bài giảng sinh học 11: hô hấp ở động vật

29 18 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 21:24

GV: Nguyễn Thị Thảo Quyên I hấp ? - Khái niệm: hấp tập hợp q trình thể lấy O2 từ bên ngồi vào để ơxi hóa chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 Thế hấp ngồi hấp trong? I hấp ? - hấp ngồi: q trình trao đổi khí thể với mơi trường sống thơng qua bề mặt trao đổi khí quan hấp phổi, da, mang, - hấp trong: q trình trao đổi khí tế bào máu với tế bào I hấp ? II Bề mặt trao đổi khí - Khái niệm: Bề mặt TĐK phận mà - Bề mặt TĐK hiệuTĐK: TĐK Tầm quan trọng củađịnh bề mặt - Đặc điểm bề mặt trao đổi khí: + Bề mặt trao đổi khí rộng (tỉ lệ S/V lớn) + Mỏng ẩm ướt (giúp O2 CO2 dễ dàng khuếch tán qua) + Có nhiều mao mạch máu có sắc tố hấp + Có lưu thơng khí (tạo chênh lệch O2 CO2) I hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hấp - hấp qua bề mặt thể - hấp hệ thống ống khí Có hình thức hấp chủ yếu? - hấp mang - hấp phổi I hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hấp Hoạt động nhóm phút hồn thành vấn đề sau: Vì đặt giun đất lên bề mặt khơ giun đất chết? Vì ngập phần đầu nước châu chấu khơng chết? Vì nồng độ oxi khơng khí cao nước cá lên cạn chết thiếu ôxi? Vì phổi quan trao đổi khí hiệu động vật cạn? Vì nói chim động vật cạn hấp hiệu nhất? I hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hấp Vì đặt giun đất lên bề mặt khơ giun đất chết? hấp qua bề mặt thể Nếu đặt giun đất lên bề mặt khơ da bị khơ => O2 CO2 khuếch tán => không hấp => thiếu dưỡng khí chết thời gian ngắn I hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hấp Vì ngập phần đầu nước châu chấu khơng chết? hấp hệ thống ống khí Hệ thống ống khí thơng bên ngồi nhờ lỗ thở bụng I hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hấp hấp phổi I hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hấp - Phổi cấu tạo gồm nhiều phế nang nên bề mặt trao đổi khí lớn Vì phổi quan trao đổi khí hiệu động vật cạn? Cử động hấp người Phổi lưỡng cư nhỏ, hiệu phế nang nên đổi hiệukhí trao lưỡng cư có trao cao hayđổi khí phổi thấp → lưỡng cư TĐK qua phổi da thấp? Tại sao? I hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hấp Vì nói chim động vật cạn hấp hiệu nhất? hấp kép chim - hấp chim có hệ thống túi khí hỗ trợ => Khí hít vào hay thở giàu ôxi I hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hấp THÀNH PHẦN KHƠNG KHÍ HÍT VÀO VÀ THỞ RA LOẠI KHÍ KK HÍT VÀO O2 20,96 % CO2 0.03 % KK THỞ RA 16,40 % 4,10 % - Một lượng khí O2 khuếch tán vào máu trước Giải thích có khác tỉ lệ loại khí O2 khỏi phổi, làm giảm lượng O2 thở CO2 khơng khí hít vào khí thở ? - Ngược lại khí CO2 khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang làm tăng lượng CO2 thở * Câu hỏi mở rộng Câu Tác dụng chạy quạt nuôi tôm công nghiệp? * Câu hỏi mở rộng Câu Hệ thống sục ôxi đáy * Câu hỏi mở rộng Câu Yếu tố môi trường gây ung thư phổi ? * Câu hỏi mở rộng Câu Tác hại khói thuốc * Câu hỏi mở rộng Câu3 Tại động vật cạn hấp phổi hấp môi trường nước? A Vì phổi khơng hấp thu O2 nước B Vì phổi khơng thải CO2 nước C Vì cấu tạo phổi khơng phù hợp với việc hấp nước D Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thơng khí nên khơng hấp * Câu hỏi mở rộng Câu Vì lưỡng cư sống môi trường nước cạn? A Vì da ln cần ẩm ướt B Vì hấp da phổi C Vì chi ếch có màng, vừa bơi, vừa nhảy cạn D Vì nguồn thức ăn hai mơi trường phong phú * Câu hỏi mở rộng Câu Thú biển (như rái cá biển, báo biển, sư tử biển, cá heo, cá voi ) thở phổi thú cạn - 20-30 phút với rái cá biển - 43 phút với báo biển Wader - 1-2 tiếng với cá voi cỡ lớn Tại thú biển hấp phổi nước thời gian dài mà chúng không chết ngạt? * Câu hỏi mở rộng Câu Thú biển (như rái cá biển, báo biển, sư tử biển, cá heo, cá voi ) thở phổi thú cạn - Cơ thể thú biển có “kho” tích trữ oxy đặc biệt, máu - Tần số thở bình thường thú biển thấp, khả hít O2 nén khí CO2 lại mạnh, có lợi cho sống nước chúng * Câu hỏi mở rộng Câu Làm cách để sống sót hỏa hoạn? ... Một số động vật hô hấp mang I Hơ hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hơ hấp Cử động hô hấp cá I Hô hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hơ hấp Hơ hấp phổi I Hơ hấp ? II... hayđổi khí phổi thấp → lưỡng cư TĐK qua phổi da thấp? Tại sao? I Hơ hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hơ hấp Vì nói chim động vật cạn hô hấp hiệu nhất? Hô hấp kép chim - Hơ hấp chim có... đổi khí hiệu động vật cạn? Vì nói chim động vật cạn hô hấp hiệu nhất? I Hơ hấp ? II Bề mặt trao đổi khí III Các hình thức hơ hấp Vì đặt giun đất lên bề mặt khơ giun đất chết? Hô hấp qua bề mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng sinh học 11: hô hấp ở động vật, bài giảng sinh học 11: hô hấp ở động vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay