Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

118 6 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:05

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG NGỌC HÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN i TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG NGỌC HÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VIẾT KHANH i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tơi cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 15 tháng năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nông Ngọc Hà ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo quý báu thầy cô giáo trường Đại học Thái Nguyên khoa Quản lý tài nguyên, phòng Đào tạo quan tâm tạo điều kiện lãnh đạo UBND huyện Bình Gia Để có kết nghiên cứu này, cố gắng nỗ lực thân, tơi nhận hướng dẫn chu đáo, giúp đỡ tận tình PGS.TS Trần Viết Khanh người hướng dẫn trực tiếp suốt thời gian nghiên cứu để thực định hướng hồn thiện luận văn Tơi nhận giúp đỡ, tạo điều kiện Phòng Tài ngun Mơi trường, phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, phòng Thống kê huyện Bình Gia người dân trực tiếp phối hợp với tơi q trình vấn để phục vụ cơng tác thực luận văn, anh chị em bạn bè đồng nghiệp, động viên, tạo điều kiện vật chất, tinh thần gia đình người thân Với lòng chân thành, tơi xin cảm ơn giúp đỡ quý báu TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nông Ngọc Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể Yêu cầu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số vấn đề lý luận sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm đất đất nông nghiệp 1.1.2 Đặc điểm đất nông nghiệp 1.1.3 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 1.1.4 Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp 1.1.5 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 1.1.6 Tiêu chí đánh giá tính bền vững 10 1.1.7 Xu hướng phát triển nông nghiệp 13 1.1.7.1 Xu hướng phát triển nông nghiệp giới 13 1.1.7.2 Xu hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam 15 1.2 Những vấn đề hiệu sử dụng đất nông nghiệp 16 1.2.1 Hiệu sử dụng đất 16 1.2.2 Cơ sở khoa học thực tiễn đề xuất sử dụng đất 19 1.2.3 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 20 1.2.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 21 1.2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất nơng nghiệp 21 1.2.5.1 Nhóm yếu tố điều kiện tự nhiên 22 1.2.5.2 Nhóm yếu tố điều kiện kinh tế, xã hội 22 1.2.5.3 Nhóm yếu tố kỹ thuật canh tác 23 1.2.5.4 Nhóm yếu tố kinh tế - tổ chức 23 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.1.3 Thời gian tiến hành 25 2.2 Nội dung nghiên cứu 25 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Bình Gia ảnh hưởng đến sử dụng đất nông nghiệp 25 2.2.2 Đánh giá trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất nơng nghiệp thực trạng loại hình sử dụng đất trồng hàng năm 26 2.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 26 2.2.4 Định hướng đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1 Phương pháp điều tra 27 2.3.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 27 2.3.3 Phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá so sánh 28 2.3.4 Phương pháp tính hiệu sử dụng đất nông nghiệp 28 2.3.5 Một số phương pháp khác 30 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên môi trường 31 3.1.1.1 Vị trí địa lý 31 3.1.1.2 Địa hình, địa mạo 31 3.1.1.3 Điều kiện khí hậu 32 3.1.1.4 Thuỷ văn 33 3.1.1.5 Các loại tài nguyên 33 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.1.2.1 Tăng trưởng cấu ngành kinh tế 34 3.1.2.2 Tình hình dân số lao động 38 3.1.2.3 Cơ sở hạ tầng 40 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 44 3.1.3.1 Thuận lợi 44 3.1.3.2 Khó khăn 44 3.2 Đánh giá trạng xác định loại hình sử dụng đất huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 45 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 45 3.2.1.1 Tình hình sử dụng đất vào mục đích 45 3.2.1.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện 47 3.2.1.3 Hiện trạng diện tích cấu số trồng năm 2014 50 3.2.2 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 51 3.2.2.1 Các loại hình sử dụng đất 51 3.2.2.2 Mô tả loại hình sử dụng đất 53 3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 55 3.3.1 Hiệu kinh tế 55 3.3.1.1 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất trồng hàng năm 55 3.3.1.2 Hiệu kinh tế loại trồng 55 3.3.2 Hiệu xã hội 58 3.3.3 Hiệu Môi trường 64 3.4 Lựa chọn định hướng loại hình sử dụng đất nơng nghiệp đạt hiệu kinh tế - xã hội - môi trường cho huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 67 3.4.1 Lựa chọn loại hình sử dụng đất nơng nghiệp đạt hiệu cho huyện Bình Gia 67 3.4.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp đạt hiệu 69 3.4.2.1 Quan điểm phát triển 69 3.4.2.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 70 3.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất trồng hàng năm theo hướng phát triển bền vững cho huyện Bình Gia 72 3.5.1 Giải pháp chung 72 3.5.2 Giải pháp cụ thể 74 KẾT LUẬN 76 Kết luận 76 Đề nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa CPTG Giá trị trung gian FAO Food and Agriculture Organization (Tổ chức LHQ lương thực nông nghiệp) GDP Gross Domestic Products (tổng sản phẩm quốc nội) GTGT Giá trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất LĐ Lao Động LUT Land use type (Loại hình sử dụng đất) STT Số thứ tự SXNN Sản xuất nông nghiệp TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TTCN-XD Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Một số tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010-2014 35 Bảng 3.2: Chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2010- 2014 35 Bảng 3.3: Cơ cấu GTSX ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giai đoạn 36 Bảng 3.4: Tình hình dân số lao động huyện Bình Gia năm 2014 39 Bảng 3.5: Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 46 Bảng 3.6: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện năm 2014 47 Bảng 3.7: Hiện trạng diện tích sản lượng số trồng huyện năm 2014 50 Bảng 3.8: Các LUT sản xuất nơng nghiệp huyện Bình Gia 52 Bảng 3.9a: Hiệu kinh tế loại trồng tiểu vùng 56 Bảng 3.9b: Hiệu kinh tế loại trồng tiểu vùng 57 Bảng 3.10a: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 58 Bảng 3.10b: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 60 Bảng 3.11: Hiệu xã hội LUT 63 Bảng 3.12: Hiệu môi trường kiểu sử dụng đất 66 Nếu vay vay bao nhiêu? IV Hiệu môi trường 12 Gia đình ơng (bà) có hướng dẫn cách dung thuốc BVTV khơng? Có □ Khơng □ Được quan hay tổ chức hướng dẫn? 13 Khi dùng xong vỏ thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ ông (bà) để đâu? ………………………………………………………………………… 14 Gia đình ơng (bà) có áp dụng kỹ thuật sản xuất hay khơng? Có □ Khơng □ Thường áp dụng biện pháp gì? 15 Vào mùa mưa đất có bị xói mòn khơng ? Vì sao? …………………………………………………………………………… 16.Mức độ xói mòn, rửa trơi : Nặng □ Nhẹ □ 17 Trong vụ sản xuất, gia đình ơng (bà) có trồng xen loại trồng khơng? Nếu có trồng ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 18.Gia đình ơng (bà) có dùng biện pháp để cải tạo đất khơng? Có □ Khơng □ Các biện pháp nào? …………………………………………………… Có hiệu sao? …………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n Với loại địa hình khác gia đình ơng (bà) thường áp dụng biện pháp cải tạo nào? … 19 Khi dùng thuốc trừ sâu ơng (bà) có thấy ảnh hưởng đến môi trường xung quanh không? (môi trường đất, nước, khơng khí, ) ………………………………………………………………………… 20 Nếu nhiễm đến mơi trường xung quanh ngun nhân ? ……………………………………………………………………………… 21 Hệ sinh thái khu vực sản xuất? (Giun, ếch, nhái, tôm, cua ,các loại thiên địch) ……………………………………………………………………………… 22 Gia đình ơng bà có hay sử dụng phân bón cho trồng khơng? Số lượng vụ(kg/sào)? Trong canh tác lúa gia đình thường bón lần vụ? vụ bón nhiều hơn? Vì sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 23 Gia đình có hài lòng suất trồng khơng? Gia đình có học hỏi kinh nghiệm gia đình khác khơng? 24 Gia đình thường bố trí trồng mảnh đất để có suất cao đất khơng bị thối hóa? ………………………………………………………………………………… 25 Gia đình ơng (bà) dự định sản xuất năm tới? -Trồng gì? 26 Gia đình có thuận lợi khó khăn sản xuất? - Thuận lợi: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n - Khó khăn: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 27 Từ thuận lợi khó khăn trên, ơng (bà) có kiến nghị hay nguyện vọng với quyền địa phương khơng? Nếu có nguyện vọng gì? …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xác nhận chủ hộ Người vấn Nông Ngọc Hà Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n PHỤ LỤC II Hình 3.1: Đồng lúa khu thị trấn Bình Gia Hình 3.2: Đồng Lạc xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n Hình 3.3: Đồng Ngơ xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC III Giá phân bón, giá giống trồng giá bán số nông sản địa bàn huyện * Giá số loại phân bón Giá STT Loại phân (đ/kg) Đạm Urê 11.000 Phân NPK 4.500 Kali 14.000 Sản phẩm Giá (đ/kg) Thóc Khang dân 7.000 Thóc Bao 10.000 Ngô hạt 6.500 Lạc 15.000 Khoai lang 10.000 Thạch đen 20.000 – 25.000 Thuốc 25.000 – 30.000 Đỗ tương 9.000 Sắn 4.000 * Giá bán số nông sản STT Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn * Gía giống trồng STT Giống Giá (đ/kg) Lúa xuân 35.000 Lúa mùa 25.000 Ngô 105.000 Lạc 30.000 Khoai lang 25.000 Đỗ tương 30.000 Thạch đen 20.000 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC IV Chi phí sản xuất hiệu kinh tế loại Hiệu kinh tế Lúa * Chi phí sản xuất STT Chi phí Thiện Thuật Thị trấn Bình Gia Lúa xuân Lúa mùa Lúa xuân Lúa mùa Chi phí/ha Chi phí/ha Chi phí/ha Chi phí/ha Số Thành Thành Thành Thành lượng tiền Số tiền Số lượng tiền tiền (kg) (1000đ) lượng (1000đ) (kg) (1000đ) Số lượng (1000đ) A Vật chất Giống Làm đất Phân chuồng NPK 560 2800 616 3080 600 3000 600 3000 Đạm Ure 140 1190 140 1190 150 1275 150 1275 Kali 112 1064 112 1064 120 1140 120 1140 Thuốc BVTV B Lao động (công) 10724 70 11289 1750 73 3500 8400 11215 1825 68 3500 196 70 3500 8000 420 1700 11315 8000 630 198 1750 3500 8000 600 650 196 198 * Hiệu kinh tế Thiện Thuật STT Hạng mục Đơn vị Năng suất Giá bán Tổng thu nhập Thu nhập Giá trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn kg Thị trấn Bình Gia Lúa Xuân Lúa Mùa Lúa Xuân Lúa Mùa Tính/1ha Tính/1ha Tính/1ha Tính/1ha 5350 5200 5800 5750 6.5 6.5 6.5 6.5 1000đ 34775 33800 37700 37375 1000đ 24051 22511 26485 26060 1000đ/công 122.71 113.69 135.13 131.62 3.24 2.99 3.36 3.30 1000đ/kg Lần Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n Hiệu kinh tế Ngô * Chi phí sản xuất Thiện Thuật Ngơ đơng Ngơ xn STT Chi phí Chi phí/1 Thị trấn Bình Gia Ngơ đơng Ngơ xn Chi phí/1 Chi phí/1 Chi phí/1 Số Thành Số Thành Số Thành Số Thành lượng tiền lượng tiền lượng tiền lượng tiền (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) A Vật chất 10915 Giống Làm đất Phân chuồng NPK 500 2500 480 2400 500 2500 500 2500 Đạm 350 2975 350 2975 380 3230 380 3230 Kali 180 1710 155 1472.5 190 1805 190 1805 Thuốc BVTV 300 420 B Lao động (công) 14 10697.5 1470 14 1960 7000 168 11365 1470 14 1960 1470 11415 14 1960 7840 6800 1960 6900 400 175 1470 168 450 168 * Hiệu kinh tế STT Hạng mục Đơn vị Thiện Thuật Ngô Ngô Đông Xuân 2014 2015 Thị trấn Bình Gia Ngơ Ngơ Đơng Xn 2014 2015 Tính/1ha Tính/1ha Tính/1ha Tính/1ha Năng suất kg 4,500 4,380 4700 4650 Giá bán 6.5 6.5 6.5 6.5 Tổng thu nhập 1000đ 29250 28470 30550 30225 Thu nhập 1000đ 18335 17772.5 19185 18810 Giá trị ngày công lao động 1000đ/công 109.14 101.56 114.20 111.96 Hiệu suất đồng vốn 2.68 2.66 2.69 2.65 1000đ/kg Lần Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n Hiệu kinh tế Sắn * Chi phí sản xuất Thiện Thuật Chi phí/1 STT Chi phí Số lượng (kg) A Vật chất Thị trấn Bình Gia Chi phí/1 Thành Thành tiền Số lượng tiền (1000đ) (kg) (1000đ) 7310 7510 Giống Làm đất Phân chuồng NPK 350 1750 390 1950 Đạm 200 1700 200 1700 Kali 200 1900 200 1900 Thuốc BVTV B 1960 8200 Lao động (công) 1960 7500 140 145 * Hiệu kinh tế STT Hạng mục Thiện Thuật Đơn vị Thị trấn Bình Gia Tính/1ha Tính/1ha Năng suất Giá bán Tổng thu nhập Thu nhập Giá trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn kg 10200 10850 4 1000đ 40800 43400 1000đ 33490 35890 1000đ/công 239.21 247.52 5.58 5.78 1000đ/kg Lần Hiệu kinh tế Khoai Lang vụ Đông Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n * Chi phí sản xuất Thiện Thuật Chi phí/1 STT Chi phí A Vật chất Giống (trồng dây có độ dài 25 - 30 cm) Làm đất Phân chuồng NPK Đạm Kali Thuốc BVTV B Lao động (cơng) Thị trấn Bình Gia Chi phí/1 Thành Số lượng Thành tiền Số lượng tiền (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) 9885 10140 40000 dây 4480 40000 dây 1960 10000 200 120 150 1000 1020 1425 4480 1960 9300 200 150 150 160 1000 1275 1425 160 * Hiệu kinh tế STT Hạng mục Năng suất Giá bán Tổng thu nhập Thu nhập Giá trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn Đơn vị kg Thiện Thuật Thị trấn Bình Gia Tính/1ha Tính/1ha 6100 6600 10 10 1000đ 61000 66000 1000đ 51115 55860 1000đ/công 319.47 349.125 6.17 6.508876 1000đ/kg Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Lần n Hiệu kinh tế Lạc * Chi phí sản xuất STT Chi phí A B Vật chất Thiện Thuật Chi phí/1 Số lượng (kg) Giống Làm đất Phân chuồng NPK Đạm Kali Thuốc BVTV Lao động (công) 56 8500 500 100 180 Thành tiền (1000đ) 9260 2240 1960 2500 850 1710 168 Thị trấn Bình Gia Chi phí/1 Thành Số lượng tiền (kg) (1000đ) 9770 56 2240 1960 8000 500 2500 160 1360 180 1710 168 * Hiệu kinh tế STT Hạng mục Năng suất Giá bán Đơn vị kg 1000đ/kg Thiện Thị trấn Thuật Bình Gia Tính/1ha Tính/1ha 1,520 1650 15 15 Tổng thu nhập 1000đ 22800 24750 Thu nhập 1000đ 13540 14980 1000đ/công 80.60 89.17 Lần 2.46 2.53 Giá trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n Hiệu kinh tế thuốc * Chi phí sản xuất Thiện Thuật Chi phí/1 STT Chi phí A Vật chất Giống Số lượng (kg) Bình Gia Chi phí/1 Thành Thành tiền Số lượng tiền (1000đ) (kg) (1000đ) 16905 27000 Làm đất Phân chuồng 17490 5400 27000 5400 1960 1960 4000 4000 NPK 500 2500 550 2750 Đạm 250 2125 280 2380 Kali 400 3800 400 3800 Thuốc BVTV Lao động (công) B 1120 504 1200 504 * Hiệu kinh tế STT Hạng mục Thiện Thuật Đơn vị Thị trấn Bình Gia Tính/1ha Tính/1ha Năng suất Giá bán Tổng thu nhập Thu nhập Giá trị ngày cơng lao động Hiệu suất đồng vốn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN kg 1950 2180 35 35 1000đ 68250 76300 1000đ 51345 58810 1000đ/công 101.88 116.69 4.04 4.36 1000đ/kg Lần n Hiệu kinh tế đỗ tương * Chi phí sản xuất Thiện Thuật Chi phí/1 Số lượng Thành tiền (kg) (1000đ) STT Chi phí A Vật chất Thị trấn Bình Gia Chi phí/1 Số lượng Thành tiền (kg) (1000đ) 8300 Giống 60 2100 Làm đất 9035 60 1960 Phân chuồng 6000 2100 1960 5000 NPK 400 2000 450 2250 Đạm 80 680 100 850 Kali 120 1140 150 1425 Thuốc BVTV 420 Lao động (công) B 160 450 160 * Hiệu kinh tế STT Hạng mục Năng suất Giá bán Tổng thu nhập Thu nhập Giá trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Đơn vị kg Thiện Thị trấn Thuật Bình Gia Tính/1ha Tính/1ha 1960 2050 20 20 1000đ 39200 41000 1000đ 30900 31965 1000đ/công 193.13 199.78 4.72 4.54 1000đ/kg Lần n Hiệu kinh tế thạch đen * Chi phí sản xuất Thiện Thuật Thị trấn Bình Gia Chi phí/1 Chi phí/1 STT Chi phí Thành Số lượng Thành tiền Số lượng tiền (kg) (1000đ) (kg) (1000đ) Vật chất A 7705 8130 Giống 56 1120 56 1120 Làm đất 1960 1960 Phân chuồng 5000 5000 NPK 500 2500 500 2500 Đạm 250 2125 300 2550 Kali 0 Thuốc BVTV Lao động (công) B 130 130 * Hiệu kinh tế STT Hạng mục Đơn vị Thiện Thuật Thị trấn Bình Gia Tính/1ha Tính/1ha Năng suất Giá bán Tổng thu nhập Thu nhập Giá trị ngày công lao động Hiệu suất đồng vốn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN kg 6850 7100 15 15 1000đ 102750 106500 1000đ 95045 98370 1000đ/công 731.12 756.69 Lần 13.34 13.10 1000đ/kg n ... tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Mục tiêu chung Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Từ lựa...i TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG NGỌC HÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03... làm giảm tính bền vững sử dụng đất Trong việc khai thác đất hoang đưa vào sử dụng chuyển mục đích sử dụng đất khác sang đất nông nghiệp hạn chế Do việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp từ lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay