Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

87 11 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 22:45

Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nayĐạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nayĐạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nayĐạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nayĐạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nayĐạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nayĐạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nayĐạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nayĐạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay HÀN LÂM VIỆN HÀN LÂMVIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ MINH HỒNG NGUYỄN NGỌC HÂN ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG ẢNH HƢỞNG CỦA VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC LỜIBẮC CAM ĐOAN GIA ĐÌNH TỈNH NINH HIỆN NAY Tôi xin cam đoan luận văn “Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống ảnh hưởng với việc xây dựng đạo đức gia đình tỉnh Bắc Ninh nay” cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết điều tra trung thực chưa công bố cơng trình khác Các trích dẫn, nguồn tài liệu luận văn ghi rõ ràng để đảm bảo tính khách quan quyền tác giả LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Học viên Nguyễn Ngọc Hân HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA XÃ HỘI VIỆN HỌC HÀN LÂM NGUYỄN NGỌC HÂN ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG ẢNH HƢỞNG CỦA VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY Ngành: Triết học Mã số: 82 29 001 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ HOÀI HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống ảnh hưởng với việc xây dựng đạo đức gia đình tỉnh Bắc Ninh nay” cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết điều tra trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Các trích dẫn, nguồn tài liệu luận văn ghi rõ ràng để bảo đảm tính khách quan quyền tác giả Học viên Nguyễn Ngọc Hân MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬNVỀ ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG 1.1 Gia đình gia đình Việt Nam truyền thống 1.2 Đạo đức gia đình đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống 15 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH BẮC NINH HIỆN NAY 34 2.1 Khái quát tỉnh Bắc Ninh đặc điểm gia đình tỉnh Bắc Ninh 34 2.2 Ảnh hưởng đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống với việc xây dựng đạo đức gia đình tỉnh Bắc Ninh 48 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY 61 3.1 Chăm lo, phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo điều kiện vật chất để gia đình ni dưỡng, giáo dục chăm sóc 61 3.2 Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức gia đình tồn tỉnh 64 3.3 Xây dựng chuẩn mực đạo đức gia đình đại sở kế thừa, chọn lọc đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống 71 3.4 Xã hội hóa cơng tác gia đình 75 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trước biến động khơng ngừng tình hình kinh tế - xã hội nay, người dễ bị vào nhịp sống xô bồ, hối mà vô tình lãng quên tình cảm gia đình, giá trị đạo đức gia đình mà lịch sử phải vun đắp lâu có Song có lẽ, sau tất cả, ta mỏi mệt, ta vấp ngã, ta đơn hay ta có tất gia đình đích đến cuối để ta cảm nhận đầy đủ ý nghĩa đời Gia đình nơi sinh cá nhân, nơi có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển người Thơng qua gia đình, người tự hồn thiện Những học mà cá nhân học từ mơi trường gia đình, từ gia đình họ ghi dấu suốt đời Cũng từ cá nhân phát triển, họ có từ gia đình cách hay cách khác tác động lại xã hội Việt Nam trình phát triển mạnh mẽ để trở thành nước cơng nghiệp đại Q trình này có tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa tinh thần cá nhân Điều phải kể đến du nhập trào lưu tư tưởng mới, lối sống làm rạn nứt mối ràng buộc khăng khít thành viên gia đình Trong giá trị đạo đức truyền thống thứ không dễ thay đổi lại bộc lộ hạn chế cần phải có điều chỉnh phù hợp để giữ vững vị trí, vai trò đời sống xã hội Đạo đức gia đình truyền thống hình thành phát triển qua trình lịch sử lâu dài đứng trước tác động to lớn thời đại không tránh khỏi biến đổi theo nhiều cách khác Do đó, để đứng vững trước sóng gió, để tồn phát triển vững mạnh, đạo đức gia đình cần phải khơng ngừng hồn thiện mặt Trong đó, gạt bỏ yếu tố lạc hậu, lỗi thời, kế thừa phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp việc làm cần thiết Bắc Ninh tỉnhtruyền thống văn hóa lâu đời Người Bắc Ninh nhắn nhủ việc “trọng chữ tình” để làm lẽ đối nhân xử Nhắc đến Bắc Ninh không nhắc đến điệu quan họ ngào chứa đựng nhân sinh quan, giới quan người Kinh Bắc Là mảnh đất thấm đẫm nét văn hóa truyền thống, đứng trước biến động không ngừng thời đại mới, gia đình Bắc Ninh gặp phải nhiều biến đổi thách thức Từ thay đổi kinh tế xã hội, du nhập trào lưu văn hóa làm thay đổi nếp sống, nếp nghĩ chuẩn mực đạo đức gia đình dần thay đổi để thích ứng với điều kiện Điều dẫn tới việc cần thiết phải xây dựng hệ giá trị đạo đức gia đình chuẩn trở nên cấp thiết hết Trong đó, dựa tảng giá trị đạo đức gia đình truyền thống giúp cho cơng tác xây dựng đạo đức gia đình tỉnh Bắc Ninh có kết hợp hài hòa khứ đại, góp phần cho phồn vinh xã hội, giúp cho gia đình ấm no, hạnh phúc Xuất phát từ thực tế nêu tác giả lựa chọn vấn đề: “Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống ảnh hưởng với việc xây dựng đạo đức gia đình tỉnh Bắc Ninh nay” làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống việc xây dựng đạo đức gia đình vấn đề xã hội quan tâm Đặc biệt bối cảnh nay, trước tác động to lớn tồn cầu hóa, kinh tế thị trường…những giá trị đạo đức gia đình truyền thống có nhiều biến đổi Làm để gìn giữ giá trị tốt đẹp biến đổi điều không phù hợp thành phù hợp với điều kiện cần thiết Nghiên cứu đạo đức gia đình truyền thống có nhiều viết, cơng trình nghiên cứu, ý kiến xây dựng nhiều cá nhân xã hội Có thể kể đến cơng trình sau: “Gia đình biến đổi gia đình Việt Nam”, tác giả Lê Ngọc Văn, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2011[56] Cơng trình đề cập đến vấn đề gia đình biến đổi gia đình Việt Nam Phần thứ nhất, tác giả đề cập đến vấn đề lý luận gia đình biến đổi gia đình với khái niệm gia đình, cấu trúc gia đình, chức gia đình…Tác giả đề cập đến nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi gia đình quan điểm lý thuyết việc tiếp cận nghiên cứu gia đình biến đổi gia đình Phần thứ hai, tác giả đề cập đến vấn đề biến đổi gia đình Việt Nam, tập trung biến đổi chức gia đình biến đổi cấu trúc gia đình Phần thứ ba, tác giả đưa quan điểm, giải pháp sách vấn đề đặt biến đổi gia đình Việt Nam Cơng trình mang đến nhận thức đầy đủ vấn đề gia đình biến đổi gia đình Việt Nam hai thập niên vừa qua gợi ý cho nghiên cứu lĩnh vực gia đình giai đoạn tới “Gia đình Việt Nam ngày nay” tác giả Lê Thi làm chủ biên gồm nhiều viết Hội thảo khoa học “Gia đình Việt Nam, nguồn lực, trách nhiệm đổi đất nước vấn đề xây dựng người” tổ chức vào tháng năm 1995 Trung tâm nghiên cứu khoa học gia đình phụ nữ tổ chức Nội dung sách gồm có hai phần, phần thứ gia đình xã hội, tác giả trình bày vấn đề gia đình, người phụ nữ gia đình Vai trò gia đình phát triển xã hội…Phần thứ hai thực trạng gia đình Việt Nam ngày Các tác giả nêu nên vấn đề thực tế diễn gia đình Cuốn sách gồm ý kiến thảo luận phong phú, đa dạng đem đến thơng tin hữu ích vấn đề gia đình Điều khơng có ý nghĩa thời điểm mà mang ý nghĩa việc xây dựng gia đình cơng đổi mới, xây dựng đất nước “Gia đình Việt Nam bối cảnh đất nước đổi mới”, tác giả Lê Thi (chủ biên), Nxb Khoa học Xã hội, Hà nội 2002 [44] Cơng trình trình bày nội dung như: vấn đề gia đình, hướng tới xây dựng gia đình bình đẳng, tiến hạnh phúc… Tác giả nêu lên yêu cầu cấp bách xã hội đại xây dựng gia đình văn hóa Theo tác giả, gia đình văn hóa gia đình hình thành sở kế thừa có chọn lọc giá trị đạo đức tốt đẹp gia đình truyền thống tiếp thu kịp thời giá trị tư tưởng tiên tiến đại, việc làm không dễ dàng, đơn giản Xây dựng mối quan hệ thành viên gia đình đòi hỏi phải có tâm, có thiện trách nhiệm người Luận án“Đạo đức gia đình điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay”Học viện khoa học xã hội, 2010 tác giả Nguyễn Thị Thọ[45] làm rõ khái niệm gia đình, đạo đức gia đình, vấn đề đạo đức gia đình Việt Nam Tác giả trình bày tác động kinh tế thị trường đạo đức gia đình đưa số giải pháp định hướng việc xây dựng đạo đức gia đình nước ta Luận án tiến sĩ triết học tác giả Nguyễn Thị Trang, học viện Khoa học xã hội, 2018, với đề tài “Giáo dục gia đình hệ trẻ đồng sơng Cửu Long nay” trình bày quan niệm gia đình, giáo dục gia đình, vai trò giáo dục gia đình hệ trẻ Việt Nam, nội dung phương pháp giáo dục gia đình hệ trẻ, nhân tố tác động đến giáo dục gia đình hệ trẻ Việt Nam “Gia đình vấn đề gia đình đại” tác giả Trần Thị Kim Xuyến, Nhà xuất Thống Kê 2001 Cơng trình làm rõ vấn đề gia đình vai trò, vị trí cá nhân xã hội Đồng thời với phát triển xã hội biến đổi gia đình “Gia đình học”của tác giả Đặng Cảnh Khanh Lê Thị Quý [20], Nhà xuất Lý luận trị 2007 cơng trình khoa học cơng phu, biên soạn hình thức giáo trình giảng dạy, nghiên cứu…Trong phần một, tác giả trình bày khái niệm gia đình, gia đình học, vị trí, vai trò chức gia đình Phần hai, tác giả giới thiệu số số liệu thống kê qua điều tra nghiên cứu gia đình Việt Nam Phần ba, tác giả trình bày vấn đề: giới gia đình xã hội nay; thuyết nữ quyền ảnh hưởng nghiên cứu giới gia đình nay… Phần bốn, tác giả trình bày vấn đề: bạo lực gia đình hệ xã hội nó, sai lệch giá trị gia đình việc hình thành nhân cách trẻ em, vấn đề mại dâm, nhận thức hành vi tình dục niên Phần năm, tác giả đưa số giải pháp nâng cao vai trò gia đình xã hội đại Bên cạnh nhiều viết đăng báo, tạp chí vấn đề gia đình như:“Phát huy giá trị tốt đẹp truyền thống để xây dựng gia đình đại”, tác giả Lê Thi, Tạp chí khoa học phụ nữ, (Tháng - 2006) Chuyên đề điểm lại giá trị tích cực hạn chế cần lưu ý gia đình truyền thống, thơng qua tác giả đề xuất giải pháp cần phải thực cho việc xây dựng gia đình đại “Những giá trị truyền thống đại cần phát huy gia đình Việt Nam nay” tác giả Lê Thị Quý, tạp chí Cộng Sản tháng năm 2013 “Biến đổi giá trị, chuẩn mực văn hóa gia đình” tác giảVăn Hùng, tạp chí Cộng Sản tháng năm 2016 “Gia đình truyền thống biến thái Nam Bộ Việt Nam” tác giả Đỗ Thái Đồng, tạp chí Xã hội học số năm 1990 “Gia đình truyền thống Việt Nam với ảnh hưởng Nho giáo” tác giả Trần Đình Hượu [18], tạp chí Xã hội học số năm 1989 “Giá trị đạo đức truyền thống yêu cầu đạo đức nhân cách người Việt Nam nay” tác giả Cao Thu Hằng [17], tạp chí Triết học số năm 2004 “Từ đạo hiếu truyền thống nghĩ đạo hiếu ngày nay”, tác giả Nguyễn Thị Thọ tạp chí Triết học số năm 2007, “Giá trị đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống bối cảnh tồn cầu hóa”, tác giả Nguyễn Thị Thọ [46], tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam số năm 2014 “Văn hóa gia đình Việt Nam giá trị truyền thống đại” tác giả Đào Thị Mai Ngọc, tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam số năm 2014[33] Những viết bàn vấn đề giáo dục gia đình như: “Văn hóa gia đình vấn đề giáo dục xưa nay” tác giả Lê Thi “Vấn đề giáo dục đạo đức nếp sống văn hóa gia đình truyền thống kinh tế thị trường nước ta nay” tác giả Lê Ngọc Anh Các tác giả đưa vấn đề gia đình như: gia đình truyền thống, giá trị đạo đức gia đình, giáo dục đạo đức trước điều kiện mới, biến đổi giá trị đạo đức gia đình… Những cơng trình nghiên cứu vào vấn đề gia đình, đạo đức gia đình, giá trị đạo đức gia đình Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề gia đình tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu mẻ Là tỉnh mang đậm nét văn hóa truyền thống Những tập tục in sâu đời sống văn hóa tinh thần tạo cho Bắc Ninh nét đặc thù riêng trình xây dựng đạo đức gia đình Do việc nghiên cứu “Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống ảnh hưởng với việc xây dựng đạo đức gia đình tỉnh Bắc Ninh nay” điều cần thiết giai đoạn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận văn: Làm rõ đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống ảnh hưởng đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống với việc xây dựng đạo đức gia đình Bắc Ninh Từ đề xuất số giải pháp ... Gia đình gia đình Việt Nam truyền thống 1.2 Đạo đức gia đình đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống 15 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG VỚI VIỆC... hưởng với việc xây dựng đạo đức gia đình tỉnh Bắc Ninh Phạm vi nghiên cứu luận văn: nghiên cứu ảnh hưởng đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống với việc xây dựng đạo đức gia đình tỉnh Bắc Ninh từ... tạo cho Bắc Ninh nét đặc thù riêng trình xây dựng đạo đức gia đình Do việc nghiên cứu Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống ảnh hưởng với việc xây dựng đạo đức gia đình tỉnh Bắc Ninh nay điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay (Luận văn thạc sĩ), Đạo đức gia đình Việt Nam truyền thống và ảnh hưởng của nó với việc xây dựng đạo đức gia đình ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay