Thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình từ thực tiễn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

78 13 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 09:45

n hành phòng, chống bạo lực gia đình Năng lực thể chế tổ chức, quan chức quản lý nhà nước thực pháp luật PCBLGĐ chưa đủ mạnh thiếu hệ thống, đặc biệt lĩnh vực thu thập thông tin, công tác phát hiện, thống kê báo cáo bạo lực gia đình gặp nhiều khó khăn việc thiếu thông tin từ sở giấu diếm đương Cơng tác tun truyền, giáo dục PCBLGĐ chưa thường xuyên, chưa sát với đối tượng Nhận thức phụ nữ quyền lợi nhiều hạn chế Sự phối hợp ban ngành, đồn thể có liên quan cơng tác phòng chống bạo lực gia đình, có tập trung đạo từ cấp lãnh đạo, song hiệu công tác phối hợp chưa cao, đơi nặng hình thức Những vấn đề đặt yêu cầu cấp thiết phải có sửa đổi, bổ sung kịp thời để nâng cao hiệu lực, hiệu việc thực pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình nước ta Trong phạm vi có hạn luận văn này, tác giả phân tích, làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn thực pháp luật PCBLGĐ, đồng thời luận văn đề xuất giải pháp thực pháp luật PCBLGĐ Để hồn thiện pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình địa bàn quận Cẩm Lệ nói riêng phạm vi vùng miền khác nói chung, cần phải bám sát quan điểm đạo Đảng, Nhà nước cơng tác phòng, chống bạo lực gia đình gắn với điều kiện cụ thể kinh tế, xã hội địa phương, đồng thời, cần thực đồng nhiều giải pháp lĩnh vực từ việc hoàn thiện quy định pháp luật đến bảo đảm thực pháp luật phòng chống bạo lực gia đình có 69 hiệu quả, tăng cường lãnh đạo đạo cấp ủy Đảng Chính quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cộng tác viên làm cơng tác gia đình việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thực xã hội hóa cơng tác phòng, chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh hoạt động mơ hình phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao khả tự bảo vệ phụ nữ trước bạo lực gia đình, quy định chế độ khen thưởng, khuyến khích người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình… để góp phần đẩy lùi bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc Để thực tốt giải pháp trên, khơng cần có nỗ lực từ phía quan nhà nước, tổ chức xã hội mà cần có vào công dân cộng đồng để chung tay xóa bỏ bạo lực gia đình, xây dựng xã hội bình đẳng bác ái./ 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung Ương (2005), Chỉ thị 49/CT- TW ngày 21/12/2005 việc xây dựng gia đình thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Bộ Chính trị (2007), Nghị số 11-NQ/TW công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ban Bí thư (2013), Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị số 11-NQ/TW công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2011), Quy định số 47-QĐ/TW điều đảng viên khơng làm Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (2008), Công văn số 3226A/B VHTTDLGĐ ngày 12/9/2008 việc thực Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (2008), Quyết định số 2879/QĐBVHTTDL ngày 27/6/2008 triển khai mơ hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình tồn quốc Nguyễn Thị Ngọc Bích (2009), Trách nhiệm quan nhà nước việc phòng chống bạo lực gia đình, Tạp chí Luật học, (10) Chính Phủ (2009), Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 4/2/2009 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật phòng, chống bạo lực gia đình Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 10 Chính Phủ (2013), Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình 11 Lê Lan Chi (2011), Bàn ranh giới xử lý hình xử lý hành hành vi bạo lực gia đình, Tạp chí Nhà nước Pháp Luật (11) 12 Chi Cục Thống kê quận Cẩm Lệ (2017), Tình hình Kinh tế - Xã hội quận Cẩm Lệ năm 2017 13 Nguyễn Ngọc Điện (2006), Bình luận khoa học Luật Hơn nhân gia đình, Nxb Trẻ, Hồ Chí Minh 14 Hiến pháp Việt Nam năm 1946 15 Hiến pháp Việt Nam năm 1959 16 Hiến pháp Việt Nam năm 1980 17 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) 18 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng (2018), Báo cáo đánh giá 10 năm thực Luật phòng, chống bạo lực gia đình 19 Trần Thị Hòe (2010), Pháp luật quốc tế phòng, chống bạo lực gia đình phụ nữ Tạp chí Khoa học Chính trị (2) 20 Ngô Thị Hường (2008), Bạo lực phụ nữ trẻ em - thực trạng nguyên nhân ĐH Luật Hà Nội- Hội thảo khoa học chuyên đề "Phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ trẻ em- pháp luật thực tiễn" 21 Phan Thi Lan Hương (2009), Tính hợp lý, khả thi số biện pháp xử lý vi phạm hành lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình 22 Nguyễn Văn Mạnh (2017), Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Việt Nam, Nxb Thế giới 23 Nguyễn Thị Kim Phụng (2009), Tổng quan bạo lực pháp luật phòng, chống bạo lực phụ nữ, trẻ em, Tạp chí Luật học (8) 24 Quốc hội (1960), Luật Hơn nhân Gia đình năm 1960 25 Quốc hội (1987), Luật Hơn nhân Gia đình năm 1987 26 Quốc hội (2014), Luật Hôn nhân Gia đình năm 2014 27 Quốc Hội (2000), Luật nhân gia đình 28 Quốc Hội (2004), Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em 29 Quốc Hội (2006), Luật Bình đẳng giới 30 Quốc Hội (2007), Luật phòng, chống bạo lực gia đình 31 Quốc Hội (2010), Nghị Quốc Hội khóa XI chiến lược phát triển kinh tế- xã hội năm 2010- 2015 32 Quốc Hội (2013), Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 33 Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (2014), Từ bạo lực gia đình đến bạo lực giới Việt Nam, Tài liệu thảo luận Liên hợp quốc 34 Lê Thị Quý, Đặng Vũ Cảnh Linh (2007), Bạo lực gia đình - sai lệch giá trị, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 35 Nguyễn Đình Thơ (2011), Tìm hiểu thực luật phòng chống bạo lực gia đình, Nxb pháp, Hà Nội 36 Nghị số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 37 Thủ tướng Chính phủ (2008), Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 38 Thủ Tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 39 Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ (2017), Báo cáo số liệu xét xử 40 Thành ủy Đà Nẵng (2009), Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/10/2009 Phòng, chống bạo lực gia đình địa bàn thành phố Đà Nẵng 41 UBND thành phố Đà Nẵng (2013), Kế hoạch số 2310/KH-UBND ngày 25/3/2013 việc thực mục tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 42 UBND thành phố Đà Nẵng (2018), Kế hoạch số 7259/KH-UBND việc triển khai chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 địa bàn thành phố 43 Viện Nghiên cứu Quyền người (2008), Phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ nước ta nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ... trước bạo lực gia đình, quy định chế độ khen thưởng, khuyến khích người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình để góp phần đẩy lùi bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc Để thực. .. làm cơng tác gia đình việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thực xã hội hóa cơng tác phòng, chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh hoạt động mơ hình phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao... Mạnh (2017), Pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình Việt Nam, Nxb Thế giới 23 Nguyễn Thị Kim Phụng (2009), Tổng quan bạo lực pháp luật phòng, chống bạo lực phụ nữ, trẻ em, Tạp chí Luật học (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình từ thực tiễn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng , Thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình từ thực tiễn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay