BB bàn giao xe ô tô

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 09:09

Căn cứ ……………………………………….;Căn cứ ……………………………;Căn cứ ………………………………;Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018 tại …………., chúng tôi gồm có:I. Bên giao: …………….. Đại diện (Ông): ………. Chức vụ: …… Bà: …………. Chức vụ: …….. Địa chỉ: ……………………………………….II. Bên nhận:……………….. Đại diện (Bà): ……………… Chức vụ: …………. Bà: …………… Chức vụ: ……….. Địa chỉ: ………………Hai bên cùng nhau thống nhất những nội dung như sau: 1. Tạm thời bàn giao lại 01 xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI cho ……… quản lý, sử dụng trong thời gian Dự án làm các thủ tục xử lý tài sản. Xe ô tô nhãn hiệu: MITSUBISHI. Năm đưa vào sử dụng: 92014. Tình trạng xe: đang vận hành tốt. Đăng ký xe ô tô: + Nhãn hiệu: MITSUBISHI; Số khung: KB50FD010740; Số máy: 4G64UCAV9354 + Màu sơn: Trắng. Biển số xe: ……………. + 01 chìa khóa, 01 giấy chứng nhận kiểm định, 01 bảo hiểm xe, hồ sơ gốc xe.2. Trong quá trình tiếp nhận tạm thời xe ô tô. …….. có trách nhiệm sửa chữa khi xe bị hư hỏng và bảo dưỡng xe theo định kỳ.4. Sau khi có hướng dẫn cụ thể của ………….. về việc sử lý tài sản thuộc ……., ……….. sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung theo đúng hướng dẫn của …….. và các quy định hiện hành.Biên bản được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.. UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BAN , ngày 11 tháng 12 năm 2018 BIÊN BẢN GIAO NHẬN XE (Tài sản Dự án giảm nghèo) Căn ……………………………………….; Căn ……………………………; Căn ………………………………; Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018 …………., chúng tơi gồm có: I Bên giao: …………… - Đại diện (Ông): ……… - Chức vụ: …… - Bà: ………… - Chức vụ: …… - Địa chỉ: ……………………………………… II Bên nhận:……………… - Đại diện (Bà): ……………… - Chức vụ: ………… - Bà: …………… - Chức vụ: ……… - Địa chỉ: ……………… Hai bên thống nội dung sau: Tạm thời bàn giao lại 01 xe ô nhãn hiệu MITSUBISHI cho ……… quản lý, sử dụng thời gian Dự án làm thủ tục xử lý tài sản - Xe ô nhãn hiệu: MITSUBISHI Năm đưa vào sử dụng: 9/2014 Tình trạng xe: vận hành tốt Đăng ký xe ô tô: + Nhãn hiệu: MITSUBISHI; Số khung: KB50FD010740; Số máy: 4G64UCAV9354 + Màu sơn: Trắng Biển số xe: …………… + 01 chìa khóa, 01 giấy chứng nhận kiểm định, 01 bảo hiểm xe, hồ sơ gốc xe Trong trình tiếp nhận tạm thời xe …… có trách nhiệm sửa chữa xe bị hư hỏng bảo dưỡng xe theo định kỳ Sau có hướng dẫn cụ thể ………… việc sử lý tài sản thuộc ……., ……… tiếp tục thực nội dung theo hướng dẫn …… quy định hành Biên lập thành 02 bên giữ 01 có giá trị pháp lý nhau./ ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: BB bàn giao xe ô tô, BB bàn giao xe ô tô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay