full bộ đồ án cơ sở thiết kế bánh răng trụ 1 cấp

101 39 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:06

đồ án cơ sở thiết kết hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp, gồm cả bản cad và toàn bộ bài thuyết minh về đồ án bánh răng trụ 1 cấp, file tài liệu sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên tiết kiệm thời gian về vấn đề trình bày trên word và kèm theo là bản cad đã qua chỉnh sửa thông số để chuẩn với bản thuyết minh. Đồ án sở thiết kế máy PHẦN I: CHỌN NG C Và PHÂN PHI T S TRUYN I.1 Chn ng c I.1.1 Xác nh công sut cn thit ca động - c«ng suất làm việc động x¸c định theo CT 2.11[I] Plv== =3,94( KW) Trong đã: + Plv :l công sut trc tang quay hoc đĩa xÝch, kW +F=8750 N : lực KÐo xÝch tải +v=0,45 m/s : vận tốc xÝch tải,m/s - C«ng suất tương đương động theo CT 2.14[I] Ptđ = Plv Trong đã: + hệ số xét tới thay đổi tải trọng kh«ng = = = 0,78 Trong đó: Ti: c«ng suất thứ i, (kW) :m«men lớn nhất,(kW) ti: thời gian m«men thứ i tck :là thời gian chu kỳ động Ptđ = 3,94.0,78= 3,07 (kW) -C«ng suất cần thiết trc ng c l: Theo công thc 2.8 [I] Trong : + Pct c«ng suất cần thiết trªn trục động cơ, kW; + η hiệu suất toàn hệ thống Theo CT 2.9 [I] η = ηđ.ηbr.ηx Trong theo bảng 2.3[I] ηđ = 0,95 hiệu suất truyền động đai (để hở) ηbr = 0,97 hiệu suất truyền b¸nh trụ che kÝn ηol = 0,99 hiệu suất cặp ổ lăn ηx = 0,93 hiệu suất truyền xÝch Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page Đồ án sở thiết kế máy Vậy ta cã: η = 0,95.0,97 .0,93= 0,84 Ta cã c«ng suất cần thiết trªn trục động là: Pct = = 3,66 (kW) I.1.2 Xác nh s vòng quay c động Theo CT 2.18[I] x¸c định số vßng quay động là: nsb = nlv Trong đó: nlv số vßng quay trục công tác,v/p nlv c xác nh bng CT 2.16 ti liệu [I]: nlv = ; Trong đã: => - Số vòng quay : v=0,45 m/s - vận tốc xÝch tải z=23 - số đĩa xÝch tải p=44,45 mm - bước xÝch tải nlv = (v/p) nsb= nlv usb Trong : usb = uđ.ubr.ux uđ -Tỉ số truyền truyền đai (đai thang) ubr – tỉ số truyền truyền bánh rng côn(hp cp) ux t s truyn truyền xÝch Tra bảng 2.4 [I] chọn : Vậy usb = 3,15.4.4 = 50,4 => nsb =26,41.50,4 = 1331,06(v/p) I.1.1 Chọn động Theo CT 2.19 2.6 [I] Ta phải chọn động cã: Tra bảng P1.3 [I] ta chọn động cã tªn là: 4A100L4Y3 Bảng số liệu động cơ: Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page Đồ án sở thiết kế máy Kiểu động Công suất (Kw) Vận tốc quay (v/p) cos 4A100L4Y 4,0 1420 0,84 % 84 2,2 2,0 I.2 Ph©n phối tỷ số truyn Để phân phi t s truyn cho b truyền, theo CT 3.23[I] phải tÝnh tỉ số truyền cho toàn hệ thống: ut = = = 53,77 Mặt kh¸c ta cã: ut = uđ.ubr ux Chọn theo bảng 2.4 tài liệu [I], chọn : + tỉ số truyền truyền b¸nh răng: ubr = + tỉ số truyền truyền đai là: uđ= 3,15 => ux = = = 4,27 I.3 Xác nh thông s trc Tính công sut trc Trục II: PII= = 3,37 (kW) Trục I: PI = = Trục động cơ: = 3,51(kW) Pđc = = = 3,69(kW) TÝnh tãan tốc độ quay c¸c trục Trục động cơ: nđc = 1420 (v/p) Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page Đồ án sở thiết kế máy Trục I: nI = = = 450,79(v/p) Trục II: nII = = =112,70 (v/p) Trục c«ng t¸c : nct = = = 26,39 (v/p) 3.Tính momen xon trc Ta momen xon trục sau: Trục động cơ: T®c = = = 24816,55 (N.mm) Trục I: TI = = = 74359,46 (N.mm) Trục II: TII = = = 285567,88(N.mm) Trc công tác : Tct = = = 1110970,06(N.mm) Bng kt qu tính toán thông s trc: Trc ng c I II Công t¸c 3,69 3,51 3,37 3,07 Thơng số Cơng suất P ( kW) Tỷ số truyền u Số vßng quay n ( v/ph) 3,15 1420 Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA 450,79 4,27 112,70 Lớp: CĐT 14.2 26,39 Page Đồ án sở thiết kế máy Mômen xoắn T (N.mm) 24816,5 74359,46 285567,8 1110970, 06 Phần II - TÝnh to¸n thiết kế truyền ngồi 2.1 TÝnh to¸n thiết kế truyền đai thang 2.1.1 Chọn loại đai v tit din - Các thông s ca ng tỉ số truyền đai , ; Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page Đồ án sở thiết kế máy - Do kh«ng yêu cu no nên ta chn hình thang thường loại A - Tra bảng 4.13 tài liệu [I] ta chọn sau: Loại đai KÝch thước mặt cắt (mm) Diện tÝch A () () Thang A - H×nh vẽ đ©y thể kÝch thước cắt ngang d©y đai mặt 13 2,8 11 400 2.1.2 X¸c nh thông s ca b truyn - ng kính bánh nh : theo dây tiêu chun chn - Tính vận tốc b¸nh đai: Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page Đồ án sở thiết kế máy nhỏ vận tốc đai cho phép - Chọn - Từ tÝnh đường kÝnh b¸nh đai lớn Theo công thức 4.2 tài liệu [I] = 140.3,15.(1-0,01)=436,59mm Theo dây tiêu chun bng 4.21 ti liu [I] chn Suy tỉ số truyền thực tế < 4% sai số tỉ số truyền - Xác định khoảng cách trục a Trị số a tính cần phải thỏa mãn điều kiện sau: Công thức 4.14 tài liệu [I] Dựa vào tỉ số truyền đường kÝnh chọn chiều dài khoảng c¸ch trục a theo bảng 4.14 tài liệu [I] - Chiều dài đai l Theo công thức 4.4 tài liệu [I] Theo d·y tiªu chuẩn bảng 4.13 tài liệu [I] chọn - Số vòng chạy đai Theo công thức 4.15 tài liệu [I] Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page Đồ án sở thiết kế máy - Từ chiều dài đai tiêu chuẩn cần tính xác khoảng cách trục a theo cơng thức 4.6 tài liệu [I] Trong đó: - Kiểm tra điều kiện khoảng cách trục a thỏa mãn điều kiện - Góc ơm xác định theo cơng thức 4.7 tài liệu [I] với điều kiện Góc thỏa mãn điều kiện 2.1.3 Xác định số đai Số đai z tính theo cơng thức 4.16 tài liệu [I] Trong đó: - cơng suất bánh đai chủ động - Tra bảng 4.19 tài liệu [I] công suất cho phép - Tra bảng 4.7 tài liệu [I] hệ số tải trọng tĩnh (làm việc 1ca) - hệ số kể đến ảnh hưởng góc ơm ,theo bảng 4.15 tài liệu [I] ,lấy Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page Đồ án sở thiết kế máy - Tra bảng 4.16 tài liệu [I] hệ số kể đến ảnh hưởng chiều dài đai - Tra bảng 4.17 tài liệu [I] hệ số kể đến ảnh hưởng tỉ số truyền - Tra bảng 4.18 tài liệu [I] hệ số kể đến ảnh hưởng phân bố không tải trọng cho dây đai Chọn số đai - Từ số đai xác định chiều rộng bánh đai B theo công thức 4.17 tài lệu [I] Tra bảng 4.21 tài liệu [I] , - Đường kính ngồi bánh đai tính theo cơng thức 4.18 tài liệu [I] Đường kính ngồi bánh đai nhỏ : Đường kính ngồi bánh đai lớn : 2.1.4 Xác định lực căng ban đầu lực tác dụng lên trục - Lực căng ban đầu xác định theo công thức 4.19 tài liệu [I] Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page Đồ án sở thiết kế máy Trong đó: lực căng ly tâm sinh Theo cơng thức 4.20 tài liệu [I] Trong đó: Tra bảng 4.22 tài liệu [I] khối lượng 1m chiều dài đai vận tốc vòng đai cơng suất trục bánh đai chủ động Vậy lực căng ban đầu - Lực tác dụng lên trục tính theo cơng thức 4.21 tài liệu [I] thơng số truyền đai Đường kính bánh đai nhỏ (mm) Đường kính bánh đai lớn (mm) Chiều rộng bánh đai (mm) Lực căng ban đầu (N) Lực tác dụng lên trục (N) Chiều dài dây đai l (mm) Giảng viên hướng dẫn:(z) VŨ ĐỨC PHÚC Số đai Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Góc ơm Khoảng cách trục a (mm) 1800 Lớp: CĐT 14.2 407,36 Page 10 Đồ án sở thiết k mỏy b).Gân tăng cứng : + Chiều dầy gân e : e = (0,8 1). = (0,8 1).8 = (6,4 8) mm LÊy e = mm + ChiÒu cao h : lÊy h =50 mm < 58 mm + Độ dốc: 20 c).Các đờng kính bulông vít : + Đờng kính bulông d1 : d1 > 0,04.a + 10 > 12 LÊy d1 = 18 mm + Đờng kính bulông cạnh ổ d2 :d2 = (0,7 0,8).d1 = ( 12,6 14,4)mm LÊy d2 = 14 mm + Đờng kính bulông ghép bích nắp thân: d3 = (0,8 0,9).d2= (11,2 12,6) mm LÊy d3 = 12 mm + Đờng kính vít ghép nắp ổ d4: d4 = (0,8 0,9).d2= (7,2 8,4) LÊy d4 = mm +Đờng kính vít nắp cửa thăm d5 : d5 = (0,5 0,6).d2 = (7 8,4) mm LÊy d5 = mm d).Mặt bích ghép nắp thân: + Chiều dầy bÝch th©n hép S3: S3= (1,4 1,8).d3 = (1,4 1,8).12 = 16,8…21,6 Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 87 Đồ án sở thiết kế máy LÊy S3 = 20 mm + Chiều dầy bích nắp hộp S4: S4= (0,9 1).S3 = (18 20) LÊy S4 = 20 mm + Bề rộng bích nắp thân K3 = K2 - (3 5) mm K3 K2 = E2 + R2 + (3 5) mm E2 = 1,6.d2 = 1,6.14 =22,4 mm s3 R2 = 1,3.d2 = 1,3.14 =18,2 mm K2 = 22,4 + 18,2 + (35) mm s4 => K2 = (43,6…45,6) mm Lấy K2 =44 mm R3 K3 = K2 - (3 5) = 44 - (3 5) = (41…39) mm Lấy K3 = 40 mm e).kích thước gối trục Kích thước gối trục tra theo bảng 18.2_trang 88_[I] , ta bảng số liệu sau: Trục I II D 75 85 D2 90 100 D3 115 125 D4 65 75 h 10 10 d4 M8 M8 z 4 f).Đế hộp : + Chiều dầy ®Õ hép cã phÇn låi S1: S1 (1,4 1,7).d1 = (25,2 30,6) mm Chän S1 = 30 mm Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 88 Đồ án sở thiết kế máy S2 (1 1,1).d1 = (18 19,8) mm Chän S1 = 19 mm + ChiỊu dÇy ®Õ hép khơng cã phÇn låi S 1: S1 (1,3 1,5).d1 = (23,4 27) mm Chän S1 = 27 mm + Bề rộng mặt đế hộp: K1 3.d1 = 3.18 = 54 mm q  K1 + 2. = 54+2.8=70 mm g) Khe hở chi tiết : + Khe hở bánh với thành hép   ( 1,2). = (1 1,2).8 = 9,6 mm, ly + Khe hở đỉnh bánh lớn với đáy hộp: = (3 5) = (3 5).8 = 24 40 mm Chän 1 = 30 mm h, Số lợng bulông nền: Z = = = 3,15 ; LÊy Z = 3) Mét sè chi tiết khác: a) Cửa thăm: Ging viờn hng dn: V ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 89 Đồ án sở thiết kế máy 77 65 m 53 §Ĩ kiĨm tra quan 37 sát chi tiết máy hộp lắp ghép để đổ 100 dầu vào hộp, đỉnh hộp lắp cửa thăm, cửa thăm đợc đậy nắp, cửa thăm kết cấu kích thớc nh h×nh vÏ , A B 100 C 75 K 12 100 150 - R 87 Vít Số lượng 12 M8 x 22 b).Nút thông hơi: Khi làm việc nhiệt độ nắp tăng nên, để giảm áp xuất điều hoà không khí bên bên hộp ta dùng nút thông hơi, theo bảng 18-6 (trang 93 T2) ta chọn đợc nút thông với thông số cho bảng sau: Thông số kích thớc nút thông A B C D E G H I K L M N O P Q R S M27x 5 6 2 c) Nút tháo dầu: Ging viờn hng dn: V ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 90 Đồ án sở thiết k mỏy Sau thời gian làm việc , dầu bôi trơn chứa hộp bị bẩn, bị biến chất , cần phải thay dầu mới, để tháo dầu cũ đáy hộp lỗ tháo dầu, lúc làm việc lỗ tháo dầu đợc bịt kín bàng nút tháo dầu, kết cấu kích thớc nh hình vẽ 30 M20 25,4 15 22 28 Hình dạng kích thớc nút tháo dầu trụ Thông số kích thíc cđa nót tháo dầu d) møc dÇu: d b m f L C q M20x 2, 17, D S D0 2 25, KiĨm tra §Ĩ kiĨm tra mức dầu hộp ta dùng que thăm dầu, que thăm dầu kích thớc kết cấu nh h×nh vÏ 30 12 12 18 e) Chèt ®Þnh vÞ Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 91 Đồ án sở thiết kế máy MỈt ghép nắp thân nằm mặt phẳng chứa đờng tâm trục Lỗ trụ lắp nắp thân hộp đợc gia công đồng thời, để đảm bảo vị trí tơng đối nắp thân trớc sau gia công nh lắp ghép, ta dùng chốt định vị , nhờ chốt định vị , xiết bulông không bị biến dạng vòng ngoµi ỉ 1:50 Theo bảng 18.4a tài liệu II ta kết chốt định vị sau: d=5 mm ; c=0,8 mm ; l=10-100 mm PHẦN VIII : BÔI TRN N KHP , TRC V CHN LP GHẫP Để giảm mát công suất ma sát , giảm mài mòn , đảm bảo thoát nhiệt tốt đề phòng tiết máy bị han gỉ cần phải bôi trơn liên tục truyền hộp giảm tốc I Các phơng pháp bôi trơn hộp giảm tốc: Bôi trơn hép Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 92 Đồ án sở thiết kế máy Theo c¸ch dẫn dầu đến bôi trơn tiết máy , ngời ta phân biệt bôi trơn ngâm dầu bôi trơn lu thông , truyền bánh hộp giảm vận tốc v < 12 m/s nên ta bôi trơn bánh hộp phơng pháp ngâm dầu Với vận tốc vòng bánh v = 1,95 m/s tra bảng 18-11 (trang100 [II]) ta đợc ®é nhít 11 øng víi nhiƯt ®é 100C Theo b¶ng 18-13 ta chọn đợc loại dầu AK-15 độ nhớt 20 Centistoc Bôi trơn hộp Với truyền hộp thiết bị che dậy nên dễ bị bụi bặm vào truyền ta thờng bôi trơn mỡ định kỳ II Bôi trơn ổ lăn Khi ổ đợc bôi trơn kỹ thuật , không bị mài mòn , ma sát ổ giảm , giúp tránh không để chi tiết kim loại trực tiếp tiếp xúc với , điều bảo vệ đợc bề mặt giảm đợc tiếng ồn Thông thờng ổ lăn bôi trơn dầu mỡ , nhng thực tế ngời ta thờng dùng mỡ so với dầu mỡ bôi trơn đợc giữ ổ dễ dàng , đồng thời khả bảo vệ ổ tránh tác động tạp chất độ ẩm Ngoài mỡ đợc dùng lâu dài bị ảnh hởng nhiệt độ theo bảng 15-15a [II] ta dùng loại mỡ LGMT2 chiếm 1/2 khoảng trống Để che kín đầu trục , tránh xâm nhập bụi bặm tạp chất vào ổ nh ngăn mỡ chảy , ta dùng loại vòng phớt, theo bảng 15-17 tra đợc kích thớc vòng phớt cho ổ nh sau Ging viờn hng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 93 Đồ án sở thiết kế máy d d1 d2 D a b S0 30 31 29 43 4,3 40 41 39 59 6,5 12 Bảng thống dùng cho bôi trơn Tên dầu mỡ Thiết bị cần bôi trơn Dầu ôtô máy kéo AK- 15 Bộ truyền hộp Mỡ LGMT2 Tất ổ truyền Lợng dầu mỡ Thời gian thay dầu mỡ 0,6 lít/Kw tháng 1/2 chỗ rỗng phận ổ năm III - Xác định chọn kiĨu l¾p: Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 94 Đồ án sở thiết kế máy Thø tự Tên mối ghép Kiểu lắp Sai lch gii hn lỗ trục Ghi chó + 25 m Bánh trục II 34 +18m Vòng ổ lăn với trục II 30k6 Vòng ổ lăn lắp với hộp 72H7 +2m +15m +2 m +30m 0 m Then trục II N9 10 h9 Hai ỉ l¾p gièng bxh =10x8 -36 m +10m +1m +39m Bạc chắn dầu trục II 38 +18m Nằm bánh ổ lăn +2m + 21 m B¸nh xích víi trơc II 28 +15m +2m Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 95 Đồ án sở thiết kế máy +39m Bạc chặn bỏnh xớch trục II 34 +18m Dïng khèng chÕ b¸nh xích +2m +18 m Then vµ bạc trơc I -18 m +10m bxh = 8x7 +1m 12 Vòng ổ lăn truc I Vòng ổ lăn với vỏ hộp trục I 25 k6 +15 m gièng +2 m +30 m 72 H7 Hai ỉ l¾p Hai ỉ l¾p gièng +30 m 13 Lỗ hộp trục I nắp ổ H7 72 d11 -100 m Mối ghép bánh trục với yêu cầu không tháo lắp thờng xuyên, khả định tâm đảm bảo, không di trợt dọc trục nên ta dùng kiểu lắp Còn mối ghép bạc trục độ đồng tâm yêu cầu không cao nên ta dùng k`iểu lắp Ging viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 96 Đồ án sở thiết kế máy Mèi ghÐp then vµ trục ta dùng mối ghép trung gian , mối ghép lỗ hộp nắp ta dùng mối ghép lỏng H7 chẳng hạn d11 Mối ghép ổ trục lắp theo hệ thống lỗ ta chọn kiểu lắp k6, mối ghép vòng ổ lỗ hộp ta dùng mối ghép H7 IV- phơng pháp lắp ráp hộp giảm tốc 1)-Phơng pháp lắp ráp tiết máy trục ổ lăn đợc lắp trục nên vỏ hộp phơng pháp ép trực tiếp phơng pháp nung nóng, để tránh biến dạng đờng lăn không cho lực lắp tác dụng trực tiếp lên lăn, cần tác dụng lực đồng vòng lắp ổ trục vòng vỏ , mặt khác để dễ dàng lắp ổ trục vỏ , trớc lắp cần bôi lớp dầu mỏng nên trục lố hộp dùng bạc chặn mặt mút vòng ổ để định vị bánh răng, sử dụng cần đảm bảo tiếp xúc xác mặt mút bánh răng, bạc chặn vòng ổ , chiều dài bạc cần phải đảm bảo xác phải dài đoạn trục lắp bạc 2)- Phơng pháp điều chỉnh ¨n khíp bé trun Sai sè vỊ chÕ t¹o chi tiết theo kích thớc chiều dài sai số lắp ghép làm cho vị trí bánh trục không xác, để bù vào sai số thờng lấy chiều rộng bánh nhỏ tăng lên 10% so với chiều rộng bánh lớn Khi chiều rộng bánh nhỏ là: bw = 50.110% [mm], lÊy bw= 55 mm Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 97 Đồ án sở thit k mỏy Để đảm bảo ăn khớp truyền hai phơng pháp sau:Dịch chỉnh bánh trục cố định, sau định vị bánh 3).Phơng pháp điều chỉnh khe hở ổ lăn Khe hở ảnh hởng đến phân bố tải lăn độ bền lâu ổ , lựa chọn khe hở thích hợp khả giảm tiếng ồn, giảm dao động tăng độ cứng gối trục Theo bảng 15-12 ổ đỡ lắp trục I II ta tra đợc khe hë däc trôc cho phÐp la: Min = 20 m, max =40 m Điều chỉnh ổ cách dịch chỉnh vòng đợc thực cách sau: + Điều chỉnh nhờ đệm đặt lắp vỏ hộp +Điều chỉnh khe hở tạo độ dôi vòng đệm + Điều độ dôi ổ vít, vít tỳ vào vòng trung gian tác động đến vòng ổ làm cho vòng dịch chuyển theo phơng dọc trục + Mài bớt vòng ổ đặt vòng ổ miếng bạc chiều dầy khác Ging viờn hng dn: V C PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 98 Đồ án sở thiết kế mỏy Bảng thông chi tiết tiêu chuẩn TT Ký hiệu Tên gọi Số lợng Ghi M8 bulông bulông nắp cửa thăm M12 Bulông Bulông cạnh ổ M10 Bulông Bulông ghép bích nắp thân Lắp trục I 306 ổ bi đỡ dãy cỡ trung 7208 ổ đũa côn cỡ nhẹ Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA L¾p trªn trơc II Lớp: CĐT 14.2 Page 99 Đồ án sở thiết kế máy Giảng viên hướng dẫn: VŨ ĐỨC PHÚC Sinh viên thực : NGUYỄN THÀNH NGHĨA Lớp: CĐT 14.2 Page 100 ... 450,79 4,27 11 2,70 Lớp: CĐT 14 .2 26,39 Page Đồ án sở thiết kế máy Mômen xoắn T (N.mm) 24 816 ,5 74359,46 285567,8 11 10970, 06 Phần II - TÝnh to¸n thiết kế truyền ngồi 2 .1 TÝnh to¸n thiết kế truyền... án sở thiết kế máy θf2 = arc tg hfe2 /Re = arc tg 4,68 / 14 0,8 = 1, 900 - Góc đỉnh: δa1 = 1 + θf2 = 13 ,20 + 1, 900 = 15 ,10 0 δa2 = δ2 + θf1 = 76,570 + 1, 030 = 77,600 - Góc côn đáy: δf1 = 1 - θf1... 14 .2 Page 23 Đồ án sở thiết kế máy  NHE1 = 60 .1 22000.[.0,25 + 0,5+( ] =7,48 .10 7 NHE2 = 60 .1 22000.[.0,25 + 0,5+( ] =1, 87 10 7 NFE1 = 60 .1 22000.[.0,25 + 0,5+( ] = 5 ,15 10 7 NFE2 = 60 .1 22000.[.0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: full bộ đồ án cơ sở thiết kế bánh răng trụ 1 cấp, full bộ đồ án cơ sở thiết kế bánh răng trụ 1 cấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay