mui khoa nsat mui khoa nsat

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 02:52

công hoa ca fgs công hoa ca fgs công hoa ca fgs công hoa ca fgscông hoa ca fgscông hoa ca fgscông hoa ca fgs công hoa ca fgscông hoa ca fgscông hoa ca fgscông hoa ca fgscông hoa ca fgscông hoa ca fgscông hoa ca fgscông hoa ca fgscông hoa ca fgs BẲNG GIÁ MŨI KHOAN MŨI KHOAN SẮT (màu trắng) ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ STT QUY CÁCH 2.5 mm 1.000 2.8mm 1.000 3mm 1.500 3.2mm 1.500 3.5mm 1.500 4mm 2.000 4.2mm 2.000 4.5mm 2.500 5mm 2.500 10 5.2mm 2.500 11 5.5mm 3.000 12 6mm 3.500 13 6.2mm 3.500 14 6.5mm 4.000 15 7mm 4.500 16 7.5mm 5.000 17 8mm 6.000 18 8.5mm 7.000 19 9mm 8.500 20 9.5mm 9.500 21 10mm 11.000 22 10.5mm 12.000 23 11mm 13.500 24 11.5mm 15.000 25 12mm 18.000 26 12.5mm 19.000 27 13mm 20.000 28 13.5mm 22.000 29 14mm 24.500 30 31 hộp 13PC cây 41.000 106.000 hộp 19PC GHI CHÚ STT QUY CÁCH MŨI KHOAN SẮT (màu đen) ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 1.5mm 2.000 2mm 2.5 mm 2.000 2.000 2.8mm 2.000 3mm 2.000 3.2mm 2.500 3.5mm 2.500 3.8mm 2.500 4mm 2.500 4.2mm 3.000 4.5mm 3.000 4.8mm 3.500 5mm 3.500 5.2mm 4.000 5.5mm 4.000 6mm 5.000 6.2mm 5.000 6.5mm 6.000 7mm 6.500 7.5mm 7.000 8mm 9.000 8.5mm 11.500 9mm 12.500 9.5mm 15.000 10mm 16.500 10.5mm 17.500 11mm 18.500 11.5mm 20.000 12mm 22.500 12.5mm 24.500 13mm 30.000 13.5mm 34.000 14mm 36.000 hộp 13PC cây 53.000 134.000 hộp 19PC MŨI KHOAN INOX SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ STT QUY CÁCH ĐVT 1mm 4.000 1.5mm 4.000 2mm 4.000 2.5 mm 4.000 2.8mm 4.500 3mm 5.000 GHI CHÚ GHI CHÚ 3.2mm 5.500 3.5mm 6.000 3.8mm 6.000 10 4mm 6.500 11 4.2mm 7.000 12 4.5mm 7.500 13 4.8mm 8.000 14 5mm 8.000 15 5.2mm 9.000 16 5.5mm 10.000 17 6mm 12.500 18 6.2mm 13.500 19 6.5mm 15.500 20 7mm 17.500 21 7.5mm 20.000 22 8mm 22.500 23 8.5mm 24.500 24 9mm 30.000 25 9.5mm 33.000 26 10mm 36.000 27 10.5mm 41.000 28 11mm 45.000 29 11.5mm 50.000 30 12mm 60.000 31 12.5mm 63.000 32 13mm 69.000 33 13.5mm 74.000 34 14mm 35 hộp 13PC 13pc 123.000 36 37 hộp 19PC cây 19pc 25pc 299.000 653.000 hộp 25PC 82.000 MŨI ĐỤC BÊ TÔNG ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ STT QUY CÁCH 17x280 40.000 17x280x22 40.000 14x250 30.000 14x250x20 30.000 18x300 53.000 18x300x25 53.000 30x410 cây 186.000 186.000 30x410x35 GHI CHÚ ...STT QUY CÁCH MŨI KHOAN SẮT (màu đen) ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 1.5mm 2.000 2mm 2.5 mm 2.000 2.000 2.8mm 2.000 3mm 2.000... 22.500 12.5mm 24.500 13mm 30.000 13.5mm 34.000 14mm 36.000 hộp 13PC cây 53.000 134.000 hộp 19PC MŨI KHOAN INOX SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ STT QUY CÁCH ĐVT 1mm 4.000 1.5mm 4.000 2mm 4.000 2.5 mm 4.000 2.8mm
- Xem thêm -

Xem thêm: mui khoa nsat mui khoa nsat, mui khoa nsat mui khoa nsat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay