Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

88 5 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 22:56

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nayNâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nayNâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nayNâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nayNâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nayNâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nayNâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nayNâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH NHƯ THOA NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐINH NHƯ THOA NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ngành: Chính trị Mã số: 8.31.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM XN HỒNG HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn hồn thành hướng dẫn TS Phạm Xn Hồng Các tài liệu trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Hà Nam, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đinh Như Thoa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCV : Báo cáo viên CNH : Công nghiệp hóa CNXH : Chủ nghĩa xã hội DBHB : Diễn biến hòa bình HĐH : Hiện đại hóa KHXH : Khoa học xã hội MTTQ : Mặt trận Tổ quốc XHCN : Xã hội chủ nghĩa TTV : Tuyên truyền viên MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CẤP HUYỆN 11 1.1 Một số khái niệm 11 1.2 Công tác tuyên giáo cấp huyện cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cấp huyện 17 1.3 Chất lượng công tác tuyên giáo cấp huyện 21 1.4 Tính tất yếu vai trò việc nâng cao hiệu công tác tuyên giáo cấp huyện giai đoạn 27 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM TRONG THỜI GIAN QUA 33 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyên giáo đảng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 33 2.2 Thực trạng công tác tuyên giáo Đảng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thời gian qua 39 2.3 Những ưu điểm, hạn chế công tác tuyên giáo huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam 48 2.4 Nguyên nhân ưu điểm, hạn chế công tác tuyên giáo huyện Kim Bảng 52 Chương NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 57 3.1 Bối cảnh tác động đến công tác tuyên giáo đảng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thời gian tới 57 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyên giáo Đảng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thời gian tới 66 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong suốt 88 năm chiến đấu, xây dựng trưởng thành, Đảng ta coi công tác tuyên giáo phận cấu thành đặc biệt quan trọng toàn hoạt động Đảng, lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp tảng tư tưởng trị Đảng chế độ, phương tiện cốt yếu việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để khẳng định nâng cao vai trò tiên phong Đảng trị, lý luận, văn hóa, đạo đức, thể vai trò định hướng, dẫn dắt nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trong năm qua, từ có Nghị Trung ương 5, khoá IX “nhiệm vụ chủ yếu cơng tác tư tưởng, lý luận tình hình mới” gần Nghị Trung ương khóa X "Công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới", với văn kiện Đại hội Đảng khóa XI, XII, cơng tác tun giáo cấp uỷ đảng, Ban Tuyên giáo cấp quan tâm, đạo sâu sát hơn, đầu tư lực lượng cán bộ, sở vật chất,… ngày tốt Nhờ đó, cơng tác tun giáo Đảng có nhiều đổi nhận thức hoạt động, nội dung phương thức, tiếp tục góp phần tích cực vào thành cơng cơng đổi Trong giai đoạn nay, nước đẩy mạnh nghiệp CNH, HĐH Bên cạnh thuận lợi, công tác tuyên giáo Đảng gặp khơng khó khăn, thử thách: tình hình tranh chấp Biển Đơng tác động đến tình hình trị an ninh khu vực quốc gia; Mỹ thay đổi chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương khiến nhiều nước lớn có động thái an ninh khu vực; vấn đề hạt nhân bán đảo Triều Tiên bước giải với nhiều bất ngờ khó lường; Xung đột vũ trang, sắc tộc, tơn giáo xảy nhiều nơi, chủ nghĩa khủng bố, Hồi giáo cực đoan đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình giới Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 bên cạnh thuận lợi đặt nước ta trước thách thức quản trị xã hội, ứng dụng công nghệ vào giải vấn đề kinh tế xã hội với đòi hỏi ngày cao Đại hội lần thứ XII Đảng có rõ: “nền kinh tế đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thách thức Thâm hụt ngân sách nợ công mức cao Nợ xấu ngân hàng lớn; xử lý tổ chức tín dụng yếu nợ xấu chưa triệt để Phân bổ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu phủ, vốn ODA chậm Nhiều dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, thất Trật tự, an tồn, tệ nạn xã hội, vi phạm môi trường, vệ sinh an tồn thực phẩm, tai nạn giao thơng tội phạm nhiều lĩnh vực diễn biến phức tạp, đô thị lớn Quản lý báo chí, thơng tin truyền thơng, mạng xã hội nhiều bất cập”.[45, tr 207] Hiện nay, tình hình kinh tế-xã hội nước ta có dấu hiệu phục hồi, phát triển, đối mặt với khơng thách thức tăng trưởng Thiên tai, vấn nạn môi trường khiến đời sống nhân dân nhiều nơi gặp khó khăn Nhiều vấn đề văn hóa xã hội cộm giáo dục đào tạo khiến người dân bất an, lực thù địch lợi dụng chiêu dân chủ, nhân quyền tôn giáo để xuyên tạc kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng Một phận cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống làm giảm lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước chế độ Trước yêu cầu đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu công tác tuyên giáo vô cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Phát biểu buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương kết công tác kể từ sau Đại hội lần thứ XII Đảng, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư thẳng thắn số hạn chế, yếu chậm khắc phục công tác nghiên cứu lý luận chưa quan tâm mức, công tác thông tin tuyên truyền có lúc chưa sinh động, kịp thời, cơng tác đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái, phản động lực thù địch có nhiều cố gắng có lúc bị động, hiệu thấp Tổng Bí thư rõ, tình hình nước, quốc tế tới nhiều biến động, đặc biệt tác động mặt trái kinh tế thị trường, chống phá lực thù địch, hội ngày tinh vi, phức tạp, tác động cách mạng khoa học, cơng nghệ, Internet, mạng xã hội… Bối cảnh đặt cho công tác tuyên giáo thời gian tới nhiều khó khăn thách thức Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tuyên giáo thời gian tới cần phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng trị, tư tưởng Điều thể quan tâm Người đứng đầu Đảng công tác tuyên giáo đặt đòi hỏi tiếp tục cho công tác tuyên giáo bối cảnh Điều cho thấy, công tác tuyên giáo cấp ngành, có cấp huyện phải đổi để nâng cao, chất lượng hiệu để thực tốt nhiệm vụ trị quan trọng trước yêu cầu thách thức Huyện Kim Bảng đơn vị huyện, thị tỉnh Hà Nam Trong năm qua, công tác tuyên giáo Đảng huyện Kim Bảng góp phần quan trọng vào phát triển Đảng huyện, làm tốt cơng tác giáo dục trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước cho cán bộ, đảng viên nhân dân, triển khai hiệu việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực trở thành đợt sinh hoạt trị sâu rộng toàn Đảng huyện Bên cạnh kết đạt được, công tác tuyên giáo đảng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam số hạn chế, như: Tính định hướng, tính thuyết phục, hấp dẫn cơng tác tun giáo chưa cao, có biểu n tránh vấn đề xúc mà dư luận quan tâm hương thức hoạt động nặng tuyên truyền chiều từ xuống, trọng nắm bắt thông tin hai chiều, thiếu khả chủ động lắng nghe, đối thoại hoạt động tuyên truyền Nội dung, hình thức, phương thức tun truyền đơn điệu, thiếu tính sáng tạo, hiệu tuyên truyền tác động chưa lớn Việc đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch thụ động, chưa có sức thuyết phục, chưa phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp hệ thống cán làm công tác tuyên giáo…Việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp khả thi nhằm phát huy thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế tồn công tác tuyên giáo, nâng cao hiệu công tác tuyên giáo Đảng huyện Kim Bảng vấn đề cấp thiết Xuất phát từ lý nêu trên, chọn đề tài: “Nâng cao hiệu công tác tuyên giáo Đảng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam giai đoạn nay”, làm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết, luận văn, luận án đề cập nhiều góc độ, phạm vi khác cơng tác tuyên giáo, đáng ý là: * Những nghiên cứu vấn đề lý luận việc nâng cao hiệu công tác tuyên giáo Đảng giai đoạn Cuốn Đổi nâng cao chất lượng, hiệu công tác tư tưởng PGS Hà Học Hợi TS Ngô Văn Thạo biên soạn, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [30], Hà Nội xuất 2002, hình thành sở kết nghiên cứu Đề tài khoa học cấp nhà nước “Đổi nâng cao chất lượng, hiệu công tác tư tưởng” mã số KHXH 05-02, trình bày sở lý luận thực tiễn việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác tư tưởng, dự báo tình hình tư tưởng xã hội nước ta đến năm 2020, giới thiệu nội dung, giải pháp để nâng cao hiệu công tác tư tưởng nhấn mạnh số nhiệm vụ trước mắt công tác tư tưởng như: đẩy mạnh tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ lý luận chủ nghĩa xã hội; tiếp tục hoàn thiện máy, tập trung cho hoạt động công tác tuyên truyền từ Trung ương tới địa phương đạt hiệu quả, thâm nhập sâu vào quần chúng nhân dân; công tác tư tưởng đưa kế hoạch giải vấn đề cấp thiết mà xã hội đặt ra, nâng cao tinh thần chống thù giặc ngoài; thực đầy đủ quy định mà Đảng đặt trình thực nhiệm vụ, chống hành động bêu xấu phủ, nói xấu Đảng, thực tốt cơng tác tư tưởng mặt trận báo chí, khoa giáo, văn nghệ…Cuốn sách đưa giải pháp thiết thực việc thực công tác tư tưởng Đảng ta giai đoạn Cuốn Học tập phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí Minh TS Hoàng Quốc Bảo biên soạn [6], Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội xuất bản, 2006 Cuốn sách nghiên cứu nguồn gốc, đặc trưng phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí Minh, thực trạng phương pháp tuyên truyền đội ngũ cán tư tưởng đặc biệt đề xuất giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu tuyên truyền theo phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán làm cách mạng tuyên truyền Cuốn sách nêu rõ công tác xây dựng lực lượng cán làm cách mạng tuyên truyền Người cán làm cách mạng tuyên truyền phải người có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức, có niềm tin vào lý tưởng XHCN, tin vào đường cách mạng Đảng chọn; có trình độ lý luận cách mạng, chuyên môn công tác, đủ khả hoạt động trị-xã hội, thực nhiệm vụ cơng tác tuyên truyền; nắm vững thành thạo kĩ làm cách mạng, đáp ứng yêu cầu công Cách mạng Cuốn Công tác tư tưởng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, PGS.TS Trần Thị Anh Đào biên soạn [7], Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội xuất bản, 2009 Cuốn sách trình bày khái niệm cơng tác tư tưởng chất công tác tư tưởng Đảng Cộng sản; nghiệp CNH, HĐH đất nước công tác tư tưởng Đảng ta năm qua Cuốn sách đề xuất phương hướng giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu công tác tư tưởng như: Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng, tổng kết thực tiễn Cách mạng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống cán Đảng viên, đánh giá, dự báo tác động biến đổi trị-xã hội nước quốc tế để định hướng tư tưởng, đạo đức cho cán đảng viên; đổi công tác tư tưởng, cổ động đạo đức, lối sống, thực tiết kiệm chống lãng phí, phát huy sức mạnh tổng hợp, đề cao trách nhiệm hệ thống trị toàn dân; kiên đấu tranh, chống âm mưu phản động DBHB lực thù địch lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống Cuốn Một số vấn đề lý luận nghiệp vụ công tác tư tưởng, Phạm Quang Nghị biên soạn, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [33], Hà Nội xuất bản, 2002, cung cấp tri thức nghiệp vụ, kỹ công tác tư tưởng Đảng Cuốn sách cho thấy vai trò lý luận cách mạng, việc nghiên cứu dư luận xã hội cơng tác tư tưởng; vai trò văn hóa, văn nghệ cơng tác tư tưởng khía cạnh tâm lý xã hội cơng tác tư tưởng Bên cạnh sách đề cập đến vấn đề lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, tuyên truyền cổ động Cuốn Nâng cao chất lượng hiệu công tác tư tưởng sở, PGS.TS Ngô Huy Tiếp GS.TS Đinh Ngọc Giang biên soạn, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội xuất bản, 2010, trình bày vấn đề lý luận chung cơng tác tư tưởng; phân tích thực trạng đề giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác tư tưởng ... NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 57 3.1 Bối cảnh tác động đến công tác tuyên giáo đảng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thời... công tác tuyên giáo cấp huyện 21 1.4 Tính tất yếu vai trò việc nâng cao hiệu công tác tuyên giáo cấp huyện giai đoạn 27 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN KIM. .. KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM TRONG THỜI GIAN QUA 33 2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyên giáo đảng huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 33 2.2 Thực trạng công tác tuyên giáo Đảng huyện Kim Bảng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ), Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay