Bộ tuyển tập gần hai trăm bài chuyên đề, báo cáo, luận văn tốt nghiệp chuyên nghành kế toán

125 14 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 08:30

2 MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt STT Từ viết tắt Nghĩa từ viết tắt NVL Nguyên vật liệu CC, DC Công cụ, dụng cụ TSCĐ Tài sản cố định SXKD Sản xuất kinh doanh XDCB Xây dựng TTĐB Tiêu thụ đặc biệt GTGT Giá trị gia tăng VTHH Vật tư hàng hoá KKTX khai thường xuyên 10 KKĐK Kiểm định kỳ 11 CKTM Chiết khấu thương mại 12 Cty VLXD Công ty Vật liệu Xây dựng 13 Cty VLĐ & DCCK Cơng ty Vật liệu Điện Dụng cụ khí Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu máy tổ chức công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế tốn cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 Sơ đồ 2.3: Trình tự kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ áp dụng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 Sơ đồ 2.4: Kế tốn tổng hợp NVL, CC, DC cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 theo phương pháp khai thường xuyên Bảng 2.2: Bảng tính giá nguyên liệu, vật liệu kho Nguyên liệu, vật liệu công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 (q IV/2011) Bảng 2.3: Bảng tính giá cơng cụ, dụng cụ kho Cơng cụ, dụng cụ công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 (q IV/2011) Bảng 2.4: Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn NVL (quý IV/2011) công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 Bảng 2.5: Bảng phân bổ ngun liệu, vật liệu kho Nguyên liệu, vật liệu công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình 134 (quý IV/2011) Bảng 2.6: Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn CC, DC (quý IV/2011) công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 Bảng 2.7: Bảng phân bổ CC, DC kho CC, DC công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 (q IV/2011) Bảng 2.8: Bảng tổng hợp nhập NVL, CC, DC công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 (q IV/2011) Bảng 2.9: Bảng tổng hợp xuất NVL, CC, DC công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 (quý IV/2011) Bảng 2.10: Bảng tính giá thành vật liệu công cụ, dụng cụ (quý IV/2011) công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………….7 CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ……9 1.1 Khái quát chung kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ…………….9 1.1.1 Những vấn đề chung nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ……… 1.1.1.1 Khái niệm…………………………………………………… 1.1.1.2 Phân loại……………………………………………………….9 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán vật tư………………………………………….10 1.2 Tính giá ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ……………………………….11 1.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, cơng cụ, dụng cụ…………………… 14 1.3.1 Sổ kế tốn tổng hợp………………………………………………14 1.3.2 Kế toán tổng hợp NVL, CC, DC theo phương pháp khai thường xuyên (KKTX)……………………………………………………………… 14 1.3.2.1 Tài khoản sử dụng…………………………………………….14 1.3.2.2 Kế toán biến động tăng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ… 15 1.3.2.3 Kế tốn biến động giảm ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ 22 1.3.3 Kế toán tổng hợp NVL, CC, DC theo phương pháp kiểm định kỳ (KKĐK)…………………………………………………………………… 26 1.3.3.1 Tài khoản sử dụng…………………………………………….26 1.3.3.2 Kế toán nguyên, vật liệu…………………………………… 26 1.3.3.3 Kế tốn cơng cụ, dụng cụ…………………………………….28 1.4 Kế toán chi tiết NVL, CC, DC………………………………………… 29 1.4.1 Chứng từ kế toán……………………………………………… 29 1.4.2 Sổ kế toán chi tiết…………………………………………… .30 1.4.3 Các phương pháp hạch toán chi tiết NVL, CC, DC…………… 30 1.4.3.1 Phương pháp thẻ song song……………………………… 30 1.4.3.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển…………………… 31 1.4.3.3 Phương pháp sổ số dư…………………………………… .31 1.5 Hình thức kế tốn……………………………………………………… 32 CHƯƠNG 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134……………………………… 33 2.1 Khái quát công ty………………………………………………… .33 2.1.1 Giới thiệu chung……………………………………………… 33 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển……………………………….33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy công ty……………………………… 34 2.1.4 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh công ty…………………….35 2.2 Thực trạng cơng tác tổ chức máy kế tốn công ty………… .35 2.2.1 Tổ chức máy kế toán……………………………………… 35 2.2.1.1 Tổ chức máy kế toán………………………………………35 2.2.1.2 Quan hệ phòng Tài chính- kế tốn với phận khác công ty…………………………………………………………………………37 2.2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế tốn hành cơng ty……… 37 2.2.2.1 Chế độ kế toán áp dụng thời công ty……………… 37 2.2.2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán……………………… 38 2.3 Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ công ty……….41 2.3.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tới kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ…………………………………………… 41 2.3.1.1 Đặc điểm thị trường kinh doanh………………………… 41 2.3.1.2 Đặc điểm sản phẩm xây lắp……………………………….41 2.3.1.3 Đặc điểm lao động………………………………… 42 2.3.1.4 Đặc điểm vốn……………………………………… 42 2.3.2 Đặc điểm phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ công ty……………………………………………………………………………….43 2.3.2.1 Đặc điểm NVL, CC, DC………………………… ………….43 2.3.2.2 Phân loại NVL, CC, DC…………………………………… 44 2.3.3 Tính giá NVL, CC, DC cơng ty……………………………….45 2.3.3.1 Tính giá thực tế NVL, CC, DC nhập kho……………… 45 2.3.3.2 Tính giá thực tế NVL, CC, DC xuất kho……………… 47 2.3.4 Trình tự nhập - xuất kho NVL, CC, DC………………………….53 2.3.4.1 Trình tự nhập kho NVL, CC, DC…………………………….53 2.3.4.2 Trình tự xuất kho NVL, CC, DC…………………………… 53 2.3.4.3 Trình tự kiểm NVL, CC, DC…………………………… 53 2.4 Kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp NVL, CC, DC…………………………54 2.4.1 Chứng từ sử dụng…………………………………………………54 2.4.2 Sổ sách sử dụng………………………………………………… 54 2.4.2.1 Sổ kế toán chi tiết…………………………………………… 54 2.4.2.2 Sổ kế toán tổng hợp………………………………………… 55 2.4.3 Kế toán chi tiết NVL, CC, DC………………………………… 55 2.4.3.1 Kế toán chi tiết NVL………………………………………….55 2.4.3.2 Kế toán chi tiết CC, DC……………………………………….72 2.4.4 Kế toán tổng hợp NVL, CC, DC………………………………….84 2.4.4.1 Tài khoản sử dụng…………………………………………….84 2.4.4.2 Kế toán tổng hợp NVL, CC, DC…………………………… 85 CHƯƠNG 3: Các giải pháp hồn thiện kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ công ty………………………………………………………………… 98 3.1 Những thuận lợi kế tốn NVL, CC, DC cơng ty……………… 98 3.2 Những khó khăn cơng tác kế tốn NVL, CC, DC công ty……99 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kế toán NVL, CC, DC công ty…………………………………………………………………………99 KẾT LUẬN……………………………………………………… 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………… 102 PHỤ LỤC………………………………………………………………… 103 LỜI MỞ ĐẦU Bắt kịp với xu hướng phát triển giới, đất nước ta ngày đại với việc đầu tư xây dựng cơng trình sở hạ tầng quy mô lớn (sân bay, cảng biển, đường bộ, cầu,…) Điều cho thấy ngành xây dựng nước ta có bước tiến vững Trong nỗ lực doanh nghiệp xây lắp đóng góp phần đáng kể mà bật công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134- đơn vị xuất sắc trực thuộc Tổng công ty Xây dựng cơng trình giao thơng I Vừa qua, nhà trường tạo điều kiện, em may mắn có hội thực tập công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 Tại đây, em nghiên cứu cơng tác kế tốn cơng ty lựa chọn sâu nghiên cứu đề tài kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 134 Bởi nguyên vật liệu yếu tố q trình sản xuất kinh doanh, thơng thường chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn khoảng từ 70% giá trị cơng trình Vì thế, cơng tác quản lý ngun vật liệu có ý nghĩa vơ quan trọng Thơng qua làm tăng giảm giá thành cơng trình Vấn đề buộc doanh nghiệp phải quan tâm tới việc tiết kiệm triệt để chi phí nguyên vật liệu, cho với lượng chi phí nguyên vật liệu cũ làm nhiều sản phẩm xây lắp hơn, nghĩa hạ giá thành đảm bảo chất lượng sản phẩm Cho nên làm tốt cơng tác kế tốn ngun vật liệu, công cụ, dụng cụ nhân tố định làm giảm chi phí hạ giá thành, tăng khả cạnh tranh, tăng thu nhập cho doanh nghiệp Đây yêu cầu thiết thực doanh nghiệp xây lắp nói riêng q trình thi công xây dựng mối quan tâm nhiều doanh nghiệp nói chung Nội dung báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; Chương 2: Thực trạng kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ cơng ty; Chương 3: Các giải pháp hồn thiện kế tốn nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ công ty Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cơng trình 134 nhiệt tình giúp đỡ em thời gian thực tập công ty Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên Nguyễn Thị Thanh Thủy trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tận tình hướng dẫn trình học tập nghiên cứu để hồn thành báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 1.1 Khái quát chung kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ 1.1.1 Những vấn đề chung nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 1.1.1.1 Khái niệm Nguyên liệu, vật liệu doanh nghiệp đối tượng lao động mua tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để chế tạo sản phẩm Công cụ, dụng cụ tư liệu lao động tham gia nhiều vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, bị hao mòn dần mặt giá trị song thời gian sử dụng ngắn giá trị thấp, chưa đủ điều kiện quy định tài sản cố định Vì cơng cụ, dụng cụ quản lý hạch toán nguyên vật liệu 1.1.1.2 Phân loại Có thể chia NVL thành loại: - Nguyên liệu, vật liệu chính: nguyên liệu, vật liệu tham gia vào trình sản xuất cấu thành thực thể sản phẩm - Vật liệu phụ: loại vật liệu tham gia vào trình sản xuất khơng cấu thành nên thực thể vật chất sản phẩm mà kết hợp với vật liệu làm thay đổi màu sắc mùi vị, hình dáng bề ngồi, làm tăng thêm chất lượng giá trị sử dụng sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Nhiên liệu: thực chất loại vật liệu phụ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trình sxkd tạo điều kiện cho trình chế tạo sản phẩm diễn bình thường Nó tồn thể lỏng, thể rắn thể khí - Phụ tùng thay thế: vật tư, sản phẩm dùng để thay sửa chữa máy móc thiết bị, TSCĐ, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất 10 - Vật liệu thiết bị XDCB: vật liệu, thiết bị sử dụng cho công việc XDCB Đối với thiết bị XDCB bao gồm thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ vật kết cấu dùng để lắp đặt vào cơng trình XDCB - Phế liệu: sản phẩm hỏng, sản phẩm phụ thu hồi sau trình sản xuất Cơng cụ dụng cụ có nhiều tiêu chuẩn phân loại khác nhau: - Theo cách phân bổ vào chi phí cơng cụ, dụng cụ gồm: + Loại phân bổ 100% (1 lần): có thời gian sử dụng ngắn có giá trị nhỏ + Loại phân bổ nhiều lần: có giá trị lớn thời gian sử dụng dài Loại chia thành loại phân bổ lần loại trừ dần - Theo nội dung, công cụ, dụng cụ bao gồm: + Lán trại tạm thời, dàn giáo, cốt pha dùng XDCB, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất + Bao bì tính giá riêng dùng để đóng gói hàng hố q trình bảo quản hàng hố vận chuyển hàng hoá bán… + Dụng cụ đồ dùng thuỷ tinh, sành sứ + Quần áo bảo hộ lao động + Công cụ, dụng cụ khác - Theo yêu cầu quản lý yêu cầu ghi chép kế tốn, gồm: + Cơng cụ, dụng cụ + Baoluân chuyển + Đồ dùng cho thuê - Theo mục đích nơi sử dụng cơng cụ, dụng cụ bao gồm: + Công cụ, dụng cụ dùng cho SXKD + Công cụ, dụng cụ dùng cho quản lý + Công cụ, dụng cụ dùng cho nhu cầu khác 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán vật tư 11 - Phản ánh xác, đầy đủ, kịp thời số có tình hình biến động loại vật tư doanh nghiệp: thu mua, vận chuyển, dự trữ, xuất kho - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành chế độ, quy định, thủ tục quản lý vật tư 1.2 Tính giá ngun vật liệu, cơng cụ, dụng cụ Theo qui định, NVL, CC, DC tính theo giá thực tế (giá gốc) Giá gốc ghi sổ NVL, CC, DC nhập kho trường hợp cụ thể sau: - Với NVL, CC, DC mua ngoài: (1.1) Giá thực tế = Giá mua + Chi phí + Thuế khơng - Các khoản nhập kho ghi thu hồn lại hố đơn mua (nếu có) giảm trừ Trong đó: + Chi phí thu mua: chi phí vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản, phân loại, bảo hiểm, … NVL, CC, DC từ nơi mua đến doanh nghiệp; cơng tác phí nhân viên thu mua; chi phí thuê kho bãi, tiền phạt, tiền bồi thường; chi phí phận thu mua độc lập; số hao hụt tự nhiên định mức (nếu có) + Thuế gồm khoản thuế khơng hồn lại như: Thuế nhập khẩu, Thuế TTĐB, phần thuế GTGT phải nộp mua NVL (đối với doanh nghiệp không thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), thuế GTGT hàng nhập không khấu trừ + Các khoản giảm trừ: giảm giá NVL, CC, DC chiết khấu thương mại hàng mua trả lại - Với NVL, CC, DC tự sản xuất: (1.2) Giá thực tế nhập kho = giá thành sản xuất thực tế - Với NVL, CC, DC th ngồi gia cơng, chế biến: 31 PHIẾU NHẬP KHO Ngày 12 tháng 10 năm 2011 Nợ: TK 152 Nợ: TK 133 Có: TK 331 Họ tên người giao hàng: Hồng Phi Hùng- VT Theo hố đơn số 064356 ngày 07 tháng 10 năm 2011 Công ty Vật liệu Xây dựng Hà Nội- 44 Hàng Bồ- Hà Nội Nhập kho: Nguyên liệu, vật liệu Tên nhãn hiệu quy STT A cách phẩm chất vật Mã tư (sản phẩm, hàng số hố) B Thép tơn ly x 1500 x 6000 Thép tôn ly x 1500 x 6000 Cộng Phụ trách cung tiêu Số lượng Đơn vị Theo Thực tính chứng từ nhập C D TT08 kg 1695,6 1695,6 TT03 kg 1060 1060 Thành tiền 3.714,2 3.857,1 6.297.933 4.088.568 10.386.501 Thủ kho Người giao hàng (Hoặc phận có nhu cầu Đơn giá (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhập) (Ký, họ tên) Mẫu số: 01 GTKT- 3LL HOÁ ĐƠN (GTGT) Liên 2: (giao khách hàng) Ngày 28 tháng 10 năm 2011 Ký hiệu: BX/01- B Số: 064357 32 Đơn vị bán hàng: Công ty Vật liệu Xây dựng Hà Nội Địa chỉ: 44 Hàng Bồ- Hà Nội số tài khoản:………………… Điện thoại:…………………………………… MS:………………………… Họ tên người mua hàng: Đỗ Hồng Quản Đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 Địa chỉ: số 15- ngõ 575- Ngọc Khánh- HN số tài khoản:…………………… Hình thức tốn: chuyển khoản STT A MS: 0100104683 Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số lượng 3048 17.784 1905,6 9870,4 826,8 Đơn giá Thành tiền B C 3=1*2 Thép I 550 x 250 x x 22 x 12m kg 4952,38 15.094.854 Thép I 450 x 200 x x 14 x 12m kg 4952,38 88.073.126 Thép I 300 x 150 x 6,5 x x 12m kg 4857,14 9.255.766 Thép U 200 x 80 x 7,5 x 11 x 12m kg 4952,38 48.881.972 Góc 75 x 75 x x 6m kg 4574,43 3.782.139 Cộng tiền hàng: 165.087.857 Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT: 8.254.393 Tổng cộng tiền toán: 173.342.250 Số tiền viết chữ: trăm bảy mươi ba triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm năm mươi đồng Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) Đơn vị: Công ty CPĐT & XDCT 134 Bộ phận: Mẫu số: 01- VT Ban hành theo QĐ số: 15/QĐ- BTC/2006 Ngày 20- 03- 2006 Bộ Tài Số: 196 PHIẾU NHẬP KHO Ngày 28 tháng 10 năm 2011 Nợ: TK 152 Nợ: TK 133 Có: TK 331 33 Họ tên người giao hàng: Đỗ Hồng Quản- VT Theo hoá đơn số 064357 ngày 22 tháng 10 năm 2011 Công ty Vật liệu Xây dựng Hà Nội- 44 Hàng Bồ- Hà Nội Nhập kho: Nguyên liệu, vật liệu Tên nhãn hiệu quy cách STT phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá) A B Thép I 550 x 250 x x 22 x 12m Thép I 450 x 200 x x 14 x 12m Thép I 300 x 150 x 6,5 x x 12m Thép U 200 x 80 x 7,5 x 11 x 12m Góc 75 x 75 x x 6m Cộng Phụ trách cung tiêu (Hoặc phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) C D Số lượng Theo Thực chứng nhập từ TI01 kg 3048 3048 4952,38 15.094.854 TI02 kg 17.784 17.784 4952,38 88.073.126 TI03 kg 1905,6 1905,6 4857,14 9.255.766 TI04 kg 9870,4 9870,4 4952,38 48.881.972 G01 kg 826,8 826,8 4574,43 Mã số Đơn vị tính Người giao hàng (Ký, họ tên) Đơn giá Thành tiền 3.782.139 165.087.857 Thủ kho (Ký, họ tên) 34 Mẫu số: 01 GTKT- 3LL HOÁ ĐƠN (GTGT) Liên 2: (giao khách hàng) Ngày 13 tháng 11 năm 2011 Ký hiệu: BX/01- B Số: 064358 Đơn vị bán hàng: Công ty Vật liệu Xây dựng Hà Nội Địa chỉ: 44 Hàng Bồ- Hà Nội số tài khoản:………………… Điện thoại:…………………………………… MS:………………………… 35 Họ tên người mua hàng: Đỗ Hồng Quản Đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình 134 Địa chỉ: số 15- ngõ 575- Ngọc Khánh- HN số tài khoản:…………………… Hình thức tốn: chuyển khoản MS: 0100104683 STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT A B Đá hộc 30 x 30 Đá hộc 30 x 40 Xi măng Hoàng Thạch C m3 m3 Số lượng 150 200 20 Đơn giá Thành tiền 200.000 200.000 1.280.000 3=1*2 30.000.000 40.000.000 25.600.000 Cộng tiền hàng: 95.600.000 Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT: 4.780.000 Tổng cộng tiền toán: 100.380.000 Số tiền viết chữ: trăm triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng chẵn Người mua hàng Kế tốn trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) Đơn vị: Công ty CPĐT & XDCT 134 Bộ phận: Mẫu số: 01- VT Ban hành theo QĐ số: 15/QĐ- BTC/2006 Ngày 20- 03- 2006 Bộ Tài Số: 197 PHIẾU NHẬP KHO Ngày 13 tháng 11 năm 2011 Nợ: TK 152 Nợ: TK 133 Có: TK 112 Họ tên người giao hàng: Đỗ Hồng Quản- VT 36 Theo hoá đơn số 064358 ngày 13 tháng 11 năm 2011 Công ty Vật liệu Xây dựng Hà Nội- 44 Hàng Bồ- Hà Nội Nhập kho: Nguyên liệu, vật liệu Tên nhãn hiệu quy cách STT phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá) A B Đá hộc 30 x 30 Đá hộc 30 x 40 Xi măng Hoàng Thạch Cộng Phụ trách cung tiêu Số lượng Mã Đơn vị Theo Thực Đơn giá chứng số tính nhập từ C D ĐH01 m3 150 150 200.000 ĐH02 m3 200 200 200.000 X01 20 20 1.280.000 30.000.000 40.000.000 25.600.000 95.600.000 Thủ kho Người giao hàng (Hoặc phận có nhu cầu Thành tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhập) (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty CPĐT & XDCT 134 Bộ phận: Mẫu số: 02- VT Ban hành theo QĐ số: 15/QĐ- BTC/2006 Ngày 20- 03- 2006 Bộ Tài Số: 200 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 14 tháng 11 năm 2011 Nợ: TK 621 Có: TK 152 Họ tên người nhận hàng: anh Long địa (bộ phận): đội sản xuất số Lý xuất kho: xuất kho thi cơng cơng trình Quốc lộ 279 Bắc Kạn Xuất kho: Nguyên liệu, vật liệu STT Số lượng Đơn giá Thành tiền 37 Tên nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư (sản A phẩm, hàng hoá) B Thép tôn ly x 1500 x 6000 Thép tôn ly x 1500 x 6000 Thép I 550 x 250 x x 22 x 12m Cộng Phụ trách phận sử dụng (Ký, họ tên) Mã Đơn Yêu cầu C tính D TT08 kg 1695,6 1695,6 3.714,28 6.297.933 TT03 kg 1060 1060 3.857,14 4.088.568 TI01 kg 3048 3048 4952,38 15.094.854 số xuất 25.481.355 Phụ trách cung tiêu Người giao hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty CPĐT & XDCT 134 Bộ phận: Thực vị Thủ kho (Ký, họ tên) Mẫu số: 02- VT Ban hành theo QĐ số: 15/QĐ- BTC/2006 Ngày 20- 03- 2006 Bộ Tài Số: 201 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 26 tháng 11 năm 2011 Nợ: TK 621 Có: TK 152 Họ tên người nhận hàng: anh Thái địa (bộ phận): đội sản xuất số Lý xuất kho: xuất kho thi công cầu IaKrom (Gia Lai) Xuất kho: Nguyên liệu, vật liệu STT Số lượng Đơn giá Thành tiền 38 Tên nhãn hiệu quy cách Mã phẩm chất vật tư (sản A phẩm, hàng hoá) B Thép I 450 x 200 x x 14 x 12m Thép I 300 x 150 x 6,5 x x 12m Thép U 200 x 80 x 7,5 x Đơn Thực vị Yêu cầu C tính D TI02 kg 17.784 17.784 4952,38 88.073.126 TI03 kg 1905,6 1905,6 4857,14 9.255.766 số xuất TI04 kg 9870,4 9870,4 4952,38 48.881.972 11 x 12m Góc 75 x 75 x x 6m G01 kg 826,8 826,8 4574,43 3.782.139 Cộng 149.993.003 Phụ trách phận sử dụng Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty CPĐT & XDCT 134 Bộ phận: (Ký, họ tên) Mẫu số: 02- VT Ban hành theo QĐ số: 15/QĐ- BTC/2006 Ngày 20- 03- 2006 Bộ Tài Số: 202 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 30 tháng 12 năm 2011 Nợ: TK 621 Có: TK 152 Họ tên người nhận hàng: anh Đăng địa (bộ phận): đội sản xuất số Lý xuất kho: thi công cầu Krông (Kon Tum) Xuất kho: Nguyên liệu, vật liệu STT Số lượng Đơn giá Thành tiền 39 Tên nhãn hiệu quy cách Mã phẩm chất vật tư (sản số Đơn Thực vị Yêu cầu 150 200 150 200 20 20 A phẩm, hàng hoá) B Đá hộc 30 x 30 Đá hộc 30 x 40 C ĐH01 ĐH02 tính D m3 m3 Xi măng Hoàng Thạch X01 xuất 200.000 200.000 1.280.00 Cộng 30.000.000 40.000.000 25.600.000 95.600.000 Phụ trách phận sử dụng Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Phụ lục 11: Chứng từ (Hoá đơn GTGT, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho) sử dụng kế tốn CC, DC cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 Mẫu số: 01 GTKT- 3LL HOÁ ĐƠN (GTGT) Liên 2: (giao khách hàng) Ngày 12 tháng 10 năm 2011 Ký hiệu: CH/01- B Số: 036416 Đơn vị bán hàng: Công ty Vật liệu Điện dụng cụ khí Địa chỉ: Long Biên- Hà Nội Điện thoại: 048733484 số tài khoản:…………………… MS: 010010634- 40 Họ tên người mua hàng: Bùi Thị Nga Đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 Địa chỉ: số 15- ngõ 575- Ngọc Khánh- HN số tài khoản:……………… Hình thức toán: chuyển khoản STT A MS: 0100104683 Đơn Tên hàng hoá dịch vụ B Cầu dao pha (x CĐ) 20A Câu dao pha 500V- 4000W Cầu dao pha 4000 Hs Cộng tiền hàng: 4.727.891 Số Đơn giá vị tính lượng C 17 9.428 04 576.190 03 754.285 Thuế suất thuế GTGT: 5% Thành tiền = 1* 160.276 2.304.760 2.262.855 Tiền thuế GTGT: 236.394 Tổng cộng tiền toán: 4.964.285 Số tiền viết chữ: bốn triệu chin trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng Người mua hàng Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) Đơn vị: Công ty CPĐT & XDCT 134 Bộ phận: Mẫu số: 01- VT Ban hành theo QĐ số: 15/QĐ- BTC/2006 Ngày 20- 03- 2006 Bộ Tài Số: 182 PHIẾU NHẬP KHO Ngày 12 tháng 10 năm 2011 Nợ: TK 153 Nợ: TK 133 Có: TK 331 Họ tên người giao hàng: Bùi Thị Nga- VT Theo hoá đơn số 036416 ngày 12 tháng 10 năm 2011 Công ty Vật liệu Điện dụng cụ khí Nhập kho: Công cụ, dụng cụ 41 Số lượng Theo Mã Thực Đơn giá Thành tiền chất vật tư (sản phẩm, hàng vị chứng số nhập hố) tính từ B C D Cầu dao pha (x CĐ) 20A C02 17 17 9.428 160.276 Cầu dao pha 500V- 4000W C031 04 04 576.190 2.304.760 Cầu dao pha 4000 Hs C032 03 03 754.285 2.262.855 Cộng 4.727.891 Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho Tên nhãn hiệu quy cách phẩm STT A (Hoặc phận có nhu cầu Đơn (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhập) (Ký, họ tên) Mẫu số: 01 GTKT- 3LL HOÁ ĐƠN (GTGT) Liên 2: (giao khách hàng) Ngày 12 tháng 11 năm 2011 Ký hiệu: BH/01- B Số: 016504 Đơn vị bán hàng: Tổng công ty Vật liệu Điện dụng cụ khí Địa chỉ: số Gia Lâm số tài khoản:…………………………… Điện thoại:……………………………………MS: 0100106630- Họ tên người mua hàng: Trần Mạnh Hà Đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cơng trình 134 Địa chỉ: số 15- ngõ 575- Ngọc Khánh- HN số tài khoản:…………………… Hình thức toán: chuyển khoản MS: 0100104683 STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT A B C Số lượng Đơn giá Thành tiền 3=1*2 42 Đèn Halozen Đài Loan 220V- 1000W Băng dính cách điện cuộn 05 20 527.273 6.000 2.636.365 120.000 Dây dẹt mềm EMC x 2,5 m 600 3.086 1.851.600 Cộng tiền hàng: 4.607.965 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 460.796 Tổng cộng tiền toán: 5.068.761 Số tiền viết chữ: Năm triệu khơng trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm sâu mươi mốt đồng Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) Đơn vị: Công ty CPĐT & XDCT 134 Bộ phận: Mẫu số: 01- VT Ban hành theo QĐ số: 15/QĐ- BTC/2006 Ngày 20- 03- 2006 Bộ Tài Số: 183 PHIẾU NHẬP KHO Ngày 12 tháng 11 năm 2011 Nợ: TK 153 Nợ: TK 133 Có: TK 331 Họ tên người giao hàng: Trần Mạnh Hà- VT Theo hoá đơn số 016504 ngày 12 tháng 11 năm 2011 Tổng công ty Vật liệu điện dụng cụ khí- số Gia Lâm Nhập kho: Công cụ, dụng cụ Tên nhãn hiệu quy cách STT phẩm chất vật tư (sản Mã số phẩm, hàng hoá) A B Đèn Halozen Đài Loan C ĐHL01 Số lượng Đơn vị Theo Thực Đơn giá tính chứng nhập từ D 05 05 527.273 Thành tiền 2.636.365 43 220V- 1000W Băng dính cách điện Dây dẹt mềm EMC x 2,5 Cộng Phụ trách cung tiêu BD01 cuộn 20 20 6.000 120.000 DD01 m 600 600 3.086 1.851.600 4.607.965 (Hoặc phận có nhu cầu Người giao hàng Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhập) (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty CPĐT & XDCT 134 Bộ phận: Mẫu số: 02- VT Ban hành theo QĐ số: 15/QĐ- BTC/2006 Ngày 20- 03- 2006 Bộ Tài Số: 185 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 14 tháng 11 năm 2011 Nợ: TK 627 Có: TK 153 Họ tên người nhận hàng: anh Hùng địa (bộ phận): đội sản xuất số Lý xuất kho: xuất kho xây dựng nhà tình nghĩa tỉnh Gia Lai Xuất kho: Công cụ, dụng cụ Tên nhãn hiệu quy cách STT phẩm chất vật tư (sản A phẩm, hàng hoá) B Đèn Halozen Đài Loan 220V- 1000W Băng dính cách điện Dây dẹt mềm EMC x 2,5 Cộng Đơn Mã số C ĐHL01 vị tính D Số lượng Thực Yêu cầu xuất Đơn giá Thành tiền 05 05 527.273 2.636.365 BD01 cuộn 20 20 6.000 120.000 DD01 m 600 600 3.086 1.851.600 4.607.965 Phụ trách phận sử dụng 44 Phụ trách cung tiêu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị: Công ty CPĐT & XDCT 134 Bộ phận: Thủ kho (Ký, họ tên) Mẫu số: 02- VT Ban hành theo QĐ số: 15/QĐ- BTC/2006 Ngày 20- 03- 2006 Bộ Tài Số: 186 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 28 tháng 12 năm 2011 Nợ: TK 627 Có: TK 153 Họ tên người nhận hàng: anh Tuấn địa (bộ phận): đội sản xuất số Lý xuất kho: lắp đặt đường dây trạm điện (Gia Lai) Xuất kho: Công cụ, dụng cụ Tên nhãn hiệu quy cách STT phẩm chất vật tư (sản A phẩm, hàng hoá) B Cầu dao pha (x CĐ) 20A Cầu dao pha 500V- 4000W Cầu dao pha 4000 Hs Cộng Phụ trách phận sử dụng (Ký, họ tên) Mã số Đơn vị Số lượng Thực Yêu cầu xuất 17 17 Đơn giá Thành tiền 9.428 160.276 C C02 tính D C031 04 04 576.190 2.304.760 C032 03 03 754.285 2.262.855 4.727.891 Phụ trách cung tiêu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) 45 ... nhiều doanh nghiệp nói chung Nội dung báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; Chương 2: Thực trạng kế tốn ngun... tiết…………………………………………… 54 2.4.2.2 Sổ kế toán tổng hợp………………………………………… 55 2.4.3 Kế toán chi tiết NVL, CC, DC………………………………… 55 2.4.3.1 Kế toán chi tiết NVL………………………………………….55 2.4.3.2 Kế toán chi tiết CC, DC……………………………………….72... cho kế toán Sổ số dư kế toán mở cho kho, dùng cho năm, cuối tháng giao cho thủ kho ghi lần Tại phòng kế tốn: Hàng ngày vào phiếu nhập, xuất kho thủ kho chuyển đến kế toán ghi vào bảng luỹ kế nhập,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ tuyển tập gần hai trăm bài chuyên đề, báo cáo, luận văn tốt nghiệp chuyên nghành kế toán , Bộ tuyển tập gần hai trăm bài chuyên đề, báo cáo, luận văn tốt nghiệp chuyên nghành kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay