Nghiên cứu, phân tích vai trò của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở và người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

143 18 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:04

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VIỆT DŨNG NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH VAI TRỊ CỦA LÃNH ĐẠO CẤP SỞ NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VIỆT DŨNG NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH VAI TRỊ CỦA LÃNH ĐẠO CẤP SỞ NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60 62 01 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học hàm, học vị Tôi xin cam đoan: Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Việt Dũng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bầy tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực nghiên cứu luận văn Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học nhà trường, khoa kinh tế phát triển nông thôn thầy giáo, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, PGS.TS Dương Văn Sơn, người trực tiếp bảo, hướng dẫn khoa học giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng chí lãnh đạo huyện Yên Sơn; Ban quản lý xây dựng nông thôn huyện; Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện, phòng, ban, ngành khác huyện; lãnh đạo xã Kim Phú, Chân Sơn, Trung Môn xã công tác thuộc huyện Yên Sơn giúp đỡ tơi thơng tin, số liệu suốt q trình thực nghiên cứu luận văn Nhân dịp này, xin bày tỏ lời cám ơn đến sinh viên lớp KTNN khóa 43 Khoa Kinh tế & PTNT tham gia thu thập số liệu xã nghiên cứu Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Việt Dũng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG .vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 sở khoa học đề tài 1.1.1 Khái niệm phát triển nông thôn 1.1.2 Mơ hình phát triển nông thôn 1.2 sở lý luận đề tài 1.2.1 Sự cần thiết chương trình xây dựng nơng thơn 1.2.2 Căn pháp lý xây dựng nông thôn 10 1.2.3 Vai trò lãnh đạo cấp sở người dân việc tham gia xây dựng mô hình nơng thơn 12 1.3 sở thực tiễn 18 1.3.1 Tình hình xây dựng nơng thơn số nước điển hình giới 18 1.3.2 Tình hình xây dựng nông thôn Việt Nam học kinh nghiệm 22 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.v n Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng, địa điểm phạm vi nghiên cứu 31 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 31 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 31 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu 31 2.2 Nội dung nghiên cứu 32 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội địa bàn nghiên cứu 32 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 2.2.2 Vai trò, nhận thức, hiểu biết lãnh đạo cấp sở người dân xây dựng nông thôn địa bàn nghiên cứu thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 32 2.2.3 Khó khăn, thuận lợi giải pháp nâng cao hiệu xây dựng nông thôn huyện Yên Sơn 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 32 2.3.2 Phương pháp xử lý thông tin 35 2.3.3 Phương pháp phân tích 36 2.4 Hệ thống tiêu phân tích 36 2.4.1 Nhóm tiêu phản ánh tình hình chung 36 2.4.2 Nhóm tiêu phản ánh vai trò cán lãnh đạo cấp sở tham gia người dân xây dựng nông thôn 37 2.4.3 Các nhóm tiêu nghiên cứu huy động nguồn vốn (tiền, ngày công) 37 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 39 3.1 Mô tả địa bàn nghiên cứu liên quan đến xây dựng nông thôn 39 3.1.1 Huyện Yên Sơn 39 3.1.2 Khái quát chung xã điểm nghiên cứu 40 3.2 Vai trò, nhận thức lãnh đạo sở người dân xây dựng nông thôn 44 3.2.1 Vai trò lãnh đạo sở xây dựng nơng thơn 44 3.2.2 Vai trò hiểu biết người dân xây dựng nông thôn 48 3.2.3 Sự hiểu biết người dân chủ trương sách xây dựng nơng thơn 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.v n 3.2.4 Sự trao đổi thông tin lãnh đạo cấp sở với hộ dân chương trình xây dựng nơng thơn 59 3.3 Vai trò đóng góp người dân xây dựng nông thôn 64 3.3.1 Tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn 64 3.3.2 Sự tham gia người dân xây dựng nông thôn 67 3.3.3 Vai trò người dân tham gia giám sát xây dựng nông thôn 72 3.3.4 Vai trò người dân việc tham gia cơng tác quản lý tài sản chung thôn 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 3.3.5 Vai trò người dân thể qua đóng góp họ xây dựng nông thôn 75 3.3.6 Đánh giá người dân kết xây dựng nông thôn 80 3.4 Thuận lợi, khó khăn giải pháp nâng cao hiệu xây dựng nông thôn 84 3.4.1 Thuận lợi 84 3.4.2 Khó khăn 85 3.4.3 Giải pháp nâng cao hiệu xây dựng nông thôn 88 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Kiến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BCH : Ban chấp hành HĐND : Hội đồng nhân dân LHPN : Liên hiệp phụ nữ MTQG : Mục tiêu quốc gia NTM : Nông thôn TNCS HCM : Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh UBMTTQ : Ủy ban mặt trận tổ quốc XD : Xây dựng XNTM : Xí nghiệp thương mại Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 108 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 109 Bảng 3.5 Hiểu biết hộ xây dựng nông thôn địa phương Xã Số hộ Khơng Tỷ lệ Số hộ Tổng số Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Chân Sơn 16 11.85 29 21.48 45 33.33 Kim Phú 14 10.37 31 22.96 45 33.33 Trung Môn 15 11.11 30 22.22 45 33.33 Tổng số 45 33.33 90 66.67 135 100.00 Bảng 3.6 Hiểu biết người dân NTM qua kênh thông tin Xã Biết từ cấp ủy Biết qua Biết phương quyền tổ chức đồn thể tiện thông tin địa phương địa phương đại chúng Biết qua nguồn khác Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Chân Sơn 10 22.22 37 82.22 34 75.56 13.33 Kim Phú 10 22.22 45 100.00 35 77.78 10 22.22 Trung Môn 10 22.22 37 82.22 34 75.56 13.33 Tổng số 30 22.22 119 88.15 103 76.30 22 16.30 Bảng 3.7 Trao đổi thông tin hộ XD NTM với cán lãnh đạo sở Không trao đổi Không thường xuyên Tỷ lệ Xã Số hộ (%) Thường xuyên Tỷ lệ (%) Số hộ Tổng số Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ Số hộ (%) Chân Sơn 11 8.15 29 21.48 3.70 45 33.33 Kim Phú 13 9.63 20 14.81 12 8.89 45 33.33 Trung Môn 11 8.15 29 21.48 3.70 45 33.33 Tổng số 35 25.93 78 57.78 22 16.30 135 100.00 Bảng 3.8 Đánh giá hộ dân cần thiết xây dựng nông thôn Rất cần thiết Xã Chân Sơn Kim Phú Trung Môn Tổng số Cần thiết Không cần thiết Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) 26 24 26 76 19.26 17.78 19.26 56.30 16 19 16 51 11.85 14.07 11.85 37.78 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 3 2.22 1.48 2.22 5.93 n Tổng số Tỷ lệ Số hộ (%) 45 45 45 135 33.33 33.33 33.33 100.00 110 Bảng 3.9 Tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nơng thơn tun truyền Xã Không tuyên truyền Tỷ lệ (%) Số hộ Tổng số Tỷ lệ Tỷ lệ (%) Số hộ (%) Số hộ Chân Sơn 11 8.15 34 25.19 45 33.33 Kim Phú 10 7.41 35 25.93 45 33.33 Trung Môn 10 7.41 35 25.93 45 33.33 Tổng số 31 22.96 104 77.04 135 100.00 Bảng 3.10 Các hình thức tuyên truyền xây dựng nơng thơn Hình thức tun truyền Tỷ lệ Số hộ (%) Truyền miệng 18 58.06 Truyền miệng, treo băng rôn, hiệu 11 35.48 6.46 31 100.00 truyền miệng, viết tin cho phát địa phương Tổng cộng Bảng 3.11 Lý tham gia người dân xây dựng nơng thơn Vì Được lựa chọn Tổng phát triển chung cộng cộng đồng Xã Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ Tỷ lệ Số hộ (%) (%) Chân Sơn 1.48 43 31.85 45 33.33 Kim Phú 1.48 43 31.85 45 33.33 0.00 45 33.33 45 33.33 2.96% 131 97.04 135 100.00 Trung Mơn Tổn cộng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 111 Bảng 3.12 Mức độ tham gia ý kiến người dân xây dựng nơng thơn Chỉ quan sát, Tham gia nhiệt tình tham gia ý kiến Tỷ lệ Tỷ lệ Số hộ Số hộ (%) (%) 32 23.70 13 9.63 Xã Chân Sơn Tổng số 45 Tỷ lệ (%) 33.33 Số hộ Kim Phú 35 25.93 10 7.41 45 33.33 Trung Môn 33 24.44 12 8.89 45 33.33 100 74.07 35 25.93 135 100.00 Tổng số Bảng 3.13 Ý thức người dân tham gia xây dựng nông thôn Tham gia không tham Tự nguyện hoàn gia Xã Tỷ lệ Số hộ Tổng cộng toàn Số hộ (%) Tỷ lệ Tỷ lệ Số hộ (%) (%) Chân Sơn 1.48 43 31.85 45 33.33 Kim Phú 1.48 43 31.85 45 33.33 Trung Môn 2.96 41 30.37 45 33.33 Tổn cộng 5.93 127 94.07 135 100.00 Bảng 3.14 Vai trò người dân tham gia giám sát xây dựng nông thôn tham gia giám sát Khơng tham gia giám sát Xã Số hộ Tỷ lệ (%) Tỷ lệ Số hộ (%) Tổng cộng Số hộ Tỷ lệ (%) Chân Sơn 39 28.89 4.44 45 33.33 Kim Phú 40 29.63 3.70 45 33.33 Trung Môn 35 25.93 10 7.41% 45 33.33 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.v n 112 Tổng cộng 114 84.44 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 21 15.56 n 135 100.00 113 Bảng 3.15 Vai trò người dân quản lý tài sản chung thơn tham gia giám sát Không tham gia giám sát Tỷ lệ Tỷ lệ (%) (%) Số hộ Số hộ 2.22 42 31.11 Xã Chân Sơn Kim Phú Trung Môn Tổng cộng Tổng cộng Tỷ lệ (%) Số hộ 45 33.33 2.96 41 30.37 45 33.33 0.00 45 33.33 45 33.33 5.19 128 94.81 135 100.00 Bảng 3.16 Hình thức đóng góp xây dựng nơng thơn Hình thức tham gia xây dựng NTM Số hộ Tỷ lệ (%) Tham gia đóng góp tiền tài sản 130 96.2963 Tham gia góp cơng lao động 127 94.07407 Bảng 3.17 Đóng góp tiền mặt xây dựng nơng thơn Xã Tỷ lệ Số hộ đóng góp Số tiền đóng góp (%) (đồng) Chân Sơn 39 31.45% 533,897 Kim Phú 40 32.26% 348,100 Trung Môn 45 36.29% 435,556 Tổng cộng 124 100.00% 438,274 Bảng 3.18 Đóng góp xây dựng nông thôn tiền mặt theo nghề nghiệp hộ Nghề nghiệp Hỗn hợp Số hộ đóng góp 31 Phi nơng nghiệp 31 25.00 480,645 Thuần nơng 62 50.00 419,097 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Tỷ lệ (%) Số tiền đóng góp (đồng) 25.00 434,258 n 114 124 Tổng cộng 100.00 438,274 Bảng 3.19 Đóng góp ngày cơng theo nghề nghiệp chủ hộ Nghề nghiệp Số hộ đóng góp Tỷ lệ Số ngày công Thành tiền (đồng) Hỗn hợp 24 25.00 1.9 695,375 Phi nông nghiệp 21 21.88 1.6 631,394 Thuần nông 51 53.13 1.5 643,343 Tổng cộng 96 100.00 1.6 652,756 Bảng 3.20 Đóng góp hộ dân xây dựng nông thôn ngày công theo xã nghiên cứu Xã Số hộ đóng góp Tỷ lệ (%) Số ngày công Thành tiền (đồng) Chân Sơn 35 36.46 1.7 1,126,044 Kim Phú 38 39.58 1.9 150,000 Trung Môn 23 23.96 1.0 682,222 Tổng cộng 96 100.00 1.6 652,756 Bảng 3.21 Đánh giá người dân kết xây dựng nơng thơn Kết chương trình XD nông thôn Chất lượng đời sống tinh thần nâng lên Phát triển kinh tế, tăng thu nhập Cải thiện cảnh quan, môi trường Chất lượng đời sống tinh thần nâng lên, cải thiện cảnh quan môi trường Phát triển kinh tế, tăng thu nhập, chất lượng đời sống nâng lên Phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cảnh quan môi trường Phát triển kinh tế, tăng thu nhập, chất lượng đời sống nâng lên, cải thiện cảnh quan môi trường Chất lượng đời sống vật chất, tinh thần nâng lên Phát triển kinh tế, tăng thu nhập, chất lượng đời sống vật chất tinh thần nâng lên Tổng số Cách tốt để thực nông thôn Cách tốt để thực NTM Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n Số hộ 78 33 Tỷ lệ (%) 58.65 24.81 6.77 3.76 2.26 1.50 1 0.75 0.75 0.75 133 100.00 Số Tỷ lệ 115 hộ 41 90 131 Kết hợp bên bên Kết hợp người dân hỗ trợ bên Tổng số (%) 31.30 68.70 100.00 Bảng 3.22 Khó khăn xây dựng nông thôn Số hộ Tỷ lệ (%) 4.00 Khó khăn huy động vốn 4.00 Khó khăn mặt 4.00 khó khăn thu nhập điều kiện sống người dân 4.00 Khó khăn vốn đầu tư 4.00 Một số người dân chưa thực hiểu chương trình XD nơng thơn 4.00 Nhà văn hóa xuống cấp 4.00% Nước 8.00 Nhiều đoạn đường thôn chưa cứng hóa 12.00 Một số tiêu chí chưa phù hợp với địa phương 12.00 Thu nhập người dân thấp 12.00 Xử lý rác thải 28.00 Khó khăn XD NTM khó khăn cơng tác giải phóng mặt XD đường giao thơng Tổng số 25 100.00 Bảng 3.23 Khó khăn lao động Xã Khơng Tỷ lệ Số hộ (%) Số hộ Tổng số Tỷ lệ Tỷ lệ Số hộ (%) (%) Chân Sơn 16 11.85 29 21.48 45 33.33 Kim Phú 14 10.37 31 22.96 45 33.33 Trung Môn 15 11.11% 30 22.22% 45 33.33% Tổng số 45 33.33% 90 66.67% 135 100.00% Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 115 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 PHỤ LỤC III (Phiếu điều tra việc nghiên cứu, phân tích vai trò lãnh đạo cấp sở người dân xây dựng nông thôn 03 xã Trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) PHIẾU ĐIỀU TRA SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NTM PHẦN I: Thông tin hộ điều tra 1.1 Họ tên chủ hộ: 1.2 Tuổi: 1.3 Giới tính (nam/nữ): 1.4 Loại kinh kế hộ (giàu/khá/TB/nghèo): 1.5 Nơi ở: Thôn: .Xã: 1.6 Trình độ học vấn chủ hộ: Lớp: /10 1.7 Trình độ chun mơn: Trung cấp Lớp: /12 Cao đẳng Đại học 1.8 Nghề nghiệp hộ (thuần nông/hỗn hợp/phi nông): 1.9 Nhân lao động 1.10 Số lao động gia đình: Chỉ tiêu Tổng Trong nữ Ghi Số gia đình Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi lao động (Lao động độ tuổi: Nam từ 15 - 60, nữ từ 15 - 55) 1.11 Hộ khó khăn lao động khơng?(có/khơng): Nếu thì: Trình độ lao động thấp Hay ốm đau Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 117 Thiếu lao động Phần II Hiểu biết người dân xây dựng mơ hình nơng thơn 2.1 Ơng (bà) biết chủ trương, sách Đảng Nhà nước xây dựng nơng khơng? Khơng nghe chưa hiểu rõ 2.2 Ơng (bà) biết chương trình xây dựng nơng thơn địa phương khơng? Khơng nghe chưa hiểu rõ 2.3 Nếu có, ơng (bà) biết qua kênh thơng tin nào? Từ cấp ủy, quyền địa phương Qua tổ chức đoàn thể địa phương Các phương tiện thơng tin đại chúng Qua nguồn khác 2.4 Ơng (bà) thường xun trao đổi thơng tin xây dựng nông thôn với Ban quản lý xây dựng nông thôn địa phương không? Thường xun Khơng thường xun Khơng 2.5 Ơng (bà) đánh cần thiết xây dựng nông thôn mới? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Phần III: Sự tham gia người dân vào xây dựng nơng thơn 3.1 Ơng (bà) tự nguyện tham gia vào xây dựng nông thôn không? Tự nguyện hồn tồn Tham gia được, khơng tham gia Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 118 Bắt buộc phải tham gia Không tham gia 3.2 Lý ông (bà) tham gia vào xây dựng mơ hình nơng là? Được lựa chọn Vì mục tiêu cá nhân Vì phát triển chung cộng đồng Lý khác 3.3 Lý ông (bà) không tham gia vào xây dựng mô hình nơng thơn mới? Khơng quan tâm Khơng lựa chọn Khơng thời gian Khơng hỗ trợ kinh phí Lý khác 3.4 Ơng (bà) tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM khơng? (có/khơng): Nếu hình thức tun truyền gì? Tun truyền miệng Treo băng zơn, hiệu Viết tin, cho Đài phát địa phương 3.5 Ơng (bà) cho biết xã, thơn thường tổ chức họp để người dân tham gia thảo luận chiến lược phát triển, việc lập kế hoạch công tác quy hoạch xây dựng nơng thơn khơng? Khơng 3.6 Trong họp đó, ơng (bà) tự phát biểu, tham gia đóng góp ý kiến khơng? Khơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 119 Nếu có, mức độ ơng (bà) tham gia ý kiến nào? Tham gia nhiệt tình Lắng nghe, quan sát, tham gia ý kiến 3.7 Ơng (bà) định, chọn lựa giải pháp, xác định vấn đề ưu tiên địa phương hay khơng? (có/khơng):…… 3.8 Gia đình ơng (bà) tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật nào? Kỹ thuật ni phòng bệnh cho lợn, gà, vịt Kỹ thuật trồng chế biến nấm Kỹ thuật trồng chăm sóc cam Canh Kỹ thuật đưa giống lúa vào sản xuất Kỹ thuật giám sát thi cơng cơng trình xây dựng Kỹ thuật sử dụng cơng trình khí sinh học (Biogas) 3.9 Gia đình ơng (bà) tham gia xây dựng nơng thơn hình thức nào? Hiến đất, vật kiến trúc Đóng góp tiền, tài sản Đóng góp cơng lao động Tất hình thức 3.10 Gia đình tham gia đóng góp vào hoạt động? Hoạt động Tiền mặt Lao động Số người Số ngày công tham gia lao động Đơn giá BQ Thành tiền (1.000đ/ngày) (1.000đ) Xây dựng nhà làm việc, hội trường, nhà văn hóa Xây dựng, cải tạo kênh mương, trạm bơm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 120 Xây dựng đường giao thơng Các hoạt động khác 3.11 Ơng (bà) tham gia giám sát hoạt động xây dựng NTM không? (có/khơng) Nếu có, ơng (bà) giám sát hoạt động Xây dựng hội trường, nhà văn hóa Xây dựng đường giao thơng Xây dựng, cải tạo kênh mương, trạm bơm Hoạt động khác Nếu không sao? Thơn Ban giám sát Khơng quan tâm 3.12 Ơng (bà) tham gia vào cơng tác quản lý tài sản chung thơn khơng? Khơng Nếu hình thức quản lý gì? Phần IV Những đánh giá chung người dân 4.1 Ông (bà) đánh giá cách thực mơ hình phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương không? (phù hợp/chưa phù hợp) Nếu chưa phù hợp, lý sao? 4.2 Theo ông (bà) kết mà chương trình xây dựng nơng thơn mang lại gì? (Xếp theo thứ tự quan trọng từ - n)? Phát triển kinh tế, tăng thu nhập Chất lượng đời sống tinh thần, vật chất nâng lên Cải thiện cảnh quan môi trường Tính dân chủ địa phương nâng lên Tăng cường đồn kết, gắn cộng đồng dânSố hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n 121 4.3.Theo ông (bà), để thực hoạt động xây dựng nông thôn cách tốt cần phải nào? Người dân tự làm Th bên ngồi Nhờ quyền, ban ngành, đoàn thể giúp đỡ Kết hợp người dân hỗ trợ bên ngồi 4.4 Theo ơng (bà) khó khăn tham gia xây dựng nông thôn gì? 4.5 Ơng (bà) đề xuất hay kiến nghị khơng? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN n ... cán cấp sở người dân xây dụng nông thôn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Trên sở đề xuất biện pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo người dân việc xây dựng nông thôn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VIỆT DŨNG NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH VAI TRỊ CỦA LÃNH ĐẠO CẤP CƠ SỞ VÀ NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành:... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu, phân tích vai trò cán lãnh đạo cấp sở người dân xây dựng nông thôn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá vai trò cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, phân tích vai trò của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở và người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang , Nghiên cứu, phân tích vai trò của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở và người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay