Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương (Luận văn thạc sĩ)

80 18 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 23:14

Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An DươngGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An DươngGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An DươngGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An DươngGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An DươngGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An DươngGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An DươngGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An DươngGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An DươngGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An DươngGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THANH DUNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU AN DƯƠNG Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGƠ XN BÌNH HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, xuất phát từ tình hình thực tế cơng ty để hình thành hướng nghiên cứu Các số liệu nêu luận văn nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc kết tnhf bày luận văn thu trình nghiên cứu trung thực, chưa công bố trước Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thanh Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm liên quan đến tạo động lực cho người lao động 1.2 Các biện pháp kích thích động lực làm việc người lao động 19 1.3 Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động học rút cho Công ty cổ phần Đầu An Dương 25 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU AN DƯƠNG 29 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Đầu An Dương 29 2.2 Phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Đầu An Dương 33 2.3 Đánh giá chung 47 Chương 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU AN DƯƠNG 51 3.1 Phương hướng phát triển Công ty thời gian tới 51 3.2 Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động Công ty CP Đầu An Dương 52 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADinvest: Công ty cổ phần Đầu An Dương CBCNV Cán công nhân viên NLĐ: Người lao động NQL: Nhà quản lý DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 cấu lao động theo trình độ giai đoạn 2016-2017 32 Bảng 2.2: cấu lao động theo độ tuổi giới tính năm 2017 33 Bảng 2.3: Bảng thống kê hệ thống tiền lương hỗ trợ 36 Bảng 2.4: Xếp loại lao động hưởng thu nhập 37 Bảng 2.5: Đánh giá mức độ hài lòng người lao động tiền lương 38 Bảng 2.6: Đánh giá mức độ hài lòng NLĐ tiền thưởng 41 Bảng 2.7: Đánh giá công tác đào tạo Công ty 43 Bảng 2.8 Công tác đánh giá thực công việc công ty 44 Bảng 2.9 Đánh giá điều kiện môi trường làm việc công ty 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong sống đại ngày nay, người cần đến hỗ trợ mạnh mẽ khoa học kỹ thuật để đạt thành công công việc, mà mối quan hệ người người phần vô quan trọng để tạo nên thành tựu Đứng trước kinh tế thị trường biến động với nhiều hội thách thức nay, câu hỏi đặt làm để biến mối quan hệ người với người tạo thành nguồn lực vũ khí đủ mạnh số lượng chất lượng linh hoạt định để trì phát triển hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên để sử dụng hiệu nguồn nhân lực vấn đề đơn giản, Nhà lãnh đạo không cần phải người học rộng, thiết phải người lực điều hành mối quan hệ hay nói cách khác biết quản trị nguồn nhân lực: Họ phải biết lựa lời với cấp trên, phải nghiêm khắc độ lượng, ân cần niềm nở với cấp dưới, phải động viên tinh thần cộng sự, phải biết tùy ứng biến Mới phát huy hết khả lực nhân viên cấp Trong quản trị nhân lực, điều cần làm khuyến khích, động viên nhân viên làm việc để đạt kết tốt Vì vậy, muốn quản trị nguồn nhân lực thành công, muốn nhân viên dồn tâm sức vào công việc, nhà quản trị phải biết cách động viên, khuyến khích họ Những sách lương thưởng, đãi ngộ nhân viên cách phù hợp khoa học cách tạo động lực tốt người lao động Nhưng không hẳn đáp ứng vật chất giữ chân người lao động Ngày việc đáp ứng yêu cầu vật chất, đãi ngộ mang tính phi vật chất ủng hộ tinh thần nhân viên, quan tâm đến đời sống người lao động lại nguồn động lực vô lớn tác động tới tâm huyết nhân viên Cơng ty thể nói việc Tạo động lực cho người lao động giai đoạn kinh tế thị trường mở ngày cần phải đặc biệt trú trọng đầu cách cần thiết, khoa học kịp thời Trong năm vừa qua, Cơng ty CP đầu An Dương nhiều cố gắng tạo động lực cho cán nhân viên lao động Tuy nhiên công tác tạo động lực cơng ty tồn nhiều bất cập vấn đề cần tháo gỡ giải đặt cho ban lãnh đạo công ty Xuất phát từ yêu cầu lý luận thực tiễn mà tác giả lựa chọn đề tài “Giải pháp tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Đầu An Dương” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hiện nay, nước ngồi nước nhiều quan điểm nội dung nghiên cứu việc hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho người lao động Luận văn tác giả tiếp cận lý luận đồng thời áp dụng thực tiễn vào việc nghiên cứu đánh giá hoạt động tạo động lực doanh nghiệp thể đánh giá tiêu biểu số báo cáo, cơng trình nghiên cứu câu chuyện thực tiễn từ doanh nghiệp người thành công giới như: Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài nghiệm thu công bố dạng sách nhan đề “Về động lực phát triển kinh tế- xã hội” (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997) Tạp chí Cộng sản ngày 15/8/2012 đăng Th.S Cảnh Chí Dũng (Trường đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội) “Mơ hình tạo động lực trường đại học công lập”, đăng nêu rõ chọn lựa ứng dụng công tác tạo động lực trường đại học công lập nước ta với nhiều ý nghĩa thực tiễn áp dụng rộng rãi Luận án Tiến sĩ “Hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức quan Hành nhà ” tác giả Nguyễn Thị Phương Lan - Học viện Hành Quốc gia Luận án nêu động lực làm việc người lao động chủ đề quan tâm đặc biệt không bởi động lực biểu cho sức sống, linh hoạt mà yếu tố ảnh hưởng trực tiếp, định tới thành công hay thất bại tổ chức Ở quan HCNN, xuất phát từ sứ mệnh cao công vụ cung cấp dịch vụ công tốt để phục vụ công dân, động lực làm việc công chức HCNN không hiểu biểu cho sức sống, linh hoạt, hiệu lực, hiệu thể chế hành nhà nước mà thể tính trách nhiệm thực thi quyền lực nhà nước để hoàn thành sứ mệnh công vụ phục vụ nhân dân Báo cáo tổng hợp đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX-05-11 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn nhân lực trình CNH-HĐH đất nước”, PGS.TS Phạm Thành Nghị (chủ nhiệm), nghiên cứu đề cập tới vấn đề “Phát huy động lực người lao động quản lý sử dụng nguồn nhân lực” Các nghiên cứu trình bày số vấn đề lý luận động lực, số động lực trị - tinh thần quan trọng vấn đề sử dụng đắn tích cực người phát triển kinh tế - xã hội Tạp chí Tuyên giáo số 3/2012 viết TS Nguyễn Minh Tuấn “Mấy suy nghĩ sách đãi ngộ cán bộ, cơng chức nay” Bài viết phân tích đưa giải pháp nhằm hoàn thiện sách đãi ngộ cán bộ, cơng chức Đề tài cấp Nhà nước, mã số KX-07-03 thuộc Chương trình KX-07, 1991 – 1995, GS.TS Lê Hữu Tầng (Chủ nhiệm) “Vấn đề phát huy sử dụng đắn vai trò động lực người phát triển kinh tế - xã hội” “Nhà quản trị phút” (Kenneth Blanchard Spence Johnson) Cuốn sách dựa sở vững phát tâm lý ứng xử Cuốn sách nghiên cứu mơi trường làm việc thuộc mơ hình cũ, phân cấp phân biệt giới tính mơi trường làm việc mang phong cách “Ông chủ cấp dưới” Quan trọng hơn, ngày phân biệt nhà quản lý đơn lãnh đạo – lãnh đạo tạo nên thúc đẩy tinh thần nhà quản lý đơn quản lý.Tuy nhiên, người lãnh đạo thực sự, ví dụ trên, cảm thấy khó làm khơng số kỹ quản lý người Họ tìm cách tạo mơi trường làm việc thoải mái người đủ thời gian cần để theo đuổi mục tiêu quan trọng Ý nghĩ tạo thoải mái người biết xác vai trò mình; minh bạch rõ ràng mục tiêu Cuốn sách “Tạo động lực làm việc – Phải tiền?” tác giả Business Edge Cuốn sách nêu nội dung tạo động lực cho người lao động thơng qua nhiều hình thức phi tài khác nhau, mà không cần dùng “đồng tiền” công cụ Xuất phát từ thực tiễn nhiều doanh nghiệp nhân viên tiềm mức lương họ tăng cách phù hợp, người lao động bỏ dở công việc chừng để mà khơng hồn thành cơng việc Vì vậy, cơng cụ tạo động lực Tiền phù hợp với người nay, lại khơng phải nhân tố kích thích với người khác Người quản lý cần xác định mục tiêu làm việc người lao động để tìm hình thức tạo động lực phù hợp Sách “Hãy nhà lãnh đạo biết truyền động lực”, tác giả Leroy Eims, NXB Hồng Đức năm 2014 đưa câu chuyện thật sống cơng việc ơng: “Chúa tạo động lực cho chiên Người hành động khiêm tốn, mối quan hệ cá nhân đức hy sinh người sống”, Vậy nên ông sống cổngười để họ đạt kết tốt giống Chúa Daniel H Pink (2013) tác giả sách “ Động lực chèo lái hành vi – Sự thật kinh ngạc động thúc đẩy động lực người” tái – Đổi tên từ “Động lực 3.0”, NXB Lao động xã hội (Bản quyền tiếng Việt công ty sách Alpha), Hà Nội Cuốn sách nêu luận điểm việc tạo động lực làm việc cho người lao động thời kỳ mới, tác giả sách cung cấp số thông tin tổ chức, doanh nghiệp áp dụng mơ hình tạo động lực cũ mà chưa nghiên cứu, đánh giá vai trò tạo động lực cho người lao động theo tình hình thực tế Cuốn sách nêu lên khuyến khích sử dụng động lực như: Tăng cường biện pháp kích thích nội lực bên người từ phát huy tinh thần chủ động, tính cầu thị sụ nhiệt tình cơng việc người Cuốn “Năng đoạn Kim cương” Geshe Michael Roach – Trần Tuấn Mẫn dịch, NXB Lao động phối hợp với Nhà sách Thái Hà – Tái lần thứ 14 – sách áp dụng giáo lý Đức Phật vào Quản trị doanh nghiệp đời sống Cuốn sách nói lên cách Ông xây dựng Đơn vị Kim Cương Andin International nguyên tắc thu thập từ trí tuệ cổ xưa Phật giáo mà Ơng thu thập Ơng nói “Năng lực tiềm tàng để thành cơng tìm thấy chất kim cương giống kính kim cương – Trong suốt, tinh khiết xem gần với chất liệu vật lý tuyệt đối suốt – Nó quanh ta vào lúc, vật người Và tiềm khai thác đưa đến thành cơng” “Bí tuyển dụng đãi ngộ người tài” (Brian Tracy) Cuốn sách nghiên cứu việc nắm bắt nguyên tắc quan trọng việc chiêu mộ giữ chân nhân viên mà nhà quản lý hàng đầu tập đoàn giới thường áp dụng 21 ý tưởng thực tiễn hay trình bầy sách như: bí quyết, kinh nghiệm yếu tố giữ chân nhân viên tài năng; cách tuyển dụng hiệu để thu hút nhân tài; hướng giải khó khăn liên quan đến vấn đề nhân lực tổ chức; xây dựng chương trình đào tạo phát triên kỹ cho nhân viên… Các cơng trình nghiên cứu phác họa thực trạng xảy doanh nghiệp họ cách họ xây dựng nên thương hiệu tồn giới nào, cơng trình nghiên cứu mang tầm vĩ mơ dựa số liệu khảo sát, tài liệu nghiên cứu Nhưng doanh nghiệp lại đặc điểm khác nhau, cách xây dựng doanh nghiệp khác đặc biệt môi trường phát triển khác nên áp dụng cho nhiều doanh nghiệp khác Công ty cổ phần Đầu An Dương (AD INVEST) doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đầu xây dựng kinh doanh bất động sản, Đầu xây dựng kinh doanh loại hình sản phẩm: nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, khu đô thị mới, khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí…; Đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, dân dụng; Cung cấp dịch vụ: vấn đầu tư, xúc tiến quản lý đầu tư, quản lý dự án… Bởi lao động làm việc cơng ty đặc điểm riêng Phạm vi nghiên cứu luận văn tập trung vào đối tượng lao động làm việc Công ty CP Đầu An Dương Đề cương nghiên cứu để tìm giải pháp vận dụng vào thực tiễn cơng ty Qua tìm hiểu đánh giá, tác giả khẳng định đề tài luận văn không trùng lặp với đề tài nội dung tương tự gần tương tự trước Luận văn kế thừa thành tựu nghiên cứu đạt đồng thời giải sâu vấn đề “Giải pháp tạo động lực cho người lao động Công ty cổ phần Đầu An Dương” ... Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động học rút cho Công ty cổ phần Đầu tư An Dương 25 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN DƯƠNG ... quan tới công tác tạo động lực lao động doanh nghiệp, tài liệu thông tin nội công ty cổ phần Đầu tư An Dương Phân tích, đánh giá tạo động lực lao động cho người lao động Công ty CP Đầu tư An Dương, ... PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN DƯƠNG 51 3.1 Phương hướng phát triển Công ty thời gian tới 51 3.2 Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay