Văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

92 9 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 22:32

Văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiVăn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiVăn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiVăn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiVăn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiVăn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiVăn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiVăn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiVăn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà NộiVăn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIỆT GIAO VĂN HÓA CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠNG CHỨC HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIỆT GIAO VĂN HĨA CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠNG CHỨC HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Chính trị học Mã số: 31 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ ANH TUẤN HÀ NỘI, 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HĨA CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 1.1 Khái niệm văn hóa trị đội ngũ cán công chức 1.2 Các nhân tố cấu thành văn hóa trị đội ngũ cán cơng chức 16 1.3 Chức văn hóa trị đội ngũ cán công chức 20 Chƣơng 2.THỰC TRẠNG VĂN HĨA CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠNG CHỨC HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 24 2.1 Khái quát huyện Ba Vì nhân tố tác động đến văn hóa trị cán cơng chức huyện Ba Vì 24 2.2 Thực trạng văn hóa trị đội ngũ cán cơng chức huyện Ba Vì 33 Chƣơng 3.PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO VĂN HĨA CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠNG CHỨC HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 56 3.1 Những phương hướng nâng cao văn hóa trị cho đội ngũ cán cơng chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 56 3.2 Những giải pháp chủ yếu nâng cao văn hóa trị cho đội ngũ cán cơng chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 60 KÊT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC 82 DANH MỤC TỪ VIẾT TĂT CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế - xã hội UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Dân số huyện Ba Vì theo đơn vị hành năm 2015 29 Bảng 2.2 Kết khảo sát tri thức trình độ hiểu biết trị đội ngũ cán cơng chức huyện Ba Vì 34 Bảng 2.3 Kết khảo sát niềm tin, thuyết phục trị lý tưởng trị đội ngũ cán cơng chức huyện Ba Vì 36 Bảng 2.4 Kết khảo sát, đánh giá lực công tác đội ngũ cán cơng chức huyện Ba Vì 37 Bảng 2.5 Kết khảo sát, đánh giá phẩm chất đạo đức đội ngũ cán công chức huyện Ba Vì 38 Bảng 2.6 Kết khảo sát, đánh giá kỹ làm việc đội ngũ cán cơng chức huyện Ba Vì 40 Bảng 2.7 Kết khảo sát chức điều chỉnh, định hướng cho hành vi quan hệ xã hội, nâng cao nhận thức, giáo dục trị văn hóa trị đội ngũ cán cơng chức huyện Ba Vì 41 Bảng 2.8 Kết khảo sát chức tổ chức hoạt động quản lý xã hội văn hóa trị đội ngũ cán công chức huyện Ba Vì 43 Bảng 2.9 Kết khảo sát văn hóa trị chức đánh giá dự báo đội ngũ cán công chức huyện Ba Vì 45 DANH MỤC BIỂU Biểu 2.1 Sự thay đổi tăng trưởng kinh tế huyện giai đoạn 2012 - 2016 25 Biểu 2.2 Thu nhập bình quân đầu người huyện Ba Vì giai đoạn 2013 - 2017 31 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bác Hồ dạy: “Công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém”, vậy“Cán gốc cơng việc”, [71] Trong Chiến lược cán bộ, Đảng ta khẳng định “Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng” [15] Như vậy, thấy vai trò cán quan trọng thời đại, đặc biệt giai đoạn nay, chuyển sang thời kì phát triển – đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Cùng với xu tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế, trị, văn hóa, xã hội u cầu đặt đội ngũ cán công chức ngày cao, đòi hỏi họ phải có lĩnh trị, có lực chun mơn, văn hóa trị u cầu khơng thể thiếu Nó yếu tố quan trọng định chất lượng hiệu hoạt động trị đội ngũ cán bộ, giúp cho họ hoàn thành sứ mệnh đất nước Hiện nay, cán công chức huyện, xã phận quan trọng máy Nhà nước ta Do đó, việc nâng cao văn hóa trị cho đội ngũ yêu cầu tất yếu khách quan thời đại Văn hóa trị đội ngũ cán cơng chức địa phương đóng vai trò ngày quan trọng, phải quan tâm nhiều không ngừng bồi dưỡng, đào tạo để hồn thiện đội ngũ Cán cơng chức địa phương vừa gương, đồng thời người tun truyền, phổ biến văn hóa trị đến đối tượng Sau 30 năm tiến hành cơng đổi mới, trình độ văn hóa trị đội ngũ cán công chức cấp huyện nước ta không ngừng nâng cao Từ việc nhận thức đắn văn hóa trị tầm quan trọng mà xuất nhiều gương điển hình văn hóa trị máy hành nhà nước cấp huyện Chính điển hình nguồn cán bổ sung quý báu cho đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt nước ta góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi mục tiêu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa - đại hóa Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy đội ngũ cán công chức cấp quận, huyện nước ta nhiều hạn chế trình độ văn hố trị, khiến cho việc hội nhập nguồn lực nước ta hạn chế.Chính hạn chế mà làm giảm sút nghiêm trọng lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng, theo làm nghèo đất nước Ba Vì huyện miền núi phía Tây, Hà Nội có bước phát triển mạnh mẽ mặt, đặc biệt kết đáng khích lệ xây dựng nơng thơn Ba Vì với nhiều truyền thuyết tích, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống nước ta từ thời kỳ bắt đầu dựng nước Vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy trình cơng nghiệp hóa - đại hóa theo chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, đồng thời tiếp tục hội nhập phát triển văn hóa, gìn giữ sắc văn hóa địa phương, Ba Vì tiếp tục cần nâng cao văn hóa trị có đội ngũ cán công chức huyện, người lãnh đạo Đảng nhân dân giao phó Xuất phát từ ý nghĩa trên, đồng thời với mong muốn đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy chất lượng đội ngũ cán công chức, lựa chọn đề tài: “Văn hóa trị đội ngũ cán cơng chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề văn hóa trị nói chung văn hóa trị dội ngũ cán cơng chức nói riêng có ý nghĩa đặc biệt nhiều học giả nhà khoa học nghiên cứu tìm hiểu Để nghiên cứu đề tài, tác giả tìm đọc cơng trình khoa học, đề tài nghiên cứu báo sau: 2.1 Các cơng trình tiêu biểu văn hóa trị Tác giả Phạm Ngọc Quang (1995) hệ thống hóa vấn đề khái niệm, cấu trúc, đặc điểm, chức văn hóa trị, đồng thời tác giả phân tích khái quát thực trạng văn hóa trị nước ta tác phẩm “Văn hóa trị việc bồi dưỡng đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay” [46] Tác giả Nguyễn Hồng Phong (1998), sâu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển văn hóa trị Việt Nam với nhìn khách quan tác phẩm“Văn hóa trị Việt Nam truyền thống đại” [44]; Tác giả Nguyễn Hoài Văn (1998), “Mấy suy nghĩ văn hóa trị Việt Nam lịch sử”, tạp chí Nghiên cứu lý luận số [66]; Tác giả Nguyễn Văn Vĩnh (2003), “Vai trò văn hóa trị việc hình thành phẩm chất lực người lãnh đạo trị” [70], tác giả Lê Như Hoa (2005) “Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa trị”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 09 [30] 2.2 Một số công trình tiêu biểu cán hệ thống trị Từ cách tiếp cận cơng trình tiêu biểu văn hóa trị trực tiếp hướng đến việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán hệ thống trị, có cơng trình sau: Hồ Chí Minh (1974), “Vấn đề cán bộ”, Nxb Sự thật, Hà Nội [39], Nguyễn Trọng Bảo (chủ biên, 1998), “Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo đội ngũ cán quản lý kinh doanh thời kỳ CNH, HĐH đất nước”, Nxb Giáo dục, Hà Nội [11]; Nguyễn Phú Trọng (2003), “Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [59]; Hồng Chí Bảo (Chủ biên, 2005), “Hệ thống trị sở nông thôn nước ta nay” (sách tham khảo), Nxb Lý luận trị, Hà Nội [9]; Nguyễn Văn Huyên (chủ biên, 2009), “Con người trị Việt Nam, truyền thống đại”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [34], Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Hòa (Đồng chủ biên, 2012), “Các kỹ cần thiết dành cho cán quyền cấp sở”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [27]; Nguyễn Minh Tuấn (2012), “Tiếp tục đổi đồng công tác cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [54] 2.3 Các cơng trình văn hóa trị đội ngũ cán cơng chức cấp hệ thống trị Các cơng trình luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ nghiên cứu văn hóa CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ cán chủ chốt cấp hệ thống trị như: Lâm Quốc Tuấn (2005), Nâng cao văn hóa trị cán lãnh đạo nước ta giai đoạn nay, Luận án tiến sĩ xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nghiên cứu văn hóa trị đội ngũ cán lãnh đạo hệ thống trị [55], Khăm Mặn Chăn Thạ Lăng Sỹ (2004), “Văn hóa trị Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ... cấu thành văn hóa trị đội ngũ cán cơng chức 16 1.3 Chức văn hóa trị đội ngũ cán cơng chức 20 Chƣơng 2.THỰC TRẠNG VĂN HĨA CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠNG CHỨC HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI... CAO VĂN HĨA CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 56 3.1 Những phương hướng nâng cao văn hóa trị cho đội ngũ cán cơng chức huyện Ba Vì, thành. .. luận văn hóa trị đội ngũ cán huyện; luận văn phân tích thực trạng văn hóa trị đội ngũ cán công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, từ đưa số phương hướng giải pháp chủ yếu tiếp tục nâng cao văn hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Văn hóa chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay