Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

88 10 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 23:01

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhVai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhVai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhVai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhVai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhVai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhVai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhVai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhVai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH TUẤN ANH VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH TUẤN ANH VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Chính trị học Mã số: 31 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS ĐINH NGỌC THẠCH HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi thực hướng dẫn PGS TS Đinh Ngọc Thạch Nội dung luận văn có kế thừa cơng trình nghiên cứu trước với trích dẫn sử dụng tài liệu giới hạn cho phép Các kết luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, tài liệu sử dụng luận văn trung thực, khách quan có nguồn gốc rõ ràng Tơi hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đinh Tuấn Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRỊ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1 Khái niệm “Hệ thống trị sở” .9 1.1.2 Khái niệm “Quyền làm chủ nhân dân” 12 1.2 Vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân 15 1.2.1 Vai trò lãnh đạo tổ chức sở Đảng 15 1.2.2 Vai trò quản lý, điều hành máy quyền .19 1.2.3 Vai trò Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội 22 Chƣơng THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 29 2.1 Một số vấn đề có liên quan đến việc thực vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 29 2.1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội tác động đến q trình thực vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hệ thống trị sở Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 33 2.2 Thực trạng thực vai trò hệ thống trị việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 34 2.2.1 Thành tựu nguyên nhân 34 2.2.2 Hạn chế nguyên nhân 52 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 58 3.1 Phương hướng nhằm phát huy vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 58 3.1.1 Phát huy quyền làm chủ nhân dân cần bám sát vào điều kiện đặc thù phường Nguyễn Thái Bình; quán triệt văn lãnh đạo, đạo, điều hành hệ thống trị cấp .58 3.1.2 Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy Đảng, quản lý quyền vai trò giám sát, phản biện Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội việc phát huy quyền làm chủ nhân dân 60 3.1.3 Gắn việc thực quyền làm chủ nhân dân với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương 61 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 62 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng việc phát huy quyền làm chủ nhân dân .62 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản lý, điều hành máy Nhà nước địa phương việc phát huy quyền làm chủ nhân dân 66 3.2.3 Nhóm giải pháp đổi hoạt động nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội địa phương việc phát huy quyền làm chủ nhân dân 68 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNXH : Chủ nghĩa xã hội ĐCSVN : Đảng Cộng sản Việt Nam HTCT : Hệ thống trị HĐND : Hội đồng nhân dân MTTQ : Mặt trận Tổ quốc TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dân chủ có vai trò to lớn phát triển người xã hội, gắn liền với tiến xã hội phát triển lịch sử loài người Nhận thức điều đó, suốt q trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh ln trọng đến vấn đề phát huy quyền làm chủ nhân dân, xem đặc điểm cốt yếu quyền nhân dân thời đại Phát huy cao độ quyền làm chủ nhân dân tập trung lực lượng, sức mạnh nhân dân công kiến thiết nước nhà, phát triển mạnh mẽ, toàn diện mặt trị, kinh tế, văn hố, xã hội; góp phần thúc đẩy thắng lợi nghiệp cách mạng Việt Nam Trong điều kiện nay, để phát huy quyền làm chủ nhân dân trước hết đòi hỏi HTCT cấp, đặc biệt HTCT từ sở phải phát huy vai trò việc động viên, khuyến khích tạo điều kiện để nhân dân hiểu nâng cao không ngừng vai trò chủ làm chủ Muốn thực điều cần thiết phải phát huy dân chủ Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý, điều hành Nhà nước vai trò Mặt trận, đồn thể trị xã hội Chỉ có phối hợp chặt chẽ, đồng quan, đoàn thể nâng cao khơng ngừng, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ nhân dân Trong thời gian qua, Đảng uỷ, Chính quyền, Mặt trận tổ chức đồn thể trị - xã hội Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM sức phát huy tốt quyền làm chủ nhân dân xây dựng HTCT, thực mục tiêu, nhiệm vụ trị quan trọng nước địa phương Thơng qua đó, quyền làm chủ nhân dân tôn trọng, tạo điều kiện phát huy, bồi dưỡng niềm tin nhân dân vào HTCT Tuy nhiên, thực tế vấn đề phát huy quyền làm chủ nhân dân địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM tồn tại, hạn chế xuất phát từ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, từ điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, nhận thức người dân đến nguyên nhân từ HTCT địa phương, nhận thức cán bộ, đảng viên quyền làm chủ nhân dân, việc triển khai Nghị Trung ương Đảng uỷ cấp trên, Đảng uỷ Quận vấn đề thực công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, cơng tác tham mưu vấn đề phát huy quyền làm chủ nhân dân…đòi hỏi phải nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm Nhằm thực việc xem xét, đánh giá cách khách quan, khoa học, sâu nghiên cứu trình thực vai trò HTCT việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM; qua đó, thực việc đánh giá, tổng kết rút số vấn đề lý luận thực tiễn việc phát huy vai trò HTCT thúc đẩy nâng cao quyền làm chủ nhân dân địa bàn Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM nói riêng, nước nói chung, chúng tơi chọn đề tài “Vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh” để nghiên cứu, làm rõ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề mở rộng phát huy quyền làm chủ nhân dân nói chung, phát huy vai trò hệ thống trị việc nâng cao quyền làm chủ nhân dân nói riêng từ lâu thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học nhiều khía cạnh, góc độ khác Cho đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề tập thể, cá nhân công bố, tiêu biểu như: * Một số nghiên cứu mang tính lý luận thực tiễn phát huy quyền làm chủ nhân dân sở - Thái Ninh – Hồng Chí Bảo (1991) Dân chủ tư sản dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội; Nguyễn Khắc Mai (1997) Dân chủ - di sản văn hóa Hồ Chí Minh, Nxb Sự thật, Hà Nội Trong tác phẩm này, tác giả làm rõ quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đánh giá khách quan tiến bộ, tiên tiến dân chủ chủ nghĩa tư mặt hạn chế chất giai cấp tư sản quy định; đồng thời nêu rõ tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ gắn chặt với việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Trần Hiệu (1969) Quyền làm chủ nhân dân, Nxb Sự thật, Hà Nội; Lưu Văn Sùng (1997) “Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ nhân dân”, Tạp chí Cộng sản, số 15-1997; Nguyễn Thị Lan (2014) “Sự phát triển nhận thức phát huy quyền làm chủ nhân dân”, Tạp chí Thơng tin Khoa học xã hội, số Các tác giả trình bày sở lý luận chung vấn đề quyền làm chủ nhân dân phát triển nhận thức phát huy quyền làm chủ nhân dân Đảng, Nhà nước ta qua thời kỳ; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề phát triển xã hội đất nước - Đào Trí Úc (1998) “Củng cố hình thức dân chủ vững mạnh Nhà nước ta”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 1; Đặng Xuân Kỳ (1998) “Dân chủ - vấn đề thuộc chất Nhà nước ta”, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 7; Đoàn Minh Huấn (2004) “Dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp trình mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa nước ta”, Tạp chí Lý luận trị, số 8/2004; Trần Khắc Việt (2004) “Thực dân chủ nước ta nay, vấn đề đặt giải pháp”, Tạp chí Lý luận trị, số Trong tác phẩm, tác giả chất chế độ ta dân chủ cho đại đa số nhân dân; cần thiết vấn đề lý luận, thực tiễn việc triển khai thực dân chủ hóa đời sống xã hội nước ta; bước đầu đưa số giải pháp để tiếp tục phát huy dân chủ thời gian tới - Đỗ Mười (1998) “Phát huy quyền làm chủ nhân dân sở”, Tạp chí Cộng sản, số 20; Trần Quang Nhiếp (1998) “Thực quy chế dân chủ sở”, Tạp chí Cộng sản, số 13; Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra vấn đề xây dựng quy chế dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998; Nguyễn Cúc (2002) Thực quy chế dân chủ sở tình hình – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Trần Bạch Đằng (2003) Dân chủ sở sức mạnh truyền thống dân tộc Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 35; Dân chủ dân chủ sở nơng thơn tiến trình đổi mới, Hồng Chí Bảo (2007), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Trong tác phẩm trên, tác giả khẳng định dân chủ sở vấn đề, khâu quan trọng nhằm hoàn thiện chế nhân dân làm chủ xã hội công đổi Việt Nam; tập trung làm sáng tỏ khía cạnh chủ yếu lý luận thực tiễn, yêu cầu, cách thức tổ chức, đường, biện pháp, kinh nghiệm bước đầu… để phát huy quyền làm chủ nhân dân sở tình hình đất nước; nêu bật tính khoa học vai trò việc thực Pháp lệnh dân chủ sở… * Một số nghiên cứu liên quan đến vai trò HTCT sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân - Vũ Minh Giang (Chủ nhiệm) (1995) Hệ thống trị Việt Nam – Quá trình xây dựng đánh giá thực trạng”, Đề tài KHCN cấp Nhà nước, Hà Nội; Trịnh Hồng Dương (Chủ nhiệm) (1995) Vấn đề xây dựng trị hệ thống trị nước ta thời kỳ độ, Đề tài KHCN cấp Nhà nước, Hà Nội; Phạm Ngọc Quang - Lưu Bích Thu (1996) “Tiếp tục đổi hệ thống trị nhằm phát huy quyền làm chủ nhân dân”, Tạp chí Triết học, số (91); Nguyễn Đình Tấn (1998) “Tiếp tục xây dựng hoàn thiện thiết chế dân chủ nước ta”, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 10; Đỗ Mười (1998) Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng Nhà nước dân, dân, dân sạch, vững mạnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; Hồng Chí Bảo (1999) “Những dẫn Lênin đấu tranh chống quan liêu thực hành dân chủ”, Tạp chí Thơng tin Lý luận, số 4; Trần Thị Băng Thanh (2002) Vai trò Nhà nước việc thực quyền dân chủ nhân dân Việt Nam nay, Luận án Tiến sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Nguyễn Thị Hiền Oanh (2005) Vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực quyền làm chủ nhân dân nước ta nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội; Lưu Minh Trị (2013) “Cần thể rõ cấu hệ thống trị phát huy quyền làm chủ nhân dân”, Tạp chí Cộng sản, số 846, tháng 4-2013; Phạm Ngọc Trâm (2011) Quá trình đổi hệ thống trị Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Các cơng trình khoa học trình bày vấn đề có tính chất, q trình phát triển hệ thống trị Việt Nam thời kỳ đổi mới, thực trạng hệ thống trị nước Việt Nam có liên quan phần đến vấn đề phát huy quyền làm chủ nhân dân; tiếp cận dân chủ góc độ chế độ trị, hình thái nhà nước khẳng định vai trò Nhà nước nói riêng, HTCT nước Việt Nam nói chung việc thực ... HỘI ĐINH TUẤN ANH VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Chính trị học Mã số: 31... hướng nhằm phát huy vai trò hệ thống trị sở việc phát huy quyền làm chủ nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 58 3.1.1 Phát huy quyền làm chủ nhân dân cần bám... HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG VIỆC PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI PHƢỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 58 3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay