Những chủ điểm ngữ pháp gây bối rối và phân vân

14 9 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 09:04

Những chủ điểm ngữ pháp gây bối rối phân vân & Những câu khó Sau V điền N làm Tân ngữ( Object) hay Trạng từ ( Adv) -Ex: Mr Lopez travels….for business and uses the corporate accounts at hotel as well as car rental agencies A regular B regularly C regularity D regulate * Phân Tích: Câu có S( Mr Lopez) V( travels) sau chỗ trống ta điền C Noun để làm O cho V or ta điền Adv bổ nghĩa cho V => Phương pháp để làm 100% : Ta dịch Adv ta dịch “1 cách đó” , Noun ta dịch “sự đó” hợp nghĩa ta chọn * Áp dụng cho câu trên: + Regularly : cách thường xuyên, đặn + Regularity: đặn Dịch thử: ông Lopez công tác cách thường xuyên hợp nghĩa lại đặn => Ta chọn Adv trường hợp Dịch: ông Lopez công tác cách thường xuyên sử dụng tài khoản công ty khách sạn đại lý thuê xe oto * Bài Tập Áp Dụng: No Bài Tập Áp Dụng Please show ……… for fellow passengers Key + Giải Thích Please + V-infinitive( show) on the train by turning of your mobile nên ta điền adv or N đứng sau để bỏ nghĩa phones cho A Considerate Consideration: quan tâm B Consideration considerately: cách chu đáo, thận trọng C Consider Dịch: bày tỏ quan tâm tới hành D Considerately khách đồng hành bạn chuyến tàu cách tắt điện thoại di động bạn 1|Page To improve the appeal of its products, => B hợp nghĩa Mệnh đề sau dấu phẩy có S( Natron) Natron usually hold …… among its adv( usually) V( hold) employees for creative proposals nên ta điền N đứng sau làm Tân ngữ bổ nghĩa A Competing cho V B Competitively loại trường hợp Adv đứng sau bổ nghĩa cho V C Compete phía trước có D Competitions Dịch: để cải thiện thu hút cho sản phẩm, Natron thường xuyên tổ chức thi cho The new management recognized nhân viên để tìm đè xuất sáng tạo Tương tự câu ………….the importance of this business sau V(recognized) decision ta phân vân adv N(ness) N( er) A prompt N không hợp nghĩa nên ta chọn adv bổ B promptness nghĩa cho V C promptly Dịch: ban quản lý ghi nhận cách nhanh D prompter chóng tầm quan trọng định kinh doanh The CEO had left …………… for his Sau V( had left) điền adv or N bổ nghĩa employees to follow when he is out of N hợp nghĩa nên chọn C town attend the convention instructionally(adv) : cách hướng dẫn A Instructionally instructions(N): hướng dẫn B Instructing Dịch: CEO để lại hướng dẫn cho C Instructions nhân viên anh tuân theo anh D Instructional tham dự hội thảo Adv Adj N or Adj Adj N? Ví Dụ Mr Lee bought an… large house in Ta chọn A adv downtown theo ngữ pháp A B ngữ pháp A extremely điền Adv Adj N lưu ý: Adv bổ 2|Page Phân Tích B extreme nghĩa cho Adj & khơng bổ nghĩa cho N câu ta điền extremely( vơ cùng) bổ nghĩa cho large( lớn: adj) Dịch: ông lee mua 11 nhà vô lớn Mr Lee is a ……financial expert trung tâm thành phố Sau có financial(adj) N( expert) A professional nên ta điền adv or adj chố trống hợp B professionally ngữ pháp C profession Lưu ý: điền Adv Adj N Adv bổ nghĩa cho D professions Adj Adj bổ nghĩa cho N vs câu ta điền Adv câu sai điền Adv vào professionally financial: tài chuyên nghiệp => không hợp nghĩa mà ta thấy professional…expert: chuyên gia chuyên nghiệp hợp nghĩa nên ta điền adj câu vs cấu trúc Adj Adj N( adj bổ nghĩa cho N) Dịch: ông Lee chuyên gia tài chuyên nghiệp Những câu tập khó dễ gây nhầm lẫn No Question Explanation Key C câu từ loại ta để ý câu có V chính( will be discussed) nên ta loại A ( V chia số ít) loại B+D chúng Adj tính từ khơng đứng chỗ 3|Page ta điền N chỗ trống để tạo thành cụm N [ affordable(adj) housing(n) + N +pre(in)] Dịch: tác động phát triển nhà giá rẻ khu vực nông thôn thảo luận hội nghị Key D nhiều bạn chọn A(adj) nghĩ bổ nghĩa cho N( customers) đứng sau ngữ pháp không hợp nghĩa fortunate customers: khách hàng may mắn => wrong câu ta chọn adv đứng đầu câu bổ nghĩa cho câu đầy đủ nghĩa thành phần Dịch: phải bỏ tháng tìm kiếm giải pháp tốt hơn, thật may mắn khách hang bị ấn tượng nỗ lực Note: whole+N số ít=all + N nhiều have/has/had to V: phải lzi Key B câu điều kiện loại khác chút dung để khuyên bảo, gợi ý nên mệnh đề kết có dạng: If +HTD, S + should+V-infi or dạng bị động S+ should be +Ved/Pii chọn If wish=> wishes Anyone đại từ bất định nên V ln chia số mà trường hợp lại khơng chia => Nó phải dạng đảo ngữ nên ta chọn Should thông tin cách dung đảo ngữ: https://kenhtuyensinh.vn/cau-dieu-kien 4|Page Dịch: muốn truy cập thơng tin tình trạng đơn hang anh or cô ấy, mật nên yêu cầu nhập Key D cấu trúc so sánh càng….càng : the more… the more… cấu trúc hay sử dụng đảo ngữ để nhấn mạnh câu lên the more we were impressed=> the more impressed we were Dịch: làm việc với đội bán hang, bị ấn tượng với kĩ tiếp thị sáng tạo họ Key D ta có vs dụ ntn: Ms Khanh Vy is (most probably) a student : Khánh Vy có khả nhiều học sinh câu dạng adv đứng tobe Noun Noun bổ nghĩa trực tiếp cho S thông qua tobe ta phép điền or thâm chí Adv để bổ nghĩa cho N phía sau tương tự với câu ta có S( the expansion….museum) is … N/cụm N làm bổ ngữ cho S( the cause of… increase) nên ta điền them adv chỗ trống vs most9adv) để bổ nghĩa cho cụm N làm bổ ngữ phía sau Dịch: mở rộng bảo tang lịch sử tự nhiên có khả nhiều nguyên nhân 5|Page gây nên gia tang doanh thu đáng kể Note: S+ tobe + adv ( adv) +N/cụm N Key D one another = each other: lẫn one another thường dùng cho đối tượng trở lên each other dùng đối tượng cách dùng “ another,other,the other, …” : https://goo.gl/u5bqhk Dịch: thông qua Internet người phát cách để chia sẻ thông tin phù hợp với People( nhiều người : người trở lên) Key B lưu ý: ta có cụm It is likely that( S giả): nên câu chưa có S thật => điền N chố trống để tạo thành sơ hữu cách N1 of N2 ta loại N đếm số ít( attendant attendee) N đếm số phải có hạn định từ số phía trước như( a,an,one,another,each,every, ) nên ta chọn B N kdd Dịch: tham dự hội nghị thường niên đạt mức cao kỉ lục vào năm với 1000 người nên kế hoạch tham dự 6|Page Key D câu vocab ta có đáp án B D tra có nghĩa làm giảm hợp nghĩa câu lưu ý: decline( ngoại V+O):từ chối decline( nội V) : giảm mà câu điền decline phải ngọại V có O( congestion) khơng hợp nghĩa “ từ chối tắc nghẽn=> wrong” ta chọn ease ( ngoại + nội V): làm giảm,dịu Dịch: cố gắng để giảm tắc nghẽn suốt cao điểm thực hiện, không mang lại kết vào lúc Key D rút gọn MDQH dạng bị động với HTTD Donations which are being sought for => Donations being sought for Dịch: khoản đóng góp tìm kiếm cho việc mua thứ cần thiết giúp cung cấp kì nghỉ tươi sáng cho 10 người cần chúng Key B thành ngữ : on +TTSH + behalf: thay mặt Dịch: cảm ơn việc đề nghị cho tơi vị trí với công ty mong muốn làm việc, thật cảm kích nỗ lực bạn làm thay mặt tơi 7|Page 11 câu vocab ta có familiarity with: hiểu biết rõ nên có adj hợp nghĩa A B broad: rộng high: cao lưu ý ta dùng adj broad phía sau familiarity with N/ cụm N số nhiều high số => chọn A Dịch: ứng viên lí tưởng nên khơng làm việc tốt áp lực hạn chót khó khan mà có hiểu biết rộng tiêu chuẩn kĩ 12 thuật Key C Câu đại từ ta thấy trước V( protect) cấu trúc Help sb sth sau V ta điền đại từ Tân Ngữ or DTPT để bỏ nghĩa cho V lưu ý S Tân Ngữ đối tượng ( nằm hàng bảng đại từ you-your-yours-yourself-you) ta điền DTPT sau V Dịch: trang web tài trợ hội đồng giám sát thành phố giúp bạn tự bảo vệ 13 hiểm họa Internet Câu vocab ta chọn C cụm to the Point: trọng tâm Dịch: nhận xét ông Conner kết sụt giảm doanh số năm trước ngắn gọn trọng tâm 8|Page 14 Key B cấu trúc In addition to Ving: bên cạnh việc lzi Dịch: bên cạnh việc phát hành trang web trực tuyến riêng biệt, sản phẩm có sẵn thơng qua nhà bán lẻ truyền 15 thống khắp giới Key A mẹo để làm nhanh phần thấy tập Đại từ quan hệ mà trước giới từ ta phân vân whom which trước giới từ N người chọn whom vật chọn which câu ta chọn whom trước to N người( upper management: ban quản lí cấp trên) Dịch: tên người ban quản lí cấp bạn phải báo cáo cung cấp để 16 ngân sách phê duyệt cho dự án Key A Lưu ý dạng văn viết người nước ngồi khơng theo ngữ pháp please find the enclosed documents => Enclosed please find the documents… Dịch: tìm tài liệu kèm theo có chứa liệu bí mật tầm nhìn hoạt động 9|Page 17 Key A ta có cấu trúc nhấn mạnh so sánh much,even,still,far,a lot + more+ adj- dài Dịch: câu hỏi liệu thương mại quốc tế có nhiều lợi ích so với việc làm giảm thu nhập kinh tế hay không 18 đặt nhiều năm Key A nhiều bạn nghĩ điền Adj bổ nghĩa cho N( party) phía sau trường hợp đặc biệt retirement party cụm N ghép: bữa tiệc nghỉ hưu Dịch: bạn chân thành mời đến tham dự buổi tiệc nghỉ hưu để vinh danh nhân viên phục vụ cho công ty 30 năm qua Note: attend= take part in=join=participate in 19 throw=hold Key A câu vocab hay khó dịch cho học ta có cụm hay dùng:from date of receipt: từ ngày nhận sản phẩm or Date of purchase: từ ngày mua Dịch: bảo hành kèm theo sản phẩm bạn mua có hiệu lực năm từ ngày nhận sản phẩm Note: câu có sử dụng rút gọn MDQH nhiều The Warranty which is attached…the product which you purchased will be valid… 10 | P a g e 20 Attach=enclose: kèm theo Key D cấu trúc whether…or…: liệu tnay hay Dịch: liệu bạn đến cho buổi hội nghị công ty hay cần tổ chức họp, chúng tơi cung cấp phòng họp, dịch vụ ăn uống, chỗ 21 Note: lodging=accommodation: chỗ Key B câu liên từ giới từ ta lưu ý thấy mệnh đề câu chia HTHT ta chọn giới từ since( từ khi) Dịch: từ cung cấp dịch vụ tuyệt vời đến cho khách quen chúng tôi, 22 tổng doanh số gần tăng gấp Key B cấu trúc nhấn mạnh so sánh even more + adj dài Dịch: cơng ty điều kiện tốt hơn, đạt mức thu nhập 23 thuận lợi nhiều Key C liên từ, giới từ phần khó cho người học sau chỗ trống mệnh đề nên ta loại B adv khơng dùng để nối mệnh đề loại A D không hợp nghĩa chọn liên từ điều kiện unless dùng giống câu điều kiện loại Dịch: trừ tìm thấy cách tiếp 11 | P a g e cận tồn diện việc giải tình trạng tắc đường, tiếp tục xấu Note: deal with= 24 handle=address=solve=resolve Key C câu từ loại ta thấy pre( with) + N( contract)… ta thường điền N chỗ trống để tạo thành N ghép ta có cụm N ghép phổ biển “ contract negotiations: thương thảo hợp đồng” Dịch: trưởng phòng pháp lí tìm kiếm chun gia có nhiều kinh nghiệm với 25 việc thương thảo hợp đồng câu tập hay để làm bạn tham khảo them mục Key B ta điền Adj chỗ trống Professional bổ nghĩa cho N ( advisors): chuyên gia chuyên nghiệp nên ta điền adj Adv lưu ý hồn tồn có Adj Adj N( tính từ bổ nghĩa cho N) Dịch: nhiều cố vấn nông nghiệp chuyên nghiệp thuê để thúc đẩy ngành công nghiệp sụt giảm đáng kể 12 | P a g e 26 Key B câu vocab hay reach=call=contact Dịch: Tơi liên lạc với số bên bạn gặp rắc rối việc yêu 27 cầu ý tơi Key D ý đầu câu có “ of the candidates: số ứng viên” nên ta chọn D dùng so sánh để nhấn mạnh người giỏi Dịch: số ứng viên, Bà SM dường có khả cho vị trí Note: of the= among+N nhiều: số 28 seem=deem( linking V): dường Key A Cấu trúc câu giả định câu mang tính bị động nên ta chọn A S + V + that + S2 + (should) + be +Ved/Pii xem them đây: https://goo.gl/L66gL6 xem mục 2,3 Dịch: vài tiếp viên hàng không yêu cầu dây an toàn khoang đầu 29 nên thắt chặt lại Key C phân tích: ta loại đáp án A( V số ít) câu có V ( placed) chỗ trống ta phải điền N để tạo thành cụm N với Employment 13 | P a g e ta loại đáp án B D Danh Từ không hợp nghĩa chọn C Noun Openings: vị trí trống Dịch: HI đặt quảng cáo trị ví việc làm tạm thời trống cho cố vấn 30 tài cấp chứng nhận Key A ta có on your own=by yourself Dịch: bạn gặp khó khăn viêc tự chuẩn bị thuyết trình, yêu cầu Jacobs giúp đỡ Note: cấu trúc: have difficult/trouble (in) doing sth: gặp khó khăn/ rắc rối việc làm 14 | P a g e ... Mr Lee bought an… large house in Ta chọn A adv downtown theo ngữ pháp A B ngữ pháp A extremely điền Adv Adj N lưu ý: Adv bổ 2|Page Phân Tích B extreme nghĩa cho Adj & khơng bổ nghĩa cho N câu... chố trống hợp B professionally ngữ pháp C profession Lưu ý: điền Adv Adj N Adv bổ nghĩa cho D professions Adj Adj bổ nghĩa cho N vs câu ta điền Adv câu sai điền Adv vào professionally financial:... sau ngữ pháp không hợp nghĩa fortunate customers: khách hàng may mắn => wrong câu ta chọn adv đứng đầu câu bổ nghĩa cho câu đầy đủ nghĩa thành phần Dịch: chúng tơi phải bỏ tháng tìm kiếm giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Những chủ điểm ngữ pháp gây bối rối và phân vân, Những chủ điểm ngữ pháp gây bối rối và phân vân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay