THẤT bại của THỊ TRƯỜNG THUỐC lá

26 32 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 21:23

Trên thị trường tự do bàn tay vô hình và cơ chế giá sẽ giúp xã hội sản xuất được những mặt hàng cần thiết với số lượng cần thiết, không thiếu cũng không thừa. Thị trường này gọi là hiệu quả phân bổ ( Allocative efficiency). Song, bàn tay vô hình có thể bị què. Đó là vì cơ chế giá chỉ dựa vào lợi ích nhận được và chi phí phải bỏ ra của người mua và người bán. Các nhà kinh tế học sử dụng thuật ngữ thất bại thị trường để chỉ tình huống thị trường tự nó thất bại trong việc phân bổ các nguồn lực một cách có hiệu quả. Các dạng thất bại của thị trường bao gồm: độc quyền, ngoại ứng, hàng hóa công cộng, thông tin không đối xứng, bất ổn kinh tế, bất bình đẳng, hàng hóa khuyến dụng phi khuyến dụng. Một ví dụ điển hình là thất bại của thị trường thuốc lá liên quan đến ngoại ứng tiêu cực và hàng hóa phi khuyến dụng. Nếu như việc tiêu thụ mặt hàng giáo dục sẽ tạo ra ngoại ứng tích cực cho xã hội. Thì việc tiêu thụ mặt hàng thuốc lá tạo ra ngoại ứng tiêu cực cho xã hội. Khi một người được giáo dục tử tế thì không những người đó được lợi mà xã hội cũng được lợi nhờ cách ứng xử văn minh của người đó. Các doanh nghiệp cũng được lợi vì có thêm lao động chất lượng cao. Khi một người hút thuốc lá thải khói ra môi trường đầu độc những người xung quanh, gây ô nhiễm môi trường khiến cho những người không trực tiếp tham gia sản xuất hay tiêu dùng thuốc lá phải bỏ ra một khoảng chi phí để trả cho việc khám bệnh và ô nhiễm môi trường. Vì vậy nếu để cho thị trường tự quyết định người ta sẽ người ta sẽ tiêu thụ quá ít giáo dục, và tiêu thụ quá nhiều thuốc lá so với mức lí tưởng của xã hội. Tài nguyên của xã hội không được sử dụng hiệu quả nhất có thể. Đây là lí do chính phủ cần phải can thiệp vào thị trường... Nhằm hạn chế việc hút thuốc lá và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, chính phủ đã có những chính sách can thiệp vào nền kinh tế. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, chúng tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu : Thất bại của thị trường thuốc lá và chính sách can thiệp của chính phủ. Bài nghiên cứu vận dụng lý luận về ngoại ứng tiêu cực, hàng hóa phi khuyến dụng để phân tích tổn thất phúc lợi xã hội do thuốc lá gây ra và đưa ra những giải pháp, đề xuất kiến nghị nhằm xử lý ngoại ứng này 1 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BỘ MÔN KINH TẾ  ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN: THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG THUỐC GVHD : Th.S NGUYỄN THỊ HỒI THU Học phần : ECO05A nhóm 17 Nhóm sinh viên thực hiện: NGƠ LAN PHƯƠNG (nhóm trưởng) NGUYỄN DUY QUANG TRẦN MINH QUÂN TRẦN THỊ DIỄN QUỲNH VŨ THỊ NGỌC NGUYỄN HỒNG NHUNG TRẦN HỒNG NHUNG ĐINH TRẦN THU PHƯƠNG TRẦN THỊ THANH NHÀN NGUYỄN HUYỀN THANH HÀ NỘI - 10/2016 MỤC LỤC Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Các dạng thất bại thị trường thuốc 2.1 Ngoại ứng tiêu cực 2.1.1 Cơ sở lý thuyết ngoại ứng 2.1.2 Ngoại ứng tiêu cực thuốc khía cạnh lý thuyết 2.1.3 Ngoại ứng tiêu cực thuốc thực tế 2.2 Hàng hóa phi khuyến dụng Các sách can thiệp phủ kết đạt 3.1 Đánh thuế 3.2 Thuế Pigou 3.3 Trợ cấp ngoại ứng tiêu cực 3.4 Thiết lập thị trường giấy phép xả thải 3.5 Kiểm soát trực tiếp mức chuẩn thải 3.6 Phạt tiền 3.7 In cảnh báo sức khỏe bao bì vỏ thuốc 3.8 Các sách khác Đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục thất bại thị trường 4.1 Về phía người sản xuất 4.2 Về phía người tiêu dùng 4.3 Về phía phủ 4.4 Về phía quan ngơn luận, báo chí 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trên thị trường tự bàn tay vơ hình chế giá giúp xã hội sản xuất mặt hàng cần thiết với số lượng cần thiết, không thiếu không thừa Thị trường gọi hiệu phân bổ ( Allocative efficiency) Song, bàn tay vơ hình bị q Đó chế giá dựa vào lợi ích nhận chi phí phải bỏ người mua người bán Các nhà kinh tế học sử dụng thuật ngữ thất bại thị trường để tình thị trường tự thất bại việc phân bổ nguồn lực cách có hiệu Các dạng thất bại thị trường bao gồm: độc quyền, ngoại ứng, hàng hóa cơng cộng, thơng tin khơng đối xứng, bất ổn kinh tế, bất bình đẳng, hàng hóa khuyến dụng- phi khuyến dụng Một ví dụ điển hình thất bại thị trường thuốc liên quan đến ngoại ứng tiêu cực hàng hóa phi khuyến dụng Trung bình ngày giới có 10.000 người chết sử dụng thuốc lá, tương đương với 10 máy bay loại lớn chở khách bị tai nạn ngày Hút Thuốc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người, gây bệnh phổi, tim, gan, đột quỵ… mà ảnh hưởng khơng nhỏ đến kinh tế người kinh tế quốc dân Việt Nam 15 nước có tỉ lệ hút thuốc cao giới ( Nam 56,1%, nữ 1,8%) Dự đoán vào năm 2020, số lượng người hút thuốc lớn số người chết bệnh HIV/AIDS, lao, nạn giao thông đường cộng lại Và nguyên nhân chủ yếu để phủ can thiệp vào kinh tế thay đổi phân bổ nguồn lực là: thúc đẩy hiệu thúc đẩy bình đẳng Nghĩa hầu hết sách phải lựa chọn: nhằm vào mục tiêu làm cho bánh kinh tế lớn hơn, làm thay đổi cách thức phân chia bánh Nếu việc tiêu thụ mặt hàng giáo dục tạo ngoại ứng tích cực cho xã hội Thì việc tiêu thụ mặt hàng thuốc tạo ngoại ứng tiêu cực cho xã hội Khi người giáo dục tử tế khơng người lợi mà xã hội lợi nhờ cách ứng xử văn minh người Các doanh nghiệp lợi có thêm lao động chất lượng cao Khi người hút thuốc thải khói môi trường đầu độc người xung quanh, gây ô nhiễm môi trường khiến cho người không trực tiếp tham gia sản xuất hay tiêu dùng thuốc phải bỏ khoảng chi phí để trả cho việc khám bệnh nhiễm mơi trườngthị trường tự định người ta người ta tiêu thụ giáo dục, tiêu thụ nhiều thuốc so với mức lí tưởng xã hội Tài nguyên xã hội khơng sử dụng hiệu Đây lí phủ cần phải can thiệp vào thị trường Nhằm hạn chế việc hút thuốc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phủ có sách can thiệp vào kinh tế Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, định chọn đề tài nghiên cứu : Thất bại thị trường thuốc sách can thiệp phủ Bài nghiên cứu vận dụng lý luận ngoại ứng tiêu cực, hàng hóa phi khuyến dụng để phân tích tổn thất phúc lợi xã hội thuốc gây đưa giải pháp, đề xuất kiến nghị nhằm xử lý ngoại ứng CÁC DẠNG THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG THUỐC 2.1 NGOẠI ỨNG TIÊU CỰC 2.1.1 Cơ sở lý thuyết ngoại ứng tiêu cực - Ngoại ứng ảnh hưởng trình tiêu dùng (hoặc sản xuất) gây cho người tiêu dùng (hoặc người sản xuất) khác mà không phản ánh giá thị trường - Phân loại ngoại ứng   Ngoại ứng tiêu cực: chi phí áp đặt lên đối tượng thứ ba (ngoài người mua người bán thị trường), chi phí khơng phản ánh giá thị trường Ngoại ứng tích cực: lợi ích mang lại cho bên thứ ba (không phải người mua người bán) lợi ích khơng phản ánh vào giá bán - Đặc điểm ngoại ứng     Được tạo hoạt động sản xuất tiêu dùng Tính tương đối chủ thể tạo ngoại ứng đối tượng chịu tác động ngoại ứng Tính tương đối tính tích cực tiêu cực ngoại ứng Gây phi hiệu xét góc độ xã hội => Ngoại ứng dạng thất bại thị trường ngoại ứng dẫn đến việc sử dụng nguồn lực hiệu ( phúc lợi xã hội không lớn nhất) 2.1.2 Ngoại ứng tiêu cực thuốc khía cạnh lý thuyết * Trong sản xuất Trục hoành đồ thị cho biết sản lượng mà nhà máy sản xuất, trục tung đo lường chi phí lợi ích mà hoạt động Công ty thuốc tạo ra, tính tiền Trong đó:  Chi phí tư nhân biên : MPC, tức khoản chi phí để thực sản xuất Công ty thuốc  Lợi ích biên : MB, tức lợi ích mà nhà máy sản xuất thuốc thu ứng với mức sản lượng  Chi phí ngoại ứng biên: MEC  Chi phí xã hội biên :MSC bao gồm: Chi phí tư nhân biên (MPC) chi phí ngoại ứng biên (MEC) mà người nông dân phải gánh chịu MSC = MPC + MEC Theo nguyên tắc chung tối đa hóa lợi ích, Các nhà máy sản xuất thuốc có xu hướng lựa chọn sản lượng tối ưu (Q1) thỏa mãn điều kiện tối đa ưu hóa MB= MPC Tuy nhiên xã hội lại lựa chọn Qo thỏa mãn điều kiện tối đa hóa lợi ích MSC= MSB Về ngun tắc MSB= MPC + MEB ảnh hưởng ngoại ứng nhà máy thuốc gây ảnh hưởng ngoại ứng tiêu cực nên thân nhà máy thu lợi ích thành viên khác xã hội khơng thu thêm lợi ích trực tiếp từ sản xuất thuốc lá, tức MEB= MSB= MB Như khẳng định với ảnh hưởng ngoại ứng mang tính tiêu cực sản lượng tối ưu mà xã hội mong muốn có xu hướng nhỏ so với sản lượng tối ưu mà nhà máy thuốc mong muốn giả định khơng có can thiệp phủ Tăng sản lượng từ Q0 đến Q1 mức độ nhiễm trầm trọng MEC lớn Chênh lệch đường MPC với MSC lớn (Vì chênh lệch MPC MSC MEC) Khi xã hội có thêm lượng sản phẩm Q1 - Q0, với khối lượng sản phẩm có thêm lợi ích thu thêm xã hội diện tích Q0ABQ1, chi phí xã hội phải bổ sung thêm diện tích Q0ACQ1 Tổn thất phúc lợi xã hội là: DWL = dt ( ABC) = ( Q1 – Q0 ) MEC ( Q1)  Như vậy, ngoại ứng tiêu mức sản lượng thị trường lớn mức sản lượng tối ưu xã hội (Q1 > Q0)  Mức sản lượng tối ưu xã hội khơng có nghĩa mức sản lượng không gây ô nhiễm Cái mà xã hội yêu cầu tìm mức nhiễm chấp nhận ( MSC = MPC + MEC = MB) * Trong tiêu dùng Một người hút thuốc không đơn giản bỏ tiền mua thuốc để thỏa mãn nghiện mà họ sử dụng dịch vụ y tế nhiều làm tăng số tiền phủ phải trợ cấp cho y tế Khói thuốc họ thải đầu độc người xung quanh, gây nhiễm môi trường khiến cho người không trực tiếp tham gia sản xuất hay tiêu dùng thuốc phải bỏ khoản chi phí để trả cho việc khám bệnh ô nhiễm môi trường 2.1.3 Ngoại ứng tiêu cực thuốc thực tế * Ảnh hưởng thuốc đến sức khỏe người  Đối với người hút thuốc Thuốc gây tử vong cho người tổng số 10 người chết bệnh tim số 10 người chết bệnh ung thư phổi Hút thuốc dẫn đến nhiều bệnh ung thư, nguy hiểm khói thuốc nguyên nhân hàng đầu bệnh ung thư phổi phận khác thể ung thư miệng, đại tràng, vòm họng, thực quản, gan, thận, tụy, vú, tử cung Do khói thuốc có chứa 7.000 chất hố học, có nicotine chất gây nghiện khoảng 70 chất tác nhân gây ung thư, điển hình chất nhựa thuốc (tar), benzen, carbon monoxide Nếu hút thuốc trước tuổi 18, phổi không phát triển bị co lại, dẫn đến vấn đề hít thở, rủi ro bệnh tật sau Hút thuốc làm giảm khả lưu thông máu thể, tăng nhịp tim làm suy giảm sức khỏe người hút  Đối với người sản xuất thuốc Một nghiên cứu tiến hành nhà máy sản xuất thuốc Việt Nam tỷ lệ công nhân bị bệnh liên quan đến thuốc nhà máy cao so với nhóm nhà máy cơng nhân dệt may Những bệnh bao gồm: bệnh hệ thống hơ hấp, tim mạch, đau dạy, đau mắt ảnh hưởng thần kinh  Đối với người không hút thuốc Dù hút thuốc trực tiếp hay thụ động nguyên nhân nhiều bệnh Môi trường nguyên nhân gây nhiều bệnh tật cho người không hút thuốc đặc biệt phụ nữ trẻ em Theo ước tính, nước có khoảng 17 triệu người hút thuốc có tới 60 triệu người lại phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động Phụ nữ có thai mà hít phải khói thuốc chịu rủi ro bị sẩy thai, sinh nhẹ cân bị ốm, tử vong sinh có nguy bị hở hàm ếch, bạch cầu, ung thư… Căn bệnh ung thư phổi quái ác cướp sinh mạng Nghệ sĩ Hán Văn Tình khiến khơng người bàng hồng, thương sót Một điều đáng lưu ý NSƯT Hán Văn Tình trước chia sẻ, ông chưa hút thuốc không nghiện rượu bia * Ảnh hưởng thuốc đến môi trường  Tàn phá rừng, làm bạc màu đất: Qua thống kê, người ta thấy năm có khoảng 200.000 rừng giới bị chặt phá để lấy đất trồng thuốc Mỗi năm người ta phải chặt triệu rừng hay 600 triệu xanh để lấy gỗ làm củi sấy thuốc Rừng bị tàn phá cho mục đích sấy thuốc chiếm tới 1,7% diện tích rừng tồn cầu khoảng 4,6% diện tích rừng 66 nước trồng thuốc giới Ở Việt Nam xếp hạng trung bình với khoảng 1,4% diện tích rừng bị phá năm để sản xuất thuốc Những nơi trồng nhiều thuốc thường có tình trạng đất trống trở   nên bạc màu, cằn cỗi , đặc biệt nơi trồng thuốc vùng đồi dốc Trung bình vụ trồng thuốc dài ba tháng, người nông dân phải sử dụng 16 loại thuốc trừ sâu nhiều loại phân bón hóa học Về lâu dài, việc sử dụng nhiều hóa chất làm đất bị chai cứng, ảnh hưởng xấu đến môi trường nông dân trồng thuốc dễ bị mắc bệnh liên quan đến việc sử dụng hóa chất Tăng lượng chất thải độc hại, rác thải: Quá trình sản xuất thuốc tạo lượng chất thải lớn, ngồi chất hữu thơng thường bụi than, giấy vụn nhiều chất độc khác có bụi thuốc mơi trường khơng khí nơi sản xuất khu vực lân cận, bao gồm chất dầu, chất dẻo amoniac, etylen, glycol, nicotin Ở Mỹ, nhà máy thuốc đứng thứ 18 danh sách ngành cơng nghiệp có chất thải hóa học độc hại Mỗi năm, ngành cơng nghiệp thuốc giới thải khoảng 300 triệu kg nicotin, chất mà Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ cho độc hại Trong đó, nước ta nhiều nhà máy sản xuất thuốc nằm khu vực đông dân cư Mặc dù doanh nghiệp ý giảm thiểu ô nhiễm lắp đặt hệ thống thiết bị hút gió, thơng gió, song hoạt động nhà máy ảnh hưởng xấu đến môi trường sống sức khỏe người dân địa phương Bên cạnh nhiễm khơng khí từ khói thuốc người hút, đầu mẩu thuốc vứt môi trường phải 18 tháng phân hủy gây rò rỉ chất độc hại ngấm vào đất Mỗi năm có khoảng 275 tỷ vỏ bao thuốc sản xuất thải môi trường sau sử dụng Cháy: Hút thuốc gây nên cháy Ở Anh, hầu hết vụ chết người cháy gây hút thuốc sử dụng diêm, người hút thuốc gây nên 9000 vụ cháy nghiêm trọng Anh năm, làm chết 200 người bị thương 2000 người Cháy rừng Trung Quốc quét rừng Đông Bắc năm 1985, cán lâm nghiệp bị bắt vứt đầu mẩu thuốc xuống cỏ Trong vụ cháy này, 1,3 triệu đất bị tàn phá, 300 người bị chết, 5000 người bị nhà Trên phạm vi toàn cầu, hút thuốc gây nên thiệt hại ước tính khoảng 100.000 la Mỹ khoảng triệu vụ cháy năm Hút thuốc gây nên khoảng 30% tổng số người chết Mỹ cháy 10% tồn giới, với tổng chi phí 5,34-22,8 tỷ la Mỹ cho nước Mỹ, 8,2-89,2 đơla Mỹ cho  tồn giới Ở Việt Nam tàn thuốc thiêu rụi hàng chục rừng năm mà gần vào tháng 7/2010 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Qua khám nghiệm, lực lượng chức huyện Bố Trạch phát tàn giấy gói thuốc trường cháy Vì vậy, bước đầu xác định ngun nhân cháy số người dân rừng bất cẩn việc hút thuốc dẫn tới tàn thuốc rơi xuống khơ gây cháy Ơ nhiễm khơng khí, nguồn nước: Thuốc u cầu nhiều phân bón, thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ trồng khác Những hóa chất làm nhiễm đất, khơng khí nguồn nước vùng lớn mà chúng bị rửa trôi theo nước mưa Trong thuốc có 4000 chất hóa học, phần lớn chất độc hại 40 chất tác nhân gây ung thư Khi hút thuốc chất tung vào khơng khí gây nhiễm Ngồi chất độc tỏa khơng khí trồng trọt, chế biến thuốc * Ảnh hưởng thuốc kinh tế Thuốc gây tổn thất lớn kinh tế:  Ảnh hưởng đến kinh tế gia đình Giả sử người ngày hút hết bao thuốc với giá bình quân 10.000 đồng, tháng 300.000 đồng để hút thuốc, trung bình năm tiêu tốn 3.600.000 đồng tiền hút thuốc, nhiều tiền để chữa bệnh có liên quan đến thuốc Ngồi ra, người phải trả khoản tiền lớn cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe bệnh thuốc đem lại Hơn nữa, hút thuốc làm cho sức khỏe bị giảm sút điều làm cho khả lao động thu nhập người thấp so với khơng hút thuốc Theo điều tra mức sống dân cư 1997-1998 rằng: “ Số tiền người tiêu tốn cho thuốc tương ứng với 1/3 số tiền dành cho lương thực, 1.5 lần mức chi cho giáo dục gấp lần mức chi cho y tế tính theo bình qn đầu người”  Ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia Chi phí chi cho chăm sóc sức khỏe tăng nhanh chiếm khoản kinh phí lớn tổng số ngân sách ỏi quốc gia suất lao động giảm Tiền chi cho thuốc không chi cho sản phẩm, dịch vụ địa phương thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chúng mang lại lợi ích lâu dài thơng qua sống tồn dân cải thiện tạo thêm việc làm Ngân hàng giới phòng chống tác hại thuốc mang lại hiệu kinh tế cao xét chi phí hiệu Chính phủ số nước hàng triệu đôla thuế buôn lậu thuốc Năm 1999,Chính phủ Việt Nam ước tính ngày có khoảng 10 triệu điếu thuốc trị giá 350.000 USD nhập lậu từ Campuchia, gây thiệt hại cho ngân sách quốc gia 37 triệu đô la/ năm 2.2 HÀNG HĨA PHI KHUYẾN DỤNG Hàng hóa phi khuyến dụng hàng hóa dịch vụ mà việc tiêu dùng chúng có hại cho cá nhân xã hội cá nhân cá nhân lại không tự nguyện từ bỏ, khiến phủ phải có biện pháp khơng khuyến khích ngăn cấm tiêu dùng Ở Việt Nam rượu bia, thuốc hàng hóa phi khuyến dụng mà phủ hạn chế sử dụng, cờ bạc, ma túy loại bị ngăn cấm Nhiều cá nhân “thiển cận” khơng hành động mục tiêu tốt có đầy đủ thơng tin Như biết hút thuốc gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe người, đến môi trường kinh tế (mục 2.1.3) không thiếu người tiếp tục hút thuốc coi thường tính mạng thân người xung quanh Xuất phát từ chức phụ quyền mình, phủ can thiệp vào kinh tế Trong xã hội, phủ đóng vai trò người cha Khi người cha thấy hành động lợi ích trước mắt mà khơng nghĩ đến tương lai lâu dài, người cha phải can thiệp để điều chỉnh hành vi 3.CÁC CHÍNH SÁCH CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ 3.1 ĐÁNH THUẾ Thuế thường nguồn gốc tranh luận trị liệt Vào năm 1776, căm phẫn người dân thuộc địa Hoa Kỳ trước việc đánh thuế người Anh châm ngòi cho cách mạng Hoa Kỳ Hơn hai kỉ sau, Đảng phái Hoa Kỳ lại tiếp tục đấu tranh cho hình thức phạm vi thích hợp hệ thống thuế Tuy vây mức độ khơng phản đối ý kiến cho đánh thuế cần thiết Như Oliver Wender Homlmes Jr nói : “Thuế chi trả xã hội văn minh” Nhằm hạn chế việc hút thuốc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hầu hết tương đối cầu cung (chính độ dốc tương đối đường cầu đường cung) Thuế tác động đến phúc lợi, lợi ích kinh tế thành phần tham gia thị trường hay nói cách khác giá cho xã hội văn minh cao đến mức Với biện pháp đánh thuế thuốc phủ mong số lượng người hút giảm nhiều thực tế cho thấy, số lượng người hút thuốc giảm so với kỳ vọng Vậy nguyên nhân đâu? Điều lý giải sau: Thuốc loại mặt hàng thiết yếu (đối với người nghiện thuốc lá) có khả thay => hệ số co giãn tương đối nhỏ Vì giá thuốc tăng nhiều lượng cầu thuốc giảm Liệu tăng thuế thuốc (rượu, bia ) có phải nguồn thu ngân sách tăng theo? Để trả lời cho câu hỏi nên phân tích theo hai hướng: Nếu tăng thuế mức hợp lý ( mức thấp chưa cao) dẫn đến làm tăng doanh thu ngân sách Bởi tăng thuế với mức thấp người hút thuốc khơng mà bỏ thuốc, phần người hút giảm bớt việc hút thuốc Vì ngân sách nhà nước tăng, điều đồng nghĩa số người hút giảm nguồn thu ngân sách tăng Theo Ngân hàng Thế giới, tăng giá thuốc thêm 10%, doanh thu thuế thuốc tăng khoảng 7% Tại Việt Nam, theo số liệu Bộ Tài chính, nguồn thu từ thuế thuốc năm 2008 sau áp dụng mức thuế 65% (tăng 10% so với mức thuế năm 2007 55%) 7500 tỉ đồng, tăng 1000 tỉ đồng so với năm 2007 Nếu thuế tăng cao, kèm theo giá thuốc tăng cao người tiêu dùng khơng có điều kiện tài chuyển sang sử dụng thuốc lào, thuốc quấn; người có điều kiện chuyển sang sử dụng sản phẩm nhập lậu Hậu tình trạng ngân sách thất thu, mục tiêu giảm tiêu dùng thuốc không đạt được; hàng trăm ngàn người làm việc doanh nghiệp sản xuất thuốc thiếu việc làm; đời sống hàng vạn người sản xuất sản phẩm đầu vào cho doanh nghiệp thuốc gặp khó khăn, áp lực bảo đảm an sinh xã hội tạo việc làm gia tăng Khi đánh thuế cao vào mặt hàng này, số lượng người hút giảm so với kỳ vọng Vậy có lí khác giải thích cho việc phủ quốc gia tiếp tục đánh thuế cao vào thuốc hay không? Yếu tố thời gian nhân tố ảnh hưởng đến EDp Mặc dù thuốc hàng hóa thiết yếu nên EDp nhỏ, nhiên dài hạn EDp > EDp ngắn hạn Vì phủ quốc gia tiếp tục đánh thuế cao vào mặt hàng với bia, rượu với mục đích giảm thiểu tình trạng hút thuốc người dân, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng 3.2 THUẾ PIGOU Nguyên nhân khiến nhà máy thuốc sản xuất không hiệu giá cácđầu vào nhà máy không phản ánh giá chi phí xã hội biên Vì giải pháp tự nhiên nhà kinh tế học người Anh C.Pigou đề nghị đánh thuế ô nhiễm nhà máy Thuế Pigou thuế đánh đơn vị sản lượng đầu hãng gây ô nhiễm, chi phí ngoại ứng biên mức sản lượng tối ưu xã hội Trên sở lý thuyết thì: Khi chịu thuế đường MPC nhà máy dịch chuyển song song lên thành MPC + t Để tối đa hóa lợi nhuận nhà máy đặt MB = MPC + t làm giảm sản lượng sản xuất Để khơng có tổn thất xã hội thuế đánh tối đa t = MEC Lúc này, Chính phủ thu thêm khoản thuế t.Q0, khoản thuế sử dụng để đền bù cho nơng dân Chính phủ quy định doanh nghiệp ngành thuốc phải sử dụng cơng nghệ gây hại mơi trường có tính chất chuẩn mực Chắc chắn việc đầu tư cho cơng nghệ gây hại cho mơi trường gây phí tổn định cho doanh nghiệp Vì thế, ngun tắc, tác động đến hành vi doanh nghiệp theo hướng tích cực xã hội MSC= MPC + MEC MB,MC MPC + t C MPC A B E MEC b MB a Q0 Q1 Q Đánh thuế ô nhiễm hay bắt buộc doanh nghiệp phải trả phí nhiễm sách Chính phủ áp dụng để bảo vệ môi trường, đưa sản lượng thị trường mức hiệu Chẳng hạn, đường MPC đường chi phí biên tư nhân doanh nghiệp Do trình sản xuất doanh nghiệp gây nhiễm mơi trường, nên tính khoản chi phí chi phí biên xã hội MSC phải lớn MPC => Đường MSC nằm cao đường MPC Khi chưa bị Chính phủ điều tiết, sản lượng thị trường cân mức Q1, gắn với đường MPC Khi Chính phủ thu thuế (hay phí) nhiễm, thiệt hại xã hội nhiễm môi trường trở thành khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ đền bù Đường chi phí biên tư nhân sau thuế dịch chuyển lên trên, mức sản lượng tối ưu mà tư nhân cung ứng giảm dần Nếu mức thuế làm cho MPC tăng đường MPC dịch chuyển lên (MPC + t) cắt đường chi phí biên xã hội MSC sản lượng tối ưu mà tư nhân sẵn sang cung ứng lượng tối ưu xã hội mong muốn Q0 Kết sản lượng thị trường sau thuế sản lượng hiệu xã hội Q0, gắn liền với đường MSC Khi không bị điều tiết, sản lượng thị trường Q1 Khi đánh thuế vào đơn vị hàng hóa mức thuế T, mức chi phí nhiễm,MPC sau thuế MSC Sản lượng thị trường trở sản lượng hiệu Q0  Ưu điểm việc Thuế Pigou : việc đánh thuế ô nhiễm làm cho giá tăng buộc người sản xuất phải giảm sản lượng đến mức hiệu Và sách làm lợi công cho người bị ảnh hưởng, tăng nguồn thu cho phủ, lợi hiệu xã hội với giả định mức thuế xác định Tuy nhiên thực tế Thuế Pigou không sử dụng phổ biến hạn chế tồn sau:  Nhược điểm Thuế Pigou: - Thiếu đảm bảo công thuế Pigou Sự thiếu công biểu thị chỗ có thuế vượt mức thuế nhiễm Pareto thích hợp, trường hợp khác lại thấp Trạng thái pareto trạng thái tối ưu, mức thuế ô nhiễm trạng thái coi tối ưu, thực tế khó xác định mức thuế gắn với mức thuế - Thiếu thông tin hàm thiệt hại Để tính thuế Pigou đúng, phải biết đường chi phí ngoại ứng biên MEC, thực tế khó ước lượng hàm thiệt hại MEC, khơng tính thuế Pigou tối ưu - Trạng thái quản lý thay đổi 3.3 TRỢ CẤP NGOẠI ỨNG TIÊU CỰC Trên sở lý thuyết, Chính phủ có thêm cách trợ cấp cho ngoại ứng tiêu cực Thuốc Từ đồ thị thấy rằng, với tất đơn vị sản lượng từ Q1 đến Q0, nhà máy có mức lợi ích biên ròng thấp mức trợ cấp nên có trợ cấp, nhà máy không sản xuất đơn vị sản lượng Trái lại, với đơn vị sản lượng từ Q0 trở xuống lợi ích biên ròng lại lớn nên sách trợ cấp khơng hấp dẫn nhà máy Kết quả, nhà máy dừng sản xuất Q0 Tuy hai giải pháp mang lại kết cục giống nhau, ý nghĩa phân phối chúng lại hoàn toàn trái ngược Trong trường hợp đánh thuế, nhà máy người phải trả tiền Ngược lại, trường hợp trợ cấp, họ lại người nhận tiền Trong điều kiện số lượng người gây nhiễm cố định đạt mức sản lượng hiệu cách trả cho người gây ô nhiễm để họ giảm bớt mức độ gây ô nhiễm môi trường Tuy đầu cách làm kỳ quặc, hoạt động tương tự việc đánh thuế Giả sử Chính phủ tuyên bố, với đơn vị sản lượng mà nhà máy ngừng sản xuất Chính phủ trợ cấp cho họ khoản AE Khi đó, nhà máy phản ứng nào? Đương nhiên nhà máy cân nhắc lợi ích biên ròng mà nhận sản xuất thêm đơn vị sản lượng với mức trợ cấp nhận không sản xuất đơn vị Kết quả: Khi trợ cấp, Nhà máy sản xuất thuôc tự nguyện giảm sản lượng theo u cầu Chính phủ mà khơng ảnh hưởng đến doanh thu Nếu mức trợ cấp lớn nhà máy thuốc nên ngừng sản xuất để nhận trợ cấp ngược lại Lưu ý rằng, lợi ích biên ròng nhà máy khoảng cách hai đường MB MPC Tuy nhiên nhà máy tìm cách khai báo giả sản lượng biện pháp lại khơng hiệu Dù sao, biện pháp mang tính lý thuyết Để thực tốt sách cần có hệ thống quan chức giám sát chặt chẽ hoạt động nhà máy thuôc Trên thực tế Trợ cấp thường áp dụng cho số trường hợp đặc biệt định canh, định cư người nghèo để hạn chế nạn phá rừng 3.4 THIẾT LẬP THỊ TRƯỜNG GIẤY PHÉP XẢ THẢI Sự phi hiệu gắn với ngoại ứng tiêu cực thiếu thị trường nguồn lực sử dụng chung khơng khí sạch… điều gợi ý cách khắc phục ngoại ứng Chính phủ - bán giấy phép gây nhiễm, hay gọi giấy phép xả thải Theo kế hoạch này, Chính phủ bán giấy phép cho phép nhà sản xuất thuốc xả lượng phế thải Z* (tương đương với lượng khí thải sản xuất Q0) Các hãng tiến hành đấu giá để mua giấy phép này, hãng trả giá cao nhận Mức giá giấy phép mức giá cân thị trường, cho lượng ô nhiễm mức mà Chính phủ mong muốn Mức giá cân giấy phép xả thải gọi phí xả thải Căn vào đồ thị trên, trục hoành cho biết số lượng giấy phép xả thải Chính phủ cấp, trục tung giá giấy phép Chính phủ tuyên bố bán đấu giá Z* giấy phép xả thải Cung giấy phép xả thải đường thẳng đứng Z* , hàm ý số giấy phép Chính phủ ban hành cố định Đường cầu giấy phép đường dốc xuống Mức giá cân cho đơn vị ô nhiễm đạt P* Những hãng không sẵn sàng trả mức giá P* cho đơn vị ô nhiễm gây phải giảm sản lượng lựa chọn công nghệ sản xuất Tương tự, phủ thay biện pháp đấu giá giấy phép xả thải việc cấp không giấp phép xả thải cho hãng, cho phép hãng trao đổi, mua bán giấp phép với kết tạo hoàn toàn Đường cung giấy phép thẳng đứng Z* , giá cân P * Kết tạo không thay đổi với nhà máy có biện pháp giảm ô nhiễm rẻ tiền trị giá giấy phép xả thải có giá trị họ thấp P* , họ sẵn sàng bán lại cho hãng cần giấy phép Tuy nhiên, ý nghĩa phân phối hai trường hợp lại khác Với chế đấu giá, Chính phủ thu tiền Còn với chế cho phép chuyển nhượng giấy phép cấp số tiền chuyển nhượng thuộc hàng may mắn Chính phủ cấp cho giấy phép => Nói tóm lại, biện pháp đánh thuế hay phí xả thải tạo kết cục hiểu quả, với điều kiện phải xác định xác từ đầu người gây ô nhiễm, gây ô nhiễm với mức độ  Ưu điểm giải pháp so với đánh thuế Pigou - Khắc phục hạn chế việc xác định mức thuế sách đánh thuế Pigou - Đảm bảo cho doanh nghiệp lựa chọn cách thức sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời đảm bảo mức độ nhiễm tối ưu Từ thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất  - Phí xả thải phản ánh thay đổi lạm phát Hạn chế giải pháp - Làm giảm tính cạnh tranh thị trường 3.5 KIÊM SOÁT TRỰC TIẾP BẰNG MỨC CHUẨN THẢI Theo cách này, nhà máy sản xuất thuốc gây ô nhiễm bị yêu cầu gây ô nhiễm mức độ định, gọi mức chuẩn thải, khơng bị buộc đóng cửa Đồ thị mô tả hai nhà máy X Y xả thải gây ô nhiễm môi trường Trục hồnh thể mức khí thải mà nhà máy sản xuất thải vào môi trường Đường MB lợi ích biên nhà máy gây nhiễm (Vì gây nhiễm đồng nghĩa với việc tiến hành sản xuất nên khong mang lại lợi ích 10 định) Đồng thời, cho biến lượng tiền tối đa mà nhà máy sẵn sàng chi để gây ô nhiễm Rõ ràng, phép gây nhiễm tự nhà máy xả thải mức tối đa, MSB = 0, tức nhà máy X thải mức Qx tấn, nhà máy Y mức Qy năm Tuy nhiên, việc xả thải gây nhiễm cho mơi trường, chi phí việc gây nhiễm P* đồng/tấn.(Để đơn giản, giả sử chi phí biên khơng thay đổi theo đơn vị sản lượng, tức MC nằm ngang) Rõ ràng, mức xả thải tối ưu nhá máy X Qx* tấn, nhà máy Y Qy* năm Đây mức xả thải mà hãng thực sử dụng phí xả thải với mức phí P* đồng/tấn Lưu ý Qx* > Qy* lợi ích biên việc xả thải đơn vị sản xuất nhà máy X lớn lợi ích biên đơn vị sản xuất tương ứng hãng Y Lợi ích biên việc xả thải khác nhà máy vùng khác chi phí giảm mức gây nhiễm giá đầu hãng sản xuất đầu vào gây nhiễm Nếu Chính phủ áp đặt mức chuẩn thải, cho phép nhà máy xả thải “tự do” đến mức Z* , nhà máy xả nhiều mức bị đóng cửa Như vậy, nhà máy X phải giảm mức xả thải từ Qx xuống Z* , nhà máy Y lại tăng mức xả thải Mức chuẩn thải khơng hiệu khiến nhà máy X giảm mức gây ô nhiễm (cũng đồng nghĩa với việc giảm sản xuất) xuống mức hiệu Tại Z* , MCx < MSBx nên gây tổn thất phúc lợi tam giác ABC Nếu áp dụng phí xả thải mức P* nhà máy chọn xả thải điểm C phi hiệu biến Tương tự, nhà máy Y xả thải nhiều mức hiệu Z* , MCy > MSBy Tổn thất phúc lợi phía nhà máy Y tam giác FGH Tam giác khơng thay hệ thống chuẩn thải phí xả thải P* /tấn Tóm lại, xuất ngoại ứng thường đòi hỏi phải có cách can thiệp khác Chính phủ để đạt hiệu Tuy vậy, thực sách can thiệp thực tế vấn đề đơn giản Khơng có sách hồn hảo, giải pháp đánh thuế hay thiết lập thị trường ô nhiễm thường cho hiệu giải pháp mang tính mệnh lệnh trực tiếp 3.6 PHẠT TIỀN Trên thực tế Chính phủ áp dụng hình thức phạt tiền mặt hàng thuốc làm giảm thiểu số lượng người hút thuốc Ngày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 176/NĐ - CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế, có quy định phòng chống tác hại thuốc lá: Điều 22 Vi phạm quy định địa điểm cấm hút thuốc Cảnh cáo phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng hành vi sau đây: a) Hút thuốc địa điểm có quy định cấm Trường hợp hút thuốc tàu bay thực theo quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hàng không dân dụng; b) Bỏ mẩu, tàn thuốc không nơi quy định hút thuốc địa điểm phép hút thuốc Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng chủ sở thực hành vi sau đây: a) Khơng treo biển có chữ biểu tượng “cấm hút thuốc lá” địa điểm cấm hút thuốc lá; b) Không yêu cầu người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc sở mình; c) Khơng tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực quy định cấm hút thuốc lals địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Khơng có phòng hệ thống thơng khí tách biệt với khu vực không hút thuốc nơi dành riêng cho người hút thuốc lá; b) Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá; c) Khơng có biển báo vị trí phù hợp, dễ quan sát c) Khơng có thiết bị phòng cháy, chữa cháy Điều 24 Vi phạm quy định bán thuốc Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng hành vi sử dụng thuốc chưa đủ 18 tuổi Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Trưng bày bao tút hộp nhãn hiệu thuốc b) Bán, cung cấp thuốc cho người chưa đủ 18 tuổi; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi thuốc không ghi nhãn, khơng in cảnh báo sức khỏe bao bì thuốc hành vi quy định Điểm b Khoản Điều Điều 25 Vi phạm quy định ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe bao bì thuốc lá: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hành vi sau đây: a) In cảnh báo sức khỏe không theo mẫu, vị trí, diện tích mầu sắc quy định; b) Không ghi rõ số lượng điếu thuốc dạng điếu trọng lượng loại thuốc khác c) Sử dụng từ, cụm từ làm người đọc, người sử dụng hiểu thuốc có hại hiểu sai tác hại thuốc khói thuốc sức khoẻ người; Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hành vi sau đây: a) Sản xuất, nhập thuốc vào Việt Nam không thực ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe bao bì thuốc theo quy định pháp luật; Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tước quyền sử dụng giấy phép sản xuất thuốc, mua bán, nhập thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng hành vi quy định khoản điều này; hoạt động thời hạn 06 tháng hành vi vi phạm quy định Khoản Điều b) Tịch thu toàn tang vật vi phạm hành hành vi vi phạm Khoản điều => Hình thức xử phạt tiền mang tính chất xử lí tình huống, hình thức đánh thuế (thuế đánh vào NSX, NTD) mang tính chất phòng ngừa đánh giá cao xử phạt tiền 3.7 IN CẢNH BÁO SỨC KHỎE BẰNG HÌNH ẢNH TRÊN BAO BÌ VỎ THUỐC Nhờ việc in cảnh báo sức khỏe hình ảnh (chiếm 50% diện tích bao thuốc lá) giúp việc phân biệt thuốc hợp pháp thuốc lậu cách dễ dàng, nhờ giúp kiểm sốt tốt sản phẩm thuốc nhập lậu Theo kết tổng hợp từ báo cáo MPOWER WHO(2009) hiệu truyền thơng CBSK hình ảnh cụ thể tốt Chẳng hạn :  Tại Brazin:  Hơn 50% người hút thuốc thay đổi ý kiến hậu thuốc sức khỏe  2/3 số người hút thuốc cho biết họ muốn bỏ thuốc  sau tháng in CBSK số gọi miễn phí đến số điện thoại vủa dịch vụ hỗ trợ bỏ thuốc tăng gấp lần  Tại Canada: 58% người hút thuốc suy nghĩ nhiều tác hại thuốc  Hơn nửa số người hút thuốc muốn bỏ thuốc  Hơn ¼ số người hút thuốc nhà  1/6 số người tránh không hút thuốc trước mặt trẻ em Tại Xingapo:  71% người hút thuốc nói họ hiểu bết tác hại thuốc  28% số người hút thuốc giảm bớt số lượng hút ngày  25% nói họ them tâm bỏ thuốc  12% nói họ tránh hút thuốc gần phụ nữ có thai   Hạn chế sách, biện pháp gây tổn thất kinh phí nguồn nhân lực cung cấp cho việc in ấn cảnh báo thuốc hình ảnh phải phụ thuộc vào nguồn tài trợ quốc tế 3.8 CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC - Thắt chắt việc kinh doanh thuốc  Điều kiện kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn thuốc bao gồm: - Thương nhân doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc - Có địa điểm kinh doanh cố định, địa rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc phê duyệt - Có sở vật chất lực tài phù hợp quy mơ kinh doanh; Phải có hợp đồng mua bán sản phẩm thuốc có hệ thống phân phối thuốc ổn định - Có giấy phép kinh doanh bán buôn đại lý bán buôn sản phẩm thuốc quy định Điều 26 Nghị định 12/2000/NQ-CP  Điều kiện kinh doanh bán lẻ đại lý bán lẻ thuốc bao gồm: - Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc - Có địa điểm kinh doanh cố định, địa rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc phê duyệt - Thuộc hệ thống phân phối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc thương nhân bán buôn, đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá; => Thắt chặt việc kinh doanh thuốc giảm thiệu đáng kể việc buôn bán thuốc tràn lan thị trường - Giáo dục sức khoẻ (thông tin, giáo dục truyền thông) Xây dựng chiến lược thông tin, giáo dục truyền thông nhằm giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm thuốc Đảm bảo cung cấp cho tồn dân thơng tin cần thiết xác tác hại thuốc sức khoẻ người, kinh tế, quy định pháp luật chuẩn mực xã hội Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hố cộng đồng, đặc biệt lứa tuổi thanh, thiếu niên thông qua hoạt động giáo dục trường học Hướng dẫn nhân viên y tế để họ tuyên truyền cho người bệnh người nhà bệnh nhân thông tin cần thiết tác hại thuốc ảnh hưởng khói thuốc đến sức khoẻ người phương pháp cai nghiện thuốc - Quản lý chặt chẽ quảng cáo, khuyến mại thuốc hình thức tài trợ Cấm quảng cáo thuốc hình thức, kể việc dụng tên, nhãn hiệu biểu tượng sản phẩm thuốc với sản phẩm dịch vụ không liên quan đến thuốc Nghiêm cấm tổ chức hoạt động tiếp thị, kể việc sử dụng hàng ngũ tiếp viên để chào hàng, in nhãn mác phương tiện vận chuyển Thực nghiêm pháp luật Thương mại, có quy định cấm khuyến mại thuốc hình thức tương tự với trẻ em 16 tuổi Cấm tổ chức nước nhận tài trợ để tổ chức hoạt động văn hố, nghệ thuật, thể thao có gắn với việc quảng cáo thuốc - Cấm nhập thuốc Tiếp tục thực thị số 278/CT ngày tháng năm 1990 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) việc cấm nhập lưu thơng thuốc điếu nước ngồi thị trường nước ta Chống buôn lậu sản phẩm thuốc : Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm Xây dựng phong trào tồn dân tự giác tham gia chống bn lậu, vận chuyển, kinh doanh tiêu thụ thuốc nhập lậu Có hình thức khuyến khích vật chất để động viên phong trào chống buôn lậu kinh doanh thuốc nhập lậu Tăng cường giải pháp kinh tế, tạo cơng ăn việc làm có thu nhập ổn định cho cư dân biên giới, để người dân tự nguyện không tham gia vận chuyển tiếp tay cho việc buôn lậu thuốc - Mở rộng hợp tác quốc tế phòng, chống tác hại thuốc Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm với nước giới, trước hết nước khu vực, việc xây dựng thực sách, chiến lược nhằm giảm nhu cầu sử dụng giảm mức cung cấp sản phẩm thuốc Tranh thủ hỗ trợ chuyên môn, kĩ thuật tài nhà tài trợ song phương, đa phương nước tổ chức phi phủ cho sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc  Các sách góp phần làm giảm lượng cầu thuốc lá, giảm lượng cung sản phẩm thuốc thị trường ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC THẤT BẠI THỊ TRƯỜNG 4.1 TỪ PHÍA NGƯỜI SẢN XUẤT Điều chỉnh công suất sản xuất nhà máy đến mức tối thiểu để đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam  Cải tạo hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật chất thải theo quy định TỪ PHÍA NGƯỜI TIÊU DÙNG Người hút thuốc mong muốn cai thuốc lá, cải thiện sức khỏe, giảm thiệt hại kinh tế Để thực việc không dễ Dưới cách cai thuốc nhanh hiệu - Vứt bỏ hết gạt tàn, bật lửa tất thuốc - Sử dụng thực phẩm, nước uống hỗ trợ việc cai nghiện - Ngồi thiền Yoga Nghiên cứu rằng, ngồi thiền luyện tập Yoga giúp người hút thuốc giảm bớt thèm thuốc cách hiệu - Chơi với người không hút thuốc - Tạo sở thích - Trục xuất thuốc khỏi suy nghĩ - Sử dụng sản phẩm hỗ trợ thuốc điện tử  4.2 4.3 VỀ PHÍA CHÍNH PHỦ - Xây dựng lực lượng tra bảo vệ môi trường: Chúng ta phải nhấn mạnh đến việc phối hợp đồng quan từ trung ương đến địa phương, phải có phối hợp chặt chẽ, đồng với thái độ quán, cương quan quản lý nhà nước Trung ương địa phương vấn đề lý môi trường Chúng ta cần sử dụng kinh phí nhiều để giải vấn đề xức môi trường quan chức đóng vai trò vơ quan trọng việc quản lý mơi trường Vì vậy, việc tăng cường chất lượn số lượng cách thức phối hợp nhiệm vụ hàng đầu thời kỳ đổi đất nước - Xây dựng luật mơi trường hồn chỉnh: + Bổ sung luật xử lý vi phạm môi trường công ty nước ngồi + Mở rộng hình thức khởi kiện tập thể: Trong vụ việc có tính chất tương đồng nhau, thiệt hại chủ thể gây hồn tồn gộp lại để xem xét nhằm giảm bớt gánh nặng cho hệ thống tòa bên tham gia tố tụng Để giải triệt để nhà làm luật cần phải có sửa đổi, bổ sung luật - Kiểm soát trực tiếp mức chuẩn thải Mỗi nhà máy sản xuất thuốc bị yêu cầu gây ô nhiễm mức định, gọi mức chuẩn thải, không bị đóng cửa Đây biện pháp tồn vẹn khơng có hệ thống quan chức nghiêm khắc khơng thể quản lý - Trợ cấp Trợ cấp cho doanh nghiệp biện pháp mà nhà nước hướng tới Ưu điểm biện pháp doanh nghiệp nhà nước trợ cấp tự nguyện giảm sản lượng mức Q0 Tuy nhiên, khó khăn lại nảy sinh khó tính xác khoản trợ cấp Và doanh nghiệp lợi chưa họ giảm sản lượng xuống Q0 hay sản xuất Q1 Các quan quản lý gặp khó khăn việc quản lý sản lượng doanh nghiệp sản xuất - Đánh thuế Mục 3.2 + 3.2 4.4 VỀ PHÍA CÁC CƠ QUAN NGƠN LUẬN, BÁO CHÍ Đối với quan ngôn luận, báo đài: sức mạnh ngôn luận gây áp lực cho công ty buộc phải hoạt động nghiêm túc Đồng thời độ lan truyền mạnh mẽ thông tin báo đài cung cấp cảnh báo người tác hại việc hút thuốc ( ảnh hưởng đến sức khỏe người, đến môi trường kinh tế đất nước) ... Các nhà kinh tế học sử dụng thuật ngữ thất bại thị trường để tình thị trường tự thất bại việc phân bổ nguồn lực cách có hiệu Các dạng thất bại thị trường bao gồm: độc quyền, ngoại ứng, hàng hóa... phi khuyến dụng để phân tích tổn thất phúc lợi xã hội thuốc gây đưa giải pháp, đề xuất kiến nghị nhằm xử lý ngoại ứng CÁC DẠNG THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG THUỐC LÁ 2.1 NGOẠI ỨNG TIÊU CỰC 2.1.1 Cơ... thuốc  Các sách góp phần làm giảm lượng cầu thuốc lá, giảm lượng cung sản phẩm thuốc thị trường ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC THẤT BẠI THỊ TRƯỜNG 4.1 TỪ PHÍA NGƯỜI SẢN XUẤT Điều chỉnh công
- Xem thêm -

Xem thêm: THẤT bại của THỊ TRƯỜNG THUỐC lá, THẤT bại của THỊ TRƯỜNG THUỐC lá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay