Kim loại kiềm hóa học lớp 12

29 33 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 23:31

Chương 6: I VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO: Vị trí kim loại kiềm bảng tuần hồn: Chu kì Z 11 19 37 55 87 Nguyên tố Cấu hình e H Li Na K Rb Cs Fr* [He] 2s1 [Ne] 3s1 [Ar] 4s1 [Kr] 5s1 [Xe] 6s1 Nguyên tử khối 1,0 6,9 23,0 39,1 85,5 132,9 223,0 I VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO: Vị trí kim loại kiềm bảng tuần hồn: - Vị trí: Nhóm IA - Gồm: Li (Z=3), Na (Z=11), K (Z=19), Rb (Z=37), Cs (Z=55), Fr (Z=87), Fr nguyên tố phóng xạ - Cấu hình e lớp ngồi cùng: ns1 Cấu tạo tính chất kim loại kiềm: Nguyên tố Li Na K Rb Cs Cấu hình e [He]2s1 [Ne]3s1 [Ar]4s1 [Kr]5s1 [Xe]6s1 r (nm) 0,123 0,157 0,203 0,216 0,235 I1 (kJ/mol) 520 497 419 403 376 Độ âm điện Eo M+/M (V) 0,98 0,93 0,82 0,82 0,79 -3,05 -2,71 -2,93 -2,98 -2,92 Mạng tinh thể Lập phương tâm khối Cấu tạo tính chất kim loại kiềm: - I1 thấp (giảm từ Li đến Cs) - Thế điện cực chuẩn âm - Kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối => Dễ tách 1e: M  M+ + e => Số oxi hóa hợp chất là: +1 II TÍNH CHẤT VẬT LÍ: 180 Nhiệt độ nóng chảy (oC) kim loại kiềm: Li 98 Na 64 K 39 29 Rb Cs Nhiệt độ nóng chảy Al 660°C II TÍNH CHẤT VẬT LÍ: 1330 Nhiệt độ sôi (oC) kim loại kiềm: Li 892 Na 760 K 688 690 Rb Cs Nhiệt độ sôi Al 2519°C II TÍNH CHẤT VẬT LÍ: 1,90 Khối lượng riêng (g/cm ) kim loại kiềm: 1,53 Rb 0,53 Li 0,97 0,86 Na K dAl = 2,7 g/cm3 Cs Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) Muối + H2: Ví dụ: 2Na + 2HCl  2NaCl + H2 Tổng quát: 2M + 2H+  2M+ + H2 Tác dụng với nước  bazơ + H2 Ví dụ: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 Tổng quát: 2M + 2H2O  2MOH + H2 IV ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ: Ứng dụng: (SGK) Lò phản ứng hạt nhân Thiết bị báo cháy Tế bào quang điện Trạng thái tự nhiên Biển chết Trạng thái tự nhiên Tinh thể muối mỏ Mỏ muối Ba Lan Trạng thái tự nhiên Tồn chủ yếu dạng hợp chất Nước biển Trong đất Quặng Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O Điều chế: Phương pháp: Điện phân nóng chảy muối halogenua Ví dụ: Điện phân nóng chảy NaCl Sơ đồ: K(-) Na+ Na+ + e  Na NaCl (nc) A(+) Cl– 2Cl– Cl2 + 2e Phương trình điện phân: đpnc 2NaCl 2Na + Cl2 Câu 1: Số electron lớp ngồi ngun tử kim loại thuộc nhóm IA A B C D Câu Đặc điểm sau không đặc điểm chung cho kim loại nhóm IA? A Số electron lớp nguyên tử B Bán kính ngun tử C Số oxi hóa ngun tố hợp chất D Cấu tạo mạng tinh thể đơn chất Câu Trong nhóm IA, theo chiều tăng điện tích hạt nhân A bán kính nguyên tử tăng dần B nhiệt độ nóng chảy tăng dần C độ cứng nguyên tố giảm dần D khối lượng riêng đơn chất giảm dần Câu Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri A nước B rượu etylic C dầu hỏa D phenol lỏng Câu Trong công nghiệp, người ta điều chế Na phương pháp A điện phân nóng chảy B điện phân dung dịch C thủy luyện D nhiệt luyện Câu Cho 12,4 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm tác dụng hết với H2O thấy có 2,24 lít khí H2 (đktc) bay Cơ cạn dung dịch thu số gam chất rắn khan là: A 15,8 B 15,6 C 15,7 D 15,9 Câu Hòa tan hồn tồn 5,2 gam hai kim loại kiềm hai chu kì liên tiếp vào nước thu 2,24 lít H2 (đktc) Hai kim loại là: A.Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs ... tạo tính chất kim loại kiềm: - I1 thấp (giảm từ Li đến Cs) - Thế điện cực chuẩn âm - Kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối => Dễ tách 1e: M  M+ + e => Số oxi hóa hợp chất là:... Số electron lớp nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA A B C D Câu Đặc điểm sau không đặc điểm chung cho kim loại nhóm IA? A Số electron lớp ngồi nguyên tử B Bán kính nguyên tử C Số oxi hóa nguyên... VẬT LÍ: 180 Nhiệt độ nóng chảy (oC) kim loại kiềm: Li 98 Na 64 K 39 29 Rb Cs Nhiệt độ nóng chảy Al 660°C II TÍNH CHẤT VẬT LÍ: 1330 Nhiệt độ sơi (oC) kim loại kiềm: Li 892 Na 760 K 688 690 Rb Cs
- Xem thêm -

Xem thêm: Kim loại kiềm hóa học lớp 12, Kim loại kiềm hóa học lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay