Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa (Luận văn thạc sĩ)

86 17 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 22:50

Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh HòaTriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN TIẾN TRIẾT NHÂN SINH TRONG CA DAO, TỤC NGỮ TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠCTRIẾT HỌC Hà Nội - Năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN TIẾN TRIẾT NHÂN SINH TRONG CA DAO, TỤC NGỮ TỈNH KHÁNH HÒA Ngành: Triết học Mã số: 8229001 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS HỒ SĨ QUÝ Hà Nội - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Văn Tiến MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG .7 1.1 Một số vấn đề Triết học Triết lý, Triết nhân sinh .7 1.1.1 Những quan niệm Triết học Triết 1.1.2 Những quan niệm Triết nhân sinh Triết nhân sinh ca dao, tục ngữ 10 1.2 Một số vấn đề luận ca dao, tục ngữ 11 1.2.1 Vị trí vai trò ca dao tục ngữ đời sống tinh thần xã hội 11 1.2.2 Khái niệm, nội dung hình thức nghệ thuật ca dao, tục ngữ 16 1.2.2.1 Ca dao 16 1.2.2.2 Tục ngữ 21 1.3 Một số vấn đề ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa 26 1.3.1 Vài nét ca dao tục ngữ tỉnh Khánh Hòa 26 1.3.2 Nguồn gốc, điều kiện tồn ca dao tục ngữ tỉnh Khánh Hòa 27 1.3.2.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Khánh Hòa 28 1.3.2.2 Điều kiện lịch sử - xã hội tỉnh Khánh Hòa 28 Tiểu kết chương 31 Chương MỘT SỐ NỘI DUNG TRIẾT NHÂN SINH TRONG CA DAO, TỤC NGỮ TỈNH KHÁNH HÒA 33 2.1 Ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa phản ánh đời sống kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 34 2.1.1 Về quê hương đất nước 34 2.1.2 Về tình cảm lứa đơi, nhân, gia đình 39 2.1.3 Về lao động sản xuất vấn đề khác đời sống xã hội 42 2.2 Triết mối quan hệ người với giới tự nhiên 45 2.3 Triết người quan hệ xã hội 49 2.4 Một số kết luận ban đầu qua việc tìm hiểu triết nhân sinh ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa 56 2.4.1 Những dấu hiệu tư tưởng biện chứng ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa 56 2.4.2 Vấn đề kinh nghiệm ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa 60 Tiểu kết chương 62 Chương 3: TÍCH CỰC, HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP GIỮ GÌN, PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ TRIẾT NHÂN SINH TRONG CA DAO, TỤC NGỮ TỈNH KHÁNH HÒA 64 3.1 Những mặt tích cực hạn chế việc giữ gìn phát triển giá trị triết nhân sinh ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa 64 3.2 Giải pháp kiến nghị 70 3.2.1 Giải pháp 70 3.2.2 Kiến nghị 74 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lịch sử văn học gương phản chiếu tâm hồn dân tộc Đời sống tinh thần hệ Lạc cháu Rồng qua hàng nghìn năm tạc vào văn học dấu ấn khó phai mờ Từ ngàn xưa, ông cha ta không để lại kinh nghiệm đời sống sản xuất mà cất lên khúc ca lòng để tạo nên kho tàng văn học dân gian đồ sộ phong phú Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, ca dao, tục ngữ chiếm vị trí quan trọng Ca dao, tục ngữ tiếng nói phản ánh đời sống tâm hồn, tình cảm quần chúng nhân dân, phản ánh lịch sử xã hội, vậy, ca dao, tục ngữ kho tài liệu phong phú phong tục, tập quán lĩnh vực sinh hoạt vật chất tinh thần nhân dân lao động Ca dao, tục ngữ Việt Nam chứa đựng nhiều yếu tố triết sâu sắc như: triết đạo đức, triết giáo dục ẩn chứa triết nhân sinh Triết nhân sinh đúc kết kinh nghiệm ông cha ta tự nhiên, người, xã hội Những triết mang lại cho hiểu biết sâu sắc quan niệm ông cha ta lẽ sống, đạo làm người, cách thức ứng xử người với tự nhiên người với người đời sống xã hội Tuy nhiên, vấn đề ca dao, tục ngữ Việt nam nói chung tỉnh Khánh Hòa nói riêng chưa tiến hành đầy đủ, với lẽ tìm hiểu Nếu có tiến hành dừng lại liệt kê theo chủ đề, bàn luận mặt tích cực tiêu cực, kinh nghiệm ca dao, tục ngữ Các cơng trình nghiên cứu ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa chưa thực sâu vào vấn đề triết nhân sinh thể tư ông cha ta ngày trước người, cách thức tác động người vào tự nhiên cho có hiệu quả, mối quan hệ người với người, người với tự nhiên Tất luận giải diễn giải ngôn ngữ dân gian ẩn chứa triết nhân sinh sâu sắc, có giá trị to lớn công xây dựng đất nước giai đoạn Vì lí trên, tơi lựa chọn đề tài: “Triết nhân sinh ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đề tài mà nghiên cứu tiếp cận vấn đề có tính chất đặc thù địa phương tỉnh Khánh Hòa nên chưa nghiên cứu nhiều, phần lớn cơng trình nghiên cứu ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa tập trung góc độ văn học dân gian Một số cơng trình có nội dung chứa đựng nhiều ca dao, tục ngữ có liên quan đến đề tài: Trước hết, cơng trình nghiên cứu tổng quan ca dao, tục ngữ Việt Nam: Cơng trình sưu tập ca dao, tục ngữ cơng phu nhất, có nội dung phong phú sách “Tục ngữ phong dao” Nguyễn Văn Ngọc, xuất lần đầu vào năm 1928, tập sách giới thiệu khoảng 6500 câu tục ngữ vùng miền Bắc, Trung, Nam coi cơng trình sưu tập tục ngữ Việt Nam có quy mơ lớn Tuy cơng trình dừng lại việc sưu tầm túy câu ca dao, tục ngữ Cuốn sách “Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam” Vũ Ngọc Phan, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998 in lần thứ 11 có sửa chữa, bổ sung in đầu từ năm 1956 in sau Ngồi phần sưu tập, tuyển chọn tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, tác giả có nhiều trang viết giới thiệu, bàn luận về: công việc sưu tập, nghiên cứu tục ngữ, ca dao Việt Nam từ xưa đến nay; đặt vấn đề tìm hiểu tục ngữ, ca dao ta xuất vào thời kỳ định không; ca dao lịch sử thực chất gì; tục ngữ, ca dao dân ca; nội dung hình thức tục ngữ, ca dao; đất nước người qua tục ngữ, ca dao; ảnh hưởng qua lại tục ngữ, ca dao văn học thành văn…Tức nhà văn, nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan bàn luận tục ngữ, thơ ca Việt Nam góc độ văn học, văn hóa, xã hội học…,chứ chưa tìm hiểu kho tàng sáng tác từ giá trị, khía cạnh triết học Bộ giáo trình “Văn học dân gian Việt Nam” ba tác giả Đinh Gia Khánh (chủ biên), Chu Xuân Diên Võ Quang Nhơn Nhà xuất Giáo dục ấn hành từ Hà Nội năm 1998 Đây sách tái có bổ sung, điều chỉnh sở hai tập giáo trình tác giả xuất từ năm 1972 - 1977 năm 1983 Các chương mục giáo trình viết hình thức sinh hoạt ca hát dân gian vấn đề phân loại ca dao, dân ca Việt Nam, lịch sử xã hội, đất nước người ca dao, dân ca Việt Nam, thể loại trữ tình dân gian truyền thống nghệ thuật ca dao, dân ca Việt Nam…đều nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy, học tập nghiên cứu văn học Ở nhiệm vụ nghiên cứu xác định, nên không tiếp cận tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam góc độ triết học Cơng trình Cao Huy Đỉnh mang tên “Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam” Nhà xuất Khoa học xã hội ấn hành từ Hà Nội năm 1974, bàn nhiều thơ ca dân gian Việt Nam Ở đây, tác giả cơng trình có tiếng vang lớn bàn chứng tích văn nghệ dân gian, nguồn sáng tác dân gian, phát triển thơ ca trữ tình dân gian Nhưng, tựa đề xác định, sách nghiên cứu phát triển liên tục văn học dân gian nước ta, chư khơng khai thác, phân tích, bình luận giá trị, yếu tố triết học khối lượng tác phẩm đồ sộ Cuốn sách “Tục ngữ ca dao Việt Nam” (2014) tác giả Ngọc Hà sưu tập tuyển chọn câu ca dao, tục ngữ hay ý nghĩa kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam Với sách tác giả xếp câu ca dao, tục ngữ theo chủ đề giúp người có hướng tiếp cận nghiên cứu dễ dàng Đây tài liệu tham khảo hữu ích cho người muốn đọc tìm hiểu ca dao, tục ngữ Thứ hai, cơng trình nghiên cứu tổng quan ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa: Đáng ý cơng trình nghiên cứu của: Trần Việt Kỉnh, Nguyễn Chí Trang, Hà Nam Tiến (1982) “Thơ ca dân gian Phú Khánh” - cơng ty Văn hố Phú Khánh Thơ ca dân gian Phú Khánh sáng tác qúy báu nhân dân lao động phản ánh cách trung thực mặt nhận thức tư tưởng tình cảm người phương thức thẩm mỹ vô sáng tinh túy Các tác giả trình bày nội dung phản ánh ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa Phú n tình yêu quê hương đất nước, ca dao, tục ngữ tình cảm đơi lứa, ca dao, tục ngữ quan hệ nhân - gia đình Cùng đề cập đến người Khánh Hòa có cơng trình: “Khánh Hồ diện mạo văn hố vùng đất” Tạp chí Văn hố Thơng tin Khánh Hồ 1998 “Đất nước người Khánh Hồ” Trần Việt Kỉnh Trung tâm Thơng tin Cổ động Khánh Hồ xuất 1989 Hai cơng trình nghiên cứu chủ yếu đề cập đến điều kiện tự nhiên Khánh Hòa từ sâu vào đặc điểm văn hóa riêng biệt người dân Khánh Hòa thơng qua lễ hội, phong tục tập qn người dân Khánh Hòa Hai cơng trình chưa đề cập đến tính triết ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa Thứ ba, cơng trình tập trung khai thác yếu tố triết học, triết ca dao, tục ngữ Việt Nam Tiêu biểu có cơng trình sau: Trong “Những yếu tố vật biện chứng ca dao, tục ngữ Việt Nam” (1996), tác giả Võ Hoàng Khải làm sáng tỏ đồng thời hệ thống hóa yếu tố vật biện chứng ca dao, tục ngữ qua để thấy chất tư người lao động bình dân Trong thấy rõ số nội dung vật biện chứng tác giả trình bày rõ ràng Cao Thị Hoa (2011) “Triết nhân sinh ca dao, tục ngữ Thừa Thiên Huế” Tác giả trình bày tư tưởng triết học thể ca dao, tục ngữ Thừa Thiên Huế Luận văn chủ yếu nhấn mạnh đến triết nhân sinh như: Tư tưởng triết học biểu qua mối quan hệ người với giới tự nhiên mối quan hệ người với xã hội Tác giả rút số nhận xét ban đầu ca dao, tục ngữ Thừa Thiên Huế Lê Thị Hồng Nhung (2015) “Triết nhân sinh ca dao, tục ngữ Việt Nam” Tác giả trình bày bày nội dung triết nhân sinh ca dao, tục ngữ Việt Nam như: Quan niệm đời người ý nghĩa đời người, quan niệm cách ứng xử người với tự nhiên, quan niệm cách ứng xử người với người xã hội Qua tác giả đưa giá trị hạn chế triết nhân sinh ca dao, tục ngữ Việt Nam Như vậy, cơng trình nghiên cứu đề cập nói sâu làm sáng tỏ vấn đề ca dao, tục ngữ Việt Nam nói chung tỉnh Khánh Hòa nói riêng Trên sở tiếp tục tiếp thu có chọn lọc nguồn tài liệu có liên quan đến đề tài, sâu nghiên cứu khía cạnh cụ thể ca dao, tục ngữ triết nhân sinh ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Luận văn nghiên cứu, xác định góp phần làm sáng tỏ triết nhân sinh ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa Phân tích, đánh giá giá trị ý nghĩa triết nhân sinh Từ xây dựng đề xuất số giải pháp nhằm kế thừa, giữ gìn phát huy giá trị triết nhân sinh đời sống tinh thần xã hội tỉnh Khánh Hòa 3.2 Nhiệm vụ Để đạt mục đích nêu trên, luận văn thực nhiệm vụ sau: - Phân tích số quan niệm luận triết triết nhân sinh - Xác định triết nhân sinh ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa Phân tích đánh giá giá trị triết nhân sinh - Đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị triết nhân sinh ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn triết nhân sinh ca dao, tục ngữ Phạm vi nghiên cứu luận văn kho tàng ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa Cơ sở luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở luận luận văn Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam tồn xã hội ý thức xã hội, văn hóa đời sống người… Cơ sở phương pháp luận luận văn Phép biện chứng vật ... ca dao, tục ngữ triết lý nhân sinh ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Luận văn nghiên cứu, xác định góp phần làm sáng tỏ triết lý nhân sinh ca dao, tục ngữ. .. GIÁ TRỊ TRIẾT LÝ NHÂN SINH TRONG CA DAO, TỤC NGỮ TỈNH KHÁNH HÒA 64 3.1 Những mặt tích cực hạn chế việc giữ gìn phát triển giá trị triết lý nhân sinh ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa ... nhân sinh .7 1.1.1 Những quan niệm Triết học Triết lý 1.1.2 Những quan niệm Triết lý nhân sinh Triết lý nhân sinh ca dao, tục ngữ 10 1.2 Một số vấn đề lý luận ca dao, tục ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa (Luận văn thạc sĩ), Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ tỉnh Khánh Hòa (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay