Công văn đẩy nhanh tiến độ

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 09:16

Kính gửi: ………………………………………...Căn cứ Hợp đồng thi công xây lắp số ............ giữa ......... và ……. về việc thi công xây dựng công trình ................;Căn cứ Hợp đồng thi công xây lắp số ………. giữa ........ và ………. về việc giám sát thi công xây dựng công trình ...........;............. Đề nghị .............. nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung như trong Hợp đồng đã ký về nghĩa vụ, nhân lực của nhà thầu tư vấn. Điều động ngay cán bộ có chứng chỉ giám sát phù hợp, có tinh thần trách nhiệm với công việc để kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình thi công xây dựng công trình, triển khai các công việc tại hiện trường nhằm đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký. Nhận được công văn trên đề nghị Công ty ............. túc thực hiện theo nội dung công văn.. UBND ……… ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ………/CV-…… …… , ngày … tháng … năm 2018 V/v giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Kính gửi: ……………………………………… Căn Hợp đồng thi cơng xây lắp số …… việc thi cơng xây dựng cơng trình ; Căn Hợp đồng thi công xây lắp số ……… ……… việc giám sát thi công xây dựng cơng trình ; Đề nghị nghiêm túc thực nội dung Hợp đồng ký nghĩa vụ, nhân lực nhà thầu tư vấn Điều động cán có chứng giám sát phù hợp, có tinh thần trách nhiệm với công việc để kiểm tra, giám sát thường xun q trình thi cơng xây dựng cơng trình, triển khai cơng việc trường nhằm đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ thi công theo hợp đồng ký Nhận công văn đề nghị Công ty túc thực theo nội dung công văn./ Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VPDAGN2 KT TRƯỞNG BAN PHĨ BAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn đẩy nhanh tiến độ, Công văn đẩy nhanh tiến độ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay