CV lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 09:20

Thực hiện Quyết định số .......... Về việc: Giao chi tiết chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2017 cho ................ Để công tác chuẩn bị kế hoạch đáp ứng đầy đủ về nội dung và thời gian theo quy định. ............ đề nghị ........... triển khai những nội dung sau:1. Về mục đích, yêu cầu: 1.1 Mục đích: Tạo chủ động cho cấp xã trong quá trình lập kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm và làm cơ sở để tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch; Thống nhất thủ tục, trình tự và tổ chức thực hiện các bước của công tác kế hoạch, thống nhất đề cương kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã hàng năm trình Hội đồng Nhân dân thông qua; Phát huy được các nguồn nội lực sẵn có phục vụ cho phát triển Kinh tế Xã hội của địa phương; Tạo điều kiện thu hút, lồng ghép các nguồn lực từ bên ngoài và nguồn vốn vay thông qua Dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn 2 để triển khai các nhiệm vụ phát triển Kinh tế Xã hội của địa phương. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm hỗ trợ cấp xã trong tổ chức lập, thực hiện và tiến hành theo dõi đánh giá kế hoạch của cấp huyện.1.2Yêu cầu: Lập kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội hàng năm cấp xã (gọi tắt là Kế hoạch xã) theo các yêu cầu sau đây: Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là cấp huyện) và các kế hoạch phát triển khác của Nhà nước. Phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Đảm bảo sự tham gia dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả. Đảm bảo tính khả thi và các nguồn lực để thực hiện. Kết hợp giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. Đảm bảo tiến độ, thời gian trình duyệt và báo cáo kế hoạch xã cho cấp trên theo quy trình. Đảm bảo các nội dung cơ bản của kế hoạch xã theo đề cương trong quy trình. Đảm bảo lồng ghép được các nội dung hỗ trợ thuộc Dự án Giảm nghèo các tỉnh Miền núi phía Bắc vào kế hoạch phát triển KTXH của các xã.2. Nhiệm vụ cụ thể của Ban PTX trong triển khai kế hoạch: Báo cáo thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân về việc lập kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của xã. Tham mưu để Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiện toàn các tổ xây dựng kế hoạch của xã (gồm tổ xây dựng kế hoạch xã và tổ xây dựng kế hoạch thôn); Ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch theo mẫu II.1 và II.1A của Sổ tay lập kế hoạch xã, tổ chức hội nghị triển khai công tác lập kế hoạch. Tổ chức thu thập thông tin từ thôn bản (mẫu I.1 và I.3); Các ban nghành đoàn thể ( mẫu II.3) của xã và thông tin định hướng từ các ban nghành, đoàn thể của huyện (mẫu III.1). Tổng hợp và sử lý thông tin trên máy vi tính theo mẫu II.5 A,B, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã và gửi dự thảo kế hoạch này lên Ban quản lý dự án huyện để xin ý kiến các phòng ban chuyên môn của huyện. Tổ chức hội nghị kế hoạch xã, cập nhật kế hoạch và phản hồi thông tin; Hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện. Quy trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện lập kế hoạch từ thôn bản được thực hiện theo Sổ tay thôn và Sổ tay xã ban hành kèm theo Công văn số 537NMPRP2CPO ngày 1952014 đã được Ban QLDA tỉnh tập huấn cho các cán bộ xã, thôn bản và tài liệu lập kế hoạch SEDP cập nhật điều chỉnh theo thông tư Thông tư số 012017TTBKHĐT ngày 14022017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Thông tư số 052016TTBKHĐT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế xã hội.3. Các mốc thời gian dự kiến cần đạt được: Trước ngày 3152017 các xã kiện toàn các tổ xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai công tác lập kế hoạch. Trước ngày 2062017 các xã thực hiện xong bước thu thập thông tin, đề xuất kế hoạch từ thôn bản và các ban nghành đoàn thể, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã. Trước ngày 3062017 các xã thực hiện xong việc tổng hợp thông tin, tổ chức hội nghị kế hoạch xã và hoàn thành dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gửi Ban quản lý dự án huyện để tổng hợp, xin ý kiến các phòng ban chuyên môn của huyện. Trong tháng 72017 Ban quản lý dự án huyện làm việc với các phòng ban chuyên môn của huyện để xin ý kiến vào dự thảo kế hoạch xã, đề nghị cập nhật đề xuất của xã vào kế hoạch của các ban ngành. Sau đó thông báo kết quả tới các xã để cập nhật thông tin và hoàn chỉnh bản kế hoạch của xã. Trước 1582017 các xã gửi lại bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được điều chỉnh để Ban quản lý dự án huyện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Ban quản lý dự án tỉnh trước ngày 3082017.4. Về hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện:Chi phí tổ chức 02 hội nghị tại mỗi xã: ....................………… đề nghị UBND các xã và các Ban Phát triển xã thực hiện tốt nội dung công việc trên.. CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND Số: Độc lập – Tự – Hạnh phúc / -KH , ngày tháng năm 2018 Về việc tổ chức Hội nghị triển khai cơng tác lập kế hoạch Kính gửi: Thực Quyết định số Về việc: Giao chi tiết tiêu kế hoạch vốn năm 2017 cho Để công tác chuẩn bị kế hoạch đáp ứng đầy đủ nội dung thời gian theo quy định đề nghị triển khai nội dung sau: Về mục đích, yêu cầu: 1.1 Mục đích: - Tạo chủ động cho cấp trình lập kế hoạch phát triển Kinh tế - hội hàng năm làm sở để tổ chức thực hiện, theo dõi đánh giá kế hoạch; - Thống thủ tục, trình tự tổ chức thực bước công tác kế hoạch, thống đề cương kế hoạch phát triển kinh tế - hội cấp hàng năm trình Hội đồng Nhân dân thông qua; - Phát huy nguồn nội lực sẵn có phục vụ cho phát triển Kinh tế - hội địa phương; - Tạo điều kiện thu hút, lồng ghép nguồn lực từ bên ngồi nguồn vốn vay thơng qua Dự án Giảm nghèo tỉnh Miền núi phía Bắc giai đoạn để triển khai nhiệm vụ phát triển Kinh tế - hội địa phương - Xác định rõ vai trò, trách nhiệm hỗ trợ cấp tổ chức lập, thực tiến hành theo dõi đánh giá kế hoạch cấp huyện 1.2 Yêu cầu: - Lập kế hoạch phát triển Kinh tế - hội hàng năm cấp (gọi tắt Kế hoạch xã) theo yêu cầu sau đây: - Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - hội huyện, thành phố, thị (gọi tắt cấp huyện) kế hoạch phát triển khác Nhà nước - Phù hợp với kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế - Đảm bảo tham gia dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu - Đảm bảo tính khả thi nguồn lực để thực - Kết hợp phát triển kinh tế với giải tốt vấn đề an sinh hội, quốc phòng, an ninh phát triển bền vững - Đảm bảo tiến độ, thời gian trình duyệt báo cáo kế hoạch cho cấp theo quy trình - Đảm bảo nội dung kế hoạch theo đề cương quy trình - Đảm bảo lồng ghép nội dung hỗ trợ thuộc Dự án Giảm nghèo tỉnh Miền núi phía Bắc vào kế hoạch phát triển KTXH Nhiệm vụ cụ thể Ban PTX triển khai kế hoạch: - Báo cáo thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân việc lập kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kinh tế hội năm 2018 Tham mưu để Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiện toàn tổ xây dựng kế hoạch (gồm tổ xây dựng kế hoạch tổ xây dựng kế hoạch thôn); Ban hành văn đạo xây dựng kế hoạch theo mẫu II.1 II.1A Sổ tay lập kế hoạch xã, tổ chức hội nghị triển khai công tác lập kế hoạch - Tổ chức thu thập thông tin từ thôn (mẫu I.1 I.3); Các ban nghành đoàn thể ( mẫu II.3) thơng tin định hướng từ ban nghành, đồn thể huyện (mẫu III.1) - Tổng hợp sử lý thơng tin máy vi tính theo mẫu II.5 A,B, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế hội gửi dự thảo kế hoạch lên Ban quản lý dự án huyện để xin ý kiến phòng ban chun mơn huyện - Tổ chức hội nghị kế hoạch xã, cập nhật kế hoạch phản hồi thơng tin; Hồn thiện, ban hành tổ chức thực Quy trình chuẩn bị, tổ chức thực lập kế hoạch từ thôn thực theo Sổ tay thôn Sổ tay ban hành kèm theo Công văn số 537/NMPRP2-CPO ngày 19/5/2014 Ban QLDA tỉnh tập huấn cho cán xã, thôn tài liệu lập kế hoạch SEDP cập nhật điều chỉnh theo thông tư Thông tư số 01/2017/TTBKHĐT ngày 14/02/2017 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp thực chương trình mục tiêu quốc gia Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06 tháng năm 2016 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - hội Các mốc thời gian dự kiến cần đạt được: - Trước ngày 31/5/2017 kiện toàn tổ xây dựng kế hoạch, ban hành văn đạo xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác lập kế hoạch - Trước ngày 20/6/2017 thực xong bước thu thập thông tin, đề xuất kế hoạch từ thôn ban nghành đoàn thể, quan đơn vị đóng địa bàn - Trước ngày 30/6/2017 thực xong việc tổng hợp thông tin, tổ chức hội nghị kế hoạch hoàn thành dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế hội gửi Ban quản lý dự án huyện để tổng hợp, xin ý kiến phòng ban chun mơn huyện - Trong tháng 7/2017 Ban quản lý dự án huyện làm việc với phòng ban chun mơn huyện để xin ý kiến vào dự thảo kế hoạch xã, đề nghị cập nhật đề xuất vào kế hoạch ban ngành Sau thơng báo kết tới để cập nhật thông tin hoàn chỉnh kế hoạch - Trước 15/8/2017 gửi lại kế hoạch phát triển kinh tế hội điều chỉnh để Ban quản lý dự án huyện tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Ban quản lý dự án tỉnh trước ngày 30/8/2017 Về hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện: Chi phí tổ chức 02 hội nghị xã: ………… đề nghị UBND Ban Phát triển thực tốt nội dung công việc trên./ Nơi nhận: KT.TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN - Như trên; - Lưu: VPDA Phụ lục Hướng dẫn tốn hội nghị triển khai cơng tác kế hoạch I- Hồ sơ, chứng từ cần có để tốn cho hội nghị bao gồm: 1- Danh sách cán tham dự hội nghị: tối đa 40 cán bộ, có ký tên đầy đủ 2- Giấy mời: Thể tên hội nghị " Hội nghị triển khai công tác kế hoạch xã" II- Các mục chi cho hội nghị: 1-Tiền ăn trưa: Mức chi 60.000 đồng/ngày/người - Đối với đặt cơm địa điểm có hóa đơn VAT đề nghị phải lấy hóa đơn ghi đầy đủ nội dung như: Số lượng người x 60.000 đồng/ngày/người - Trường hợp mua thực phẩm nấu ăn cho hội nghị khơng có hóa đơn VAT phải có biên nhận, hóa đơn bán lẻ, giấy đề nghị tốn tiền thực phẩm với số tiền tương đương với số lượng người x 60.000 đồng/ngày/người 2- Tiền nước uống: Mức chi 20.000 đồng/người/ngày, phải có hóa đơn VAT theo quy định, trường hợp khơng có hóa đơn phải có Giấy biên nhận, Giấy biên nhận giá trị không vượt 200.000 đồng/Giấy biên nhận 3- Tiền mua Văn phòng phẩm: mức chi 40.000 đồng/bộ tài liệu (bộ tài liệu gồm: bút, sổ, túi đựng tài liệu, tài liệu văn phòng phẩm khác để phục vụ cho hội nghị) Mục chi phải có hóa đơn VAT - Tài liệu: phải lưu tài liệu phát cho cán tham dự hội nghị, kèm theo chứng từ để tốn - Văn phòng phẩm: phải ghi rõ hóa đơn số lượng văn phòng phẩm mua cho hội nghị 4- Tiền chi khác: Mức chi 600.000 đồng, chi cho cắt tít chữ, hoa tươi, trang trí khánh tiết cho hội nghị khơng có hóa đơn VAT phải có giấy biên nhận giấy đề nghị toán cho nội dung chi cụ thể./ ... vào kế hoạch phát triển KTXH xã Nhiệm vụ cụ thể Ban PTX triển khai kế hoạch: - Báo cáo thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân việc lập kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kinh. .. thảo kế hoạch xã, đề nghị cập nhật đề xuất xã vào kế hoạch ban ngành Sau thơng báo kết tới xã để cập nhật thông tin hoàn chỉnh kế hoạch xã - Trước 15/8/2017 xã gửi lại kế hoạch phát triển kinh tế. .. A,B, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xã gửi dự thảo kế hoạch lên Ban quản lý dự án huyện để xin ý kiến phòng ban chun mơn huyện - Tổ chức hội nghị kế hoạch xã, cập nhật kế hoạch phản
- Xem thêm -

Xem thêm: CV lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, CV lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay