Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh thăng long

118 11 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:04

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––– NÔNG THỊ VÂN THẢO TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––– NÔNG THỊ VÂN THẢO TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Nông Thị Vân Thảo ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: "Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long", nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa, phòng Trường Đại học K - Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh Tôi xin cảm doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Nông Thị Vân Thảo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ .viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nội dung nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Bố cục đề tài Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2 Cơ sở thực tiễn 21 1.2.1 Kinh nghiệm ngân hàng nước giới mơ hìn h quản lý tín dụng 21 1.2.2 Bài học rút 25 1.2.3 Thực tế áp dụng số ngân hàng Việt Nam 27 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 31 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 31 2.2.3 Phương pháp tổng hợp 31 2.3 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 32 Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 34 3.1 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thăng Long 34 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 35 3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 37 3.2.1 Nguồn vốn huy động 37 3.2.2 Hoạt động tín dụng 37 3.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng 40 3.3 Tình hình thực cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long 43 3.3.1 Chính sách tín dụng quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 43 3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng 56 3.3.3 Quy trình kiểm tra, giám sát tín dụng, phát xử lý dấu hiệu rủi ro 59 3.3.4 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro 61 3.3.5 Quy trình xử lý khoản nợ có vấn đề 62 3.4 Đánh giá khái quát công tác quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 62 3.4.1 Những kết đạt 62 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 63 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 70 4.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2015 - 2020 70 4.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long 72 4.2.1 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng 72 4.2.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin đánh giá khách hàng 74 4.2.3 Xây dựng điều chỉnh danh mục cho vay, sách khách hàng hiệu thời kỳ 75 4.2.4 Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích - thẩm định khách hàng 77 4.2.5 Quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình giải ngân sau giải ngân 79 4.2.6 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra giám sát nội 83 4.2.7 Xây dựng tảng công nghệ đại 85 4.2.8 Hạn chế tổn thất có rủi ro xảy 86 4.2.9 Các giải pháp nhân 91 4.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dung 93 4.3.1 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước 93 4.3.2 Kiến nghị Chính Phủ 94 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 95 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 99 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CB : Cán CN : Chi nhánh DN : Doanh Nghiệp DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước ĐTDA : Đầu tư dự án GĐ : Giám đốc GHTD : Giới hạn tín dụng HSC : Hội sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam KH : Khách hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNT : Ngân hàng Ngoại thương NHTM : Ngân hàng thương mại PGĐ : Phó Giám đốc QHKH : Quan hệ khách hàng QLN : Quản lý nợ QLRR : Quản lý rủi ro TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần VCB : Vietcombank vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2012-2014 37 Bảng 3.2: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn cho vay 37 Bảng 3.3: Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền 38 Bảng 3.4: Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng 39 Bảng 3.5: Tình hình nợ hạn 41 Bảng 3.6: Phân loại nợ 42 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Mạng lưới Vietcombank Thăng Long 35 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ cấu tổ chức phòng ban Vietcombank Thăng Long .36 Sơ đồ 3.3 Mơ hình tổ chức tín dụng 45 Sơ đồ 3.4 Mơ hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 57 92 - Chỉ nhận cầm cố chấp tài sản có tính khoản cao, dễ xử lý có rủi ro xảy Đối với tài sản mà khách hàng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý sở hữu tài sản yêu cầu khách hàng hoàn thành việc đăng ký sở hữu tài sản, nhà xưởng, cơng trình đấtrồi nhận cầm cố, chấp Đối với cho vay mà tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, yêu cầu khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản dự án hoàn thành điều kiện bắt buộc, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản đảm bảo - Việc giải ngân dự án phải ưu tiên thực phương pháp chuyển khoản trực tiếp đến người bán Nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ đầy đủ hạn, yêu cầu khoản thu từ dự án phải thực qua tài khoản đơn vị Chi nhánh - Cho vay cá nhân tiêu dùng thiết yêu cầu có tài sản đảm bảo đối tượng khách hàng phức tạp Các khoản cho vay tín chấp thực cán công nhân viên làm việc doanh nghiệp có uy tín, có trả lương hàng tháng qua tài khoản mở Chi nhánh đồng thời có xác nhận bảo lãnh công ty - Tài sản đảm bảo để định cấp tín dụng, sở để xác định hạn mức cho vay Chứng minh nguồn trả nợ yếu tố định khách hàng có cấp tín dụng hay không - Ngân hàng liên kết với số công ty bảo hiểm có uy tín, tư vấn, hỗ trợ khách hàng có yêu cầu Hiện nay, NHNT liên kết với Công ty Bảo hiểm CARDIF (là công ty Bảo hiểm Nhân thọ Phi Nhân thọ hàng đầu giới bảo hiểm tín dụng – thuộc tập đồn Ngân hàng PNP Paribas), thành lập cơng ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif Life Insurance (VCLI) đưa sản phẩm bảo an tín dụng Theo đó, thời hạn hợp đồng bảo hiểm khoảng thời gian tính từ ngày bắt đầu bảo hiểm đến ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng tín dụng Để tránh phiền tối cho khách hàng phải Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 tính lúc phí bảo hiểm lãi suất vay vốn, mức phí bảo hiểm nên tính cộng vào lãi suất cho vay Vì vậy, trường hợp này, mức lãi suất cho vay áp dụng cao mức lãi suất thông thường khác Đây biện pháp hữu hiệu, đặc biệt khách hàng cá nhân nhằm hạn chế thiệt hại rủi ro tín dụng xảy - Yêu cầu khách hàng vay phải mua bảo hiểm trình xây dựng bảo hiểm cơng trình, bảo hiểm hàng hóa… đồng thời, hợp đồng bảo hiểm ghi rõ người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm có rủi ro xảy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long Trên thực tế thời gian qua, nhờ sử dụng yêu cầu mà tổn thất vốn vay rủi ro xảy quan bảo hiểm toán, giảm thiểu đáng kể tổn thất 4.2.9 Các giải pháp nhân Hiệu quản lý rủi ro ngân hàng phụ thuộc nhiều vào trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Do vậy, tăng cường quản lý đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng biện pháp quan trọng lâu dài, góp phần nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Tại VCB Thăng Long, trình độ đội ngũ cán nhân viên có trình độ chun mơn, tất có trình độ đại học đại học Đây lợi lớn việc tiếp cận nhanh với công nghệ khối lượng kiến thức tổng hợp nhiều ngành Để nâng cao trình độ cán tín dụng, VCB Thăng Long nên xem xét biện pháp sau: - Khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, thường xun trau dồi, tìm hiểu ngành nghề, lĩnh vực khác để có tảng kiến thức sâu rộng phục vụ cho hoạt động tín dụng Cán làm cơng tác tín dụng phần lớn đào tạo từ trường thuộc khối kinh tế mà kiến thức Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 ngành khác kỹ thuật, nơng nghiệp,… bị hạn chế, mà hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế Do đó, cán cần thường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 xuyên tìm hiểu ngành để tăng lượng thơng tin trình đánh giá, thẩm định khách hàng - Bên cạnh tảng kiến thức sâu rộng nhiều lĩnh vực kinh tế thân cán tín dụng cần trọng đến kỹ như: Kỹ phục vụ khách hàng (nhằm thu hút mở rộng cho vay khách hàng tiềm năng), kỹ tìm hiểu thơng tin (nhằm khắc phục tình trạng ngân hàng thiếu thơng tin khách hàng), kỹ điều tra (nhằm kiểm chứng lại thơng tin có khách hàng), kỹ phân tích (kỹ đòi hỏi cán tín dụng phân tich thông tin thu thập để phục vụ cho trình định), kỹ tổng hợp (trên tất biêt khách hàng, cán tổng hợp thông tin sau nêu đánh giá khách hàng) Tất kỹ quan trọng cán tín dụng đánh giá, thẩm định khách hàng - Cần có phân cơng công tác theo lĩnh vực ngành nghề phù hợp với mức độ am hiểu, kiến thức ngành nghề cán tín dụng Như khơng rút ngắn thời gian thẩm định mà chất lượng thẩm định cao Điều lý giải bởi: Khi giao cho cán tín dụng hồ sơ tín dụng khách hàng thuộc lĩnh vực am hiểu cán tín dụng, tiêu ngành nghề, vị ngành kinh tế quốc dân, sản phẩm kinh doanh, đánh giá thị trường tiềm năng,… tất yếu tố ln cán tín dụng cập nhật cán tín dụng phân cơng cơng tác lĩnh vực - Chú trọng đến cơng tác đào tạo cán trình độ chun mơn đạo đức nghề nghiệp để xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất tốt, tinh thơng nghiệp vụ Để thực điều này, cần khuyến khích cán tiếp tục học để nâng cao kiến thức nghiệp vụ kiến thức thị trường; phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức khóa đào tạo để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích rủi ro cho cán tín dụng Tăng cường giáo dục phẩm chất Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 đạo đức nghề nghiệp cho cán tín dụng với mục đích làm cho cán tín dụng làm việc với suất, chất lượng hiệu tinh thần trách nhiệm cao, có trách nhiệm từ cho vay đến hết nợ - Chế độ khoán áp dụng quý phù hợp với mục tiêu ngân hàng Kết thúc quý, tiến hành toán kết khoán làm sở cho việc chi lương Việc áp dụng chế độ khoán đến cán tín dụng sở để động viên cán làm việc với suất, chất lượng cao người lao động biết trước có thu nhập hoàn thành nhiệm vụ - Nhằm phòng ngừa tượng cán cửa quyền thông đồng với khách hàng, nhằm phát sai sót qua cơng tác bàn giao Có thể thực đổi địa bàn tín dụng năm lần - Sự phối hợp với chuyên môn công đoàn nhằm động viên cán nhân viên phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ, có tổng kết đánh giá khen thưởng kịp thời Tổ chức hội thi cán tín dụng giỏi giúp cho cán nắm bắt chế độ tốt hơn, có kinh nghiệm kiến thức chun mơn giúp cho việc hồn thành nhiệm vụ tốt Đây sơ để có quy hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán lĩnh vực tín dụng 4.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dung 4.3.1 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước Ngân hàng Nhà nước định chế tài hỗn hợp vừa mang tính chất quan quản lí nhà nước, vừa mang tính chất doanh nghiệp nên quản lý ngân hàng Nhà nước với hoạt động ngân hàng thương mại quan trọng.Sự quản lý thực sau: - Ngân hàng nhà nước cần thực việc tra thường xuyên hoạt động ngân hàng thương mại thông qua việc thực kiểm tra, phúc tra việc chấp hành luật lệ tiền tệ hoạt động ngân hàng, việc thực quy định giấy phép hoạt động ngân hàng tổ chức cá nhân đối tượng tra ngân hàng Tăng cường hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 tra kiểm sốt hoạt động tín dụng NHTM nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành dọc từ trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN; ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu họat động Ngân hàng ủy ban Basel, tuân thủ quy tắc thận trọng công tác tra - Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng cho cán tín dụng - Tiếp tục hồn thiện khung pháp lý đẩy mạnh việc sử dụng giấy tờ có thương phiếu, chứng tiền gửi loại hối phiếu, kỳ phiếu NHTM - Xây dựng hệ thống biện pháp kiểm sốt luồng vốn quốc tế nợ nước ngồi, tập trung vào chế giám sát cho vay vay ngoại tệ NHTM để tránh rủi ro tỷ giá, ngoại hối kỳ hạn, qua có cảnh báo sớm cho NHTM 4.3.2 Kiến nghị Chính Phủ Chính phủ có vai trò định việc đảm bảo cho định hướng hoạt động phòng ngừa rủi ro thực hoạt động ngân hàng thương mại Các giải pháp từ vừa đóng vai trò giải pháp tổng thể tạo dựng khuôn khổ vững lâu dài cho thực thi phòng ngừa hạn chế rủi ro vừa giải pháp giai đoạn hoạt động ngân hàng gặp phải rủi ro Một số kiến nghị cụ thể Chính Phủ để đảm bảo cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng là: - Tiếp tục đưa giải pháp nhằm tập trung thúc đẩy hoạt động đầu tư, củng cố phát triển hệ thống tài chính, thị trường chứng khốn hệ thống ngân hàng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 98 - Hoàn thiện khung pháp lý buộc doanh nghiệp phải có báo cáo tài trung thực xác, giúp ngân hàng dễ dàng việc đánh giá thẩm định khách hàng từ giảm thiểu khả gặp phải rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng - Nâng cao đủ mạnh tính độc lập tăng cường quyền hạn quản lý nhà nước hoạt động tiền tệ cho Ngân hàng Nhà nước - Cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm đầu tư nước ngồi vào kinh tế nói chung khu vực ngân hàng nói riêng cho phát triển phù hợp với sở hạ tầng tài nước 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Để tạo điều kiện cho Chi nhánh thực tốt cơng tác nhằm hạn chế rủi ro tín dụng thì: - Từng bước tiêu chuẩn hóa cán Ngân hàng trước hết cán tín dụng cán lãnh đạo điều hành trực tiếp chi nhánh - Cán tín dụng cán lãnh đạo có tư mới, nâng cao lực để điều hành Ngân hàng tốt - Thực hoàn thiện qui chế quản lý rủi ro: Chú trọng việc phân tích nợ vay, nợ hạn, tài khách hàng - Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin phòng ngừa rủi ro gồm: Thu nhập đầy đủ thông tin pháp lý, dư nợ toàn khách hàng, khai thác nguồn tin kinh tế, thương mại khác phục vụ cho công tác thẩm định dự án - Xây dựng hệ thống đo lường rủi ro tín dụng trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro - Phải có kế hoạch giao tiêu phân công cụ thể đến đơn vị cá nhân, kiên thu hồi nợ sau xử lý rủi ro, vấn đề phải đưa vào kế hoạch hàng năm - Đối với khoản nợ thuộc nguồn vốn dự án chuyển sang nợ vay nguồn vốn kinh doanh thông thường quỹ rủi ro trích dự án Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 bù trừ sau tính tốn số rủi ro phải trích theo quy định khoản vay thơng thường - Ngân hàng cần qui định sách cụ thể người vay trường hợp có biến động lãi suất để hạn chế rủi ro Lãi suất biến động kéo theo biến động nhu cầu vay vốn Nếu lãi suất cho vay tăng nhu cầu vay vốn giảm ngược lại Do Ngân hàng cần thiết phải có qui định sách cụ thể đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ người vay lãi suất có biến động Đồng thời, Ngân hàng cần chủ động lập chương trình kế hoạch đầu tư thích đáng để tăng cường đào tạo cách toàn diện cho đội ngũ cán hệ thống Ngồi ra, cần có sách đãi ngộ hợp lý đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng trang bị phương tiện làm việc, qui định phụ cấp trách nhiệm lương, chế độ cơng tác phí - Xem xét việc cấu lại phận kiểm tra giám sát tuân thủ chi nhánh tập trung quản lý Hội sở nhằm đảm bảo tính độc lập phần Thực tốt biện pháp trên, Ngân hàng Vietcombank xây dựng đội ngũ cán vững vàng nghiệp vụ, tâm huyết với nghề nghiệp, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, tín dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 KẾT LUẬN Cùng với phát triển đất nước hệ thống Ngân hàng Thương mại nói chung, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long bước đổi nhằm thích nghi đóng góp tích cực cho đổi đất nước Kết thể qua quy mô mức độ tăng trưởng Ngân hàng hoạt động kinh doanh ngày lớn mạnh đa dạng Trong q trình kinh doanh khơng tránh khỏi rủi ro, thất thốt, khơng tránh khỏi yếu tồn Việc nâng cao hiệu chất lượng hoạt động kinh doanh tín dụng để phòng ngừa hạn chế đến mức thấp rủi ro kinh doanh đòi hỏi thực tế xúc, tốn khó đặt cho nhà quản trị kinh doanh Ngân hàng phải giải Nó cấp thiết kinh tế đất nước ta bước đổi theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Đề tài nêu tầm quan trọng việc phòng ngừa kiếm sốt rủi ro kinh doanh tín dụng nhiệm vụ trước mắt lâu dài Ngân hàng Vietcombank Thăng Long nói riêng hệ thống Ngân hàng Ngoại thương nói chung Đề tài giải pháp cụ thể nhằm tăng cường cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank Thăng Long đưa số kiến nghị đói với ngành, quan hữu quan Nhà nước để tạo điều kiện cho nhành Ngân hàng thích nghi với chuyển biến liên tục kinh tế Tuy nhiên trình độ hiểu biết thời gian nghiên cứu hạn chế nên chun đề khơng thể tránh khỏi thiếu xót tính tồn diện, mong thơng cảm góp ý xây dựng thêm thầy, Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh từ năm 2012 đến 2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Thăng Long Báo cáo tài từ năm 2012 đến 2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Các tạp chí Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Tài chính, Kiểm tốn nhà nước… số năm 2013 2014, báo internet… Các định, quy định Pháp luật ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, hội đồng quản trị ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Cẩm nang tín dụng ngân hàng ngoại thương Việt Nam… TS Hồ Diệu (2010), Tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh (2014), Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học, Trường ĐH kinh tế Quản trị kinh doanh PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2011), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, 2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống kê 10 GS.TS Nguyễn Văn Tư (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài HN Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 PHỤ LỤC CÁC CẤP THẨM QUYỀN TÍN DỤNG CỦA VIETCOMBANK (Ban hành kèm QĐ245-QĐ.NHNT.CSTD ngày 22/07/2008 Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) Tín dụng khách hàng tổ chức STT I Cấp thẩm quyền Phê duyệt GHTD Cấp tín dụng/tổng cấp tín dụng vốn lưu động Cấp tín dụng Cấp tín dụng giới hạn chưa có giới tín dụng hạn tín dụng Cấp tín dụng dự án đầu tư Tín dụng khách hàng thể nhân HỘI SỞ CHÍNH Hội đồng tín dụng TW >300 tỷ quy VND GĐ Quản lý rủi ro GĐ khách hàng ≤ 300 tỷ quy VND Giám đốc Quản lý rủi ro ≤ 200 tỷ quy VND Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Không thực hiện, trừ cấp phê duyệt có >300 tỷ quy VND >200 tỷ quy VND quy định khác Không thực hiện, trừ cấp phê duyệt có ≤ 300 tỷ quy VND ≤ 200 tỷ quy quy định khác VND Không thực hiện, trừ ≤ 100 tỷ quy cấp phê duyệt có ≤ 200 tỷ quy VND VND quy định khác Các khoản cho vay/tổng khoản cho vay có giá trị vượt 10% vốn tự có NHNT đả bảo 100% gốc lãi bảo lãnh phủ /hoặc trái phiếu phủ và/hoặc tín phiếu kho bạc Nhà nước http://www.lrc.tnu.edu.vn Vượt thẩm quyền Giám đốc Quản lý rủi ro Không thực Các trường hợp vượt thẩm quyền Phòng Quản lý rủi ro đến ≤ 100 tỷ quy VND 100 Giám đốc Khách hàng ≤ 200 tỷ quy VND II PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO III CHI NHÁNH THĂNG LONG Hội đồng tín dụng sở Giám đốc/Phó Giám đốc ≤ 150 tỷ quy VND Trong phạm vi giới ≤ 100 tỷ quy hạn tín dụng phê ≤ 200 tỷ quy VND VND duyệt Các khoản cho vay/tổng khoản cho vay có giá trị vượt 10% vốn tự có NHNT đả bảo 100% gốc lãi bảo lãnh phủ /hoặc trái phiếu phủ và/hoặc tín phiếu kho bạc Nhà nước Các trường hợp theo yêu cầu cấp phê duyệt Không thực hiện, trừ ≤ 50 tỷ quy VND cấp phê duyệt có quy định khác Trong phạm vi giới hạn tín dụng phê duyệt, trừ cấp phê duyệt ≤ 25 tỷ quy VND có quy định khác khoản cho vay vượt 10% vốn tự có NHNT Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ≤ 150 tỷ quy VND ≤ 50 tỷ quy VND Các trường hợp vượt thẩm quyền Hội đồng tín dụng sở đến ≤ 50 tỷ quy VND ≤ 50 tỷ quy VND ≤ 25 tỷ quy VND ≤ tỷ quy VND ≤ 25 tỷ quy VND ≤ 10 tỷ quy VND ≤ tỷ quy VND http://www.lrc.tnu.edu.vn 101 PHỤ LỤC XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG Quyết định số 90/QĐ-NHNT.QLTD tổng giám đốc NHNT ngày 26/5/2012 định nghĩa mức xếp hạng khách hàng cụ thể sau: Hạng AAA AA A BBB BB B CCC CC C D Số điểm đạt 90 -100 80 - 90 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 56 - 60 53 - 56 45 - 53 20 - 45 Phân loại nợ Đủ tiêu chuẩn Cần ý Dưới tiêu chuẩn Nghi ngờ Có khả vốn Loại Đặc điểm -Tình hình tài lành mạnh -Năng lực cao quản trị -Hoạt động đạt hiệu cao, ổn định -Triển vọng phát triển lâu dài AAA -Khả cạnh tranh vững vàng trước tác động môi trường kinh doanh độc quyền Nhà nước -Đạo đức tín dụng cao -Tình hình tài lành mạnh -Khả sinh lời tốt -Hoạt động đạt hiệu cao, ổn định AA -Quản trị tốt -Triển vọng phát triển lâu dài -Đạo đức tín dụng tốt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Mức độ rủi ro Thấp http://www.lrc.tnu.edu.vn 102 -Tình hình tài ổn định có hạn chế định -Hoạt động đạt hiệu A không ổn định KH loại AA Thấp -Quản trị tốt -Triển vọng phát triển tốt -Đạo đức tín dụng tốt -Hoạt động hiệu có triển vọng ngắn hạn -Tình hình tài ổn định BBB ngắn hạn có số hạn chế tài lực quản lý có Trung bình thể bị tác động mạnh điều kiện kinh tế, tài mơi trường kinh doanh -Tiềm lực tài trung bình, có nguy tiềm ẩn -Hoạt động kinh doanh tốt BB dễ bị tổn thất biến động lớn kinh doanh sức ép cạnh tranh sức ép từ Trung bình, khả trả nợ gốc lãi tương lai đảm bảo khách hàng loại BB+ kinh tế nói chung -Khả tự chủ tài thấp, Cao, khả tự chủ tài dòng tiền biến động theo chiều thấp Ngân hàng chưa hướng xấu B có nguy vốn -Hiệu hoạt động kinh doanh lâu dài khó khăn khơng cao, chịu nhiều sức ép cạnh tình hình hoạt động kinh tranh mạnh mẽhơn, dễ bị tác động doanh khách hàng không lớn từ biến động kinh tế nhỏ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN cải thiện http://www.lrc.tnu.edu.vn 103 -Hiệu hoạt động thấp, kết kinh doanh nhiều biến động -Năng lực tài yếu, bị thua lỗ CCC hay số năm tài gần vật lộn để trì khả sinh lời -Năng lực quản lý CC C D Cao, mức cao chấp nhận; xác suất vi phạm hợp đồng tín dụng cao, khơng có biện pháp kịp thời, ngân hàng có nguy vốn ngắn hạn Rất cao, khả trả nợ ngân -Hiệu hoạt động thấp hàng kém, khơng có -Năng lực tài yếu kém, có biện pháp kịp thời, nợ hạn(dưới 90 ngày) ngân hàng có nguy -Năng lực quản lý vốn ngắn hạn -Hiệu hoạt động thấp, bị thua lỗ, khơng có triển vọng phục hồi Rất cao, ngân hàng phải -Năng lực tài yếu kém, có ma nợ hạn -Năng lực quản lý -Các KH bị thua lỗ kéo dài, tài Đặc biệt cao,ngân hàng yếu kém, có nợ khó đòi, khơng thể thu hồi lực quản lý vốn vay Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long 43 3.3.1 Chính sách tín dụng quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. .. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 70 4.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng. .. VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh thăng long , Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh thăng long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay