Đạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đề (Luận văn thạc sĩ)

87 12 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 22:58

Đạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đềĐạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đềĐạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đềĐạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đềĐạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đềĐạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đềĐạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đềĐạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đềĐạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đềĐạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đềĐạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đề VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ CÚC ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG HIỆN NAY: THỰC TRẠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ CÚC ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG HIỆN NAY: THỰC TRẠNG NHỮNG VẤN ĐỀ Ngành: Triết học Mã số: 82 29 001 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS HỒ SĨ QUÝ HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Vũ Thị Cúc MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.2 Đạo đức môi trường sinh viên .28 Chƣơng THỰC TRẠNG NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG .38 2.1 Đặc điểmTrường Đại học Hải Dương 38 2.2 Thực trạng vấn đề đạo đức môi trường sinh viên Trường Đại học Hải Dương 41 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 63 3.1 Nâng cao hoạt động Nhà trường giáo dục đạo đức môi trường cho sinh viên đại học Hải Dương 63 3.2 Tăng cường hình thức ngoại khóa, hoạt động ngồi giờlên lớpcho sinh viên đạo đức mơi trường 68 3.3 Đẩy mạnh hình thức khen thưởng kỷ luật sinh viên đạo đức môi trường .71 3.4 Huy động nguồn kinh phí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường 73 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam đất nước phát triển mạnh với thành tựu kinh tế - xã hội cộng đồng giới đánh giá cao Những năm gần với tăng trưởng cao kinh tế, phát triển nhanh chóng đời sống xã hội nhiều để lại hệ lụy bảo vệ mơi trường Ơ nhiễm mơi trường chất thải, kể chất thải khí, chất thải rắn, chất thải hóa chất xảy Tai nạn cố môi trường số địa phương trở thành hiểm họa đe dọa phát triển Rác thải công nghiệp hệ cũ tràn vào Việt Nam Môi trường thực phẩm trở nên không an tồn…Trên thực tế, nhiễm mơi trường vấn đề báo động Việt Nam Vấn đề đặt phải để ngăn chặn vấn nạn đó? Câu hỏi đặt khơng quản lý vĩ mơ phủ, mà đặt hoạt động ngành cấp, với thái độ hành vi toàn thể cộng đồng Đặc biệt, câu hỏi đặt không phương diện kinh tế - xã hội hay pháp luật, mà đặt phương diện văn hóa đạo đức Đạo đức mơi trường ngày giá trị tinh thần thiếu để xã hội phát triển bền vững Thế hệ trẻ nước ta chiếm tỉ lệ khoảng 27% dân số chủ nhân tương lai đất nước, người góp phần thúc đẩy đất nước phát triển theo hướng đại hóa, cơng nghiệp hóa Để thúc đẩy đất nước phát triển điều thiếu cần ngăn không cho môi trường tiếp tục bị ô nhiễm, giải vấn nạn ô nhiễm môi trường Điều mức độ lớn, phụ thuộc vào ý thức, văn hóa đạo đức cộng đồng người thông qua hành động họ với việc bảo vệ mơi trường Nói đến hệ trẻ, cần thiết phải ý đến lớp người có ý nghĩa phát triển đất nước bạn trẻ ngồi ghế nhà trường, sinh viên đầy nhiệt huyết, mang ước mơ, hoài bão lớn Đây lực lượng có ý nghĩa lớn việc góp phần giải ô nhiễm môi trường Nghĩa đạo đức môi trường lớp người trẻ tuổi diều xã hội kỳ vọng Trên thực tế, việc xây dựng đạo đức môi trường cho sinh viên, biến ý thức thân thiện với tự nhiên thành hành động để bảo vệ môi trường, năm qua đến với tầng lớp sinh viên bước đầu có kết tương đối tích cực Hải Dương tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng Bắc Bộ, biết vùng đất nhiều có tiếng tinh thần hiếu học, tơn sư trọng đạo Vùng đất sinh nuôi dưỡng nhiều bậc hiền tài cho đất nước Hải Dươngtrường đại học Đại học Sao Đỏ, Đại học Thành Đông Đại học Hải Dương số trường cao đẳng trung cấp Trường Đại học Hải Dương trường đại học công lập tỉnh Hải Dương Sinh viên trường chiêu sinh từ tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang số tỉnh miền núi phía Bắc Thực ra, ý thức hành vi đạo đức môi trường sinh viên Hải Dương có từ nhiều kênh khác nhau; nhiều khơng tự giác Do vậy, bên cạnh sinh viên có ý thức bảo vệ mơi trường khơng em chưa có thực có ý thức, thái độ hành vi bảo vệ mơi trường Để góp phần bảo vệ mơi trường, giảm thiểu nhiễm mơi trường nói chung, môi trường tỉnh Hải Dương Đại học Hải Dương nói riêng, việc nghiên cứu thực trạng đạo đức môi trườngcủa sinh viên Trường Đại học Hải Dương, đánh giá thực trạng tìm giải pháp phát huy đạo đức môi trường sinh viên việc làm vơ có ý nghĩa Với lý nêu chọn đề tài: “Đạo đức môi trường sinh viên Trường Đại học Hải Dương nay: Thực trạng vấn đề” đề tài nghiên cứu luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mơi trường hệ vấn đề nhiều tác giả nghiên cứu, tìm hiểu đề cập tới tính cần thiết cấp bách ngày nghiêm trọng Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vào chiều sâu chiều rộng vấn đề, từ chuyên ngành đến đa ngành liên ngành với Trong đó, từ góc độ khoa học xã hội nhân văn từ chuyên ngành triết học, chúng tơi thấy có số cơng trình nghiên cứu đáng ý sau đây: Trước tiên cần phải nhắc đến: “Báo cáo môi trường quốc gia” Đây báo cáo hàng năm vấn đề môi trường Bộ tài nguyên Môi trường thực Từ báo cáo môi trường quốc gia năm 2016 với chủ đề mơi trường thị cho biết tình trạng nhiễm môi trường khu đô thị Việt Nam diễn phức tạp với ô nhiễm tiêu biểu hàng đầu hoạt động ngành giao thông vận tải, ngành xây dựng, ngành công nghiệp gây ra.Ơ nhiễm mơi trường khơng khí, chủ yếu bụi gây ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến sức khỏe người dân sinh sống khu thị Đặc biệt trẻ em với sức đề kháng yếu Bên cạnh nhiễm khơng khí ô nhiễm môi trường nước việc xử lý nước thải chưa quy định việc vứt rác thải xuống sông, hồ ven khu đô thị gây nên tình trạng bốc mùi thối, nước sơng hồ chuyển màu đen làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt người dân làm xấu hình ảnh đẹp khu thị Ngồi nhiễm chất thải rắn gây ra, tượng thu gom vận chuyển rác thải chưa nhanh chóng kịp thời làm bốc mùi hôi thối mỹ quan đô thị Cuối ô nhiễm môi trường đất nước thải chưa qua xử lý xử lý chưa theo quy định, bãi chôn lấp rác thải gây Báo cáo môi trường quốc gia năm 2017 với nội dung đề cập tới quản lý chất thải Theo báo cáo vấn đề quản lý chất thải nhiều bất cập, tính nước thải giải 10% tổng lượng nước thải, lại thải mơi trường chưa qua xử lý xử lý mức độ đơn giản Qua thấy, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng Những việc làm góp phần làm cho nguồn nước, nguồn đất, khơng khí ngày nhiễm Chất thải rắn vấn đề đau đầu với quan quản lý khối lượng lớn Từ đó, kéo theo hệ lụy tượng biến đổi khí hậu diễn phức tạp, tượng nước biển dâng xâm nhập mặn đe dọa khu đô thị, tỉnh thành phố ven biển Bên cạnh báo cáo tổ chức trị - xã hội bảo vệ mơi trường, tác giả khác với viết công bố nhiều đề cập chi tiết đến vấn đề đạo đức môi trường, bảo vệ môi trường, giáo dục bảo vệ môi trường như: Nguyễn Thị Lan Hương[19],“Đạo đức mơi trường truyền thống mục đích luận”, Tạp chí Triết học số 12; Nguyễn Văn Phúc[30], “Bảo vệ mơi trường nhìn từ góc độ đạo đức”, Tạp chí triết học số 4; Phạm Thị Ngọc Trầm, “Vấn đề xây dựng đạo đức sinh thái điều kiện kinh tế thị trường”, Triết học, số 3/2002; Phạm Thị Ngọc Trầm (Chủ biên), Quản lý nhà nước tài ngun mơi trường sựphát triển bền vững góc nhìn xã hội – nhân văn[48], Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2006; Hồ Sỹ Quý[36], “Về đạo đức môi trường”, Triết học, số 9/2005; Hồ Sĩ Quý (Chủ biên) (2000)[32], Mối quan hệ người tự nhiên phát triển xã hội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội; Lê Văn Khoa[23] (chủ biên), Môi trường giáo dục bảo vệ môi trường, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2008; Hội thảo quốc gia“Giáo dục môi trường trường học”, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên Môi trường Đại học quốc gia Hà Nội phối hợp thực Những công trình nêu khẳng định, mơi trường có vai trò quan trọng với sống thường ngày người dân, mà nhiệm vụ bảo vệ mơi trường, phòng chống nhiễm mơi trường vô cấp bách Để bảo vệ môi trường đạt kết tốt khơng thể thiếu việc giáo dục ý thức, trách nhiệm đạo đức môi trường đến thành viên xã hội từ trẻ đến già, khơng phân biệt tuổi tác, trình độ Vì đạo đức mơi trường thể tất phương diện xã hội từ sản xuất, du lịch, giải trí, học tập đến sinh hoạt hàng ngày người Hiện ô nhiễm môi trường không tập trung thành phố, khu đô thị, công nghiệp mà len lỏi tận thôn q trường học Điều đòi hỏi phải đẩy nhanh giáo dục đạo đức môi trường cho người dân Các cơng trình nghiên cứu nhấn mạnh đến thực trạng môi trường nay, vấn đề cần giải đưa giải pháp nhằm nâng cao đạo đức môi trường để bảo vệ mơi trường bị suy thối Các giải pháp thể tầm quốc gia thực phạm vi nước với tất lĩnh vực đời sống xã hội Trong số nghiên cứu có liên quan đến đạo đức mơi trường, chúng tơi thấy số cơng trình nhiều có nghiên cứu sâu hơn, hệ thống đạo đức môi trường như: Vũ Dũng, “Đạo đức môi trường nước ta: lí luận thực tiễn”, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 2010; Dự án điều tra “Đánh giá đạo đức môi trườngở nước ta nay”, Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực (2009 – 2010); Nguyễn Văn Phúc, “Đạo đức môi trường”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 2013; “Xây dựng đạo đức môi trường Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ Triết học Hoàng Thị Thanh chuyên ngành Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, Hà Nội, 2017 Đây cơng trình đề cập đến mặt lý luận nhận thức đạo đức môi trường với khái niệm cụ thể chi tiết bao gồm: khái niệm môi trường, đạo đức, đạo đức môi trường tiêu chí để đánh giá đạo đức mơi trường Ví dụ: Các tiêu chí để đánh giá đạo đức môi trường thể sau: Đạo đức môi trường hành vi mang tính chuẩn mực (thơng qua văn pháp luật, quy định, nghị định hành Đảng Nhà nước môi trường); Ý thức nghĩa vụ người việc bảo vệ môi trường; Ý thức tự giác, tự nguyện chủ thể việc bảo vệ môi trường; Sự tác động lương tâm chủ thể việc bảo vệ môi trường; Việc bảo vệ mơi trường gắn với việc hài hào lợi ích người tự nhiên; Chia sẻ trách nhiệm để trì tồn vẹn mơi trường tồn cầu Nhiều tác giả tập trung phân tích thực trạng đạo đức mơi trường diễn vấn đề cần giải để từ đưa giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế tồn Tuy nhiên giải pháp mang tầm quốc gia, xã hội Hiện chưa có cơng trình nghiên cứu đạo đức môi trường sinh viên Trường Đại học Hải Dương: thực trạng đề Tuy vậy, cơng trình tiền đề, sở để vận dụng nghiên cứu nội dung đạo đức môi trường sinh viên Trường Đại học Hải Dương: Thực trạng đề Chúng tập trung làm rõ đạo đức môi trường sinh viên Trường Đại học Hải Dương diễn nào? Thực trạng vấn đề đạo đức môi trường sinh viên Trường Đại học Hải Dương cần giải gì? Trên sở đưa giải pháp khắc phục tồn hạn chế để phát huy ưu điểm đạo đức môi trường sinh viên Trường Đại học Hải Dương góp phần cho Trường Đại học Hải Dương q hương Hải Dươngmơi trường làm việc, học tập sinh hoạt xanh – đẹp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng đạo đức môi trường sinh viên Trường Đại học Hải Dương nay; đánh giá nét tích cực hạn chế thực trạng đó; sở đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi đạo đức môi trường cho sinh viên Trường Đại học Hải Dương 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá số vấn đề lý luận vềđạo đức, đạo đức môi trường, đạo đức môi trường sinh viên làm sở lý luận đề tài - Nghiên cứu phân tích thực trạng đạo đức mơi trường sinh viên đại học Hải Dương Xác định vấn đề đặt - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao đạo đức môi trường sinh viên đại học học tập sống Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đạo đức môi trường (trong luận văn chủ yếu nghiên cứu môi trường tự nhiên) sinh viên Trường Đại học Hải Dương 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu đạo đức môi trường (luận văn chủ yếu nghiên cứu môi trường tự nhiên) sinh viên đại học học tập Trường Đại học Hải Dương năm gần ... đạo đức môi trường cho sinh viên Trường Đại học Hải Dương 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá số vấn đề lý luận v đạo đức, đạo đức môi trường, đạo đức môi trường sinh viên làm sở lý luận đề. .. tập trung làm rõ đạo đức môi trường sinh viên Trường Đại học Hải Dương diễn nào? Thực trạng vấn đề đạo đức môi trường sinh viên Trường Đại học Hải Dương cần giải gì? Trên sở đưa giải pháp khắc... 1.2 Đạo đức môi trường sinh viên .28 Chƣơng THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐẠO ĐỨC MÔI TRƢỜNG Ở SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG .38 2.1 Đặc điểmTrường Đại học Hải Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đề (Luận văn thạc sĩ), Đạo đức môi trường ở sinh viên Trường Đại học Hải Dương hiện nay Thực trạng và những vấn đề (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay