Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ HH tại công ty TNHH thương mại thu thuỷ

35 15 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 08:30

Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP ĐƠN VỊ THỰC TẬP :CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ HỌ VÀ TÊN : VŨ THỊ HƯỜNG LỚP : K11B HƯNG YÊN M SSV : LT112171 GVHD : PGS.TS NGUYỄN NGỌC QUANG Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B MỤC MỤC Chú thích bảng biểu………………………… .……trang 03 Lời nói đầu…………………………………………….………… … trang 04 Kết cấu làm…………………………………………………………trang 05 Phần 1- Tổng quan đặc điểm kinh tế……………………………….trang 06 1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty……………………… trang 06 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty……… …trang 07 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ…………………………………………….trang 07 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ……… trang 08 1.3 Tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh……….trang 08 1.4 Tình hình tài kết kinh doanh cơng ty…………trang 11 Phần -Tổ chức máy kế toán hệ thống kế tốn cơng ty… trang 14 2.1.Tổ chức máy kế tốn cơng ty …………………………… trang 14 2.2 Tổ chức hệ thống kế toán cơng ty…………………………… trang 15 2.2.1 Các sách kế tốn chung………………………………… trang 15 2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế tốn cơng ty…… trang 16 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán…………………trang 17 2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty……….trang 18 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán ……………………… ……trang 20 Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B 2.3 Vận dụng chế độ kế toán số phần hành cụ thể………… trang 21 Phần -Một số đánh giá tình hình TCHTKT cơng ty……… trang 27 3.1 Đánh giá tổ chức máy kế toán công ty…………………….trang 27 3.2 Đánh giá tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty…………….… trang 28 Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B CHÚ THÍCH BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ SỐ 01: BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ SƠ ĐỒ SỐ 02: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GÍA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ SƠ ĐỒ SỐ 03: CÁC CHỈ TIÊU THỂ HIỆN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY SƠ ĐỒ SỐ 04: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN CỦA CƠNG TY SƠ ĐỒ SỐ 05: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN CỦA CƠNG TY SƠ ĐỒ SỐ 06: TH GHI TĂNG TSCĐ SƠ ĐỒ SỐ 07: TH GHI GIẢM TSCĐ Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B DANH MỤC VIẾT TẮT TS TÀI SẢN TSCĐ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ HH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TNHH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VCSH VỐN CHỦ SỞ HỮU NVÔĐ NGUỒN VỐN ỔN ĐỊNH BMKT BỘ MÁY KẾ TOÁN TSDH TÀI SẢN DÀI HẠN DT DOANH THU GTGT GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐK ĐỊNH KHOẢN TK TÀI KHOẢN DTT DOANH THU THUẦN LN LỢI NHUẬN LỜI NÓI ĐẦU Kể từ ngày nhà nước ta chuyển đổi chế quản lý tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường, kinh tế nước ta có chuyển biến rõ rệt, tùy Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B nhiên để đáp ứng bắt kịp với tốc độ kinh tế phát triển đòi hỏi có chế quản lý khoa học phù hợp Chế độ kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, chế độ kế toán ban hành bước tiến quan trọng công tác quản lý vĩ mô Nhà nước Để đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô nhà nước đòi hỏi doanh nghiệp áp dụng xác chế độ nhà nước ban hành công tác quản lý cơng tác kế tốn doanh nghiệp Trong khâu quản lý doanh nghiệp nói cơng tác quản lý kế tốn TSCĐ mắt xích quan trọng Doanh nghiệp TSCĐ không điều kiện bản, tảng trình hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp mà thực chất Doanh nghiệp TSCĐ thường chiếm tỉ trọng lớn tổng số tài sản, vốn Doanh nghiệp, giá trị tài sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động Doanh nghiệp, điều kiện khoa học kĩ thuật phát triển Gía trị tài sản cố định ngày lớn yêu cầu quản lý ngày chặt chẽ khoa học, hiệu Nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ doanh nghiệp vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Quản lý sử dụng tốt TSCĐ tác dụng nâng cao chất lượng lực hoạt động, tiết kiện vốn mà biện pháp quan trọng khắc phục tổnt thất hao mòn TSCĐ gây Mặt khác doanh nghiệp TSCĐ thước đo trình độ quản lý Doanh nghiệp, khẳng định uy qui mơ tiềm lực vốn Doanh nghiệp Với lý sau thời gian thực tập tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty TNHH thương mại Thu Thuỷ em chọn đề tài " Hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ HH cơng ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ Báo cáo gồm phần: Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B Phần I: Tổng quan Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán Công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ Phần III: Đánh giá khái qt cơng tác hạch tốn Cơng ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ Do lượng kiến thức tích luỹ thân hạn chế, Báo cáo em thiếu sót, em mong nhận bảo thầy để báo cáo em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT DỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B CỦA CÔNG TY 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY 1.1.1/ Sơ lược công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ - Tên cơng ty : CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ - Năm Thành lập: 2002 - Gíam đốc : Nguyễn Thị Thuỷ - Địa điểm : + Trụ sở : Số 54, Tổ 7, Đường Nguyễn Du, Phường Hồ Lạc, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh - Vốn điều lệ : 1.000.000.000 VND + Nguồn vốn khả huy động :10.000.000.000 VND + Giấy phép đăng ký kinh doanh: 5700381166 + Khả huy động vốn cao quay vòng vốn nhanh đảm bảo cho cơng ty có khả hoạt động tốt 1.1.2/ Q trình hình thành phát triển công ty Công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ thành lập vào hoạt động đến 10 năm, có đóng góp khơng nhỏ cho kinh tế thành phố Móng Cái đồng thời giải cơng ăn việc làm cho 50 người lao động phòng ban khác Cơng ty có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định pháp luật Việt Nam Cơng ty có dấu riêng, độc lập tài khoản, mở tài khoản kho bạc nhà nước, ngân hàng nước theo quy định pháp luật + Những thành tựu đạt công ty : Qua 10 năm tham gia hoạt động sản xuất kinh cơng ty ln hồn thành kế hoạch đề Doanh thu, lợi nhuận năm sau cao năm trước công ty lớn Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B mạnh qui mô hoạt động tạo điều kiện tích lũy bổ sung nguồn vốn kinh doanh tăng lợi nhuân cho thành viên góp vốn Với lực kinh doanh với uy tín thị trường cơng ty kí nhiều hợp đồng xây dựng có giá trị đem lại hiệu kinh doanh cho công ty Năng lực quản lý uy tín cơng ty : Từ ngày thành lập công ty vào hoạt động 10 năm, có nhiều khó khăn.Tuy nhiên với đội ngũ quản lý có trình độ ,nghiệp vụ kinh nghiệp đảm bao điều hành công ty có hiệu Cơng ty ln đảm bảo tiến độ thi công khả huy động nguồn nhân lực thi cơng cơng trình Các cơng trình công ty thi công chủ đầu tư đánh giá cao mặt chất lương, mĩ thuật mĩ quan cơng trình Các cơng trình cơng ty thi cơng ln đảm bảo an tồn lao động, an ninh trật tự đảm bao mối quan hệ với nhân dân Hồ sơ tốn cơng trình đảm bảo quy định nhanh gọn Từ kết kinh nghiệm đạt nghiên cứu thị trường, hội đồng thành viên định tăng vốn kinh doanh quy mô, phạm vi kinh doanh Do hoạt động đa dạng vốn tài sản cơng ty phải xếp tổ chức quản lý thực cấc quy trình sản xuất để tiết kiệm lao động , giảm chí phí, tăng lợi nhuận đảm bảo sức cạnh tranh thị trường Tóm lại từ năm 2002 đến cơng ty bước hòa nhập với thi trường xu phát triển chung Liên tục kinh doanh có lợi nhuận , có hiệu quả, khơng ngừng tăng tích lũy mở rộng qui mô sản xuất thực đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước địa phương 1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ công ty Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B Công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ cơng ty có tên tuổi lĩnh vực kinh doanh, xây dựng xuât mặt hàng nước - Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính: + Xuất nhập hàng hố từ nước ngồi + Bán bn bán lẻ loại hàng hố, ngun vật liệu, máy móc thiết bị + Xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng , cải tạo cơng trình : giao thơng , thủy lợi , xây dựng dân dụng công nghiệp + San lấp đào đắp mặt công ty, nhà xưởng, móng cơng trình, cung cấp vật liệu cho cơng trình xây dựng +Lắp ráp nhà xưởng nhà thép công nghiệp + Xây dựng cầu cống, đê kè, cơng trình thủy lợi + Xây lắp kết cấu cơng trình ( kết cấu bê tơng cốt thép, cấu kiện kim loại phi kim , gạch đá ) + Hồn thiện cơng trình xây dựng + Thiết kế kết cấu cơng trình 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty + Thị trường kinh doanh chủ yếu công ty thị trường nước + Công ty thường xuyên mua bán trao đổi với cơng ty nước ngồi Ngồi cơng ty liên doanh liên kết với công ty chủ chốt ngành xuất nhập hàng hố, giao thơng xây dựng để giải vấn đề kinh tế, vốn, kĩ thuật, yêu cầu trình độ cơng nghệ cao Huy động máy móc,thiết bị thi cơng đặc chủng cần thiết Hoạt động kinh doanh chủ yếu mang tính quy mơ cơng ty xây dựng cơng trình 1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY Trường ĐHKT Quốc Dân 10 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B tăng giảm NVL , ghi chép phản ánh kịp thời số lượng giá trị NVL nhập kho , phân bổ hợp lí NVL xuất dùng cho phận sản xuất Theo dõi NVLtồn kho kiểm kho để phát thừa thiếu chất lượng NVL để sử lí tối đa thiệt hại cho cơng ty +Kế tốn vốn tiền : Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng nhiệm vụ giao phản ánh số vốn có tình hình tăng giảm tiền mặt khoản vay quỹ cơng ty Phòng kế tốn thực cơng việc kế tốn đơn vị Tồn kế tốn cơng ty tập trung thực phòng kế tốn từ khâu tập hợp số liệu ghi sổ đến lập báo cáo tài 2.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TỐN TẠI CƠNG TY 2.2.1 Các sách kế tốn chung - Kỳ kế toán năm : ngày 01/01 đến ngày 31/12 - Đơn vị sử dụng tiền tệ năm kế toán: VNĐ - Chế độ kế toán áp dụng : áp dụng theo định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 doanh nghiệp vừa nhỏ - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: + Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế + Phương pháp tính giá hàng tồn hkho cuối kỳ: Bình qn sau lần nhập + Phương pháp hạch toán hàng tồ kho: khai thường xuyên - Phương pháp kháu hao TSCĐ áp dụng: Khấu hao đường thẳng - Nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi vay: theo chế độ hành - Nguyên tắc ghi nhận khoản phải trả: theo chế độ hành - Nguyên tắc ghi nhận khoản dự phòng phải trả: theo chế độ Trường ĐHKT Quốc Dân 21 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B hành - Nguyên tắc ghi nhận chêch lệch tỷ giá hối đoái: theo chế độ hành - Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu: theo chế độ hành 2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế tốn cơng ty Cơng ty TNHH thương mại Thu Thuỷ sử dụng chủ yếu hệ thống chứng từ kế toán sau: - Biên giao nhận TSCĐ: Mẫu biểu số 01- TSCĐ ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 trưởng BTC - Biên lý TSCĐ: Mẫu biểu số 02 – TSCĐ ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 trưởng BTC - Biên bàn giao TSCĐ: Mẫu biểu số 03 – TSCĐ ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 trưởng BTC - Biên đánh giá lại TSCĐ: Mẫu biểu số 04 – TSCĐ ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 trưởng BTC - Biên kiểm TSCĐ : Mẫu biểu số 05 – TSCĐ ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 trưởng BTC - Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ : Mẫu biểu số 06 – TSCĐ ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 trưởng BTC - Các thẻ TSCĐ chứng từ khác liên quan 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn cơng ty -Hệ thống TK sử dụng công ty : Kế tốn cơng ty TNHH thương mại Thu Thuỷ vận dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ ban hành theo định số 48/2006/QD-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng TC sử dụng số mẫu biểu sau : +Nhật kí chứng từ số 1: ghi có TK 111 Trường ĐHKT Quốc Dân 22 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B +Nhật kí chứng từ số 2: ghi có TK 112 +Nhật kí chứng từ số 5: ghi có nợ TK 331 +Nhật kí chứng từ số 7: tập hợp chi phi +Nhật kí chứng từ số 8: kết kinh doanh +Nhật kí chứng từ số 10: ghi nợ , có TK 141 +Nhật kí chứng từ số 11: ghi nợ , có TK 131 +Bảng số 1: ghi nợ TK 111 +Bảng số 2: ghi nợ TK 112 +Bảng số bảng phân bổ số 2: theo dõi xuất , nhập , tồn vật tư +Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ +Bảng phân bổ lương bảo hiểm xã hội +Các sổ chi tiết khác 2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty -Hình thức tổ chức sổ kế tốn cơng ty Tổ chức hình thức sổ kế tốn nghiên cưú vận dụng phương pháp cách thức ghi sổ vào thực tế cơng tác kế tốn đơn vị Tại cơng ty TNHH thương mại Thu Thuỷ kế toán vận dụng ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ Căn vào nghiệp vụ kinh tế pháp sinh kế toán phàn hành tổng hợp chứng từ gốc chứng từ , tài khoản, nội dung kinh kế , chứng từ ghi sổ mở theo mục đích phản ánh , chứng từ ghi sổ ghi hàng ngày ,hàng tuần tùy theo tính chất phát sinh nghiệp vụ Chứng từ ghi sổ phải đính kèm với chứng từ gốc , ngày tháng ghi chứng từ ghi sổ ngày tháng vào sổ dăng kí Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ kế toán tổng hợp ghi, sở để ghi tổng Trường ĐHKT Quốc Dân 23 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B số chứng từ ghi sổ , chứng từ ghi dòng Sổ chứng từ ghi sổ sau đăng kí vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ tiết tục ghi vào sổ sổ kế tốn chi tiết Cuối kì đối chiếu số liệu sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, sổ sau dố lập bảng cân đối số phát sinh Sau đối chiếu khớp số liệu sổ lập bảng tổng hợp chi tiết lập báo cáo tài Về sổ kế tốn chi tiết kế tốn cơng ty mở sổ kế toán chi tiết sau : + Sổ chi tiết TK :133,131,141,331,154,311,315,211 +Sổ theo dõi tăng giảm TSCD Về sổ tổng hợp cơng ty có : +Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ : Để ghi chép nghiệp vụ kinh tế theo trình tự thời gian +Bảng cân đố số phát sinh +Sổ : Ghi nghiệp vụ kinh tế theo tài khoản kế tốn Nhìn chung việc áp dụng hình thức sổ chứng từ ghi sổ phù hợp với điều kiện thực tế cơng tác hạch tốn KT công ty TNHH thương mại Thu Thuỷ SƠ ĐỒ SỐ 05: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN PHẦN MỀM KẾ TOÁN Trường ĐHKT Quốc Dân 24 SỔ KẾ TỐN Khoa kế tốn Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ CÙNG LOẠI MSSV: LT 112171 Lớp: K11B SỔ CHI TIẾT SỔ TỔNG HỢP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi cuối tháng -Giải thích trình tự ghi sổ công ty : Hàng ngày vào chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế tốn loại dược kiểm tra dựng làm ghi sổ , kế toán lập chứng từ ghi sổ Căn vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, sau dược dựng để ghi vào sổ Các chứng từ kế toán sau làm lập chứng từ ghi sổ dựng để ghi vào sổ , thẻ kế tốn chi tiết có liên quan Cuối tháng phải khóa sổ phải tính tổng số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh tháng sổ đăng kí chứng từ ghi sổ , tính tổng số phát sinh nợ, có ,và số dư TK sổ Căn vào sổ lập Bảng cân đối số phát sinh Sau đối chiếu khớp số liệu ghi sổ Bàng tổng hợp chi tiết lập báo cáo tài Kiểm tra đảm bảo tổng số PSN tổng số PSC tất TK Bảng cân đối số phát sinh phải tổng số tiền sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Tổng số dư nợ có TK Bảng cân dối phải số dư TK Bảng cân đối phải số dư TK tương ứng Bảng tổng hợp chi tiết Trường ĐHKT Quốc Dân 25 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế tốn Cơng ty lập báo cáo tài theo năm lập cho quan thuế , quan đăng kí kinh doanh quan thống sở để lập số liệu Bảng cân đối số phát sinh Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài quy định cho doanh nghiệp vừa nhỏ theo QD 48 bao gồm : Báo cáo bắt buộc : +Bảng cân đối kế toán:Mẫu số B01-DNN +Báo cáo kết hoạt đông kinh doanh: Mẫu số B02-DNN +Báo cáo thuyết minh tài : Mẫu số B09-DNN Báo cáo tài gửi cho quan thuế phải lập gửi thêm phụ biểu sau +Bảng cân đối TK : Mẫu số B01-DNN Ngồi cơng ty phải lập biểu phụ Bảng cân đối TK tình hình thực nghỉa vụ với Ngân sách gửi quan thuế trực tiếp quản lý 2.3 Vận dụng chế độ kế toán số phần hành cụ thể VD1: Ngày 5/6/2011 mua ôtô HuynDai phục vụ cho vận chuyển hàng hoá với giá mua chưa thuế GTGT 5% 700.000.000 chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển lắp đặt chi tiền mặt 5.000.000 ĐK: a/ Nợ Tk 211: 700.000.000 Nợ Tk 133: 700.000.000 x 5% = 35.000.000 Có Tk 331: 735.000.000 b/ Nợ TK 211: 5.000.000 Có TK 111: 5.000.000 VD2: Ngày 10/10/2011 công ty lý 01 máy phô tô văn phòng vơi Trường ĐHKT Quốc Dân 26 Khoa kế tốn Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B nguyên giá 40.000.000 Giá trị hao mòn đến thời điểm lý 15.000.000 Chi phí lý 5.000.000 chi tiền mặt Bên mua tốn số tiền 20.000.000 cho cơng ty tiền mặt ĐK: - Nợ TK 214: 15.000.000 Nợ TK 811: 25.000.000 Có TK 211: 40.000.000 - Nợ TK 811: 5.000.000 Có TK 111: 5.000.000 - Nợ TK 111: 20.000.000 Có TK 711: 20.000.000 Chứng từ sử dụng : - Biên giao nhận TSCĐ Các sổ kế toán liên quan: Sổ chi tiết TSCĐ Hữu hình Sổ tổng hợp TSCĐ HH Sổ TK tiền mặt - Quy trình luân chuyển chứng từ: Từ sổ chi tiết TSCĐ HH vào sổ tổng hợp TSCĐ HH - Lập sổ liên quan: + Sổ quỹ tiền mặt + Sổ khấu hao TSCĐ HH + Sổ phải trả người bán - Tài khoản sử dụng: TK 211 - Kết cấu: Để phản ánh tình hình biến động TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phải sử dụng tài khoản: Trường ĐHKT Quốc Dân 27 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B - Tài khoản 211: TSCĐ hữu hình: tài khoản dùng để phản ánh giá trị có tình hình tăng giảm tồn TSCĐ hữu hình doanh nghiệp theo nguyên giá + Bên Nợ: nguyên giá TSCĐ hữu hình doanh nghiệp tăng kỳ + Bên Có: nguyên giá TSCĐ hữu hình doanh nghiệp giảm kỳ + Số dư Nợ: nguyên giá TSCĐ hữu hình có doanh nghịêp Sơ đồ tài khoản chữ T: Trường hợp tăng TSCĐ SƠ ĐỒ SỐ 06: GHI TĂNG TSCĐ TK 111 TK 2111 5.000.000 TK133 TK331 35.000.000 700.000.000 Sơ đồ tài khoản chữ T: Trường hợp giảm TSCĐ lý SƠ ĐỒ SỐ 07: GHI GIẢM TSCĐ TK 211 TK214 15.000.000 Trường ĐHKT Quốc Dân 28 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B TK811 25.000.000 TK 711 TK 111 20.000.000 5.000.000 PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TỐN KẾ TỐN TẠI CÔNG TY 3.1 ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI CƠNG TY Bộ máy kế tốn cơng ty tập hợp người làm kế tốn công ty với phương tiện trang thiết bị dùng để ghi chép, tính tốn xử lý tồn thơng tin liên quan đến cơng tác kế tốn doanh nghiệp từ khâu thu Trường ĐHKT Quốc Dân 29 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B nhận, kiểm tra, xử lý đến khâu tổng hợp, cung cấp thông tin kinh tế hoạt động đơn vị Vấn đề nhân để thực công tác kế tốn có ý nghĩa quan trọng hàng đầu tổ chức kế tốn cơng ty Tổ chức nhân để người phát huy cao sở trường mình, đồng thời tác động tích cực đến phận người khác có liên quan mục tiêu tổ chức máy kế tốn Tại cơng ty TNHH Thương mại Thu Thuỷ sử dụng máy kế toán tập trung tức hình thức tổ chức mà tồn cơng tác kế tốn cơng ty tiến hành tập trung phòng kế tốn cơng ty Ở phận khác khơng tổ chức máy kế tốn riêng mà bố trí nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra cơng tác kế tốn ban đầu, thu nhận kiểm tra chứng từ, ghi chép sổ sách, hạch toán nghiệp vụ phục vụ cho nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh phận đó, lập báo cáo nghiệp vụ chuyển chứng từ báo cáo phòng kế tốn cơng ty để xử lý tiến hành cơng tác kế tốn + Ưu điểm tổ chức kế tốn cơng ty: Là tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng phương tiện kỹ thuật tính tốn đại, máy kế tốn nhân viên đảm bảo việc cung cấp thơng tin kế tốn kịp thời cho việc quản lý đạo sản xuất kinh doanh công ty + Nhược điểm: Đơi rời rạc cơng việc, đội ngũ nhân viên kế tốn chưa ăn khớp vơi mặt Tuy nhiên công ty cố gắng hợp hoá đội ngũ kế tốn để phòng kế tốn có kết làm việc tôt nhất, phù hợp với lực khả người để phát huy tối đa tiềm người Bộ máy kế tốn cơng ty thường tổ chức thành phần hành sau: - Phần hành kế toán lao động - tiền lương Trường ĐHKT Quốc Dân 30 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B - Phần hành kế toán vật tư - tài sản cố định - Phần hành kế toán toán, kế tốn cơng nợ - Phần hành kế tốn tổng hợp (các phần hành kế tốn lại lập báo cáo kế toán) 3.1.1/ Phần hành kế toán lao động – tiền lương Công ty sử dụng đầy đủ loại chứng từ cần thiết để ghi chép ban đầu tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt đồng thời xây dựng hợp lý quy trình luân chuyển chứng từ Tại công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ tượng phiếu chi khơng đủ chữ ký, kế toán hạch toán Các chứng từ thu, chi khơng hạch tốn kịp thời, nhiều phiếu chi tháng trước hạch toán vào tháng 3.1.2/ Phần hành kế tốn vật tư – TSCĐ Cơng ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ thực khấu hao theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng Cách tính khấu hao có phần chưa hợp lý TSCĐ Cơng ty có nhiều loại khác nên tài sản cần tính khấu hao theo phương pháp khác để phù hợp với tình hình hao mòn tài sản Kế tốn vật tư kiêm kế tốn TSCĐ khơng mở sổ theo dõi TSCĐ cho phận sử dụng Như khơng theo dõi đầy đủ tình hình tăng giảm loại tài sản, khiến cho công tác theo dõi, quản lý TSCĐ Cơng ty gặp nhiều khó khăn, chưa xác thực với thực tế 3.1.3/ Phần hành kế tốn cơng nợ - tốn Kế tốn công nợ công ty chưa mở sổ theo dõi chi tiết cấp nên việc theo dõi công nợ chưa cụ thể phải thời gian để tổng hợp 3.1.4/ Phần hành kế toán tổng hợp Trường ĐHKT Quốc Dân 31 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B Hàng tháng nộp báo cáo đầy đủ kịp với thời gian quy định quan thuế 3.2 ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY Tổ chức cơng tác kế toán nội dung thuộc tổ chức quản lý công ty Tổ chức công tác kế tốn cách thích ứng với điều kiện qui mô, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với yêu cầu quản lý cụ thể doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng to lớn việc nâng cao hiệu quản lý công ty Với chức thông tin kiểm tra tình hình kết hoạt động công ty cách thường xuyên, nhanh nhạy có hệ thống nên tổ chức cơng tác kế tốn mặt quan trọng công ty quan tâm Tổ chức cơng tác kế tốn khơng đơn tổ chức phận quản lý cơng ty , mà bao hàm tính nghệ thuật việc xác lập yếu tố, điều kiện mối liên hệ qua lại tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kế toán, bảo đảm cho kế toán phát huy tối đa chức vốn có Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp điều kiện thực chế thị trường, việc tuân thủ nguyên tắc chung khoa học tổ chức, phải gắn với đặc thù hạch toán kế toán vừa môn khoa học, vừa nghệ thuật ứng dụng để việc tổ chức đảm bảo tính linh hoạt, hiệu đồng nhằm đạt tới mục tiêu chung tăng cường hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Tổ chức công tác kế tốn cơng ty bao gồm nội dung sau đây: · Tổ chức vận dụng sách, chế độ thể lệ kế toán qui định, qui tắc chuẩn mực kế toán thừa nhận · Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán Trường ĐHKT Quốc Dân 32 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B · Tổ chức vận dụng cơng việc kế tốn để tập hợp phân loại, xử lí tổng hợp thông tin cần thiết · Tổ chức máy kế toán · Tổ chức trang bị phương tiện, thiết bị tính tốn - Tổ chức hệ thống chứng từ, sổ kế tốn báo cáo kế tốn cơng ty tóm tắt sau: + Cơng tác kế toán bao gồm giai đoạn bản: Lập chứng từ, ghi sổ lập báo cáo tài Tổ chức hệ thống chứng từ (có tính chất bắt buộc hướng dẫn) phù hợp với tính đa dạng nghiệp vụ kinh tế phát sinh; đảm bảo đầy đủ yếu tố cần thiết để kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý nhanh chóng vừa đảm bảo nguồn thông tin ban đầu quan trọng, vừa sở kiểm tra ghi sổ nhanh chóng Tổ chức hệ thống sổ kế tốn theo hình thức kế tốn phù hợp với đặc điểm yêu cầu quản lý cơng tytác dụng quan trọng để phân loại, xử lý tổng hợp thông tin nhanh chóng xác Dựa vào số liệu phản ánh sổ kế toán để lập báo cáo tài theo qui định chung lập báo cáo nội biểu kết công tác kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo phản ánh toàn diện mặt hoạt động đơn vị đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhiều đối tượng khác để đánh giá chất lượng cơng tác kế tốn đơn vị - Tổ chức vận dụng cơng việc kế tốn công ty TNHH thương mại Thu Thuỷ: Để thực cơng tác kế tốn cần thiết phải sử dụng đồng thời cơng việc: Chứng từ kế tốn, đối ứng tài khoản, tính giá cân đối, tổng hợp cân đối Vận dụng công việc vào điều kiện thực tế công ty để hạch Trường ĐHKT Quốc Dân 33 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B toán nội dung cụ thể phù hợp với sách kế tốn doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cần thiết, biểu không trình độ khoa học mà trình độ ứng dụng ”Kế tốn ngơn ngữ kinh doanh” - cần hiểu kế tốn giác độ: Thơng tin kế tốn phải cung cấp từ cơng việc khoa học công việc vận dụng cách thích ứng với mơi trường, điều kiện mà hoạt động kinh doanh diễn Nói cách khác câu nói hiểu trước hết cần phải có đầy đủ yếu tố cấu thành câu, nội dung câu nói phải phù hợp với trình độ nhận thức mà người tiếp nhận Tổ chức vận dụng cơng việc kế tốn hồn tồn có ý nghĩa tương tự Công ty TNHH Thương mại Thu Thuỷ vận dụng sách kế tốn hợp lý chung quy định Nhà nước ban hành Thường xuyên cập nhật quy định vê luật kế tốn thơng tư BTC Về tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty hợp lý tổ chức hệ thống sổ sách sử dụng KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ em nhận thấy công ty công tác tổ chức kế tốn cơng ty tương đối hồn thiện, cơng ty dần ổn định tổ chức chức nhiệm vụ phận góp phần mang lại hiệu cho hoạt động quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, để cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn TSCĐ nói riêng thật trở thành phận quan trọng góp phần phát triển cơng ty đòi hỏi cơng ty phải tìm giải pháp phù hợp nhằm tổ chức công tác kế tốn TSCĐ tồn diện Trường ĐHKT Quốc Dân 34 Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị Hường Sinh ngày: 08/04/1988 MSSV: LT 112171 Lớp: K11B Một lần em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang thầy cô Bộ môn kế toán – Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tổng công ty ,các anh chị phòng kế tốn cơng ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ giúp đỡ em hoàn thành giai đoạn I thực tập với kết là:“Báo cáp thực tập tổng hợp” Trường ĐHKT Quốc Dân 35 Khoa kế toán ... quan Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ Phần II: Thực trạng tổ chức hạch tốn kế tốn Cơng ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ Phần III: Đánh giá khái qt cơng tác hạch tốn Cơng ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ. .. kế tốn công ty TNHH thương mại Thu Thuỷ em chọn đề tài " Hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ HH công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ Báo cáo gồm phần: Trường ĐHKT Quốc Dân Khoa kế toán Họ tên: Vũ Thị... 112171 Lớp: K11B CỦA CƠNG TY 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1.1.1/ Sơ lược công ty TNHH Thương Mại Thu Thuỷ - Tên cơng ty : CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THU THUỶ - Năm Thành lập: 2002
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ HH tại công ty TNHH thương mại thu thuỷ , Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ HH tại công ty TNHH thương mại thu thuỷ , GIÁ TRỊ GIA TĂNG, 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay