BÀI dự THI tìm hiểu kiến thức pháp luật

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 08:41

bài dự thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tư tưởng hồ chí minh về chính trị kinh tế văn hóa xã hội được thóng nhất thông qua các thời kỳ nhayuuf bgagsb d ndhgsNND DHghhgdnNDH HDYTShnfhzahf hhdayhhfnhfyhahn hjsahnfhsa ndahhf nhashf fhhsayhfbnfh ahhfhhhfanhhfa fhhahyfb naghfbfvbgatf ahghfbnhag BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU HIẾP PHÁP NƯỚC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” Câu 1: Từ năm 1945 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có Hiến pháp? Các Hiến pháp Quốc hội thơng qua vào ngày, tháng, năm nào? Trả lời: Từ năm 1945 thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có 05 Hiến pháp, cụ thể: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) Hiến pháp năm 2013 Ngày, tháng, năm Quốc hội nước ta thông qua Hiến pháp sau: - Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Quốc hội Khóa I (kỳ họp thứ 2) thơng qua ngày 09/11/1946 - Hiến pháp năm 1959 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Khóa I (kỳ họp thứ 11) thông qua ngày 31/12/1959 - Hiến pháp năm 1980 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VI (kỳ họp thứ 7) thơng qua ngày 18/12/1980 - Hiến pháp năm 1992 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII (kỳ họp thứ 11) thông qua ngày 15/4/1992 Hiến pháp năm 1992 gọi Hiến pháp Việt Nam thời kỳ đầu tiến trình đổi Ngày 25/12/2001, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa X thông qua Nghị số 51/2001/QH10 việc sửa đổi, bổ sung số điều Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 - Hiến pháp năm 2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII (kỳ họp thứ 6) thông qua ngày 28/11/2013 Đây Hiến pháp thời kỳ tiếp tục đổi đất nước nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hội nhập quốc tế Câu Bản Hiến pháp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có điều giữ nguyên? Có điều sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI dự THI tìm hiểu kiến thức pháp luật, BÀI dự THI tìm hiểu kiến thức pháp luật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay