LAW108 LUẬT THƯƠNG MẠI I topica

13 24 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 00:06

Đây là toàn bộ đáp án câu hỏi môn: LAW108 LUẬT THƯƠNG MẠI I topicaĐể tìm kiếm câu hỏi và đáp án, anh, chị bấm Ctrl + F và đánh câu hỏi mình cần tìm vào, nếu có câu hỏi các anh, chị cần tìm sẽ có đáp án trong phần download.Mình đã mất khá nhiều thời gian để làm nên, nếu có thể hãy ủng hộ mình hoặc mời mình một ly cafe (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) tại đây:Thời gian rất quý giá, nên cái gì mua được thời gian thì mình nghĩ anh, chị, em nên mua để tiết kiệm thời gian của anh, chị, em nha.Nhận luyện tập trắc nghiệm và làm bài tập về nhà online: 0903119667Thành viên hợp danh của công ty hợp danh có chế độ trách nhiệm gì đối với các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của công ty?Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thông qua quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty khi được số phiếu đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận?Quan hệ nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thương mại?Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên phải chịu trách nhiệm gì đối với hoạt động của công ty?Đâu KHÔNG phải là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại?Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ bao nhiêu % cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán?Biện pháp sáp nhập doanh nghiệp KHÔNG áp dụng với loại hình doanh nghiệp nào sau đây?Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại KHÔNG có quyền nào sau đây?Chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp nào sau đây?Đối tượng nào sau đây KHÔNG có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần?Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về tài sản đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp tư nhân như thế nào?Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua phần vốn góp của mình khi nào?Ban kiểm soát của công ty cổ phần có bao nhiêu thành viên?Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận được xét xử theo thủ tục sơ thẩm ở tòa án nào sau đây?Chủ doanh nghiệp tư nhân là chủ thể nào sau đây?Chủ thể nào có thể là thành viên góp vốn của công ty hợp danh?Công ty hợp danh được quyền phát hành loại chứng khoán nào sau đây?Chủ thể nào là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân?Trình tự, thủ tục xét xử sơ thẩm bắt đầu từ thủ tục nào sau đây?Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là gì?Công ty hợp danh có tối thiểu bao nhiêu thành viên hợp danh?Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên xuất phát từ đâu?Biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp dưới hình thức chuyển đổi KHÔNG áp dụng với loại hình doanh nghiệp nào sau đây?Chủ thể nào có thể là thành viên hợp danh của công ty hợp danh?Phương thức giải quyết tranh chấp trong đó có sự tham gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là phương thức nào?Ai có thẩm quyền đại diện cho các bên ký thỏa thuận trọng tài?Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định bằng phương thức nào sau đây?Thành viên hợp danh có quyền rút vốn ra khỏi công ty khi nào?Các thành viên của công ty hợp danh được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp khi nào?Khi hợp đồng bị hủy bỏ gây ra hậu quả pháp lý gì?Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá bao nhiêu % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm?Ưu điểm lớn nhất của thương lượng so với các phương thức giải quyết tranh chấp khác là gì?Tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn, xung đột về quyền và nghĩa vụ giữa các bên xuất phát từ việc thực hiện hoạt động nào sau đây?Biện pháp chia doanh nghiệp KHÔNG áp dụng với loại hình doanh nghiệp nào sau đây?Khi hợp đồng bị đình chỉ gây ra hậu quả pháp lý gì?Hậu quả pháp lý của việc giải thể doanh nghiệp là gì?Đại hội đồng cổ đông sử dụng phương thức bầu dồn phiếu để bầu các thành viên của cơ quan nào?Nghị quyết của hội đồng quản trị được thông qua khi được sự nhất trí của bao nhiêu thành viên dự họp?Trong quan hệ thế chấp tài sản xuất hiện những chủ thể nào?Những dấu hiệu nào sau đây KHÔNG phải là điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp?Những tranh chấp về thương mại, kinh doanh nào sau đây thuộc thẩm quyền của tòa án?Loại cổ phần nào sau đây được chuyển nhượng tự do?Doanh nghiệp tư nhân giống công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân ở điểm nào sau đây?Chủ thể nào có quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông họp bất thường?Chủ thể nào sau đây có quyền triệu tập hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên họp bất thường?Đối tượng nào sau đây có thể được phép thành lập doanh nghiệp?Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán doanh nghiệp cho người khác, chủ thể nào sẽ có trách nhiệm với các nghĩa vụ chưa thực hiện của doanh nghiệp?Chủ thể nào được quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết?Đối với hợp đồng được giao kết bằng văn bản, hợp đồng được giao kết khi nào?Trong hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, các bên KHÔNG thể thỏa thuận lựa chọn gì?Loại hợp đồng nào sau đây KHÔNG phải là hợp đồng thương mại?Tín chấp là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo đó tổ chức nào dùng uy tín của mình để cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ?Trong quan hệ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, xuất hiện những chủ thể nào sau đây?Vai trò của bên thứ ba trong phương thức hòa giải là gì?Thành viên góp vốn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác khi nào?Doanh nghiệp muốn tiến hành thủ tục giải thể phải đảm bảo thanh toán bao nhiêu % các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp?Cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình khi biểu quyết phản đối các quyết định nào của đại hội đồng cổ đông?Tín chấp là biện pháp mà tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho chủ thể nào vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ?Tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể nào sau đây thuộc loại tranh chấp thương mại?Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thông qua báo cáo tài chính hằng năm khi được số phiếu đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận?Trong quan hệ ký quỹ nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, bên có nghĩa vụ phải gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại đâu?Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên rút vốn đã đầu tư vào công ty trong trường hợp nào sau đây?Tranh chấp thương mại phát sinh gây ra những hậu quả gì đối với các bên?Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty được xét xử theo thủ tục sơ thẩm tại tòa án nào?Công ty TNHH một thành viên KHÔNG thể chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp nào sau đây?Nhóm quan hệ xã hội nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thương mại?Thành viên hợp danh có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác khi nào?Giám đốc (tổng giám đốc) công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên do cơ quan nào bổ nhiệm?Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nào sau đây?Việc giao kết hợp đồng thương mại được thực hiện bởi phương thức nào?Cơ quan nào có quyền quyết định tất cả hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh?Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, chủ tịch công ty do ai bổ nhiệm?Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên phải làm gì?Chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty trong trường hợp nào?Trong trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức ủy quyền cho một cá nhân đại diện quản lý và điều hành công ty thì cơ cấu tổ chức bao gồm những bộ phận nào sau đây?Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp?Doanh nghiệp giải thể trong trường hợp nào sau đây?Thỏa thuận trọng tài phải được lập khi nào?Đâu KHÔNG phải là đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân?Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?Khi lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại, các bên thường quan tâm tới tiêu chí nào?Cuộc họp của hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tiến hành khi nào?Văn bản nào sau đây là nguồn của Luật Thương mại?Trong trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức ủy quyền cho nhiều cá nhân đại diện quản lý và điều hành công ty thì cơ cấu tổ chức bao gồm những bộ phận nào sau đây?Đại hội đồng cổ đông bầu hội đồng quản trị gồm có bao nhiêu thành viên?Mô hình tổ chức nào sau đây là của công ty cổ phần?Công ty cổ phần có tối thiểu bao nhiêu cổ đông?Chủ thể nào sau đây KHÔNG có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp?Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức KHÔNG có quyền nào sau đây?Chủ thể nào sau đây có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp?Doanh nghiệp tiến hành thủ tục phá sản phải đảm bảo thanh toán bao nhiêu % các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp?Doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm pháp lý nào sau đây?Công ty cổ phần có những loại cổ phần ưu đãi nào?Hoạt động nào sau đây thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong hoạt động thương mại?Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án ở đâu giải quyết?Trong trường hợp chuyển nhượng một phần vốn cho cá nhân hoặc tổ chức khác, doanh nghiệp tư nhân phải chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp nào sau đây?Trong quan hệ cầm cố tài sản, tài sản được dùng để cầm cố phải thuộc quyền sở hữu của ai?Cuộc họp của đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số phiếu biểu quyết của công ty?Hợp đồng thương mại có hiệu lực phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây?Đối với hợp đồng vô hiệu toàn bộ, nếu hợp đồng đã thực hiện thì các bên có nghĩa vụ gì?Dấu hiệu nào sau đây là đặc trưng của chủ thể kinh doanh?Đối với phương thức giao kết gián tiếp, hợp đồng được coi là đã giao kết vào thời điểm nào?Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng của bên vi phạm được miễn trong trường hợp nào sau đây?Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên bao gồm những bộ phận nào sau đây?Phán quyết của trọng tài thương mại có thể được cơ quan nào công nhận và cho thi hành?Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm gì?Việc giải quyết vụ án thương mại của tòa án bao gồm 2 cấp xét xử làTranh chấp phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp được xét xử theo thủ tục sơ thẩm tại tòa án nào sau đây?Có các phương thức thương lượng nào để giải quyết tranh chấp thương mại?Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty?Ai là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?Ai có quyền khởi kiện ra trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp thương mại?Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể công ty khi được số cổ đông đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành?Cuộc họp của hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên triệu tập bổ sung lần thứ 3 được tiến hành họp khi có sự tham dự của các thành viên đại diện ít nhất bao nhiêu % vốn điều lệ?Hợp đồng thương mại được ký kết nhằm mục đích gì?Trong trường hợp công ty cổ phần tổ chức theo mô hình không thành lập Ban kiểm soát độc lập thì phải có ít nhất bao nhiêu % số thành viên hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập?Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là cá nhân bao gồm những bộ phận nào sau đây?Loại chủ thể nào sau đây là doanh nghiệp?Doanh nghiệp bị coi là mất khả năng thanh toán khi nào?Hợp đồng thương mại KHÔNG có hiệu lực trong trường hợp nào sau đây?Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân thuộc về chủ thể nào?Công ty cổ phần bắt buộc phải có loại cổ phần nào sau đây?Cuộc họp của đại hội đồng cổ đông được triệu tập lần thứ 3 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số phiếu biểu quyết của công ty?Loại hình doanh nghiệp nào sau đây được quyền tiến hành kinh doanh mà KHÔNG phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền?Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thông qua quyết định bằng phương thức nào sau đây?Khi giải quyết tranh chấp thương mại, trọng tài thương mại có quyền gì sau đây?Loại chủ thể nào sau đây là doanh nghiệp?Việc giao kết hợp đồng thương mại phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?Đâu KHÔNG phải là trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng?Mức bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm có quyền yêu cầu đối với bên vi phạm hợp đồng được tính như thế nào?Doanh nghiệp bị coi là phá sản khi nào?Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có bao nhiêu thành viên?Đâu KHÔNG phải là biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng?Cuộc họp của hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên triệu tập lần đầu được tiến hành họp khi có sự tham dự của các thành viên đại diện ít nhất bao nhiêu % vốn điều lệ?Trong quan hệ cầm cố tài sản, bên cầm cố giao tài sản của mình cho ai?Các bên trong hợp đồng thương mại được quyền tự do thỏa thuận nhưng phải đảo bảo nguyên tắc nào sau đây?Phương thức giải quyết tranh chấp không có sự tham gia của bên thứ ba là phương thức nào?Vốn điều lệ của công ty hợp danh hình thành từ đâu?Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân cho người khác thuê doanh nghiệp, chủ thể nào sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp?Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án ở đâu giải quyết?Cơ quan nào có thẩm quyển tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản?Chủ thể nào sau đây KHÔNG là chủ thể của Luật Thương mại?Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong thời hạn bao lâu, kể từ thời điểm công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?Phán quyết của tòa án có giá trị như thế nào?Công ty cổ phần có tối đa bao nhiêu cổ đông?Phương pháp nào sau đây là phương pháp điều chỉnh của Luật Thương mại?Chủ thể nào sau đây KHÔNG phải là chủ thể kinh doanh?Trong quan hệ thế chấp tài sản, bên thế chấp chuyển giao cho bên nhận thế chấp gì?Loại hợp đồng nào sau đây là hợp đồng thương mại?Tranh chấp giữa các doanh nghiệp liên quan đến bất động sản được giải quyết ở tòa án nào sau đây?Nhóm quan hệ xã hội nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thương mại?Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng là trách nhiệm của chủ thể nào?Công ty hợp danh có các loại thành viên nào sau đây?Việc đặt tên doanh nghiệp KHÔNG hợp pháp trong trường hợp nào sau đây?Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên muốn chuyển nhượng một phần hoàn toàn bộ phần vốn của mình cho người khác phải tiến hành như thế nào?Tài sản nào sau đây có thể dùng để đặt cọc trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự?Loại chủ thể nào sau đây KHÔNG phải là doanh nghiệp?Doanh nghiệp KHÔNG phải tiến hành thủ tục giải thể trong trường hợp nào sau đây?Đối tượng nào sau đây KHÔNG có quyền góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên?Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp nào sau đây? Thành viên hợp danh cơng ty hợp danh có chế độ trách nhiệm khoản nợ, ng Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên thông qua định bá Quan hệ sau KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Thương mại? Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên phải chịu trách nhiệm đối v Đâu KHƠNG phải phương thức giải tranh chấp thương mại? Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ % cổ phần phổ thông thời gian liên tục Biện pháp sáp nhập doanh nghiệp KHÔNG áp dụng với loại hình doanh nghiệp sau đây? Cổ đơng sở hữu cổ phần ưu đãi hồn lại KHƠNG có quyền sau đây? Chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với quan đăng ký kinh doanh trường hợp Đối tượng sau KHƠNG có quyền mua cổ phần công ty cổ phần? Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm tài sản toàn hoạt động doan Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên có quyền u cầu cơng ty mua ph Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần có thành viên? Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ cá nhân, tổ chức với Chủ doanh nghiệp tư nhân chủ thể sau đây? Chủ thể thành viên góp vốn cơng ty hợp danh? Cơng ty hợp danh quyền phát hành loại chứng khoán sau đây? Chủ thể người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp tư nhân? Trình tự, thủ tục xét xử sơ thẩm thủ tục sau đây? Vốn điều lệ công ty cổ phần chia thành nhiều phần gọi gì? Cơng ty hợp danh có tối thiểu thành viên hợp danh? Vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xuất phát từ đâu? Biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp hình thức chuyển đổi KHƠNG áp dụng với loại hình d Chủ thể thành viên hợp danh công ty hợp danh? Phương thức giải tranh chấp có tham gia quan nhà nước có thẩm qu Ai có thẩm quyền đại diện cho bên ký thỏa thuận trọng tài? Đại hội đồng cổ đông thông qua định phương thức sau đây? Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nào? Các thành viên công ty hợp danh cấp giấy chứng nhận phần vốn góp nào? Khi hợp đồng bị hủy bỏ gây hậu pháp lý gì? Mức phạt vi phạm nghĩa vụ hợp đồng tổng mức phạt nhiều vi phạm Ưu điểm lớn thương lượng so với phương thức giải tranh chấp khác gì? Tranh chấp thương mại mâu thuẫn, xung đột quyền nghĩa vụ bên xuất Biện pháp chia doanh nghiệp KHƠNG áp dụng với loại hình doanh nghiệp sau đây? Khi hợp đồng bị đình gây hậu pháp lý gì? Hậu pháp lý việc giải thể doanh nghiệp gì? Đại hội đồng cổ đông sử dụng phương thức bầu dồn phiếu để bầu thành viên quan Nghị hội đồng quản trị thông qua trí thành viê Trong quan hệ chấp tài sản xuất chủ thể nào? Những dấu hiệu sau KHÔNG phải điều cấm đặt tên doanh nghiệp? Những tranh chấp thương mại, kinh doanh sau thuộc thẩm quyền tòa án? Loại cổ phần sau chuyển nhượng tự do? Doanh nghiệp tư nhân giống công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cá nhân điểm nà Chủ thể có quyền triệu tập đại hội đồng cổ đơng họp bất thường? Chủ thể sau có quyền triệu tập hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Đối tượng sau phép thành lập doanh nghiệp? Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán doanh nghiệp cho người khác, chủ thể s Chủ thể quyền sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết? Đối với hợp đồng giao kết văn bản, hợp đồng giao kết nào? Trong hình thức giải tranh chấp trọng tài thương mại, bên KHÔNG thể thỏa thu Loại hợp đồng sau KHÔNG phải hợp đồng thương mại? Tín chấp biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ theo tổ chức dùng uy tín để Trong quan hệ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực nghĩa vụ hợp đồng, xuất ch Vai trò bên thứ ba phương thức hòa giải gì? Thành viên góp vốn có quyền chuyển nhượng phần tồn phần vốn góp Doanh nghiệp muốn tiến hành thủ tục giải thể phải đảm bảo tốn % khoản Cổ đơng có quyền u cầu cơng ty mua lại cổ phần biểu phản đối quyế Tín chấp biện pháp mà tổ chức trị - xã hội sở bảo đảm tín chấp cho Tranh chấp phát sinh chủ thể sau thuộc loại tranh chấp thương mại? Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên thông qua báo cáo tài ch Trong quan hệ ký quỹ nhằm bảo đảm thực nghĩa vụ hợp đồng, bên có nghĩa vụ phải Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên rút vốn đầu tư vào công ty tr Tranh chấp thương mại phát sinh gây hậu bên? Tranh chấp công ty với thành viên công ty, thành viên công ty với nh Công ty TNHH thành viên KHÔNG thể chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp sau đâ Nhóm quan hệ xã hội sau thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Thương mại? Thành viên hợp danh có quyền chuyển nhượng phần tồn phần vốn góp Giám đốc (tổng giám đốc) cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên quan bổ Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải tranh chấp sau đây? Việc giao kết hợp đồng thương mại thực phương thức nào? Cơ quan có quyền định tất hoạt động kinh doanh công ty hợp danh? Trong công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức chủ sở hữu, chủ tịch công ty Trường hợp có thành viên chưa góp chưa góp đủ số vốn cam kết, công ty trách nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên người Trong trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức ủy quyền Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp? Doanh nghiệp giải thể trường hợp sau đây? Thỏa thuận trọng tài phải lập nào? Đâu KHÔNG phải đặc điểm pháp lý doanh nghiệp tư nhân? Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Khi lựa chọn phương thức giải tranh chấp thương mại, bên thường quan tâm tới tiêu Cuộc họp hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tiến hành Văn sau nguồn Luật Thương mại? Trong trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức ủy quyền Đại hội đồng cổ đông bầu hội đồng quản trị gồm có thành viên? Mơ hình tổ chức sau công ty cổ phần? Cơng ty cổ phần có tối thiểu cổ đơng? Chủ thể sau KHƠNG có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh n Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức KHƠNG có quyền sau đây? Chủ thể sau có quyền nộp đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp? Doanh nghiệp tiến hành thủ tục phá sản phải đảm bảo toán % khoản nợ Doanh nghiệp tư nhân có đặc điểm pháp lý sau đây? Công ty cổ phần có loại cổ phần ưu đãi nào? Hoạt động sau thuộc phạm vi quản lý quan quản lý hành nhà nước Nếu bị đơn khơng có nơi cư trú, làm việc, trụ sở Việt Nam ngun đơn u cầu tòa Trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn cho cá nhân tổ chức khác, doanh nghiệ Trong quan hệ cầm cố tài sản, tài sản dùng để cầm cố phải thuộc quyền sở hữu ai? Cuộc họp đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ tiến hành có số cổ đơng Hợp đồng thương mại có hiệu lực phải thỏa mãn điều kiện sau đây? Đối với hợp đồng vơ hiệu tồn bộ, hợp đồng thực bên có nghĩa vụ gì? Dấu hiệu sau đặc trưng chủ thể kinh doanh? Đối với phương thức giao kết gián tiếp, hợp đồng coi giao kết vào thời điểm nào? Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng bên vi phạm miễn trường hợp s Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên bao gồm b Phán trọng tài thương mại quan công nhận cho thi hành? Thành viên hợp danh khơng góp đủ hạn số vốn cam kết phải chịu trách nhiệm gì? Việc giải vụ án thương mại tòa án bao gồm cấp xét xử Tranh chấp phát sinh từ việc thực hợp đồng mua bán hàng hóa doanh nghiệp đư Có phương thức thương lượng để giải tranh chấp thương mại? Thành viên độc lập Hội đồng quản trị người trực tiếp gián tiếp sở hữu í Ai chủ sở hữu cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên? Ai có quyền khởi kiện trọng tài thương mại để giải tranh chấp thương mại? Đại hội đồng cổ đông thông qua định thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; t Cuộc họp hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên triệu tập b Hợp đồng thương mại ký kết nhằm mục đích gì? Trong trường hợp cơng ty cổ phần tổ chức theo mơ hình khơng thành lập Ban kiểm soát độc lậ Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chủ sở hữu cá nhân bao gồ Loại chủ thể sau doanh nghiệp? Doanh nghiệp bị coi khả toán nào? Hợp đồng thương mại KHƠNG có hiệu lực trường hợp sau đây? Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân thuộc chủ thể nào? Cơng ty cổ phần bắt buộc phải có loại cổ phần sau đây? Cuộc họp đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ tiến hành có số cổ đơng Loại hình doanh nghiệp sau quyền tiến hành kinh doanh mà KHƠNG phải đăng k Hội đồng thành viên cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên thông qua địn Khi giải tranh chấp thương mại, trọng tài thương mại có quyền sau đây? Loại chủ thể sau doanh nghiệp? Việc giao kết hợp đồng thương mại phải tuân thủ nguyên tắc sau đây? Đâu KHÔNG phải trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng? Mức bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm hợp đồng đ Doanh nghiệp bị coi phá sản nào? Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên có thành viên? Đâu KHÔNG phải biện pháp nhằm đảm bảo thực nghĩa vụ hợp đồng? Cuộc họp hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên triệu tập lầ Trong quan hệ cầm cố tài sản, bên cầm cố giao tài sản cho ai? Các bên hợp đồng thương mại quyền tự thỏa thuận phải đảo bảo nguyên Phương thức giải tranh chấp khơng có tham gia bên thứ ba phương thức nào? Vốn điều lệ công ty hợp danh hình thành từ đâu? Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân cho người khác thuê doanh nghiệp, chủ thể s Nếu bị đơn khơng có nơi cư trú, làm việc, trụ sở Việt Nam ngun đơn u cầu tòa Cơ quan có thẩm tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản? Chủ thể sau KHÔNG chủ thể Luật Thương mại? Cổ phần ưu đãi biểu cổ đơng sáng lập có hiệu lực thời hạn bao lâu, kể từ thời Phán tòa án có giá trị nào? Cơng ty cổ phần có tối đa cổ đơng? Phương pháp sau phương pháp điều chỉnh Luật Thương mại? Chủ thể sau KHÔNG phải chủ thể kinh doanh? Trong quan hệ chấp tài sản, bên chấp chuyển giao cho bên nhận chấp gì? Loại hợp đồng sau hợp đồng thương mại? Tranh chấp doanh nghiệp liên quan đến bất động sản giải tòa án sa Nhóm quan hệ xã hội sau thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Thương mại? Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng trách nhiệm chủ thể nào? Cơng ty hợp danh có loại thành viên sau đây? Việc đặt tên doanh nghiệp KHÔNG hợp pháp trường hợp sau đây? Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên muốn chuyển nhượng phần h Tài sản sau dùng để đặt cọc thời hạn để bảo đảm giao kết thực Loại chủ thể sau KHÔNG phải doanh nghiệp? Doanh nghiệp KHÔNG phải tiến hành thủ tục giải thể trường hợp sau đây? Đối tượng sau KHƠNG có quyền góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thành Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp sau đây?
- Xem thêm -

Xem thêm: LAW108 LUẬT THƯƠNG MẠI I topica, LAW108 LUẬT THƯƠNG MẠI I topica

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay