Đào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Luận văn thạc sĩ)

82 8 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 23:07

Đào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngĐào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHƯƠNG ANH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI TRUNG ĐÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN ANH TÀI Hà Nội, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHƯƠNG ANH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI TRUNG ĐÔNG Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 34 01 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN ANH TÀI Hà Nội, năm 2018 MỞ ĐẦU………………… ……………………………………… …… Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm vai trò đào tạo nguồn nhân lực 1.2 Nội dung đào tạo nguồn nhân lực 10 1.3 Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực .14 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đào tạo nguồn nhân lực 17 Chương THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI TRUNG ĐÔNG .25 2.1 Khái quát Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông 25 2.2 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông giai đoạn 2004 -2017 .31 2.3 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông 57 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI TRUNG ĐÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI 62 3.1 Quan điểm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông 62 3.2 Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông 64 KẾT LUẬN .69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC BẢNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN .73 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TT Bảng biểu Nội dung I Trang Hình Hình 1.1 Quy trình nội dung đào tạo nguồn nhân lực 10 Hình 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo chức danh khối 34 nghiên cứu Hình 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo chức danh khối 35 chức II Bảng Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ Viện 32-33 Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo chức danh Viện 33 Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông Bảng 2.3 Bảng 2.4 Cơ cấu nguồ nhân lực theo giới tính Viện 36 Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Viện 41 Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông giai đoạn 2004-2007 Bảng 2.5 Bảng thống kê số lượng đề tài thực qua 43 thời kỳ Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Đơng Bảng thống kế cơng trình thực qua thời 43-44 kỳ Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông Kết đánh giá đào tạo nâng cao lựcnhân 51 Tác động trước đào tạo sau đào tạo Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đơng tính đến năm 2017 Bảng 2.9 Kết đánh giá phương pháp đào tạo hiệu cán Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tại viện nghiên cứu, đội ngũ cán khoa học tang cường số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động động, sáng tạo chế Chẳng hạn Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông, năm 2017 theo số liệu thống kê, số cán có trình độ đại học trở lên chiếm 96% số phóa giáo sư tiến sĩ chiếm 33%, thạc sĩ chiếm 48% lại trình độ khác So với thời kỳ đầu thành lập, chất lượng nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông nâng cao rõ rệt, góp phần tích cực vào phát triển chung Viện Tuy nhiên, so với nh ng yêu cầu công cuộc cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, xu Việt Nam tiến hành hội nhập sâu vào kinh tế giới đòi h i cán bộ khoa học viện nghiên cứu nói chung, Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đơng nói riêng phải có trình độ trí tuệ ngang tầm với khu vực quốc tế, nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đơng v n có nhiều điểm hạn chế, thể số khía cạnh: 1) Lực lượng nh b so với yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội quan hệ Việt Nam với khu vực châu Phi Trung Đơng; 2) Trình độ đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ nước ta hiện nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu cơng nghiệp hóa – đại hóa, yêu cầu t t đón đầu công nghệ; 3) Đội ngũ cán bộ nghiên cứu phân tán, thiếu tập trung với một bộ phận không nh chưa tận tâm với nghiên cứu khoa học Các lĩnh vực Viện tập trung nghiên cứu kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, tơn giáo, nhiên phần lớn cán Viện có chun mơn nghiên cứu kinh tế, trị, văn hóa, xã hội ít, lĩnh vực tơn giáo khơng có chun gia Về ngoại ng , ngôn ng đặc thù khu vực ngồi tiếng Anh có tiếng Pháp, tiếng Ả rập, nhiên ngoại ng cán nhiều hạn chế Ngồi ra, cán chức phải kiêm nhiệm nhiều vị trí Với nh ng lý trên, học viên lựa chọn đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông” làm nội dung nghiên cứu luận văn cao học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực” Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh Tác giả đưa quan điểm khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực, khái niệm phát triển nguồn nhân lực Theo đó, tác giả khẳng định phát triển chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng vấn đề phát triển nguồn nhân lực [1] – Vũ Bá Thể sách: “Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hóa, đại hóa: Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam”, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội năm 2005 Tác giả nêu lên nh ng thực trạng nguồn nhân lực nước ta nh ng năm qua làm rõ thực trạng số lượng chất lượng nguồn nhân lực nước ta nay, tập trung phân tích nh ng ưu điểm, hạn chế xu hướng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam bối cảnh phát triển kinh tế xã hội nước ta; đồng thời rút nh ng thành tựu, hạn chế nh ng nguyên nhân chúng Từ có nh ng định hướng nh ng giải pháp phát huy nguồn lực người để phục vụ cơng nghiệp hóa đại hóa thời gian tới [19] – Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương (2004), Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức đáp ứng đòi hỏi nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân, NXB Chính trị quốc gia Trên sở nghiên cứu quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam vai trò, vị trí người cán cách mạng, yêu cầu đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức; tìm hiểu nh ng học kinh nghiệm việc tuyển chọn sử dụng nhân tài suốt trình lịch sử dựng nước gi nước dân tộc ta, kinh nghiệm xây dựng công vụ quy đại đất nước khu vực giới Từ xác định yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ, công chức đáp ứng đòi h i Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân [13] – Luận án tiến sĩ kinh tế: “Hoàn thiện thể chế quản lý công chức Việt Nam điều kiện phát triển hội nhập quốc tế” Trần Anh Tuấn (2007), Đại học Kinh tế Quốc dân Luận án tập trung sâu vào nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý đội ngũ công chức Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập quốc tế [17] – Bài báo khoa học: “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực” Võ Xuân Tiến, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Bài báo làm sáng t nội dung: Nguồn nhân lực nguồn lực quí giá tổ chức, đơn vị yếu tố định thành bại họ tương lai Bởi vậy, tổ chức đơn vị ln tìm cách để trì phát triển nguồn nhân lực Một biện pháp h u hiệu nhằm thực mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Qua đó, báo làm rõ nội dung phát triển nguồn nhân lực tham khảo để xây dựng hệ thống sở lý luận cho đề tài [16] Ngoài có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu, hội thảo, viết đăng tải trên nhiều tạp chí khác như: “Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam, Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân [11]; “Dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực đáp ứng xu phát triển hội nhập kinh tế giới” , Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam [12]; “Thực trạng nhân lực khoa học công nghệ quan nhà nước Việt Nam nay” PGS.TS Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam [13]… Các cơng trình nghiên cứu có nh ng đóng góp định việc cung cấp lý luận phát triển nguồn nhân lực nói chung lĩnh vực, ngành, vùng sản xuất xã hội phạm vi nước Cho đến nay, cơng trình nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đơng khơng có Các báo cáo đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông phần lớn lồng ghép báo cáo tổng kết cuối năm phương hướng hoạt động năm Chưa có nghiên cứu chuyên sâu mang tính khoa học chủ đề Do đề tài luận văn hoàn toàn Trên sở kế thừa nh ng cơng trình nghiên cứu tác giả trước, luận văn tiếp tục kế thừa có chọn lọc bổ sung, hệ thống hóa sở lý luận đào tạo nguồn nhân lực phần nghiên cứu mình, đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông, rõ nh ng tồn tại, bất cập công tác đào tạo sử dụng đội ngũ cán Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đơng, từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chế, sách giải pháp đào tạo nguồn nhân lực phù hợp mang tính ứng dụng cao nhằm phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cán nghiên cứu nói riêng đội ngũ cán nói chung Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đơng Từ bổ sung cho Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đơng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có chun mơn sâu góp phần phát triển định hướng Viện vị trí thương hiệu Viện lĩnh vực nghiên cứu khoa học - Nhiệm vụ nghiên cứu: để thực mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài là: Hệ thống hóa vấn đề lý luận nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế; Phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đơng; Tìm hiểu thành tựu, hạn chế, nguyên nhân đề xuất giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: đào tạo nguồn nhân lực giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông - Phạm vi: Kể từ thành lập Viện từ năm 2004 đến năm 2017 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập số liệu: sử dụng phiếu khảo sát công tác đào tạo cán Viện để nghiên cứu 5.2 Phương pháp phân tích Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh số liệu, báo cáo có liên quan đến cơng tác đào tạo Định tính kết hợp với định lượng để đánh giá hiệu quả, nguyên nhân d n đến nh ng tồn công tác đào tạo Viện Ý nghĩa lý luận thực tiễn - Về mặt lý luận: Đề tài góp phần đưa nh ng ý kiến, quan điểm chung nhằm đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông - Về mặt thực tiễn: Đề tài góp phần tổng hợp đưa số giải pháp khả thi, có sở khoa học nhằm tăng cường đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông thời gian tới ... Các nhân tố ảnh hưởng đào tạo nguồn nhân lực 17 Chương THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG .25 2.1 Khái quát Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông. .. luận nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực Viện Nghiên. .. 33 Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông Bảng 2.3 Bảng 2.4 Cơ cấu nguồ nhân lực theo giới tính Viện 36 Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Viện 41 Nghiên cứu Châu Phi Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Luận văn thạc sĩ), Đào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay