Phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

99 15 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 23:17

Phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TRÍ DŨNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Nội, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TRÍ DŨNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP NỘI Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DOÃN THỊ MAI HƯƠNG Nội, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu thực cá nhân tơi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu nội dung trình bày luận văn hoàn toàn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề nghiên cứu Tác giả Nguyễn Trí Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm .8 1.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật doanh nghiệp 11 1.3 Nội dung hoạt động phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật doanh nghiệp 13 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật doanh nghiệp 17 1.5 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật số doanh nghiệp học kinh nghiệm rút cho Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 20 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP NỘI 24 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 24 2.2 Thực trạng hoạt động phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 31 2.3 Phân tích thực trạng nhân tố ảnh hưởng 53 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật .56 Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP NỘI .60 3.1 Định hướng phát triển Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 60 3.2 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Nội .61 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATLĐ An toàn lao động CNKT Công nhân kỹ thuật DN Doanh nghiệp NNL Nguồn nhân lực PCCC Phòng cháy chữa cháy VSLĐ Vệ sinh lao động DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình nguồn nhân lực CNKT công ty giai đoạn 2015 – 2017 28 Bảng 2.2 cấu nguồn nhân lực CNKT theo nhóm chức năm 2017 30 Bảng 2.3 Kế hoạch tuyển mộ Công ty từ năm 2015 - 2017 31 Bảng 2.4 Nguồn thông tin tuyển dụng năm 2017 34 Bảng 2.5 Kết tuyển chọn công ty từ năm 2015 - 2017 .38 Bảng 2.6 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tuyển dụng từ năm 2015 - 2017 39 Bảng 2.7 Bố trí lao động CNKT làm việc theo chuyên môn từ năm 2015 - 2017 41 Bảng 2.8 Kết đào tạo phát triển CNKT năm 2017 44 Bảng 2.9 cấu công nhân kỹ thuật tham gia hoạt động đào tạo phát triển theo đơn vị năm 2017 45 Bảng 3.1 Đánh giá thực công việc công nhân kỹ thuật 70 Bảng 3.2 Kế hoạch đào tạo phát triển tổng thể 70 Bảng 3.3 Tổng hợp số lượng CNKT tham gia đào tạo Công ty năm 2018 71 Bảng 3.4 Dự tính chi phí cho hoạt động đào tạo nâng bậc năm 2018 72 Bảng 3.5 Dự tính chi phí cho hoạt động đào tạo ATLĐ, VSLĐ, PCCC năm 2018 73 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Mức độ hài lòng nhân viên cơng tác tuyển dụng 40 Biểu đồ 2.2 Mức độ phù hợp bố trí lao động 42 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ lao động vắng mặt năm 2017 43 Biểu đồ 2.4 Mức độ hài lòng công nhân kỹ thuật hoạt động đào tạo 51 Biểu đồ 2.5 Mong muốn thay đổi công nhân kỹ thuật hoạt động đào tạo năm 2017 .52 Biểu đồ 2.6 Ảnh hưởng yếu tố thuộc môi trường bên ngồi đến kết phát triển cơng nhân kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 54 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 cấu tổ chức Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội 26 Sơ đồ 2.2 Quy trình tuyển mộ Cơng ty năm 2017 32 Sơ đồ 2.3 Quy trình tuyển chọn Cơng ty năm 2017 35 Sơ đồ 3.1: Quy trình xây dựng chiến lược tuyển mộ .61 Sơ đồ 3.2 Quy trình tuyển chọn 68 Sơ đồ 3.3 Quy trình đào tạo phát triển cho Công ty Sơn tổng hợp Nội 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế Việt Nam đà phát triển mạnh mẽ ngày hội nhập với kinh tế giới Thành phố Nội, thủ - trung tâm kinh tế - trị xã hội nước, địa phương đứng thứ hai đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nước Về cấu kinh tế, khu vực cơng nghiệp xây dựng chiếm 33,34% Tồn ngành cơng nghiệp năm 2017 tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt ngành hóa chất góp phần quan trọng việc phát triển kinh tế khu vực tạo công ăn việc làm cho người dân thành phố Hội nhập kinh tế đem lại nhiều hội mở rộng thị trường doanh nghiệp hóa chất, đồng thời kéo theo nhiều thách thức Đó thách thức cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường quốc tế cao độ, sức ép từ đổi công nghệ, từ quy định mới, từ rào cản kỹ thuật hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, khách hàng đòi hỏi khắt khe chất lượng mẫu mã sản phẩm Để tồn phát triển cạnh tranh, doanh nghiệp hóa chất Nội phải đảm bảo suất lao động cao, giá thành sản phẩm hợp lý, chất lượng tốt, thực nghiêm ngặt quy định quốc tế sản xuất sản phẩm Một điều kiển để doanh nghiệp đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao NNL chất lượng tốt, đặc biết lực lượng CNKT CNKT đòi hỏi phải đáp ứng đòi hỏi nghiêm ngặt tay nghề cập nhật kiến thức, kỹ thuật, cơng nghệ sản xuất mới, đạo đức nghề nghiệp tốt, thái độ làm việc nghiêm túc, gắn bó với doanh nghiệp Vai trò CNKT xuất phát từ tầm quan trọng yếu tố người – yếu tố trung tâm trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp CNKT chủ thể trình sản xuất, thực hoạt động tác nghiệp, trực tiếp sản xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp Để thực trình tác nghiệp, cơng nhân sử dụng loại máy móc thiết bị, cơng cụ nhằm tác động, làm biến đổi nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm Biết cách vận hành hiệu quả, an toàn loại máy móc thiết bị, người lao động đóng góp lớn vào việc giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư tiết kiệm phần đáng kể chi phí biến đổi cho công cụ, dụng cụ nguyên vật liệu Sự thực cơng việc họ ảnh hưởng trực tiếp định đến số lượng chất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp thị trường, từ ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín doanh nghiệp thị trường khách hàng ảnh hưởng đến khả cạnh tranh phát triển bền vững doanh nghiệp Đặc thù ngành cơng nghiệp hóa chất sử dụng nhiều lao động, CNKT chiếm tỷ trọng lớn Trên thực tế, trình độ hiểu biết công nghệ sản xuất, đặc biệt kiến thức kỹ nghề nghiệp CNKT doanh nghiệp hóa chất nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh ngày đại hóa Những hạn chế gây trở ngại khơng nhỏ đến suất lao động, sản lượng, chất lượng sản phẩm từ ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh giảm sức cạnh tranh doanh nghiệp Một lực lượng CNKT đáp ứng yêu cầu công việc, yêu cầu sản xuất kinh doanh tương lai số lượng chất lượng nguồn lực vô quý giá, lợi cạnh tranh mà đối thủ cạnh tranh dễ dàng bắt chước Tuy vậy, để tạo nên trì lợi cạnh tranh từ lực lượng lao động thành thạo tay nghề, giỏi kiến thức, nghiêm túc ý thức thái độ làm việc, doanh nghiệp dứt khoát phải quan tâm đến hoạt động phát triển NNL CNKT cách nghiêm túc hợpCông ty cổ phần Sơn Tổng hợp Nội doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1970, qui mơ lớn với 358 công nhân viên Với đặc thù sản xuất, kinh doanh xuất mặt hàng hóa chất, vai trò NNL CNKT công ty quan trọng Lực lượng ảnh hưởng trực tiếp đến trình sản xuất chất lượng sản phẩm, dẫn đến việc doanh nghiệp thực mục tiêu đặt phát triển ngày vững mạnh không Tuy thực tế nay, nguồn lực CNKT doanh nghiệp gặp trở ngại số lượng người đáp ứng ... TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI 24 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội 24 2.2 Thực trạng hoạt động phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Tổng. .. NHÂN LỰC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI .60 3.1 Định hướng phát triển Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội 60 3.2 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ. .. phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật số doanh nghiệp học kinh nghiệm rút cho Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội 20 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Phát triển nguồn nhân lực công nhân kỹ thuật tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay