạo, NCKH với sản xuất dịch vụ trường đại học; 4) Đào tạo, bồi dưỡng GV để đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo chất lượng cao, tạo bước đột phá chất lượng giáo dục đại học; 5) Xây dựng hệ thống tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập PGS.TS Lê Hữu Ái (chủ biên), “Giáo dục đại học Việt Nam nay: thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng” Trong cơng trình này, tác giả tập trung phân tích bất cập, yếu giáo dục đại học nước ta nay, đặc biệt khía cạnh chất lượng giáo dục đào tạo Trên sở đó, viết luận chứng số giải pháp nhằm nâng cao vai trò giáo dục đại học phát triển kinh tế nước ta PGS TS Lâm Quang Thiệp, báo cáo nghiên cứu “Tổng quan sách giáo dục đại học Việt Nam ý nghĩa phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng” Báo cáo đưa tranh tổng quan sách giáo dục đại học, phân tích diễn biến, bước phát triển sách giáo dục đại học Báo cáo góp phần mặt giúp lãnh đạo trường có nhìn tồn cảnh để định vị vai trò, sứ mạng trường cách phù hợp, mặt khác giúp nhà hoạch định sách Bộ thấy rõ điều thiếu cần xây dựng Hầu hết cơng trình nghiên cứu thời gian qua khẳng định vai trò quan trọng sách cơng, có sách đào tạo đại học Tuy nhiên, viết dừng lại góc độ nghiên cứu sách tầm rộng lớn, nghiên cứu hệ thống sách nghiên cứu quy mơ tồn quốc Cho đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu thực sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam Vì thế, việc nghiên cứu, đánh giá cách khoa học thực sách trường ĐH Quảng Nam có ý nghĩa quan trọng, sở cho có nhìn đầy đủ, tồn diện mặt tích cực hạn chế hoạt động thực sách đào tạo trường ĐH Quảng Nam từ đề xuất giải pháp phù hợp để hoạt động thực thi sách ngày chất lượng hiệu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận lý luận sách đào tạo đại học; phân tích, đánh giá thực trạng sách đào tạo đại học từ thực tiễn trường ĐH Quảng Nam nay, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện sách đào tạo đại học từ thực tiễn trường ĐH Quảng Nam thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ khái niệm, nội dung, vai trò yếu tố ảnh hưởng đến thực sách đào tạo đại học - Đánh giá thực trạng thực sách đào tạo đại học từ thực tiễn Trường ĐH Quảng Nam; phân tích, làm sáng tỏ thành tựu hạn chế - Phân tích nhu cầu, định hướng đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện sách đào tạo đại học từ thực tiễn trường ĐH Quảng Nam phù hợp với điều kiện thực tế thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu việc thực sách đào tạo đại học từ thực tiễn trường ĐH Quảng Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Trường ĐH Quảng Nam - Về thời gian: Tập trung đánh giá thực trạng thực sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam từ năm 2013 đến năm 2017 đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu thực sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn nghiên cứu sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đào tạo đại học sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp thống kê, mơ tả, so sánh; phương pháp thu thập thông tin Chương 1: Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để đưa khái niệm sách, sách đào tạo đại học, đồng thời yếu tố ảnh hưởng đến trình thực sách đào tạo đại học Chương 2: Sử dụng phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thực sách đào tạo đại học từ thực tiễn Trường ĐH Quảng Nam Chương 3: Sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp để rút giải pháp thực sách đào tạo đại học từ thực tiễn Trường ĐH Quảng Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Đề tài vận dụng lý thuyết khoa học sách công để làm rõ vấn đề lý luận sách đào tạo đại học 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề tài khơng góp phần hồn thiện sở khoa học sách cơng mà cung cấp luận để bổ sung, hồn thiện lí luận, quan điểm, chủ trương, sách định hướng xây dựng sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam nói riêng trường đại học Việt Nam nói chung Luận văn giúp cho UBND tỉnh Quảng Nam, sở, ban, ngành liên quan, nhà hoạch định sách có sở khoa học thực tiễn để vận dụng, điều chỉnh sách tổ chức thực sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam cách hiệu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục tham khảo, luận văn gồm: Chương 1: Những vấn đề lý luận thực sách đào tạo đại học Chương 2: Thực trạng thực sách đào tạo đại học từ thực tiễn trường ĐH Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp thực sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 1.1 Khái niệm vai trò thực sách đào tạo đại học 1.1.1 Khái niệm thực sách đào tạo đại học 1.1.1.1 Khái niệm đào tạo, đào tạo đại học Đào tạo, theo Từ điển Tiếng Việt hiểu “dạy dỗ, rèn luyện để trở nên thành người hiểu biết, có nghề nghiệp” [46] hay “làm cho trở thành người có lực theo tiêu chuẩn định” [45] Theo Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 18/2010/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 05/3/2010 đào tạo, bồi dưỡng CC định nghĩa: “Đào tạo q trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống tri thức, kỹ theo quy định cấp học, bậc học” [15] Như vậy, hiểu đào tạo việc trang bị kiến thức, kinh nghiệm, kỹ nhằm phát triển cá nhân để đóng góp cho phát triển xã hội Quá trình truyền đạt phải quy trình khép kín với chuẩn mực hệ phương pháp dạy học cụ thể, khoản thời gian định Tùy theo cấp học, ngành học mà mục tiêu đào tạo, chương trình học, nội dung mơn học, thời gian đào tạo tương ứng Kết thúc khóa học, người học đáp ứng yêu cầu cấp hay chứng Đại học, theo Luật Giáo dục đại học 2012 định nghĩa rằng: “Đại học sở giáo dục đại học bao gồm tổ hợp trường cao đẳng, trường đại học, viện NCKH thành viên thuộc lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp, để đào tạo trình độ giáo dục đại học” [33] Các trình độ đào tạo giáo dục đại học gồm trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ trình độ tiến sĩ, thực theo hai hình thức giáo dục quy giáo dục thường xuyên Vậy Đào tạo đại học khái niệm hệ thống biện pháp, tổ chức đào tạo, hoạt động giảng dạy, truyền thụ kiến thức người thầy đến người trò trình độ đại học Đào tạo đại học đào tạo sau đại học bậc đào tạo sau hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia: đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, bao gồm nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư cán chun mơn kỹ thuật trình độ khác Đào tạo đại học không trực tiếp tham gia vào q trình sản xuất chúng khơng trực tiếp tạo sản phẩm vật chất Tuy nhiên, theo phân công lao động xã hội, đào tạo đại học nơi có đủ điều kiện đủ khả cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng trình độ chun mơn cao cho kinh tế Đào tạo đại học làm tăng giá trị cho cá nhân thông qua việc trang bị cho họ tài khéo kéo, hiểu biết để làm nhiều cải vật chất cho thân, gia đình xã hội 1.1.1.2 Khái niệm sách, sách đào tạo đại học Chính sách thuật ngữ sử dụng phổ biến nay, theo cách hiểu thơng thường sách tổng thể quan điểm, giải pháp, công cụ mà chủ thể quản lý sử dụng để tác động lên đối tượng khách thể quản lý nhằm thực mục tiêu định giai đoạn, thời kỳ lịch sử cụ thể Đứng góc độ Nhà nước, sách quan Nhà nước ban hành Chính sách cơng Chính sách đào tạo đại học phận sách cơng quan Nhà nước ban hành để giải vấn đề thực tiễn, khó khăn, vướng mắc lĩnh vực đào tạo đại học nảy sinh đời sống xã hội nhằm hướng đến thực mục tiêu chung ổn định phát triển kinh tế - xã hội Trên cở sở phân tích trên, tác giả xin đưa khái niệm sách đào tạo đại học sau: tập hợp định trị có liên quan Nhà nước nhằm đào tạo người học có phẩm chất trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ thực hành nghề nghiệp, lực nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả sáng tạo trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với mơi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân 10 chiến lược phát triển qua giai đoạn cụ thể; định hướng đào tạo ngành nghề, quy hoạch đội ngũ CC, VC nhà trường, tuyên truyền chế độ sách,… để CC, VC hiểu vai trò nhiệm vụ việc góp sức với Lãnh đạo trường thực thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đại học thời đại Các buổi tập huấn cần tổ chức thường xuyên, định kỳ để mặt, nhằm truyền thông sách mới; mặt khác, đánh giá tiến độ thực sách, từ có biện pháp hỗ trợ thực sách kịp thời hiệu Nhà trường cần phối hợp với Đài truyền Huyện, Thành phố, Đài phát truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam việc xây dựng chuyên mục phát thanh, truyền hình sách giáo dục đào tạo nói chung sách đào tạo đại học nói riêng, tổ chức chương trình đối thoại, tư vấn nghề nghiệp truyền hình Đặc thù Quảng Nam tỉnh nghèo, có nhiều huyện miền núi, trình độ dân trí người dân nơi thấp, việc đầu tư đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục khu vực sẽ hướng đắn giúp Nhà nước, tỉnh, nhà trường hoàn thành sứ mệnh đưa giáo dục đại học đến gần với người yếu tỉnh Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động Đồn niên, Hội SV, hoạt động thiện nguyện, hoạt động tổ chức đào tạo… góp phần đem lại hiệu cho cơng tác tun truyền, phổ biến sách đào tạo đại học nhà trường Tranh thủ, phát huy sức mạnh hệ thống trị: Mặt trận tổ quốc, đồn thể nhân dân, tổ chức trị - xã hội việc tuyên truyền, phổ biến sách đào tạo đến tầng lớp dân cư Nêu cao vai trò giáo dục đại học việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đất nước 3.2.2.2 Đẩy mạnh nguồn lực, đầu tư tập trung cho công tác quảng bá, tuyển sinh nhà trường Để nhà trường trì, phát triển thực tốt nhiệm vụ trị nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, yếu tố nhà trường phải có nguồn ngân sách đầy đủ Hiện nay, ngân sách trường chủ yếu từ nguồn thu học 67 phí hỗ trợ UBND tỉnh Trong xu hướng tự chủ đơn vị nghiệp công lập, mức kinh phí tỉnh đầu tư cho trường giảm dần theo năm tiến đến tự chủ tài hồn tồn, nhà trường phải có biện pháp hữu hiệu, kịp thời để đẩy mạnh công tác tuyển sinh, trì mức tuyển sinh đủ tiến đến vượt tiêu đề - Xây dựng đội ngũ làm công tác tuyển sinh chuyên nghiệp: Đội ngũ tuyển sinh đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu chất lượng công tác tuyển sinh, cần xây dựng đội ngũ đa dạng gồm đối tượng sau: + Bộ phận chuyên trách làm công tác tuyển sinh: Bộ phận đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu chất lượng công tác tuyển sinh nhà trường, với nhiệm vụ xây dựng triển khai kế hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh tất hệ đào tạo nhà trường kể qui, vừa học vừa làm, liên thơng, liên kết, dạy nghề hoạt động suốt năm học + Bộ phận CC, VC: Công tác tuyển sinh hoạt động toàn trường, thành viên trường phải có trách nhiệm tham gia, để thực điều CC, VC trước hết cần phải nhận thức cơng việc tham gia tuyển sinh họ có ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển nhà trường quyền lợi họ Vì quy mơ học sinh, SV giảm đồng nghĩa với việc nhà trường sẽ gặp khó khăn việc chi trả hoạt động đào tạo, chế độ, sách dành cho CC, VC sẽ giảm, hướng xấu phải cắt giảm bớt lượng CC, VC Để thực điều nhà trường phải có gắn kết trách nhiệm Khoa chuyên môn việc tuyển ngành thuộc Khoa quản lý Mỗi Khoa chuyên môn phải lập kế hoạch tuyển sinh năm, phương thức quảng bá, hình ảnh, nhu cầu xã hội, hay dự báo nghề nghiệp, xu hướng việc làm sau tốt nghiệp…của khoa đến đối tượng học sinh THPT Bên cạnh đó, nhà trường cần có biện pháp khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời CC, VC làm tốt công tác tư vấn, tuyển sinh cho nhà trường ngày lễ, dịp tổng kết giao khoán mức thưởng 68 hồ sơ học sinh, SV CC, VC vận động tạo nên khơng khí thi đua, phấn đấu CC, VC hoạt động tuyển sinh + Bộ phận học sinh, SV: Huy động lực lượng học sinh, SV tham gia công tác tuyển sinh qua việc động viên em quảng bá ngành nghề đào tạo chất lượng đào tạo nhà trường đến người thân, bạn bè đồng thời có chế độ khen thưởng biểu dương kịp thời trường hợp học sinh, SV làm tốt công tác + Bộ phận trường THPT, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề: Công tác tuyển sinh, nhiệm vụ nhà trường, song dựa vào nguồn nhân lực nhà trường chưa đủ mà phải biết tranh thủ lực lượng bên Một mặt, họ vừa người hàng ngày trực tiếp với đối tượng học sinh bậc phụ huynh; mặt khác, tiếng nói họ có tác động mạnh mẽ đến định lựa chọn đường học tập học sinh hay bậc phụ huynh Vì vậy, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với quan việc thông báo tuyển sinh, thu nhận hồ sơ cho nhà trường - Đa dạng hóa hình thức quảng bá, tư vấn tuyển sinh: Quảng bá, tư vấn biện pháp nhằm đưa thông tin trực tiếp hay gián tiếp đến với đối tuợng học sinh người có liên quan Muốn vậy, việc quảng bá, tư vấn phải thực nhiều hình thức phong phú, đa dạng thường xuyên, qua việc tuyên truyền kênh phát thanh, truyền hình; pa-nơ, áp-phích đặc biệt đưa thông tin trực tiếp đến đối tượng qua việc tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua email Bên cạnh đó, nhà trường phải xác định “khách hàng tiềm năng”, đối tượng sẽ nguồn lực tham gia học tập trường em học sinh vùng sâu, vùng xa, SV nghèo tỉnh Quảng Nam tỉnh lân cận; học sinh THPT có học lực trung bình, Từ đó, có hình thức giới hạn phạm vi tư vấn, quảng bá nhằm đem lại hiệu cao hơn, giảm bớt phần kinh phí hoạt động - Tăng cường quan hệ với doanh nghiệp Một thành phần quan trọng có ảnh hưởng đến cơng tác tư vấn tuyển sinh doanh nghiệp, đơn vị hoạt động lĩnh vực có liên quan 69 đến ngành nghề đào tạo trường Vì nhà trường cần phải có phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để họ tham gia hỗ trợ tuyển sinh; tham gia xây dựng chương trình, giáo trình; tham gia đánh giá kết học tập học sinh tốt nghiệp điều quan trọng họ sẵn sàng tiếp nhận học sinh nhà trường sau tốt nghiệp vào làm việc doanh nghiệp Làm điều uy tín thương hiệu trường ngày nâng lên từ góp phần tích cực cơng tác tư vấn tuyển sinh thời gian tới 3.2.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC nhà trường - Xây dựng Quy hoạch đội ngũ CC, VC Việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ CC, VC nhà trường biện pháp cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy góp phần thực tốt sách đào tạo đại học trườngtrường Đại học thành lập, nâng cấp lên từ trường Trung cấp Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm, đó, từ đội ngũ CC, VC đến đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên có chất lượng thấp, khơng đồng chun mơn, lực thâm niên cơng tác Chính thế, cần tiến hành công tác quy hoạch đội ngũ nguồn nhân lực trường, trọng đến đội ngũ ngũ CC, VC, cụ thể phương diện: xác định quy mô, ngành nghề đào tạo, cấu nguồn nhân lực, phân tích trạng đội ngũ Từ đó, xác định nhu cầu bổ sung, chuyển đổi tiến hành biện pháp nâng cao chất lượng Xây dựng bước Quy hoạch đội ngũ CC, VC phải đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, vừa đảm bảo chất lượng vừa đáp ứng nhịp độ tăng quy mô đào tạo hàng năm 5% Xác định tiêu chuẩn GV để đưa vào quy hoạch Cụ thể: độ tuổi; vị trí việc làm; trình độ chun mơn (chun ngành giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm, lý luận trị, tin học, ngoại ngữ); kỹ mềm; phẩm chất trị, đạo đức lối sống; giới tính; dân tộc; tơn giáo; xây dựng xác thực để lựa chọn cán đưa vào quy hoạch (năng lực công tác, kết đánh giá CC - VC, trình thâm niên công tác, kinh nghiệm giảng dạy) Quy hoạch không khép kín nội Trường mà cần mở rộng đưa vào 70 nguồn quy hoạch GV cơng tác trường Đại học khác có đủ tiêu chuẩn điều kiện đảm nhận chức danh quy hoạch; tập trung lựa chọn, đưa vào quy hoạch nguồn GV từ GV trẻ có trình độ chun mơn giảng dạy tốt; nguồn SV tốt nghiệp loại giỏi có chun mơn phù hợp, có phẩm chất trị, đạo đức tốt Quy hoạch đội ngũ phải đảm bảo tính kế thừa, đảm bảo cấu: cấu giới, cấu đảm bảo theo chuyên ngành đào tạo, cấu độ tuổi học hàm, học vị Quy hoạch bổ sung, điều chỉnh sở theo sát phát triển đội ngũ GV, SV cho đảm bảo tỷ lệ SV/ GV theo quy định Thông tư số 32/2014BGĐĐT Bộ Giáo dục Đào tạo, đưa khỏi quy hoạch GV không đủ tiêu chuẩn điều kiện, GV đủ điều kiện khơng có triển vọng phát triển; đồng thời, bổ sung vào quy hoạch nhân tố mới, đặc biệt GV trẻ có trình độ cao đào tạo bản, có triển vọng phát triển đáp ứng nguồn nhân lực mang tính lâu dài - Công tác đào tạo, bồi dưỡng CC, VC Xây dựng kế hoạch tổng thể quy mô phát triển đào tạo, chuyên ngành đào tạo yêu cầu đội ngũ GV tương thích trình độ đào tạo theo năm học giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 để làm sở quy hoạch số lượng GV cần đào tạo nâng cao, đào tạo lại theo năm giai đoạn Nhà trường triển khai cách toàn diện triệt để Nghị quyết, Chỉ thị Đảng, Chương trình, Chiến lược Chính phủ Bộ giáo dục Đào tạo liên quan đến nội dung đổi toàn diện giáo dục, lĩnh vực giáo dục đại học Phổ biến để toàn thể GV xác định yêu cầu nhiệm vụ tiếp tục nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy đại học Cụ thể hơn, nhà trường xây dựng Chiến lược Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ GV trường từ năm 2017 đến năm 2020 để định hướng mục tiêu đào tạo nhằm bảo đảm phát triển bền vững, đồng thời hoàn thành sứ mệnh nhiệm vụ giao Trên sở Kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ GV nhà trường, khoa chuyên môn tiến hành kế hoạch cụ thể đơn vị quy hoạch đội ngũ GV theo yêu cầu: đào tạo nâng cao, đào tạo lại phù hợp với yêu cầu phát triển 71 chuyên ngành đào tạo, yêu cầu đổi phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo Thực kiểm định đánh giá chất lượng đội ngũ GV theo tiêu chuẩn ISO (đánh giá đánh giá ngồi) để có sở khoa học việc phân loại đội ngũ GV Từ xác định xác số lượng GV cần tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) hay đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định chuẩn GV đại học Các số liệu công bố năm dự báo số liệu giai đoạn cụ thể để lãnh đạo nhà trường kịp thời đánh giá tình hình đội ngũ, GV dự liệu kế hoạch đào tạo phù hợp Áp dụng Thông tư 36/2014/TTLT-BGDDT-BNV, Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục&Đào tạo Bộ Nội vụ ngày 28/11/2014 “Quy định mã số chức danh nghề nghiệp VC giảng dạy sở giáo dục đại học công lập” làm sở xác định yêu cầu chuẩn đào tạo bắt buộc GV giảng dạy trường Từ tiêu chuẩn này, nhà trường nghiên cứu bổ sung vào quy định đào tạo để vừa quản lý đội ngũ, thực chế độ sách ưu đãi, đồng thời quy hoạch đội ngũ GV cần tiếp tục đào tạo đào tạo bổ sung Thực quy định chuẩn GV bao gồm chuẩn giảng dạy chuẩn NCKH, quản lý chặt chẽ việc thực chuẩn hai lĩnh vực giảng dạy NCKH Đây chế ràng buộc GV phải thực đồng hai nhiệm vụ, đồng thời thúc đẩy công tác NCKH; lấy công tác NCKH làm tảng để thúc đẩy việc tìm tòi, sáng tạo, khơng ngừng đổi tư việc áp dụng phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đào tạo bắt kịp với xu hướng đại Căn vào chuẩn trình độ GV để có quy định bắt buộc số chuẩn NCKH, số nghiên cứu, đề tài NCKH cơng trình nghiên cứu thuộc chun ngành Đây tiêu chí để đánh giá, phân loại trình độ GV năm Áp dụng tiêu chuẩn bắt buộc việc đăng ký kế hoạch công tác chuyên môn năm đội ngũ GV, đăng ký kế hoạch đào tạo nâng cao, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ GV; GV tự đề xuất lịch trình cụ thể thời gian đào tạo để sở nhà trường có bảng tổng hợp nhằm theo dõi, đánh giá việc 72 hoàn thành nhiệm vụ đào tạo GV Ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí phát triển nhà trường, tận dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu địa phương trung ương, thu hút nguồn vốn hợp tác, tài trợ quan, tổ chức nước để tập trung xây dựng, hoàn chỉnh CSVC phục vụ giảng dạy NCKH Đến năm 2020, trường ĐH Quảng Nam trở thành trường có CSVC đầy đủ, đại với trang bị hệ thống CNTT tiên tiến để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu; sở nhà trường phải trở thành trung tâm NCKH ứng dụng địa phương - Mở rộng quan hệ liên kết đào tạo Song song với việc phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành có, nhà trường mở rộng mối quan hệ liên kết đào tạo với tất đại học, học viện, sở giáo dục nước để mở chuyên ngành đáp ứng với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực địa phương, mở khóa đào tạo kỹ nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ để đội ngũ GV nhà trường có hội giao lưu, học hỏi, hợp tác giảng dạy nhằm nâng cao trình độ Cùng với việc hồn tất CSVC đại, nhà trường làm trung tâm thu hút hoạt động NCKH (tổ chức hội thảo khoa học, diễn đàn trao đổi, hội nghị chuyên đề.v.v ) để có hội tiếp cận thơng tin khoa học tiên tiến, đồng thời giúp cho GV có điều kiện giao lưu, hợp tác cơng tác NCKH thường xun, góp phần vào q trình tự đào tạo nâng cao trình độ chun mơn - Sử dụng hợp lý đội ngũ CC, VC Ngay từ tuyển dụng đội ngũ GV, nhà trường cần có kế hoạch bồi dưỡng lực từ việc lựa chọn xây dựng cán nguồn, phải biết sử dụng người tài, quan tâm tạo điều kiện để họ phát huy lực quản lý Sau năm học, đặc điểm tình hình, nhiệm vụ Nhà trường quy mô phát triển, dự báo biến động đội ngũ, Nhà trường rà sốt, đánh giá lại tồn đội ngũ GV nhằm mục đích bố trí cơng tác chuyên môn, công tác chủ nhiệm công tác khác cho phù hợp (nhất GV thuộc diện cần theo dõi bồi dưỡng) Nhà trường thống kê số lượng, khảo sát đánh giá hiệu công tác GV 73 tuyển chọn thuộc đối tượng thu hút Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp quản lý, xếp, bố trí sử dụng đội ngũ GV đơn vị, tạo điều kiện hội cho đội ngũ GV phát triển mặt bố trí cơng tác phù hợp, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, tham gia hoạt động Nhà trường - Thực nghiêm túc, hiệu quy trình tuyển chọn GV Việc tuyển chọn GV cần đảm bảo nguyên tắc dân chủ cơng khai, cần đảm bảo quy trình theo quy định pháp luật Người tuyển dụng phải thực chế độ tập Hết thời gian tập sự, lãnh đạo nhà trường thực việc đánh giá phẩm chất đạo đức, lực kết cơng việc người đó; đạt u cầu định tuyển dụng thức Các ứng viên cần phải cam kết công tác trường lâu dài Nhà trường cần đưa quy định thời gian sau tuyển dụng họ phải tiếp tục học nâng cao trình độ Từ nêu với đặc thù, điều kiện riêng trường, đưa tiêu chuẩn tuyển chọn GV sau: Có lý lịch rõ ràng; Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ giao; Có đủ văn bằng, chứng theo tiêu chuẩn ngạch tuyển dụng; Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt; không nằm thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, áp dụng biện pháp giáo dục xã, phường, thị trấn hay đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục Có tốt nghiệp đại học quy thuộc trường cơng lập đạt loại giỏi trở lên, có tốt nghiệp đạt loại kèm theo kết bảo vệ luận văn thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên Ưu tiên: Là người Quảng Nam, SV năm cuối trường ĐH Quảng Nam; Có chứng ngoại ngữ IELTS đạt từ 5.0 trở lên, TOEFL đạt 500 điểm trở lên, chứng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế khác 74 Việc tuyển dụng GV cách xác, cụ thể giúp nhà trường tuyển chọn cách hiệu đội ngũ GV đủ cấu, số lượng, đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ; vững vàng tư tưởng trị, có sức khỏe, có đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhiệm nhiệm vụ dạy học, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực môn ngành đào tạo; không để xảy trường hợp bất hợp lý cấu đội ngũ GV - Thực đầy đủ, kịp thời chế độ sách GV Sử dụng biện pháp kích thích vật chất quản lý nhằm xây dựng nâng cao lực chuyên môn đội ngũ GV cách thức gắn lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể Có sách hỗ trợ đào tạo dài hạn, đào tạo chun mơn sâu, đào tạo tiến sĩ; có sách thu hút nhân lực, chuyên gia công tác số khoa có nhu cầu Các quan chức cần thực đầy đủ, kịp thời chế độ sách GV để đội ngũ GV yên tâm cơng tác, cống hiến 3.2.2.4 Rà sốt, bổ sung hồn thiện chương trình đào tạo, đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học, thư viện Chương trình đào tạo thường xuyên đổi mới, có khoảng cách so với u cầu thực tế, nặng lý luận, thiếu tính thực tiễn Vì vậy, cần rà soát, cập nhật, bổ sung chuẩn hóa chương trình đào tạo theo hướng: Đổi nội dung, tăng cường tính phù hợp lý thuyết thực hành, tri thức nghề nghiệp với kỹ thực hành, lực sáng tạo SV nâng cao tính tự chủ, sáng tạo học tập SV Từng bước tiếp cận với chương trình đào tạo tiên tiến nước; thay đổi cấu chương trình theo hướng tăng thời lượng số đơn vị học trình mơn học chun ngành, tăng thời lượng thực hành – giảm thời lượng học lý thuyết Lựa chọn thành viên Hội đồng Khoa học trường chuyên gia hàng đầu, nhà giáo có uy tín nhà trường, mời chuyên gia giỏi ngành đào tạo nước, doanh nghiệp, cựu SV giỏi, thành công tham gia Hội đồng khoa học tham gia công tác xây dựng, biên soạn, đổi chương trình đào tạo 75 Xây dựng Kế hoạch đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học, giáo trình, tài liệu nghiên cứu tương xứng với việc tăng quy mô đào tạo trường 3.2.2.5 Nâng cao chất lượng hoạt động NCKH GV NCKH nhiệm vụ bản, chiến lược Trường ĐH Quảng Nam Nhà trường phải tạo điều kiện để CC, VC tích cực tham gia hoạt động NCKH hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu ngày khắt khe xã hội Để thực nhiệm vụ này, cần tập trung thực giải pháp sau: Nâng cao nhận thức cho CC, VC vị trí, vai trò NCKH q trình đổi đào tạo Bên cạnh đó, cần đổi phương pháp xác định nhiệm vụ NCKH theo hướng khoa, mơn, phòng gợi mở chủ đề, định hướng nghiên cứu Nội dung nghiên cứu tập trung vào vấn đề lý luận thực tiễn thuộc mơn học chương trình đào tạo hệ đại học Các đề tài NCKH đưa phải đảm bảo tính vừa sức, tốn tài chính, thời gian lại q trình thực Thiết lập công tác báo cáo định kỳ tiến độ thực với đơn vị chủ trì, trao đổi, tranh thủ giúp đỡ người hướng dẫn, cố vấn để giải khó khăn, vướng mắc Tăng cường trách nhiệm thực chế độ, sách khuyến khích CC, VC NCKH người hướng dẫn Đối với CC, VC có nhiều thành tích NCKH, Nhà trường cần có động viên, khích lệ cách quy vào tiết chuẩn giảng dạy cho GV; có chế độ khen thưởng kịp thời CC, VC ưu tiên xét chức danh giảng dạy danh hiệu khác Tiếp tục nghiên cứu chế để tăng cường CSVC kinh phí cho hoạt động NCKH Tập trung đầu tư đề tài thực cần thiết chắn mang lại hiệu cao Như vậy, sẽ khuyến khích CC, VC tham gia đảm nhiệm đề tài Thực nghiêm túc, tránh tượng nể nang, dễ dãi việc đánh giá, nghiệm thu đề tài, nên mời chuyên gia khoa học sở bên Trường tham gia vào hội đồng nghiệm thu đề tài Gắn kết nghiên cứu với đơn vị, cá nhân theo nhiệm vụ giao phải có hình thức khen thưởng xử lý thỏa 76 đáng, mức NCKH biện pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng đào tạo Việc đánh giá thực trạng NCKH đội ngũ CC, VC Nhà trường năm qua đưa giải pháp nâng cao lực NCKH thời gian tới sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo viên, đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội, qua để khẳng định uy tín Nhà trường 3.2.2.6 Đổi tổ chức hoạt động đào tạo đại học, kiểm tra – đánh giá môn học phương pháp giảng dạy Đổi phương thức lựa chọn GV giảng dạy học phần cho SV, đảm bảo tất học phần giảng dạy hệ đại học phải phân cơng đến GV chuyên môn để SV lựa chọn Bên cạnh đó, nhà trường phải cơng khai cập nhật thường xuyên Lý lịch khoa học GV website nhà trường để SV có sở, niềm tin cho lựa chọn Tăng cường hiệu làm việc cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, vai trò Khoa chun mơn, tổ mơn, Phòng Cơng tác học sinh, SV, Phòng Đào tạo việc định hướng, hỗ trợ cho SV lựa chọn GV phù hợp để SV đạt kết học tập tốt Để SV tự lựa chọn GV, học, môn học phần kiến thức chung, mơn học có khả mở nhiều lớp học phần SV quyền định số tín đăng ký học học kỳ, SV học rút ngắn kéo dài thời gian đào tạo tùy theo lực Để nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá, chất lượng dạy học, trường ĐH Quảng Nam cần phải hoàn thiện hệ thống đánh giá kết học tập chất lượng cao để vừa chuyển tải hết mục đích giáo dục; vừa giúp xã hội đánh giá xác mức độ lực SV; đồng thời, giúp người học định hướng mục tiêu điều chỉnh hành vi, để tự nâng cao kết học tập thân Bên cạnh việc sử dụng phương pháp đánh giá truyền thống, cần kết hợp sử dụng linh hoạt nhiều hình thức kiểm tra như: thi viết, thi vấn đáp, thi trắc nghiệm… đạt hiệu cao công Xây dựng tiến đến hoàn thiện ngân hàng câu hỏi đề thi, mục tiêu 100% môn học sử dụng ngân hàng câu hỏi cho thi kết thúc học phần Bộ ngân hàng câu hỏi cho học phần phải đảm 77 bảo có luợng kiến thức bao quát toàn học phần Tùy vào đặc trưng học phần, khối lượng kiến thức, đặc trưng nghề nghiệp tương lai SV mà quy định tỷ lệ % câu hỏi lý thuyết, thực hành cho phù hợp Thường xuyên đổi phương pháp giảng dạy, trì phương pháp giảng dạy truyền thống (bảng đen, phấn trắng), kết hợp với ứng dụng phương tiện kỹ thuật đại dạy học (màn hình ti vi, máy chiếu, projector, phòng led, máy cassest,…) Coi trọng phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, tăng cường kết hợp giảng dạy lý thuyết với thực hành, thực tế nghề nghiệp SV Coi trọng chất lượng giảng, kết hợp hài hòa lý thuyết, thực tập, thực tế tình trong giảng dạy, học tập Công tác khảo sát môn học học phần nên tiến hành 03 thời điểm: kỳ, buổi học cuối GV kết thúc mơn học SV hồn thành xong thi kết thúc học phần Điểm trung bình 03 lần khảo sát phản ánh đúng, đầy đủ chất lượng tổ chức hoạt động dạy GV Thành lập Tổ tra đào tạo gồm phận liên quan: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức – Thanh tra, Phòng Cơng tác SV, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Cơng đồn Khoa Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ thường xuyên, tập trung tra công tác giảng dạy giáo viên (nội dung, phương pháp giảng dạy, chấp hành qui định…) học tập SV, tra công tác quản lý đào tạo, cơng tác khảo thí cơng tác quản lý tài Tiểu kết chương Trên sở lý luận thực tiễn, Luận văn xác định mục tiêu, định hướng hồn thiện sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam Trong bám sát Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020; Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng năm 2013 việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020; Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 theo Quyết định số 4229/QĐ- 78 UBND ngày 20/12/2011 UBND tỉnh Quảng Nam Từ đó, luận văn đưa giải pháp thực sách đào tạo đại học Trường ĐH Quảng Nam Các giải pháp quan trọng có tính khả thi cao, thực cách có hệ thống bám sát thực tiễn trường giai đoạn Việc thực cách tâm đồng giải pháp sẽ có tác dụng nâng cao chất lượng đội ngũ CC, VC nhà trường, tăng trưởng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng dạy học góp phần hồn thành tốt mục tiêu thực sách đào tạo trường ĐH Quảng Nam 79 KẾT LUẬN Trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ, đẩy mạnh CNH - HĐH phải gắn liền với phát triển kinh tế tri thức Đó đòi hỏi tất yếu, khách quan phát triển lực lượng sản xuất nước ta Chất lượng nguồn nhân lực, tri thức người phải thông qua giáo dục đào tạo có Do vậy, nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng phát huy nguồn lực người Việt Nam sở phát triển giáo dục đào tạo đào tạo đại học động lực phát triển kinh tế tri thức, vấn đề có ý nghĩa sống trước xu tồn cầu hố Đứng trước yêu cầu thời đại, Trường ĐH Quảng Nam thời gian qua hồn thành vai trò, sứ mệnh trung tâm đào tạo, bồi dưỡng NCKH uy tín góp phần đặc biệt quan trọng vào nghiệp phát triền kinh tế - xã hội tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên Tuy nhiên, trong thực sách đào tạo đại học, nhà trường gặp phải khơng khó khăn, vướng mắc định Thông qua việc đánh giá thực trạng sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam, luận văn thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế việc thực sách đào tạo đại học Trường ĐH Quảng Nam Từ đó, đưa mục tiêu, định hướng, đề xuất số giải số giải pháp thực sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam năm Việc áp dụng cách đồng bộ, toàn diện giải pháp thực sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam, tranh thủ quan tâm, hỗ trợ Bộ, ngành, Trung ương địa phương, với tâm, nỗ lực thầy trò nhả trường, tin trường ĐH Quảng Nam sẽ tự tin hồn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, NCKH góp phần tích cực cho việc thực thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh cơng đổi tồn diện giáo dục Việt Nam 80 ... LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 1.1 Khái niệm vai trò thực sách đào tạo đại học 1.1.1 Khái niệm thực sách đào tạo đại học 1.1.1.1 Khái niệm đào tạo, đào tạo đại học Đào tạo, theo Từ... luận sách đào tạo đại học; phân tích, đánh giá thực trạng sách đào tạo đại học từ thực tiễn trường ĐH Quảng Nam nay, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện sách đào tạo đại học từ thực tiễn trường ĐH. .. đại học Chương 2: Thực trạng thực sách đào tạo đại học từ thực tiễn trường ĐH Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp thực sách đào tạo đại học trường ĐH Quảng Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đào tạo đại học tại trường đh quảng nam , Thực hiện chính sách đào tạo đại học tại trường đh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay