Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất thành phần hóa học, giá thành sản phẩm bột lá sắn, keo giậu và cỏ stylo

96 22 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:04

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TA THI LƯNG NGHIÊN CƯU KHA NĂNG SINH TRƯƠNG, NĂNG SUÂT, THANH PHÂN HÓA HỌC, GIA THANH SAN PHẨM BÔT LA SĂN, KEO GIÂU VA CO STYLO LUẬN VĂN THAC SĨ KHOA HOC NƠNG NGHIỆP Chun nganh: chăn n i THÁI NGUYÊN-2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN - TA THI LƯNG NGHIÊN CƯU KHA NĂNG SINH TRƯƠNG NĂNG SUÂT, , PHẨM BÔT THANH PHÂN HÓA HỌC, GIA THANH SAN LA SĂN, KEO GIÂU VA CO STYLO Chuyên ngành chăn nuô Mã số 60 62 : 01 05 i : LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HOC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học 1: TS TRẦN THỊ HOAN Người hướng dẫn khoa học GS.TS TỪ QUANG HIỂN : THÁI NGUYÊN - 2015 iii LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn phần đề tài nghiên cứu sinh Từ Quang Trung, hợp tác thực Các kết công bố luận văn đồng ý nghiên cứu sinh chưa tác giả cơng bố trước Thái Ngun, tháng 08 năm 2015 Tác giả luận văn TA THI LƯNG iii LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ q báu, bảo tận tình TS Trần Thị Hoan thầy GS.TS Từ Quang Hiển suốt trình thực luận án Nhân dịp hồn thành luận văn tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giáo, thầy giáo hướng dẫn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành quan tâm giúp đỡ thầy giáo cán Bộ môn Chăn nuôi Động vật, thầy giáo khoa Chăn nuôi - Thú y Phong Đao tao trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên động viên giúp đỡ suốt trình thực đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán viên chức đơn vị: Trung tâm Thực hành Thực nghiệm trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Viện Khoa học Sự sống - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhiệt tình cho tơi q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Thư viện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên bạn bè, đồng nghiệp, người thân gia đình tạo điều kiện, động viên tơi q trình thực đề tài hồn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả TA THI LƯNG 33 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu sắn 1.1.1 Tên goi, nguồn gốc phân bố đặc điểm sinh vật sắn 1.1.2 Năng suất chất xanh 1.1.3 Thành phần hóa học sắn 1.1.4 Đôc tố sắn va phương phap khư đôc tố 1.2 Giới thiệu keo giậu 13 1.2.1 Tên gọi, nguồn gốc phân bố đặc điểm sinh vật cua la keo giâu 13 1.2.2 Năng suất chất xanh 14 1.2.3 Thành phần hóa học bột keo giậu 16 1.3.Giới thiệu cỏ Stylo 23 1.3.1 Tên gọi, nguồn gốc phân bố đặc điểm sinh vật cua co Stylo 23 1.3.2 Năng suất chất xanh 24 1.3.3 Thành phần hóa học bột cỏ Stylo: 25 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng suất chất xanh 28 1.4.1 Ảnh hưởng điều kiện khí hậu 28 1.4.2 Ảnh hưởng đất 29 1.4.3 Ảnh hưởng phân bón: 30 1.4.4 Thời gian thu cắt 32 44 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng địa điểm, thời gian nghiên cứu 35 2.2 Nội dung nghiên cứu 35 2.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.3.1 Bố trí thí nghiệm 35 2.3.2 Phương pháp trồng, bón phân, chăm sóc, thu hoạch 36 2.3.3 Các tiêu theo dõi 37 2.3.4 Phương pháp theo dõi tiêu 37 2.3.5 Xử lý số liệu 40 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CƯU VA THAO LUÂN 41 3.1 Khí tượng khu vực thí nghiệm từ 2014 - 2015 41 3.2 Thành phần dinh dưỡng đất nghiệm 44 3.3 Sinh trưởng thức ăn thí nghiệm 45 3.4 Kết tốc độ sinh trưởng thức ăn thí nghiệm 47 3.5 Chiều cao tái sinh lần thức ăn thí nghiệm 50 3.6 Tốc độ tái sinh lần thức ăn thí nghiệm 51 3.7 Chiều cao tái sinh lần thức ăn thí nghiệm 52 3.8 Tốc độ tái sinh lần thức ăn thí nghiệm 54 3.9 Năng suất sinh khối thức ăn thí nghiệm 56 3.10 Ty lê la va suất tươi thức ăn thí nghiệm 58 3.11 Thành phần hoá học tươi bột cua cac thưc ăn thi nghiêm 61 3.12 Sản lượng dinh dưỡng năm thư nhất thức ăn thí nghiệm.63 3.13 Hoạch tốn chi phí sản xuất cho 1ha năm 65 3.14 Hoạch tốn chi phí co sản xuất 1kg bột 1kg protein c ua năm thư nhất 67 KÊT LUÂN VA ĐÊ NGHI 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 55 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCStylo : Bôt co Stylo BLKG Bôt la keo giâu : BLS : Bôt la sắn Cs : Cộng DCP : Di canxi phôt phat DM : Vật chất khô DXKN : Dẫn xuất không chứa nitơ ĐC : Đối chứng KL : Khối lượng KLTB : Khối lượng trung bình ME : Năng lương trao đơi Pr : Protein TB : Trung bình TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TS : Tổng số VCK : Vật chất khô 66 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Giá trị trung bình khí tượng Thái Ngun từ năm 2014-2015 41 Bảng 3.2: Thành phần dinh dưỡng đất thí nghiệm 44 Bảng 3.3: Chiều cao sinh trưởng thức ăn thí nghiệm (cm) 45 Bảng 3.4: Tốc độ sinh trưởng thức ăn thí nghiệm (cm/ngay) 48 Bảng 3.5: Chiều cao tái sinh lần thức ăn thí nghiệm (cm) 50 Bảng 3.6: Tốc độ tai sinh lần thức ăn thí nghiệm (cm/ngay) 51 Bảng 3.7: Chiều cao tái sinh lần thức ăn thí nghiệm (cm) 53 Bảng 3.8: Tốc độ tai sinh lần thức ăn thí nghiệm (cm/ngay) 54 Bảng 3.9: Năng suất sinh khối thức ăn thí nghiệm (ta/ha/lưa) 56 Bảng 3.10: Tỷ lê la / sinh khối thức ăn thí nghiệm (%) 58 Bảng 3.11: Năng suất tươi thức ăn thí nghiệm (ta/lưa/ha) 59 Bảng 3.12: Thành phần hóa học tươi bột (n = 3) 61 Bảng 3.13: Sản lượng dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm (tấn/ha/năm) 64 Bảng 3.14: Chi phí sản xuất cho năm thư nhất (đồng) 65 Bảng 3.15: Chi phí cho sản xuất kg bột kg protein cua năm thư nhất .67 77 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Biểu đồ nhiệt độ trung bình từ năm 2014-2015 43 Hình 3.2 Đồ thị phân bố lượng mưa trung bình từ năm 2014-2015 43 Hình 3.3 Biểu đồ chiều cao cua thưc ăn qua cac thơi điêm đo 47 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Sử dụng bột chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi gà nhiều nhà khoa học nước nghiên cứu Ngoài cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi giống loại thức ăn khác, bột thành phần đặc biệt mà thức ăn thơng thường khơng ít, sắc tố Tác động sắc tố đến vật nuôi là: cải thiện khả miễn dịch, tăng sức đề kháng với virut, cải thiện khả sinh sản, giảm tỷ lệ thai chết lưu, tăng tỷ lệ trứng phơi, ấp nở, tăng tỷ lệ ni sống, cải thiện tốc độ sinh trưởng, đặc biệt tăng độ đậm màu da gà thịt gà… Ở số nước, trồng sản xuất bột trở thành ngành sản xuất liên hợp công – nông nghiệp, Philippin, Thái Lan, Ấn Độ; số nước châu Mỹ la tinh Ở nước ta số nghiên cứu trồng sản xuất bột từ sắn, keo giậu, cỏ stylo Ba loai thưc ăn co tốc đô sinh trương, tai sinh va suất ba loai thức ăn co chênh lệch nhiều kết nghiên cưu khac nghiên cưu đều khác về đia điểm, thời gian, thơi tiết, hậu… Nên đê so sanh đanh gia hiêu qua kinh tế san xuất cua ba loai thưc ăn chưa sơ Đê nâng cao hiêu qua kinh tế sư dung bột thưc vât, ta cần tiến hanh nghiên cứu trồng ba loại thức ăn điều kiện địa điểm, thời gian nghiên cứu đê so sanh tốc đô sinh trương, tốc đô tai sinh va suất, giá thành 1kg bột loại thức ăn này, tư đo so sánh nhằm đanh gia hiêu qua kinh tế tư đinh hương san x́t bơt la cua ba loai thưc ăn phu hơp điều kiên chăn nuôi nông hộ Xuất phát từ lý trên, thực đề tài “Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất, thành phần hóa học giá thành sản phẩm bột sắn, keo giậu cỏ stylo.” Trông keo giâu Trông keo giâu TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bùi Xuân An, Ngô Văn Mận (1981), "Kết khảo sát tập đoàn họ đậu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm điều kiện tỉnh miền Đông Nam Bộ" Kết nghiên cứu KHKT (1976-1980), Trường đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh, tr 212 Lê Hồ Bình, Vũ Chí Cường, Hồng Thị Lũng, Phan Thị Phần, Ngơ Đình Giang (1990), "Kết nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn keo giâu cao lương làm thức ăn gia súc" Kết nghiên cứu KHKT 1985 - 1990, Bộ Nông nghiệp CNTP Bùi Thị Buôn, Nguyễn Văn Nghị (1985), Kỹ thuật trồng, bảo quản chế biến sắn, Nxb Thanh Hóa Bùi Văn Chính (1995), Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc Việt Nam, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Thế Đặng (2005), “Hiệu lực đạm năm thứ 14 sắn tổ hợp phân khống N.P.K bón liên tục đất xám bạc màu Acrisol Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 20 năm đổi tập 3, Đất Phân bón, Nxb Chính trị quốc gia, tr 280-287 Vũ Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn Thất Sơn (1997), Giáo trình Thức ăn dinh dưỡng gia súc, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội, tr 109 Nguyễn Ngọc Hà, Đặng Thị Tuân Bùi Thị Oanh (1993), "Bột keo giâu (Leucaena leucocephala) nguồn caroten khoáng vi lượng cho gia cầm", Hội thảo thức ăn bổ sung, sinh sản thụ tinh nhân tạo -Viện Chăn Nuôi Hà Nội, 1993, tr 45 - 46 Nguyễn Ngọc Hà (1996), Nghiên cứu suất, giá trị dinh dưỡng sử dụng keo giậu (Leucaena) làm thức ăn bổ sung chăn nuôi, Luận án PTS khoa học Nông nghiệp, Hà Nội, tr 52 - 53, 86, 91- 94, 97 102, 106 - 108, 115 - 116 Từ Quang Hiển (1983), “Kết sử dụng bột sắn chăn ni lợn thịt gà đẻ trứng”, trích kết nghiên cứu sắn, Thông tin KHKT trường Đại học Nông nghiệp Bắc Thái, tr 54-60 10 Từ Quang Hiển, Phạm Sỹ Tiệp (1998), “Nghiên cứu thành phần hóa học, độc tố củ, sắn sử dụng sắn chăn nuôi lợn thịt F1 (ĐB  MC)”, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học chăn nuôi tập I, Nxb Nông nghiệp, tr 122-143 11 Từ Quang Hiển, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Inh (2008), Nghiên cứu sử dụng keo giậu chăn nuôi, Nxb Đại học Thái Nguyên 12 Lê Hòa, Bùi Quang Tuấn (2009), Năng suất chất lượng số giống thức ăn gia súc (Pennisetum perpereum, Panicum maximum, Brachiaria ruziziensis, Stylosanthes guianensis) trồng Đắc Lắc, Tạp chí khoa học phát triển 2009, Tập 7, số 3: tr 276 - 281, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 13 Trần Thị Hoan (2012), Nghiên cứu trồng sắn thu sử dụng bột sắn chăn nuôi gà thịt gà đẻ bố mẹ Lương Phượng, Luận an Tiến sĩ nông nghiêp, Đai học Thái Nguyên 14 Trần Công Khanh, Nguyễn Văn Long (1998), “Kết khảo nghiệm giống nghiên cứu bón phân khống cho sắn Bình Long (Bình Phước) năm 1996”, Kỷ yếu hội thảo, Chương trình sắn Việt Nam hướng tới năm 2000, tr 215-218 15 Nguyễn Đăng Khôi (1979), Nghiên cứu thức ăn gia súc Việt Nam Nxb KH & KT, Hà Nội, 1979, tập 1, tr.33 16 Lê Hồng Lịch, Võ Thị Kim Oanh (2000), “Kết khảo nghiệm giống nghiên cứu liều lượng phân bón cho số giống sắn Bn Ma Thuột - Daklak năm 1998”, Kỷ yếu Hội thảo, Kết Nghiên cứu Khuyến nông sắn Việt Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, 2000, tr 219-225 17 Dương Thanh Liêm (1999), “Chế biến sử dụng khoai mỳ chăn nuôi gia súc”, KHKTNN miền Nam, tr 2-8 18 Đinh Văn Lữ (1972), Sản xuất chế biến sắn, Nxb Nông thôn Hà Nội 19 Nguyễn Thị Hoa Lý (2008), “Nghiên cứu sử dụng sắn KM 94 phần lợn thịt nuôi nơng hộ tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 46 20 Ngô Văn Mận (1977), "Kết nghiên cứu số giống cỏ trồng miền Nam", Báo cáo tổng hợp - Tài liệu nội Trường đại học Nông lâm - TP Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Văn Quang, Lê Xn Đơng (2008), "Xác định tỷ lệ thích hợp cấu sản xuất thức ăn xanh phương pháp phát triển cỏ chủ yếu cho chăn ni bò sữa số vùng sinh thái khác nhau", Tạp chí khoa học cơng nghệ chăn ni số 10 - 2008 22 Nguyễn Ngọc Nơng (1999), Giáo trình nơng hố, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 23 Hồ Thị Bích Ngọc (2012) “Nghiên cứu trồng, chế biến bảo quản sử dụng cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 cho gà thịt gà bố mẹ Lương Phượng”, Luận an Tiến sĩ nông nghiêp, ĐH Thái Nguyên 24 Đặng Thúy Nhung (2008), Thành phần dinh dưỡng M oleifera trồng làm thức ăn gia súc, Tạp chí Khoa học phát triển 2008 - Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, Tập VI, Số 1, tr 38 - 41 25 Nguyễn Nghi, Phạm Văn Lợi, Bùi Thị Gợi, Bùi Thị Oanh (1984), “Kết nghiên cứu xác định giá trị dinh dưỡng số giống sắn trồng Việt Nam sử dụng bột củ, sắn làm thức ăn cho lợn gà nuôi thịt”, KHKT chăn nuôi, tr 80-83 26 Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thị Hoa Lý, Dư Thanh Hằng (2005), Giáo trình Thức ăn gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 13-17 27 Trần Ngọc Ngoạn (2007), Giáo trình sắn, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Nxb Nông Nghiệp, tr 40-83 28 Nguyễn Văn Quang, Lê Hòa Bình, Phùng Đức Tn, (2007a), “Bao cao kết qua xây dưng mơ hình trồng co thâm canh phat triển chăn nuôi gia suc ăn co tai hộ nông dân Đinh Hoa, Thai Nguyên”, Kết nghiên cưu khoa hoc kỹ thuât chăn nuôi, Viên chăn nuôi, Ha Nôi 29 Nguyễn Văn Quang, Nguyên Thi Mui, Lê Thanh Vũ (2007b), “Nghiên cứu xác định tỷ lệ thich hợp va phương phap phat triển cây, co ho đâu cấu sản xuất thức ăn xanh cho chăn nuôi bo sưa tai Đưc trong, Lâm Đồng”, Kết qua nghiên cưu khoa hoc ky thuât chăn ni, Viên chăn ni, Ha Nội 30 Cơng Dỗn Sắt, Hoàng Văn Tám (2000), “Quản lý dinh dưỡng độ phì nhiêu đất trồng sắn vùng Đơng Nam Bộ”, Kỷ yếu hội thảo Kết nghiên cứu khuyến nông sắn Việt Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, tr 129-141 31 Hoàng Văn Tạo, Nguyễn Quốc Toản (2010), “Ảnh hưởng chế độ bón phân đến khả sản xuất chất xanh Stylosanthes guianensis CIAT 184 Stylosanthes guianensis Plus Nghĩa Đàn – Nghệ An”, Tạp chí khoa học phát triển Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, tập số 1, tr.54 - 58 32 Phạm Chí Thành (1976), Giáo trình phương pháp thí nghiệm đồng ruộng, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 33 Dương Hữu Thời, Dương Thanh Liêm & Nguyễn Văn Uyển (1982), Cây họ đậu nhiệt đới làm thức ăn gia súc, NXB Tp Hồ Chí Minh, tr 130 34 Nguyễn Văn Thưởng, Sumilin I.S (1992), Sổ tay thành phần dinh dưỡng thức ăn gia súc Việt Nam, Nxb Nông nghiệp 35 Phạm Sỹ Tiệp (1999), Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng số giống sắn trung du miền núi phía Bắc, ảnh hưởng cách thức chế biến đến thành phần hóa học củ, khả sử dụng bột sắn để vỗ béo lợn F1 (ĐB x MC), Luận án Tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện chăn nuôi Quốc gia 36 Tiêu chuẩn phòng thử nghiệm (2005), Phương pháp xác định hàm lượng dẫn xuất không chứa nitơ, TCPTN-HPLC (ISO 6465: 2005) 37 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2001), Phương pháp xác định ẩm độ, TCVN 4326 - 2001 (ISO 6496:1999) 38 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2001), Phương pháp xác định hàm lượng Nitơ protein, TCVN 4328:2007 (ISO 6496: 2003) 39 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng chất béo (lipit) thô, TCVN 4331:2007 (ISO 6492: 2002) 40 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng tro, TCVN4327:2007 (ISO 5984: 2002) 41 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng xơ thô, TCVN 4329:2007 (ISO 6865: 2000) 42 Viện chăn nuôi quốc gia (1995), Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc - gia cầm Việt Nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 140 -141, 168 - 169 43 Hoài Vũ (1980), Thu hoạch, chế biến, bảo quản sắn, Nxb Nông nghiệp Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 44 Akbar, M.A and Gupta, P.C (1984), "Mimosine in subabul (Leucaena leucocephala)" Indian I Dairy Sci 37: 287-289 45 Asher C J., Edwards D G., and Howerler R H (1980), “Nutritional Disorders of Cassava”, Dept of Agriculture, Univ of Queensland, St.Lucia, Queensland, Australia pp 48 46 Atchara Limsila, Saowaree Tungsakul, Peaingpen Sarawat, Watana Watananonta, Atapon Boonsing, Somyot Pichitporn and Reinhardt Howeler H, (2002), “Cassava leaf production research in Thailand, Cassava Research and Development in Asia: Exploring New Opportunities for an Acient Crop”, Proceedings of the Seventh Regional Workshop held in Bangkok, Thailand, Oct 28-Novv 1, 2002, The Nippon Founadation pp 472-478 47 Bamikole M A., & Ezenwa I (1999), “Performance of rabbits on Guineas grass and Verano Stylo in the dry season and effect of concentrate supplementation”, Animal Feed Science and Technology 80, pp.67 - 74 48 Brewbaker, J.L and Hutton, M.E (1979), Leucaena In: G.A.Ritchie (Editor), New Agricultural Crops, AAAS Selected Symposium 38, West View Press, Colorado, Chapter 10 49 Chandrasekharan, P and Govindaswamy, M (1985), "Occurrence of mimosine in the leaves of some species of Leucaena and hybrid derivatives of L diversifolia and L.leucocephala", Leucaena Research Reports, 6: 25-26 50 Chanphone Keoboualapheth and Choke Mikled (2003), Growth performance of indigenous pigs fed with Stylosanthes guianensis CIAT 184 as replacement for rice bran, Livestock Research for Rural Development 15 (9) 51 Chavez A L., Bedoya J M., Sanchez T., Iglesias C., Ceballos H., and Roca W (2000), “Iron, carotene, and ascorbic axit in cassava roots and leaves”, Food and nutrition bulletion, vol 21, no.4 p 410-413 52 CIAT (1980), “Annual Report for 1979, Cassava program”, CIAT, Cali, Colombia, pp 57-60 53 D'Mello, J.P.F and Fraser, K.W (1981), Evaluation of Leucaena leaf meal from Malawi as a source of xanthophyll for laying hen, Trop, Sci., 23:75 54 D'Mello, J.P.F and Acamovic, T (1989), Leucaena leucocephala in poultry nutrition – a review, Anim Feed Sci, Technol, 26:1-2, 1-28 55 Damothiran and Chandrasekaran, N.R (1982), "Nutrition studies with Leucaena forage", Leucaena Research reports 3: 21-22 56 El-Ashry, M.A; Khattab, H.M; El-Nor, S.A.A and Abo-El-Nor, S.A (1993), "Leucaena leucocephala: a new forage for farm animals in Egypt 2.The chemical composition of Leucaena leaves and mimosine detoxification at different stages of maturity", Egyptian J Anim Prod 30: 1, 83-91 57 Eruvbetine D., Tajudeen I D., Adeosun A T., and Olojede A A (2003), “Cassava (Manihot esculenta) leaf and tuber concentrate in diets for broiler chickens”, Bioresource Technology 86, 277-281 58 Garcia, G.W (1988), Production of Leucaena (Leucaena leucocephala) and Cassava (Manihotesculenta) forages and their nitrogen utilisation by growing dairy cattle fed sugarcane based diets, Ph.D Thesis, Department Livestock Sciences, Faculty of Agriculture University of West Indies 59 Garcia, G.W., Ferguson,T.U., Neckles, F.A and Archibald, K.A.E (1996), "The nutritive value and forage productivity of Leucaena leucocephala", Anim Feed Scie Technol 60: 29-41 60 Gupta, B.K., Ahuja, A.K and N.S Malik (1992), "Seasonal variation in antiquality factors of Leucaena leucocephala in India", Leucaena Research Reports 13: 26-28 61 Gomez G., Santos J., and Valdivieso M (1985), “Utilization of cassava roots and products in animal feeding In: J H Cock and J A Reyes (Eds) Cassava: Research, productuction and Utilization”, Cassava Program, CIAT, Cali, Colombia pp 715-745 62 Hauad Marroquin, L.A and Foroughbakhch, R (1991), "Variation in mimosine content among three species of Leucaena in eastern Nuevo Leon, Mexico", Leucaena Research Reports, 12: 63-65 63 Hossain, M.A., Mustafa, A.I., Alam, M and Khan, M.Z.A (1991), "Study on the removal of mimosine from Ipil-ipil (Leucaena leucocephala) seed", J.Bangladesh Chem Soc 4: 83-85 64 Hutton, E.M and Gray S.G (1959), "Problums in adopting Leucaena glauca as a forage for the Australian tropics", Empire Jour Exp Agr, 27: 1987 - 1996 65 Howeler R H (1992), “Abrench mark study on cassava production processing and marking in Viet Nam”, proceeding of a workshop held in Ha Noi, Viet Nam 66 Jalaludin S (1977), “Cassava as feedstuffs for livestock”, In Devendra, C; Hutagalung RI: Proe, Symp, Feedstuffs for livestock in South East Asia, pp.158-159 67 Jones, R.J (1979), "Value of Leucaena leucocephala as a feed for ruminants in the tropics", World Animal Review, 31: 13-23 68 Jones, R.J and Harrison, R.L (1980), "Survival of individual plants of Leucaena leucocephala in grazed stands", Trop, Agric, 57: 265-66 69 Kiyothong K., & Wanapat M (2004a), Supplementation of Cassava Hay and Stylo 184 Hay to Replace Concentrate for Lactating Dairy Cows, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand 70 Kiyothong K., & Wanapat M (2004b), “Growth, Hay Yield and Chemical Composition of Cassava and Stylo 184 Grown under Intercropping”, Asian - Aust J Anim Sci 17 (6), pp 799 - 807 71 Khatta, V.K., Kumar, N., Gupta, P.C and Sagar, V (1987), "Effect of ensiling at different intervals on mimosine content of subabul (Leucaena leucocephala)", Indian J Anim Sci (India), 57 (4): 340-342 ISSN: 0367-8318 72 Liu Guodao., Bai Changjun., Wang Dongjun., Ramesh C R., &Parthasarthy Rao P, (2004), “Leaf meal production from Stylosanthes” High - yielding anthracnose - resistant Stylosanthes for agricultural systems, Australian Centre for International Agricultural Research, pp 253 - 256 73 Liu Jian Ping and Zhuang Zhong Tang (2000), “The use of dry cassava root and silage from leaves for pig feeding in Yannan province of China”, Cassava’s potential in Asia in the 21st Centery: Present situation and future research and development needs, Proceedings of the sixth regional Workshop held in Ho Chi Minh city, Viet Nam, Feb 21-25, 2000, the Nippon Foaundation, pp 527 - 537 74 Mares - Perlman J A., Millen A E., Ficek T L., and Hankinson S E (2002), The body of evidence to support a protective role for lutein and zeaxanthin in delaying chronic disease, Overview J Nutr., 132, pp 518 524 75 Mannetje L and John R.M (1992), Plant Resources of South-East Asia, No 4, Forages, Pudoc Scientific Publishers, Wageningen, the Netherlands, pp 211-213 76 NAS (1977), "Leucaena: promising forage and tree for the tropics" NAS Washington, DC: 22-37, p.115 77 NAS (1984), “Leucaena: Promising forage and tree for the tropics”, Second Edition, Washington, DC: NAS, 31 - 32, p.100 78 Oakes, A.J (1968), "Advacing fontiers of Leucaena leucocephala dexcrition, culture, utilization", Plant Science, 20:1-114 79 Oke O L (1969), “The role of hydrocyanic axit in nutrition”, World Rev nutr Diet, pp 170-198 80 Omole A J., Adejuyigbe A., Ajayi F T., & Fapohunda J (2007), “Nutritive value of Stylosanthes guianensis and Lablabpurpureus as sole feed for growing rabbits”, African Journal of Biotechnology (18), pp 2171 - 2173 81 Onwuka, C.F.I (1997), "Effect of processing on mimosine contents some leaves fed to livestock", Archivos-de-Zootechnia 46: 174, 179-180 82 Padmavathy, P and Shobha, S (1987), "Effect of processing on protein quality and mimosine content of subabul (Leucaena Leucocephala)", J Sci Food Technol 24 :180-182 83 Poungchompu O., Wanapat S., Polthanee A., and Wanapat C (2001), "Effects of planting method and fertilization on cassava hay yield and chemical composition", In: T.R Preston, B Ogle and M.Wanapat (Eds), Proc Intern Whorkshop on Current Research and Development on the Use of cassava as Animal Feed, held in Khon Kaen, July 23-24, 2001, pp 109-112 84 Phengsavanh P (2003), Goat production in smallholder farming systems in Lao PDR and the poSSibility of improving the diet quality by using Stylosanthes guianensis CIAT 184 and Andropogon gayanus cv, Kent Msc thesis, Anonymous, Dep, of Animal Nutrition and Management, Uppsala – Sweden, pp - 23 85 Rao I M., Borero v., Ricaurte J., Garcia XR., & Ayara M A (1997), “Adaptive attributes of tropical forage species to axit soils III, Differences in photphorus acquisition and utilization as influenced by varying photphorus supply and soil type”, Journal of plant Nutrition 20, pp 155- 180 86 Ronia, E., Endrinal, B and Mendoza, T.E.M (1979), "Mimosine levels of different parts and height of Leucaena leucocephala (lam) de Wit (Philippine)", Philipp J of Crop Sci (Philippine), (1): 48-52 87 Shelton, H.M and J.L Brewbaker (1993), "Leucaena leucocephala - The most widely used forage treelegumes", Forage tree legumes in tropical agriculture, Wallingfors, UK p 15-30 88 Shelton, H.M and R.J Jones (1994), "Opportunities and limitations in Leucaena Lecaena - Opportunities and limitations in Leucaena", ACIAR, 57:16 89 Sorensson, C.T (1994), "Potential for improvement of Leucaena through interspecific hibridisation Leucaena - Opportunities and Limitations" ACIAR, 57:47 90 Takahashi, M and Ripperton, J.C (1949), "Kao haole (Leucaena glauca), its establishment, culture, and utilization as forage crop", Hawaii Agric, Exp, Station, Bulletin 100 91 Tangendjaja, B and Lowry, J.B (1984), "Usefulness of enzymatic degradation of mimosine in Leucaena leaf for monogastric animals", Leucaena Research Reports 5: 55-56 92 Tawata, S., Hongo, F., Sunagawa, K., Kawashima, Y and Yaga, S (1986), "A simple reduction method of mimosine in the tropical plant Leucaena", Sci Bull Coll Agric Univ Ryukyus, 33: 87-94 93 Ter Meulen, U., Glinther, K.D and El-Harith, E.A (1981), "Metabolic effects mimosine on tyrosine in the rat", Z Tierphysiol Tierenahrg Futtermittelkde 46: 264-269 94 Toum Keopaseuht., Chhay Ty., Bounthong Bouahom and Preston T R (2004), Effect of method of offering foliages of Gliricida sepium and Stylosanthes guianensis CIAT 184 (Stylo) to goats on intake and digestibility, Livestock Research for Rural Development 16 (5) 95 Toruan-Mathius, Nurita and Dedy Suhendi (1992), "Potential of six cultivators of diploid Leucaena diversifolia as animal feed", Leucaena Research Reports, 13: 56-58 96 Wanapat M (1997), “Cassava hay, a special protein feed for dairy cattle”, Dairy Cattle Journal, Sept-Oct 1997: 22-28 97 Wood, J.F., Carter, P.M and Savory, R (1983), "Investigations into the effects of processing on the retention of carotenoid fractions of Leucaena leucocephala during storage, and the effects on mimosine concentration", Anim Feed Sci Technol 9: 307-317 III Tài liệu Web 98 Du Thanh Hang Preston (2005), “The effects of simple processing methods of cassava leaves on HCN content and intake by growing pigs”, Livestock Research for Rural Development, Number (9) 2005, http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd17/9/hang 99 Hoàng Kim (2010), Một số giống sắn phổ biến Việt Nam, http://violet.vn/hoangkimvietnam 100 Ecoport (2001), Stylosanthes guianensis http://ecoport.org/ep/Plant, ngày 23/04/2001 var, guianensis, ... đề tài Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất, thành phần hóa học giá thành sản phẩm bột sắn, keo giậu cỏ stylo. ” 2 Mục tiêu đề tài - So sánh tốc độ sinh trưởng va tốc đô tai sinh cua sắn, keo giâu... học - Đề tài so sanh khả sinh trưởng, suất, thành phần hóa học giá thành sản xuất bột sắn, keo giậu, cỏ stylo cung môt điều kiên san xuất Kết qua se sư dung để nghiên cứu ưng dung san xuất bôt... nhiên, suất chất khơ keo giậu phụ thuộc nhiều vào độ chua đất, đất chua khả cộng sinh vi khuẩn Rhyzobium với keo giậu kém, làm cho keo giậu thiếu đạm, suất thấp 1.2.3 Thành phần hóa học bột keo giậu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất thành phần hóa học, giá thành sản phẩm bột lá sắn, keo giậu và cỏ stylo , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất thành phần hóa học, giá thành sản phẩm bột lá sắn, keo giậu và cỏ stylo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay