Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước tại trường cao đẳng cơ khí luyện kim thái nguyên

161 8 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:05

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG THỊ HƯƠNG GIANG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG THỊ HƯƠNG GIANG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS CHU TIẾN QUANG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực xác Những kết luận văn chưa cơng bố cơng trình Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình! Học viên Nông Thị Hương Giang ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn PGS.TS Chu Tiến Quang tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực Tơi xin trân thành cảm ơn Phòng Đào tạo - Trường ĐH Kinh tế QTKD tạo điều kiện để tơi hồn thành khố học trình bày luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp chia sẻ nhiều tư liệu kinh nghiệm quý báu liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận văn Tôi xin cảm ơn hợp tác, giúp đỡ tạo điều kiện Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyên kim Thái Nguyên, đồng nghiệp chuyên gia giúp thực thành công luận văn Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đ ng g p ý ngh a đề tài Bố cục đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Cơ sở lý luận ngân sách nhà nước 1.1.1 Các khái niệm liên quan 1.1.2 Bản chất vai trò ngân sách nhà nước 14 1.1.3 Vai trò, nguyên tắc đặc điểm sử dụng NSNN trường cao đẳng công lập 18 1.1.4 Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng NSNN trường cao đẳng công lập 22 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng NSNN trường cao đẳng đào tạo nghề công lập 23 1.2 Cơ sở thực tiễn 28 1.2.1 Kinh nghiệm sử dụng hiệu NSNN trường cao đẳng số quốc gia 28 1.2.2 Một số kinh nghiệm tham khảo cho trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 36 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 38 2.2.2 Phương pháp phân tích 39 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 40 2.3 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng NSNN trường cao đẳng luyện kim Thái Nguyên 40 2.3.1 Nh m tiêu đánh giá phân b dự toán, gồm: 40 2.3.2 Nh m tiêu phản ánh hiệu sử dụng NSNN vào chi không thường xuyên 40 2.3.3 Nh m tiêu phản ánh hiệu sử dụng NSNN vào chi thường xuyên 41 2.3.4 Nh m tiêu khác 41 Chương 3: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ - LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN 43 3.1 Quá trình hình thành kết đào tạo nghề Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 43 3.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển 43 3.1.2 Thành tựu đạt Trường CĐ Cơ khí - Luyện kim Thái Nguyên 45 3.1.3 Kết đào tạo năm 2011-2014 48 3.2 Quy định Nhà nước quản lý sử dụng NSNN trường cao đẳng quy định nội trường cao đẳng khí - luyện kim quản lý sử dụng NSNN 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.2.1 Quy định Nhà nước quản lý, sử dụng NSNN trường cao đẳng đào tạo 50 3.2.2 Quy định nội trường cao đẳng khí - luyện kim quản lý, sử dụng NSNN cho đào tạo nhà trường 51 3.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim Thái nguyên 54 3.3.1 Kết thực thu, chi ngân sách nhà nước Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim giai đoạn 2011 - 2014 54 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.3.2 Hiệu sử dụng vốn NSNN Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim giai đoạn 2011 - 2014 qua đánh giá Nhà trường 71 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng NSNN Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim đối tượng nhà trường qua khảo sát, điều tra 76 3.4 Những hạn chế, thách thức nâng cao hiệu sử dụng NSNN trường CĐ CK-LK Thái Nguyên 87 3.4.1 Những hạn chế sử dụng vốn ngân sách nhà nước 87 3.4.2 Thách thức nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước 90 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ - LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN 93 4.1 Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ đào tạo Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim giai đoạn 2016 - 2020 93 4.1.1 Phương hướng mục tiêu đào tạo Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim giai đoạn 2016 - 2020 93 4.1.2 Các nhiệm vụ trọng tâm phát triển Trường CĐ Cơ khí - Luyện kim 94 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim 95 4.2.1 Tăng cường nhận thức sử dụng vốn ngân sách nhà nước 95 4.2.2 Cải tiến quy trình đ i phương pháp lập dự toán ngân sách nhà nước 96 4.2.3 Tăng cường quản lý thu đa dạng h a nguồn thu 98 4.2.4 Quản lý chi ngân sách nhà trường theo hướng tiết kiệm hiệu 100 4.2.5 Nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ hoạt động đào tạo để nâng cao hiệu sử dụng NSNN nhà trường 102 4.2.6 B sung, hoàn thiện quy định nội quản lý sử dụng ngân sách chung ngân sách nhà nước cấp nhà trường 103 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC 110 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 105 chi tiết nguồn thu, mức thu, quy mô thu (số lượng thu); chi tiết khoản mục chi, mức chi quy mô chi (số lượng chi); chi tiết mục tiêu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 106 tiêu chuẩn phân phối nguồn vốn NSNN, chi tiết quy định thủ tục kiểm tra giám sát khoản mục chi tiêu… Quan trọng quy chế chi tiêu Nhà trường đề biện pháp quản lý tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, xác định trách nhiệm cụ thể cá nhân, tập thể công tác quản lý sử dụng nguồn vốn NSNN Xây dựng quy định chế tài xử phạt r ràng trường hợp sử dụng vượt mức khoán, tiêu chuẩn, định mức quy định, c không bỏ s t nguồn thu chi nguồn thu chi bỏ s t s sách Cần c chế khốn, giám sát sử dụng dịch vụ cơng cộng điện, nước, điện thoại, xăng dầu… khoản chi thường hay bị lãng phí đơn vị nghiệp n i chung Nhà trường n i riêng Quy chế xây dựng khoa học, hợp lý cho tranh tồn cảnh tài Nhà trường, từ đ c đầy đủ để lập kế hoạch, định thích hợp nhằm thực tốt nhiệm vụ giao, nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy hoạt động khác nghiệp giáo dục đào tạo Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 107 KẾT LUẬN Từ kết Nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng ngân sách nhà nước Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên” Luận văn rút số kết luận sau: Đã hệ thống h a lý luận hiệu sử dụng ngân sách nhà nước hoạt động giáo dục đào tạo hiệu sử dụng NSNN trường đào tạo hệ cao đẳng Trên sở đ làm rõ khái niệm NSNN: NSNN phản ánh mối quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ tập trung nhà nước nhà nước tham gia phân phối nguồn tài quốc gia nhằm thực chức nhà nước sở luật định; Nội dung hiệu sử dụng NSNN gồm hiệu t ng hợp, hiệu quản lý thu NSNN, hiệu chi NSNN, hiệu vay sử dụng vốn vay, hiệu khai thác tối đa nguồn lực tài hữu tiềm năng; Nhận diện yếu tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng NSNN trường cáo đẳng đào tạo nghề Đã đúc kết học kinh nghiệm thực tiễn trình quản lý nâng cao hiệu sử dụng ngân sách trường đào tạo nghề số nước giới Việt Nam để từ đ rút học kinh nghiệm thực tiễn cho Trường CĐ Cơ khí - Luyện kim hoạt động quản lý ngân sách Đã phân tích thực trạng cơng tác quản lý ngân sách Trường CĐ Cơ khí - Luyện kim; Đánh giá hiệu sử dụng NSNN thông qua hệ thống tiêu để từ đ c phân tích hạn chế thách thức hoạt động quản lý sử dụng ngân sách nhà nước Trường CĐ Cơ khí - Luyện kim Đối với hạn chế làm giảm hiệu sử dụng NSNN trường gồm: Công tác lập kế hoạch dự toán NSNN cho hoạt động đào tạo Nhà trường thiếu sở thực tiễn, khách quan; Phân b NSNN cho trường CĐ đào tạo nghề theo phương pháp bình qn, dẫn đến khơng phù Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 108 hợp với đặc điểm đào tạo nghề trường; Nguồn thu học phí Nhà trường đảm bảo cho phần nhỏ chi phí thường xuyên; Nhà trường chưa phát huy nguồn thu ngân sách học phí, hai nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn t ng thu Nhà trường Các khoản chi NSNN Nhà trường chủ yếu dành cho lương, phụ cấp hoạt động quản lý chun mơn nên nhiều hạn chế cho việc đầu tư NCKH, xây dựng Mức đầu tư kinh phí Nhà trường vào sở hạ tầng, trang thiết bị chưa đủ đồng bộ, làm hạn chế hiệu đầu tư hiệu sử dụng NSNN Quy định định mức chi Bộ ngành liên quan thấp so với thực tế dẫn đến tình trạng kh khăn, chưa hiệu sử dụng NSNN Quy ch chi tiêu nội xây dựng chi ti t nội dung chủ y u nhằm vào nâng cao đời sống cho cán viên chức, giảng viên, mà chưa hướng tới sử dụng có hiệu nguồn lực, có nguồn NSNN cấp Năng lực đội ngũ nhân viên kế toán chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn, thụ động đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn tài nhà trường, đ c NSNN Đối với thách thức: Nguồn NSNN cấp cho đào tạo chưa tương xứng với yêu cầu trình phát triển hoạt động đào tạo nhà trường Công tác tuyển sinh kh khăn cạnh tranh tuyển sinh trường ngày khốc liệt Chất lượng đội ngũ cán giảng viên chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chưa đảm bảo cho nhu cầu học tập nghiên cứu Khả đảm bảo thu nhập đời sống cho đội ngũ cán giảng viên, nhân viên thiếu tính n định Quy định Nhà nước tự chủ trường cao đẳng nghề thiếu đồng bộ, chưa theo kịp thay đ i phát triển kinh tế nên tác động xấu tạo thách thức sử dụng hiệu ngân sách Nhà trường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 109 Từ kết phân tích thực tiễn khảo sát thực tế Trường CĐ Cơ khí - Luyện kim giúp đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng ngân sách nhà nước hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường thời gian Hệ thống giải pháp gồm: Tăng cường nhận thức sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Cải tiến quy trình đ i phương pháp lập dự toán ngân sách nhà nước; Tăng cường quản lý thu đa dạng h a nguồn thu; Quản lý chi ngân sách nhà trường theo hướng tiết kiệm hiệu quả; Nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ hoạt động đào tạo; B sung, hoàn thiện quy định nội quản lý sử dụng ngân sách chung ngân sách nhà nước cấp nhà trường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Đề án đổi chế tài giáo dục giai đoạn 2009 - 2014, Hà Nội Đặng Văn Du (2004), Các giải pháp nâng cao hiệu đầu tư tài cho đào tạo Đại học Việt Nam, Luận án Kinh tế học, Học viện Tài chính, Hà Nội Vũ Trường Giang, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận trị Đại học Quốc gia Hà Nội, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Trithuc-viet-nam/Tri-thuc/2011/12794/Tai-chinh-cho-giao-duc-dai-hoc-omot-so-nuoc-tren.aspx Đỗ Thị Thu Hằng, Viện Khoa học t chức nhà nước, http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/1110/language/vi/Vai -tro-c-a-Nha-n-c-trong-vi-c-cung-c-p-d-ch-v-s-nghi-p-v-giao-d-c-dao-t-oKinh-nghi-m-c-a-V-ng-qu-c.aspx Tô Thị Hiền (2012), Nâng cao hiệu quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến 2020, Luận án Tiến s kinh tế, Trường ĐH Ngân hàng Tp HCM Nguyễn Duy Phong (2003), Hoàn thiện chế quản lý tài giáo dục phổ thơng Hà Nội, Luận án Tiến s kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ ngh a Việt Nam (2002), Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ ngh a Việt Nam (2015), Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 Nguyễn Thanh Tuyền (1993), Lý thuyết tài chính, Trường Đại học Tài - Kế tốn Tp HCM 10 Trường CĐ CK - LK (2011 - 2014), Báo cáo kết tuyển sinh năm từ 2011 - 2014, Thái Nguyên 11 Trường CĐ CK - LK (2011 - 2014), Báo cáo tài chính, 12 Trường CĐ CK - LK (2011 - 2014), Dự tốn kinh phí hoạt động năm 2011 Nguyên Số hóa bởi- 2014, Trung Thái tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 109 13 Trường CĐ CK - LK (2011 - 2015), Báo cáo hội nghị công nhân viên chức, Thái Nguyên 14 Trường CĐ CK - LK (2015), Đánh giá thực tự chủ 2013 - 2015, định hướng 2016 - 2018, Thái Nguyên 15 Trường CĐ CK-LK (2012), Kỷ yếu 50 năm thành lập Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện Kim, Thái Nguyên 16 Vũ Thị Thanh Thủy (2012), Quản lý tài trường Đại học công lập Việt Nam, Luận án Tiến s kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 17 VUN (2009), Vấn đề tự chủ - Tự chịu trách nhiệm trường đại học cao đẳng Việt Nam, Hội thảo khoa học, TP Hồ Chí Minh 18 Hồ Thị Hải Yến (2008), Hồn thiện chế tài hoạt động khoa học công nghệ trường đại học Việt Nam, Luận án Tiến s , Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội 19 http://www.cklk.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 110 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRƯỜNG CĐ CƠ KHÍ LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN Phiếu khảo sát lấy ý kiến công tác quản lý ngân sách Nhà nước trường CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đề xuất giải pháp g p phần hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách Thông tin khảo sát giữ bí mật phục vụ cho cơng tác nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn hợp tác quý anh/chị! PHẦN - THÔNG TIN CHUNG Giới tính  Nam Nữ Độ tuổi 4,0 - 5,4  5,5 - 6,9  7,0 - 8,4 PHẦN - THÔNG TIN KHẢO SÁT Bạn đánh dấu  vào thang đo đánh giá (với thang đo từ đến 5, với thang đo thấp thang đo cao nhất) 1- Hoàn tồn khơng đồng ý - Khơng đồng ý 3- Đồng ý phần đồng ý STT Nội dung I CƠ SỞ VẬT CHẤT 1.1 Thư viện c đủ giáo trình tài liệu tham khảo Thư viện c đủ diện tích cho nhu cầu học tập (phòng 1.2 tự phòng tính, thống viên ) 1.3 đọc, Phòng học cmáy đáp ứnghệyêu cầu khuân học tập, nghiên cứu 1.4 Phòng học đủ rộng đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu trường c đủ máy tính cho sinh viên thực Nhà 1.5 hành/thực tập Hệ thống máy chiếu, tăng âm, ánh sáng đáp ứng yêu 1.6 cầu học tập Nhà trường c hệ thống sân thể thao, nhà đa cho 1.7 nhu cầu sinh hoạt ngoại kh a người học Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN - Đồng ý - Hoàn toàn Thang đo đánh giá                             http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 1.8 1.9 II 2.1 2.2 2.3 2.4 Hệ thống trang thiết bị, máy m c đáp ứng tốt nhu cầu học tập/thực Ký túc xáhành dịch vụ hỗ trợ đáp ứng nhu cầu CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ Người học đảm bảo chế độ sách xã hội kịp thời Kinh phí hỗ trợ Nhà nước đảm bảo đáp ứng đủ kịp thời Các hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên thực đầy Quyđủ trình/hướng dẫn đến chế độ sách sinh viên r ràng, tạo thuận tiện cho sinh viên tập cảm Xin trânhọc trọng ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN                         http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 Phụ lục 01 Kết đánh giá hiệu quản l sử dụng ngân sách cán lãnh đạo (Ban giám hiệu; Trưởng phòng/Trưởng khoa; Ph trưởng phòng/Ph trưởng khoa Đánh giá Trƣởng phòng/Trƣởng Đánh giá chung Đánh giá BGH khoa TT Chỉ tiêu Độ lệch Độ lệch Độ lệch GTTB GTTB GTTB chuẩn chuẩn chuẩn ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Lập dự toán ngân sách 4,22 0,821 4,33 0,577 4,40 0,828 Đánh giá Ph trƣởng phòng/Phó trƣởng khoa Độ lệch GTTB chuẩn 4,05 0,848 1.2 Chấp hành dự toán NSNN (phân b , giao dự toán) 3,73 0,804 4,67 0,577 3,87 0,915 3,47 0,612 1.3 Hạch toán kế toán toán thu chi NSNN 4,03 0,763 4,33 0,577 4,13 0,743 3,89 0,809 1.4 Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội 3,97 0,799 4,00 1,000 4,00 0,845 3,95 0,780 1.5 Quy chế chi tiêu nội quản lý tài sản 3,97 0,866 4,00 1,000 3,67 0,816 4,21 0,855 1.6 Quản lý sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 4,22 0,886 4,00 1,000 4,20 0,862 4,26 0,933 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 2.1 Chế độ lương chi trả theo quy định 3,97 0,866 4,33 0,577 4,07 0,884 3,84 0,898 2.2 Chế độ phụ cấp chi trả theo quy định 3,92 0,862 5,00 0,000 3,73 0,799 3,89 0,875 2.3 Các khoản đ ng g p thực theo quy định 4,03 0,763 4,33 1,155 4,20 0,775 3,84 0,688 2.4 Các khoản lương tăng thêm chi trả n định 4,00 0,882 3,67 1,155 4,13 0,834 3,95 0,911 2.5 Khoản chi phí thực nhiệm vụ chun mơn (chi phí VPP, thơng tin liên lạc, VPP) chi trả đầy đủ 4,35 0,789 4,00 1,000 4,53 0,834 4,26 0,733 2.6 Các khoản kinh phí khen thưởng, phúc lợi toán kịp thời 4,00 0,782 3,67 1,155 4,07 0,704 4,00 0,816 2.7 Trang thiết bị (máy tính, máy in, máy chiếu, internet ) đầu tư đại đáp ứng nhu cầu sử dụng 4,00 0,816 3,67 0,577 3,93 0,799 4,11 0,875 2.8 Diện tích phòng làm việc đáp ứng nhu cầu sử dụng 4,00 0,882 5,00 0,000 4,00 0,926 3,84 0,834 2.9 Phòng học đáp ứng nhu cầu dạy học 3,73 0,769 4,00 1,000 3,80 0,775 3,63 0,761 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 Đánh giá chung TT Đánh giá BGH Chỉ tiêu GTTB Độ lệch chuẩn GTTB Độ lệch chuẩn Đánh giá Trưởng phòng/Trưởng khoaĐộ lệch GTTB chuẩn Đánh giá Ph trưởng phòng/Phó trưởng khoa Độ lệch GTTB chuẩn 2.10 Hệ thống thư viện đủ sách, giáo trình cho hoạt động giảng dạy 4,05 0,780 4,33 1,155 4,40 0,507 3,74 0,806 2.11 Hệ thống trang thiết bị hướng dẫn thực hành, thực tập đại (máy CNC, máy cán ren, robot ) 4,05 0,780 4,33 0,577 3,93 0,704 4,11 0,875 2.12 Hệ thống trang thiết bị hướng dẫn thực hành, thực tập đáp ứng nhu cầu giảng dạy 4,24 0,830 3,67 1,155 4,20 0,862 4,37 0,761 2.13 Hệ thống trang thiết bị phục vụ giảng dạy đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời 4,08 0,862 3,33 0,577 4,20 0,862 4,11 0,875 2.14 Hệ thống sở hạ tầng phục vụ hoạt động thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu cán nhân viên 4,03 0,866 4,67 0,577 4,13 0,915 3,84 0,834 4,05 0,815 4,33 1,155 4,00 0,756 4,05 0,848 3,68 0,852 3,67 0,577 3,53 0,834 3,79 0,918 2.15 2.16 Kinh phí cho nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho cán giảng viên tham gia đào tạo phát triển kỹ nghề nghiệp 2.17 Nhà trường tạo điều kiện cho cán nhân viên tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao trình độ 4,24 0,830 4,33 1,155 4,20 0,862 4,26 0,806 2.18 Quy chế chi tiêu nội phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế công tác chuyên môn nghiệp vụ 4,00 0,850 4,00 1,000 3,80 0,862 4,16 0,834 Nguồn: Tổng hợp số liệu khảo sát, 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 Phụ lục 02 Kết đánh giá hiệu quản l sử dụng ngân sách cán chuyên viên, giảng viên TT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 Đánh giá chung Nhân viên Giảng viên Độ lệch Độ lệch Độ lệch GTTB GTTB GTTB chuẩn chuẩn chuẩn 3,74 1,103 3,53 1,179 3,85 1,064 3,44 1,146 3,35 1,115 3,48 1,176 3,22 1,166 3,29 1,213 3,18 1,158 3,52 1,092 3,65 1,115 3,45 1,092 Chỉ tiêu Chế độ lương chi trả theo quy định Chế độ phụ cấp chi trả theo quy định Các khoản đ ng g p thực theo quy định Các khoản lương tăng thêm chi trả n định Khoản chi phí thực nhiệm vụ chun mơn (chi phí VPP, 3,60 thơng tin lạc, kinh VPP)phí chithưởng, trả đầyphúc đủ lợi toán kịp thời Cácliên khoản khen 3,64 Trang thiết bị (máy tính, máy in, máy chiếu, internet ) đầu tư 3,46 đại vàtích đápphòng ứng nhu sửđáp dụng Diện làmcầu việc ứng nhu cầu sử dụng 3,70 Phòng học đáp ứng nhu cầu dạy học 3,50 Hệ thống thư viện đủ sách, giáo trình cho hoạt động giảng dạy 3,68 Hệ thống trang thiết bị hướng dẫn thực hành, thực tập đại (máy 3,68 CNC, máythống cán ren, robot ) Hệ trang thiết bị hướng dẫn thực hành, thực tập đáp ứng nhu 3,64 cầu giảng dạytrang thiết bị phục vụ giảng dạy đầu tư sửa chữa, bảo Hệ thống 3,54 dưỡng kịp thống thời sở hạ tầng phục vụ hoạt động thể dục, thể thao đáp ứng Hệ 3,30 nhu cầu nhân viên Kinh phícán chobộnghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực 3,64 Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho cán giảng viên tham gia đào 3,50 tạo phát triểntạo kỹ điều năngkiện nghềcho nghiệp Nhà trường cán nhân viên tham gia tập huấn, hội 3,36 nghị, hội thảo caonội trình Quy chế nâng chi tiêu độ phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế công 3,36 tác chuyên môn nghiệp vụ Nguồn: Tổng hợp số liệu khảo sát, 1,161 3,65 1,222 3,58 1,146 1,191 3,94 1,088 3,48 1,228 1,092 3,53 1,125 3,42 1,091 1,182 1,111 1,168 3,65 3,24 3,53 1,272 1,251 1,231 3,73 3,64 3,76 1,153 1,025 1,146 1,096 3,59 1,064 3,73 1,126 1,120 3,76 1,033 3,58 1,173 1,232 3,71 1,263 3,45 1,227 1,165 3,00 1,118 3,45 1,175 1,102 3,71 1,160 3,61 1,088 1,182 3,65 1,169 3,42 1,200 1,005 3,41 0,870 3,33 1,080 1,156 3,41 1,176 3,33 1,164 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... giá hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim; Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn NSNN, g p phần nâng cao hiệu sử dụng NSNN trường Cao đẳng Cơ khí Luyện. .. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ - LUYỆN KIM THÁI NGUYÊN 93 4.1 Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ đào tạo Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim giai... Phân tích hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nước Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim Thái nguyên 54 3.3.1 Kết thực thu, chi ngân sách nhà nước Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim giai đoạn 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước tại trường cao đẳng cơ khí luyện kim thái nguyên , Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước tại trường cao đẳng cơ khí luyện kim thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay