VN 2 form redemption group

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 21:23

CHỈ ĐỊNH NHÓM NHẬN THƯỞNG Hội viên hạng Vàng Bạch Kim định Danh sách nhận thưởng tối đa 10 người Tên người nhận thưởng danh sách định không hủy thay người năm lịch (01/01 đến 31/12) Danh sách bổ sung miễn phí hội viên chưa định đủ 10 người Hội viên thay đổi định thêm thành viên Nhóm nhận thưởng Hội viên đánh dấu vào thích hợp đây: Lần định nhóm nhận thưởng ☐ Chỉ định thêm thay đổi thành viên nhóm nhận thưởng Vui lòng định rõ thơng tin hội viên muốn thay đổi: Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: ☐ Thông tin thêm hội viên Số thẻ hội viên Họ tên hội viên Thành viên nhóm nhận thưởng Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: Ngày Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: 10 Họ tên: Ngày sinh: Số CMND/Hộ chiếu: Tháng Năm Chữ ký hội viên Lotusmiles - Vietnam Airlines, 200 Nguyen Son, Long Bien, Hanoi Platinum and Gold member service vip.lotusmiles@vietnamairlines.com (84-4) 38738 738 Titanium, Silver and Register member service lotusmiles@vietnamairlines.com (84-4) 38730 314
- Xem thêm -

Xem thêm: VN 2 form redemption group, VN 2 form redemption group

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay