Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp tọa độ trong không gian” (hình học 12) cho học sinh yếu kém ở trường trung học phổ thông

144 13 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 10:03

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NÔNG THU HOÀI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH YẾU KÉM TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NƠNG THU HỒI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH YẾU KÉM TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành: Lí luận phương pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 62.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Thị Hà THÁI NGUYÊN - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết q uả nghiên cứu luận văn “Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” (hình học 12) cho học sinh yếu trường trung học phổ thông” trung thực, kết nghiên cứu riêng Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nơng Thu Hồi LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” (hình học 12) cho học sinh yếu trường trung học phổ thông”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo - người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Cao Thị Hà - Đại học Thái Nguyên Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nơng Thu Hồi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể, đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Phương pháp dạy học phát giải vấn đề 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu 1.1.2 Cơ sở lý luận phương pháp PH&GQVĐ 1.1.3 Một số khái niệm 1.1.4 Những hình thức dạy học PH&GQVĐ 12 1.1.5 Các bước thực dạy học PH&GQVĐ 14 1.1.6 Những ưu điểm, nhược điểm dạy học PH&GQVĐ 19 1.2 Đặc điểm tâm lý, nhận thức học sinh yếu bậc THPT 21 1.3 Đặc điểm yêu cầu dạy học chương “Phương pháp toạ độ không gian” 23 1.3.1 Đặc điểm chương "Phương pháp toạ độ không gian" 23 1.3.2 Yêu cầu dạy học chương "Phương pháp toạ độ không gian" 23 1.4 Thực trạng vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ khơng gian” (Hình học 12) cho đối tượng học sinh yếu trường THPT 25 1.4.1 Tình hình giảng dạy 26 1.4.2 Tình hình học tập 26 Kết luận chương 27 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM VẬN DỤNG DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” (HÌNH HỌC 12) CHO HỌC SINH YẾU KÉM TRƯỜNG THPT THEO HƯỚNG PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ28 2.1 Một số định hướng đề xuất biện pháp 28 2.1.1 Tôn trọng, bám sát, tập trung nội dung chương trình SGK Hình học 12 28 2.1.2 Đảm bảo tính vừa sức tính q trình việc khắc phục tình trạng yếu Tốn 28 2.1.3 Phối hợp phương pháp PH&GQVĐ với biện pháp hỗ trợ nhằm khắc phục tình trạng yếu Tốn 29 2.2 Một số biện pháp sư phạm vận dụng phương pháp DH phát giải vấn đề vào DH chương “Phương pháp tọa độ không gian” cho HS yếu trường THPT 30 2.2.1 Biện pháp 1: Tăng cường khơi dậy lại kiến thức học gợi động học tập cho HS 30 2.2.2 Biện pháp 2: Chú trọng việc phân bậc hoạt động trình hướng dẫn HS phát giải vấn đề 41 2.2.3 Biện pháp 3: Chú trọng dạy học tri thức phương pháp, thuật giải rèn luyện kỹ cho HS 50 2.2.4 Biện pháp 4: Quan tâm việc hướng dẫn học sinh phương pháp học lớp cách tự học nhà 57 Kết luận chương 61 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 62 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm 62 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 62 3.1.2 Nhiệm vụ thực nghiệm 62 3.2 Nội dung thực nghiệm 62 3.3 Tổ chức thực nghiệm 63 3.3.1 Đối tượng thực nghiệm 63 3.3.2 Tiến trình thực nghiệm 64 3.4 Phân tích kết thực nghiệm 100 3.4.1 Phân tích định tính 100 3.4.2 Phân tích định lượng 101 3.5 Kết luận chung thực nghiệm 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 Bài 3: Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) đến mặt phẳng sau: a) 2x – y 2z b) 12x – 5z c) x Bài 4: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng: P : 2x ky 3z – Q : mx 6y 6z Xác định giá trị k m để hai mặt phẳng (P) (Q) song song nhau, lúc tính khoảng cách hai mặt phẳng? Bài 5: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng P : x Q : 2x y 4z y 2z Tính khoảng cách hai mặt phẳng (P) (Q) ? b) Tìm tọa độ điểm M thuộc Ox cách hai mặt phẳng (P) (Oyz) ? Dụng ý sư phạm: Trong hoạt động 1: Tiếp cận hình thành khái niệm Từ phương trình hai mặt phẳng cụ thể, GV gợi ý, dẫn dắt HS thấy mối liên hệ vị trí VTPT với vị trí hai mặt phẳng Sau GV đặt câu hỏi tương tự với trường hợp tổng quát (Đây hoạt động bậc cao mặt trừu tượng, khái quát đối tượng), giúp HS bước chiếm lĩnh tri thức Hoạt động 2: Củng cố cách xét vị trí tương đối hai mặt phẳng Trong ví dụ 1, GV cho HS hoạt động theo nhóm, giúp rèn luyện cho HS tính hợp tác, tự giác học tập Kết ví dụ trường hợp khác vị trí tương đối hai mặt phẳng Ví dụ hoạt động bậc cao ví dụ mặt phức hợp hoạt động (ví dụ yêu cầu phần thuận, ví dụ HS phải thực hoạt động biện luận tìm m) Trong hoạt động hoạt động 4: Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng củng cố Dựa vào kiến thức hình học phẳng học (Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng), GV cho HS dự đốn cơng thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Trong phần củng cố, GV đưa ví dụ phân bậc từ thấp đến cao nhằm rèn luyện cho HS cách tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng ứng dụng vào tính khoảng cách hai mặt phẳng song song Phần củng cố tập nhà: GV đưa bảng tổng kết giúp HS hệ thống lại kiến thức cần nhớ học GV soạn hệ thống tập nhà cho HS nhằm củng cố cho em vị trí tương đối hai mặt phẳng, rèn luyện cách tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng ứng dụng tập cụ thể Những tập xếp theo phân bậc từ thấp đến cao với mục đích tạo nên nấc thang phù hợp với nhận thức HS yếu kém, tạo hứng thú học tập cho em NỘI DUNG CÁC ĐỀ KIỂM TRA Đề kiểm tra 15 phút: Câu 1: Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) đến mặt phẳng sau: a) : 2x - y +2z + = b) : 12x - 5z + = Câu 2: Lập phương trình mặt phẳng ( ) qua điểm A(1; 0; 1), B(5; 2; 3) vng góc với mặt phẳng ( ) : 2x - y + 3z - = Đáp án thang điểm: Câu Đáp án a) d ( A; ( )) b) d ( A; ( )) Điểm 2.2 2.( 3) 22 ( 1) 22 12.2 5.4 5.( 3) 12 ( 5) 2,5 194 Mặt phẳng ( ) qua điểm A có cặp vectơ phương:  AB   n (4; 2; 2) (2; 1;1) 2,5 1,0 2,0 n VTPT    AB, n (1; 0; ) Vập phương trình mặt phẳng cần tìm là: 1( 1) 2( z 1) x x 2z 2,0 Đề kiểm tra 45 phút: Phần 1: Trắc nghiệm (10 phút) Câu 1: Khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) đến mặt phẳng 2x - y +2z + = là: A, -5 C, B, D, Câu 2: Cho véc tơ:AB  A, ( 12; 24; ) 24  Tọa độ véc tơ ,  (2;1; 2) AC ( 12; 6;  n 0) B, ( 12; 24; 24) C, (12; 24; 24)  [ AB, ] là: AC D, (12; 24;12) Câu 3: Mặt cầu: x y z 6x y 16z 26 có bán kính là: A, 20 B, 100 C, 10 D, - 10 Câu 4: Phương trình mặt phẳng ( ) qua điểm M(2; -1; 2) song song với mặt phẳng ( ) : 2x - y + 3z + = là: A, 2x y 3z 11 B, 2x y 3z C, x y 3z 11 D, 2x y 3z 11 Phần 2: Tự luận (35 phút) Bài tập: Cho tứ diện ABCD với A( 5; 3; -1), B(2; 3; -4), C(1; 2; 0), D(3; -1; -2)     a, Tính u AB 3BC AC b, Viết phương trình mặt cầu tâm A qua C c, Viết phương trình mặt cầu đường kính BC d, Viết phương trình mặt phẳng (ABC) Đáp án thang điểm: Phần trắc nghiệm: Câu 1: B 0,5 điểm Câu 2: C 0,5 điểm Câu 3: C 0,5 điểm Câu 4: A 0,5 điểm Phần tự luận: Câu a Đáp án   AB   BC   AC Điểm ( 3; 0; 3) 1,0 ( 1; 1; 4) ( 4; 1;1)     u AB 3BC AC 2( 3; 0; 3) 3( 1; 1; 4) ( 4; 1;1) 1,0 ( 6; 0; 6) ( 3; 3;12) ( 4; 1;1) ( 5; 2;5) Mặt cầu tâm A qua C có bán kính:  1,0 R = AC = AC = b Phương trình mặt cầu là: (x 4) ( y 2) (z 1) Gọi I trung điểm BC => I tâm mặt cầu đường kính BC I c Bán kính mặt cầu: R ; ; 2 x 12 y 32 Mặt phẳng (ABC) có VTPT n C 0;1; 0, 0, 0, ( z 2)   ( 3; 0; 3) AB   ( 4; 1;1) AC    AB, AC n 3;15;3  d 1,0 0, ; ; 2 BC 2 Phương trình mặt cầu cần tìm là: 18 1;5;1 1;5;1 ( ABC) nên phương trình mặt phẳng (ABC) là: x 5( y 1) z x 5y z 0,5 0, 0, 0,5 Về kết sơ bộ: Qua quan sát thái độ học sinh làm sau kết thúc kiểm tra Đồng thời xem qua số em, tơi có nhận xét rằng: Kết dạy học số tiết thử nghiệm kết hai kiểm tra cho thấy nhìn chung HS yếu lớp thử nghiệm nắm kiến thức bản, biết trình bày lời giải ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng hơn, bước đầu biết vận dụng kiến thức cách linh hoạt HS lớp thử nghiệm nhìn chung em biết vận dụng tốt hoạt động trí tuệ điển hình HS lớp đối chứng 3.4 Phân tích kết thực nghiệm 3.4.1 Phân tích định tính Qua tham khảo ý kiến nhiều giáo viên tốn Trung học phổ thơng tỉnh, với thực tiễn sư phạm cá nhân thời gian trường chuẩn bị thực nghiệm, nhận định rằng: Học sinh yếu gặp khó khăn học phương pháp tọa độ không gian lúng túng phải áp dụng kiến thức để giải toán Ngay lớp nằm kế hoạch thực nghiệm lớp đối chứng xảy tình trạng Vì vậy, từ lúc bắt đầu q trình thực nghiệm sư phạm, chúng tơi ý theo dõi tìm số hiệu ứng tích cực: + Nhìn chung số học sinh yếu học tập sôi hơn, tỏ hứng thú với toán mà GV đưa Những nhận xét thể rõ qua câu hỏi giáo viên câu trả lời học sinh Một phần thấy qua phân tích sơ kiểm tra thực nghiệm, học sinh phát huy lực phát giải vấn đề, góp phần nâng cao kết học tập Điều làm tăng thêm hứng thú thầy lẫn trò thời gian thực nghiệm + Với cách tạo THGVĐ tương tự hoá phương pháp toạ độ mặt phẳng phương pháp toạ độ không gian, giúp HS yếu thường xuyên ôn lại kiến thức liên quan đến phương pháp toạ độ mặt phẳng đồng thời tránh hiểu lầm khơng đáng có + HS tự học, tự nghiên cứu nhà thuận lợi hơn: Điều giải thích tiết học lớp, GV quan tâm tới việc hướng dẫn HS tổ chức việc tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo nhà Tuy nhiên trình thực nghiệm bộc lộ số hạn chế như: Sử dụng phương pháp dễ làm thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch học lớp học có nhiều đối tượng khác trình độ nhận thức khó khăn cho GV phải đưa THGVĐ phù hợp với lớp 3.4.2 Phân tích định lượng Việc phân tích định lượng dựa vào kết kiểm tra lớp thực nghiệm (TN) lớp đối chứng (ĐC) nhằm bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi, hiệu đề tài nghiên cứu - Kết làm kiểm tra học sinh lớp TN (12A) học sinh lớp ĐC (12B) phân tích theo điểm số sau: Kết kiểm tra 15 phút: Bảng 1: (Bảng phân phối thực nghiệm tần số, tần suất) Lớp Điểm 10 Cộng Lớp TN (12A) Lớp ĐC (12B) Tần số Tần suất(%) Tần số Tần suất(%) 0 11 12 40 0 2,5 15 27,5 30 17,5 2,5 100 1 10 0 40 2,5 2,5 10 25 20 22,5 12,5 0 100 Qua phân tích cho ta biểu đồ sau: Kết kiểm tra 45 phút: Bảng 2: (Bảng phân phối thực nghiệm tần số, tần suất) Lớp Điểm 10 Cộng Lớp TN (12A) Lớp ĐC (12B) Tần số Tần suất(%) Tần số Tần suất(%) 0 2 13 12 0 40 0 5 15 32,5 30 12,5 0 100 1 10 0 40 2,5 2,5 10 12,5 25 20 22,5 0 100 Qua phân tích cho ta biểu đồ sau: Như vậy, vào kết kiểm tra (đã xử lí thơng qua bảng trên), bước đầu nhận thấy học lực mơn Tốn lớp thực nghiệm (12A) hơn, HS điểm yếu so với lớp đối chứng (12B) Điều phản ánh phần hiệu việc vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” mà đề xuất thực trình thực nghiệm 3.5 Kết luận chung thực nghiệm Kết thu trình thực nghiệm sư phạm mặt định tính, định lượng việc xử lý số liệu kiểm định giả thuyết thống kê giúp có đủ sở chắn để khẳng định tính hiệu đề tài, khẳng định tính đắn giả thuyết khoa học,được thể qua mặt sau đây: Trên sở phân tích cách tương đối cụ thể sở lí luận việc dạy học liên quan đến đề tài chọn phương pháp phát giải vấn đề, bước thực dạy học vận dụng phương pháp này, thực trạng vận dụng dạy học phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” cho HS yếu kém,… ta có số biện pháp sư phạm vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” cho HS yếu trường THPT Bước đầu đề cập đến việc khai thác kiến thức chương “Phương pháp tọa độ không gian” theo hướng phát giải vấn đề cho phù hợp với khả nhận thức học sinh yếu Tiến hành thực nghiệm sư phạm trao đổi với giáo viên xung quanh việc dạy học phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” cho HS yếu Trung học Phổ thông Kết nghiên cứu đề tài có ích giáo viên dạy tốn Trung học Phổ thơng việc dạy học hình học 12 KẾT LUẬN Các kết mà luận văn thu được: Luận văn góp phần làm rõ sở lý luận việc vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” cho HS yếu trường THPT Luận văn nêu ứng dụng vận dụng phương pháp phát giải vấn đề giảng dạy toán hoc trường trung học phổ thông, cụ thể dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” cho HS yếu Đề số biện pháp sư phạm giảng dạy, giúp học sinh hứng thú hơn, tích cực chủ động học tập, khắc phục tình trạng yếu Dạy thử nghiệm biện pháp sư phạm đề xuất học sinh trường cơng tác, qua khẳng định tính khả thi tính hiệu biện pháp đề xuất Luận văn làm tài liệu tham khảo cho giáo viên Toán trung học phổ thông Hạn chế đề tài: Mới đưa số biện pháp sư phạm, số ví dụ tập nhằm vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” cho HS yếu trường THPT S ố l ợ n g tập chưa phong phú, phần thực nghiệm sư phạm chưa có điều kiện thực cách đầy đủ, khoa học Mặc dù cố gắng chọn lọc để đưa vào đề tài ví dụ, tập có nội dung phù hợp với chương trình, chắn đề tài khơng tránh khỏi nhầm lẫn, thiếu sót Một số suy nghĩ đề xuất: + Để có tập, có nội dung vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” cho HS yếu kém, GV lựa chọn nội dung cách thức diễn đạt tốn, cần tìm hiểu liên hệ với nhà chun mơn (GV Tốn khác, cán chun mơn thuộc lĩnh vực Tốn học, nhà khoa học, ) để đảm bảo tính khoa học, xác mà phù hợp với điều kiện khả nhận thức học sinh yếu + Chương trình học nặng học sinh, phân phối hợp lí với chương trình mơn tốn, số học q dài nên khai thác hệ thống tập cách phong phú đa dạng + Cần có ý thức việc dạy học nhằm vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề vào dạy học chương “Phương pháp tọa độ không gian” cho HS yếu trường THPT đặc biệt trọng kì thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi vào trường Cao đẳng, Đại học + Cần có đội ngũ GV tâm huyết giảng dạy, có ý thức tự tìm tòi, tích cực học hỏi phát huy lực dạy học, có chun đề ngoại khố tốn học để thấy tốn học thật ln gắn với đời sống người mà cụ thể thực nhà trường THPT DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hữu Châu (1995), Dạy học giải vấn đề mơn tốn, tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 9/1995 Lê Hồng Đức, Đào Thiện Khải, Lê Bích Ngọc (2004), Phương pháp giải tốn Hình học, NXB Đại học Sư phạm Lê Hồng Đức, Lê Hữu Trí (2003), Phương pháp giải tốn hình học giải tích khơng gian, Nxb Hà Nội I Lerner (1997), Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục Hà Nội Nguyễn Bá Kim (1994), Học tập hoạt động hoạt động, NXBGD Nguyễn Bá Kim (2011), PPDH mơn tốn, NXB Đại học Sư phạm Nguyễn Bá Kim cộng (1994), PPDH môn toán, NXB Giáo dục Nguyễn Bá Kim, Vũ Dương Thụy (2000), PPDH mơn tốn (phần đại cương), NXB Giáo dục Luật giáo dục (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Bùi Văn Nghị (2009), Vận dụng lý luận vào thực tiễn dạy học mơn tốn trường phổ thông, NXB ĐHSP, Hà Nội 11 Đào Tam (2005) Phương pháp dạy học hình học trường trung học phổ thông, NXB ĐHSP 12 Vũ Văn Tảo, Trần Văn Hà (1996), Dạy-Học giải vấn đề: hướng đổi công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyên, Trường cán quản lý giáo dục đào tạo Hà Nội 13 Nguyễn Thế Thạch (2008), Hướng dẫn thực chương trình sách giáo khoa lớp12 mơn tốn, NXBGD 14 V Ơkơn, Những sở việc dạy học nêu vấn đề (Sách bồi dưỡng giáo viên), NXB Giáo dục Hà Nội 106 ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NƠNG THU HỒI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN” CHO HỌC SINH YẾU KÉM TRƯỜNG... LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài: Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ khơng gian” (hình học 12) cho học sinh yếu trường trung học phổ thông , nhận... nghiên cứu luận văn Vận dụng phương pháp phát giải vấn đề vào dạy học chương Phương pháp tọa độ khơng gian” (hình học 12) cho học sinh yếu trường trung học phổ thông trung thực, kết nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp tọa độ trong không gian” (hình học 12) cho học sinh yếu kém ở trường trung học phổ thông , Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học chương “phương pháp tọa độ trong không gian” (hình học 12) cho học sinh yếu kém ở trường trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay