Bảng vần ôn cho học sinh lớp 1

3 32 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 00:29

Bảng vần ôn cho học sinh lớp 1 nhằm giúp học sinh lớp 1 hệ thống lại các âm vần đã học, luyện đọc và nhận diệm âm vần tốt hơn 1/7 e i u nh tr ia b a ö g ê ă x gh v â ch l n s q h m r qu ua öa oi uôi ươi ay ây eo ao iêu yêu ưu ươu on ôn ơn en o d k gi c đ kh ng ô t p th ph ngh y ôi ui ưi au âu iu an ân ăn ên in un iên yênuôn ươn ong ông ăng âng ung ưng eng iêng uông ương ang anh inh ênh om am ăm âm ôm ơm em êm im um iêm yêm uôm ươm ot at ăt ât ôt ơt et êt ut ưt it iêt uôt ươt oc ac ăc âc uc ưc ôc uôc iêc ươc ach ich êch op ap ăp âp ôp ơp ep êp ip up iêp ươp oa oe oai oay oan oănoang oăng oanh oach oat oăt uê uy uya uân uyên uât uyêt uynh uych
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng vần ôn cho học sinh lớp 1, Bảng vần ôn cho học sinh lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay