Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

93 7 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 22:53

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nayĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nayĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nayĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nayĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nayĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nayĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nayĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nayĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nayĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ YẾN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN TỈNH BÌNH DƢƠNG HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ YẾN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN TỈNH BÌNH DƢƠNG HIỆN NAY Ngành: Triết học Mã số: 8229001 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS CAO THU HẰNG HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn “Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho niên tỉnh Bình Dương nay” cơng trình nghiên cứu riêng tơi thực hướng dẫn khoa học PGS TS Cao Thu Hằng Các tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trung thực, thơng tin trích dẫn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Tác giả Trần Thị Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN 13 1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài 13 1.1.1 Đạo đức 13 1.1.2 Giáo dục đạo đức 14 1.2 Tầm quan trọng nội dung giáo dục đạo đức cho niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 17 1.2.1 Tầm quan trọng việc giáo dục đạo đức cho niên 17 1.2.2 Những chuẩn mực đạo đức cần giáo dục cho niên 21 1.3 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vai trò cơng tác giáo dục đạo đức cho niên 27 1.3.1 Một số đặc điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…………………………………………………………………………27 1.3.2 Vai trò Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức cho niên Việt Nam 30 Tiểu kết chương 35 Chƣơng 2: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH DƢƠNG CHO THANH NIÊN HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 37 2.1 Đặc điểm, tình hình tỉnh Bình Dương niên tỉnh Bình Dương 37 2.1.1 Tình hình, đặc điểm tỉnh Bình Dương 37 2.1.2 Đặc điểm Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương niên tỉnh Bình Dương 39 2.2 Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho niên tỉnh Bình Dương Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 43 2.2.1 Thực trạng cơng tác giáo dục tình u quê hương, đất nước; kiên định tinh thần độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội 43 2.2.2 Thực trạng công tác giáo dục giá trị đạo đức truyền thống 47 2.2.3 Thực trạng công tác giáo dục tinh thần lao động, học tập, chăm chỉ, sáng tạo 50 2.2.4 Thực trạng công tác giáo dục đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật 55 2.3 Nguyên nhân thực trạng 58 2.3.1 Nguyên nhân thành tựu 58 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 59 2.4 Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơng tác giáo dục đạo đức cho niên tỉnh Bình Dương 61 2.4.1 Xây dựng đội ngũ cán Đoàn đủ tiêu chuẩn, thực tốt công giáo dục đạo đức cho niên Bình Dương 61 2.4.2 Đổi nội dung, đa dạng hóa hình thức giáo dục đạo đức cho niên 64 2.4.3 Tổ chức phong trào, hoạt động phù hợp gắn với đối tượng niên 73 2.4.4 Nâng cao tính tích cực rèn luyện niên tỉnh Bình Dương 75 Tiểu kết chương 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CLB :Câu lạc CHDCND :Cộng hòa dân chủ nhân dân ĐVTN :Đoàn viên niên LHTN :Liên hiệp niên TNCN :Thanh niên công nhân TNCS :Thanh niên Cộng sản TNTP :Thiếu niên tiền phong MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thanh niên lực lượng đông đảo, chiếm 1/3 dân số 1/2 lực lượng lao động xã hội, có vai trò quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá vai trò niên, nhấn mạnh: “Thanh niên người chủ tương lai nước nhà Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên” [55, tr.185] Chính lý đó, việc bồi dưỡng, chăm lo giáo dục cho tầng lớp có tầm quan trọng đặc biệt Trong Di chúc, Hồ Chí Minh dặn: “Đảng phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng họ thành người kế tục nghiệp cách mạng vừa hồng vừa chuyên Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc làm quan trọng cần thiết” [57, tr.510] Kế thừa vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII, khóa X tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Đảng ta khẳng định: “Thanh niên rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai đất nước, lực lượng xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc, nhân tố định thành bại nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế xây dựng chủ nghĩa xã hội" [15, tr.7] Trong năm qua, nhận thức tầm quan trọng đó, Đảng Nhà nước ta với tổ chức trị - xã hội khác trọng đến công tác niên, quan tâm, bồi dưỡng giáo dục niên đạo đức, lối sống, lĩnh trị, hướng tới xây dựng lớp người kế tục mục tiêu, lý tưởng Đảng “Xây dựng nước Việt Nam độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội” Trên sở quan điểm đạo, định hướng Đảng vai trò, trách nhiệm tổ chức cơng tác giáo dục cho niên, thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương phát huy vai trò, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện cho niên Trong đó, cơng tác giáo dục đạo đức nội dung trọng tâm thực Trong thời gian qua, hoạt động giáo dục đạo đức Đoàn niên cấp tỉnh góp phần quan trọng việc xây dựng lớp niên Thanh niên Bình Dương kế tục xứng đáng nghiệp cách mạng Đảng Trên lĩnh vực đời sống xã hội xuất gương niên điển hình, có đức, có tài, cống hiến tích cực cho quê hương, đất nước Nét bật niên Bình Dương tinh thần động, sáng tạo lao động sản xuất, tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để vươn lên làm giàu cho thân, gia đình xã hội Đa số niên Bình Dương ngày ý thức rõ trách nhiệm trước Tổ quốc nhân dân, mong muốn đóng góp vào cơng việc xây dựng đất nước ta đàng hồng hơn, to đẹp Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước Tuy nhiên, bên cạnh đó, cơng tác giáo dục đạo đức cho niên Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương có hạn chế định Đó cơng tác giáo dục lúc, nơi yếu, chưa phát huy sức mạnh đồng lực lượng xã hội giáo dục đạo đức cho niên Việc nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng niên thực nội dung giáo dục đạo đức cho niên Đoàn – Hội chưa đổi nội dung phương thức để có sức hấp dẫn, lơi niên Một số nội dung, phương thức giáo dục chưa phù hợp với địa phương, đơn vị, lứa tuổi,… Đó nguyên nhân khiến cho phận niên Bình Dương chạy theo lối sống thực dụng, xa rời giá trị đạo đức tốt đẹp dân tộc, có thái độ thờ ơ, bàng quan trước kiện kinh tế, trị đất nước Điều nguy hiểm xuất phận niên tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất, coi đồng tiền hết Đặc biệt, có số niên phạm vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật Nhiều vụ án khám phá thời gian gần cho thấy tỷ lệ phạm tội niên có chiều hướng gia tăng Thực trạng đòi hỏi tổ chức Đồn TNCS Hồ Chí Minh Bình Dương cần đặc biệt trọng việc giáo dục đạo đức cho niên ; qua đó, phát huy vai trò to lớn niên nghiệp cách mạng Việt Nam Chính lý đó, học viên lựa chọn chủ đề Đồn TNCS Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho niên tỉnh Bình Dương làm đề tài luận văn thạc sĩ triết học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Giáo dục đạo đức nói chung giáo dục đạo đức cho niên nói riêng bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng nước ta yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng đặt thường xuyên, liên tục tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Do đó, vấn đề thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học với nhiều cơng trình cơng bố với mức độ, cách tiếp cận khác Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu sau: Thứ nhất, nghiên cứu giáo dục đạo đức: - Công trình “Giáo dục đào tạo thời kỳ đổi mới, chủ trương, thực hiện, đánh giá” (Ban Khoa giáo Trung ương, NXB Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2002) bao gồm văn kiện Đảng, số phát biểu đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước tập trung đánh giá thành tựu hạn chế ngành giáo dục nói chung, giáo dục đạo đức nói riêng; đồng thời, cơng trình phương hướng nhiệm vụ thời gian tới giúp nắm vững đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước công tác giáo dục đào tạo nước ta thời kỳ đổi - Trong viết Vai trò giáo dục đạo đức phát triển nhân cách chế thị trường (Trong cuốn: Mấy vấn đề đạo đức điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Phúc đồng chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003), tác giả Nguyễn Văn Phúc cho rằng, kinh tế thị trường, bên cạnh mặt tích cực, có ảnh hưởng, tác động tiêu cực tới nhân cách người Đó vị kỷ, biết tới lợi ích cá nhân mà bỏ qua lợi ích cộng đồng, xã hội; vô cảm, thờ mối quan hệ người với người; “lệch chuẩn”… Vì vậy, theo tác giả, giáo dục đạo đức góp phần khơng nhỏ vào việc đánh thức lương tâm, đề kháng chuẩn mực đạo đức xa lạ không phù hợp với dân tộc, hình thành củng cố niềm tin sâu sắc vào giá trị đích thực lâu bền người…[8, tr.215-222] Ngồi cơng trình kể trên, kể đến cơng trình: “Tình cảm đạo đức giáo dục tình cảm đạo đức điều kiện ” (Tạp chí Triết học, số 6, 2000) tác giả Nguyễn Văn Phúc; “Vai trò đạo đức hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam nay” (Luận án Tiến sĩ Triết học, 2001) Lê Thị Thủy; “Một số vấn đề lối sống đạo đức, chuẩn mực giá trị xã hội” (2001) Huỳnh Khái Vinh; “Xây dựng đạo đức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (Luận án tiến sĩ, 2007) tác giả Trịnh Duy Huy; Học thuyết tính thiện Mạnh Tử với việc giáo dục đạo đức nước ta (NXB Chính trị Quốc gia, 2010) Phạm Đình Đạt; Ý nghĩa giáo dục đạo đức (NXB Văn hóa nghệ thuật, TP Hồ Chí Minh, 2011) tác giả Thích Minh Hòa… Trong cơng trình này, tác giả đề cập đến vấn đề đạo đức, đạo đức truyền thống, giáo dục đạo đức với phát triển văn hóa ... 2: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH DƢƠNG CHO THANH NIÊN HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 37 2.1 Đặc điểm, tình hình tỉnh Bình Dương niên tỉnh Bình Dương. .. điểm tỉnh Bình Dương 37 2.1.2 Đặc điểm Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương niên tỉnh Bình Dương 39 2.2 Thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho niên tỉnh Bình Dương. .. trọng việc giáo dục đạo đức cho niên 17 1.2.2 Những chuẩn mực đạo đức cần giáo dục cho niên 21 1.3 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vai trò cơng tác giáo dục đạo đức cho niên 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay (Luận văn thạc sĩ), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Bình Dương hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay