NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

109 15 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 21:08

Cho vay, tài trợ dự án; Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán; Cung cấp dịch vụ môi giới và đầu tư chứng khoán; Kinh doanh ngoại tệ; Cho thuê thiết bị trung và dài hạn; Bảo quản vật có giá; Bảo lãnh; Cung cấp dịch vụ uỷ thác và tư vấn; Cung cấp các dịch vụ đại lý TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ******** PHẠM THỊ THANH THUỶ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HỒN KIẾM Chuyên ngành : KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TUẤN HÀ NỘI – 2009 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU i CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .xxv 1.1 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI xxv 1.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại xxv 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại xxv 1.1.1.2 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại xxvi 1.1.2 Huy động vốn ngân hàng thương mại: xxx 1.1.2.1 Nguồn vốn nghiệp vụ huy động vốn NHTM xxx 1.1.2.1.1 Khái niệm vốn NHTM .xxx 1.1.2.1.2 Vốn chủ sở hữu .xxx 1.1.2.1.3 Nguồn tiền gửi nghiệp vụ huy động tiền gửi xxxii 1.1.2.1.4 Nguồn tiền vay nghiệp vụ huy động tiền vay xxxiii 1.1.2.1.5 Các nguồn khác xxxiv 1.2 HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .xxxv 1.2.1 Khái niệm hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại .xxxv 1.2.2.Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn NHTM .xxxvi 1.2.2.1 Quy mô nguồn vốn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động.xxxvii 1.2.2.2 Cơ cấu nguån vốn huy động xxxviii 1.2.2.3.Chi phí huy động vốn xxxix 1.2.2.4 Phù hợp huy động vốn sử dụng vốn xli 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM xlii 1.3.1 Các nhân tố chủ quan xlii 1.3.1.1 Quan điểm lãnh đạo Ngân hàng huy động vốn xlii 1.3.1.2 Uy tín ngân hàng .xliii 1.3.1.3 Đạo đức nghề nghiệp trình độ chun mơn cán bộ, nhân viên Ngân hàng xliv 1.3.1.4 Cơ sở vật chất Ngân hàng xliv 1.3.1.5 Các hình thức huy động vốn tích hợp tiện ích xlv 1.3.2 Các nhân tố khách quan xlvi 1.3.2.1 Môi trường kinh tế - xã hội .xlvi 1.3.2.2 Tâm lý dân cư xlvii 1.3.2.3 Sự cạnh tranh từ đối thủ xlviii CHNG 2: thực trạng hiệu huy động vốn NHctvn chi nhánh hoàn kiếm l 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHCTVN CHI NHÁNH HOÀN KIẾM .l 2.1.1 Cơ cấu tổ chức phòng ban Chi nhánh NHCT Hồn Kiếm li 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm .liv 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHCT VN CHI NHÁNH HOÀN KIẾM lxiv 2.2.1 Quy mô nguồn vốn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn lxiv 2.2.1.1 Quy mô nguồn vốn huy động lxvii 2.2.1.2 C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng lxviii 2.2.2 Chi phÝ huy ®éng vèn .lxxvii 2.2.3 Sự phù hợp huy động vốn sử dụng vốn 2.2.4 Đánh giá chung hiệu huy động vốn NHCT Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm .lxxxi 2.2.4.1 Những thành tựu đạt đợc lxxxi 2.2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân lxxxiv CHNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHCTVN CHI NHÁNH HOÀN KIẾM .xc 3.1 ịnh hớng NÂNG CAO HIệU QUả huy động vốn TạI NHCTVN chi nhánh Hoàn Kiếm thời gian tíi .xc 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHCTVN CN HOÀN KIẾM .xciii 3.2.1 Xây dựng chiến lược cấu huy động vốn xciii 3.2.2 Tăng cường hoạt động tiếp thị, quảng cáo huy động vốn .xciv 3.2.3 Mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng xcv 3.2.4 Đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán Ngân hàng xcvi 3.2.5 Thực chiến lược cạnh tranh huy động vốn động hiệu qủa xcviii 3.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt xcix 3.2.7 Đầu tư hoàn thiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng c 3.2.8 Xây dựng sách lãi suất linh hoạt c 3.2.9 Nhanh chóng mở rộng dịch vụ mới, đa dạng hóa hình thức động, tăng cường khoản thu từ dịch vụ .ci 3.3 KIẾN NGHỊ cii 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam .ciii 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước civ 3.3.3 Kiến nghị với phủ .cv KẾT LUẬN cvi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO cvii Danh mục chữ viết tắt Số TT Từ viết tắt Chữ viết 10 11 12 13 14 t¾t nhtm Nhnn Vcsh Nhtw Nhctvn nhct cn Dnnn L/c Cp dnvvn Sxkd tpkt th Ngân hàng thơng mại Ngân hàng nhà nớc Vốn chủ sở hữu Ngân hàng trung ơng Ngân hàng công thơng việt nam Ngân hàng công thơng Chi nhánh Doanh nghiệp nhà nớc Th tín dụng L/C Chính phủ Doanh nghiệp vừa nhỏ Sản xuất kinh doanh Thành phần kinh tế Thời hạn DANH MC HÌNH VẼ, BẢNG, BIỂU Trang Hình 1.1 : Cơ cấu tổ chức NHCTVN CN HK 29 Bảng 2.1 : Tình hình huy động vốn NHCTVN CN HK 35 Bảng 2.2 : Dư nợ tín dụng NHCTVN CN HK 37 Bảng 2.3 : Kết kinh doanh NHCTVN CN HK 42 Bảng 2.4 : Biến động huy động vốn cấu NHCTVN CN HK 43 Bảng 2.5 : Vốn huy động NHCTVN CN HK 45 Bảng 2.6 : Cơ cấu nguồn vốn huy động chia theo đối tượng CN HK 47 Bảng 2.7 : Cơ cấu nguồn vốn huy động theo tiền tệ CN HK 49 Bảng 2.8 : Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian CN HK 51 Bảng 2.9 : Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn CN HK 53 Bảng 2.10 : Chi phí huy động vốn bình quân CN HK .56 Bảng 2.11 : Tình hình thu nhập từ vốn huy động CN HK 57 Bảng 2.12 : So sánh nguồn dư nợ 59 Biểu đồ 2.1 : Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng huy động 47 Biểu đồ 2.2 : Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền 49 Biểu đồ 2.3 : Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian 51 Biểu đồ 2.4 : Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn .53 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ******** PHẠM THỊ THANH THUỶ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HỒN KIẾM Chun ngành : KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TUẤN HÀ NỘI – 2009 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại NHTM khơng phải hình thành điều kiện kinh tế Khi sản xuất hàng hố phát triển đến trình độ định, đời NHTM tất yếu khách quan Đến lượt mình, NHTM lại trở thành động lực phát triển kinh tế Trình độ phát triển kinh tế - xã hội quốc gia phản ánh nhiều thơng qua trình độ phát triển hệ thống NHTM nói riêng, hệ thống tài nói chung quốc gia 1.1.1.2 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Huy động vốn; Cho vay, tài trợ dự án; Cung cấp tài khoản giao dịch thực toán; Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán; Kinh doanh ngoại tệ; Cho thuê thiết bị trung dài hạn; Bảo quản vật có giá; Bảo lãnh; Cung cấp dịch vụ uỷ thác tư vấn; Cung cấp dịch vụ đại lý; Tài trợ hoạt động phủ; Quản lý ngân quỹ 1.1.2 Huy động vốn ngân hàng thương mại: 1.1.2.1 Nguồn vốn nghiệp vụ huy động vốn NHTM 1.1.2.1.1 Khái niệm vốn NHTM Vốn NHTM giá trị tiền tệ NHTM tạo lập huy động để tiến hành hoạt động cho vay, đầu tư dịch vụ kinh doanh khác nhằm đạt dược mục tiêu khác Biểu vốn kinh doanh ngân hàng chủ yếu tiền 1.1.2.1.2 Vốn chủ sở hữu Để bắt đầu hoạt động ngân hàng, chủ ngân hàng phải có lượng vốn định Đây loại vốn ngân hàng sử dụng lâu dài, hình thành nên trang thiết bị, nhà cửa cho ngân hàng Vốn chủ sở hữu bao gồm : (i) Nguồn vốn bổ sung trình hoạt động, (ii) Các quỹ, (iii) Nguồn vay nợ chuyển đổi thành cổ phần, (iv) Nguồn vốn hình thành ban đầu 1.1.2.1.3 Nguồn tiền gửi nghiệp vụ huy động tiền gửi Tiền gửi nguồn tiền quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn tiền ngân hàng Để gia tăng tiền gửi môi trường cạnh tranh để có nguồn tiền có chất lượng ngày cao Nguồn gồm: (i) Tiền gửi tốn, (ii) Tiền gửi có kỳ hạn doanh nghiệp, tổ chức xã hội, (iii) Tiền gửi tiết kiệm dân cư, (iv) Tiền gửi ngân hàng khác 1.1.2.1.4 Nguồn tiền vay nghiệp vụ huy động tiền vay Tiền gửi nguồn quan trọng NHTM Tuy nhiên, cần ngân hàng thường vay mượn thêm Nguồn gồm : (i) Vay Ngân hàng nhà nước (NHNN), (ii) Vay tổ chức tín dụng khác, (iii) Vay thị trường vốn 1.1.2.1.5 Các nguồn khác Phần lớn nguồn khác ngân hàng khơng phải trả lãi Tuy nhiên, chi phí để có trì chúng đáng kể Cụ thể : (i) Nguồn uỷ thác, (ii) Nguồn toán, (iii) Nguồn khác 1.2 HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại Trong khuôn khổ luận văn, hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại nhìn nhận “kết đích thực thu từ hoạt động huy động vốn ngân hàng” 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn NHTM - Quy mô nguồn vốn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động - Cơ cấu nguồn vốn huy động - Chi phí huy động vốn - Sự phù hợp mục đích huy động với yêu cầu sử dụng vốn 1.2.2.1 Quy mô nguồn vốn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn Tốc độ tăng trưởng vốn năm i = Quy mô vốn năm i Quy mô vốn năm i - x 100 Tốc độ tăng trưởng > 100: vốn Ngân hàng tăng Tốc độ tăng trưởng < 100: quy mô vốn Ngân hàng giảm 1.2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động Một yếu tố quan trọng khác đưa để đánh giá khả huy động vốn NHTM cấu vốn Cơ cấu vốn phản ánh thông qua tỷ trọng loại vốn tổng vốn Ngân hàng Quy mô loại vốn i sử dụng để tính tỷ trọng tổng vốn huy động Tỷ trọng loại vốn i = Quy mô loại vốn i Tổng vốn huy động 1.2.2.3 Chi phí huy động vốn Chi phí huy = Lãi trả cho + Chi phí huy động vốn nguồn huy động động khác Lãi trả nguồn huy động = Quy mô huy động * Lãi suất huy động 1.2.2.4 Phù hợp huy động vốn sử dụng vốn Hoạt động ngân hàng thương mại huy động vốn để sử dụng nhằm thu lợi nhuận Theo ngân hàng chuyển hố nguồn vốn - tiền gửi, tiền vay, vốn chủ - thành loại tài sản ngân quỹ, tín dụng, chứng khoán, tài sản khác theo phương thức thích hợp, nhằm thoả mãn mục tiêu mà ngân hàng đặt 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM - Các nhân tố chủ quan gồm : Quan điểm lãnh đạo Ngân hàng huy động vốn, Uy tín ngân hàng, Đạo đức nghề nghiệp trình độ chun mơn cán bộ, nhân viên Ngân hàng, Cơ sở vật chất Ngân hàng, Các hình thức huy động vốn tích hợp tiện ích - Các nhân tố khách quan gồm : Môi trường kinh tế - xã hội, Tâm lý dân cư, Sự cạnh tranh từ đối thủ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHCTVN CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHCTVN CHI NHÁNH HỒN KIẾM Ngân hàng Cơng thương Hoàn Kiếm chi nhánh cấp trực thuộc Ngân hàng Cơng thương Việt Nam có trụ sở 37 Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Trước tháng 3/1988, NHCT Hoàn Kiếm thuộc NHCT thành phố Hà Nội, quỹ tiết kiệm nằm số 10 Lê Lai Ngày 26/03/1988, thực điều lệ NHCT Việt Nam, quỹ tiết kiệm số 10 Lê Lai thức tách khỏi NHCT Hà Nội trở thành NHCT Hồn Kiếm ngày với trụ sở số 37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.1.1 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm Theo định số 1294/CT HK-QĐ giám đốc NHCT Hoàn Kiếm máy chi nhánh NHCT Hồn Kiếm gồm Ban lãnh đạo, phòng 11 nghiệp vụ 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Hồn Kiếm  Về nguồn vốn: Theo báo cáo CN NHCT Hồn Kiếm, tình hình huy động vốn chi nhánh qua năm sau: năm 2006 5.057 tỷ đồng; năm 2007 thực hình thức huy động kỳ phiếu, trái phiếu tự chuyển nhượng thị trường tạo điều kiện cho người mua kỳ phiếu, trái phiếu bán lại cho người khác bán lại cho Ngân hàng làm tăng tính khoản kỳ phiếu trái phiếu 3.2.2 Tăng cường hoạt động tiếp thị, quảng cáo huy động vốn Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh để tồn phát triển điều tất yếu Hoạt động Ngân hàng khơng nằm ngồi quy luật Ngân hàng khơng thể mong chờ khách hàng tự tìm trước đây, mà Ngân hàng phải tự tìm đến khách hàng lơi kéo khách hàng phía Muốn vậy, Ngân hàng phải trọng công tác tuyên truyền, tiếp thị, quảng cáo Không phải công chúng có hiểu biết định hoạt động Ngân hàng dịch vụ mà Ngân hàng cung ứng Vì vậy, việc tuyên truyền qua phương tiện thơng tin đại chúng góp phần to lớn vào nâng cao hiểu biết người dân vấn đề sách tiền tệ, tín dụng, tạo lập thói quen sử dụng tiện ích, sản phẩm Ngân hàng để Ngân hàng thực vào đời sống dân cư Muốn có thị trường Ngân hàng hút giao dịch tiền tệ dân chúng cần phải tổ chức mạng lưới Ngân hàng đến trung tâm kinh tế khu vực tập trung đông dân cư Chính vậy, hoạt động tiếp thị, quảng cáo hoạt động quan trọng kinh doanh nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng Do đó, NHCT Hồn Kiếm nên qn triệt nhân viên khơng đơn nhận tiền gửi, lập sổ, chứng từ mà đồng thời giới thiệu lợi ích dịch vụ dịch vụ có liên quan Tìm kiếm hình thức quảng cáo cho khách hànghiệu quả, tăng cường quảng cáo thơng qua phương tiện thông tin đại chúng như: truyền thanh, truyền hình, tạp chí hay tài trợ cho số hoạt động văn hoá – xã hội tỉnh nhằm quảng bá hoạt động Ngân hàng Định kỳ mở hội nghị khách hàng phát thư góp ý để từ Ngân hàng khắc phục sai sót đồng thời phát huy mặt mạnh Ngồi ra, thơng qua tổ chức cơng đồn, hội phụ nữ chi nhánh Ngân hàng phân phát phiếu điều tra nhằm thu thập thông tin liên quan, nắm bắt nhu cầu, mong đợi họ dịch vụ, sản phẩm Ngân hàng, thái độ phục vụ cán công nhân viên Ngân hàng Từ giúp Ngân hàng rút kiện hưu ích cho việc xây dựng phương án hành động ứng xử thích hợp Cung cấp dịch vụ sau giao dịch khơng nên coi hoạt động khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm Ngân hàng mà nên coi phương quan tâm Ngân hàng khách hàng Nên thực thời gian dài xuyên suốt trình hoạt động Ngân hàng 3.2.3 Mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng Đối với dịch vụ tốn, dịch vụ chuyển tiền cần phải khơng ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin đại vào nghiệp vụ, tăng cường trang bị hệ thống máy tính đại đổi cơng nghệ tốn Không ngừng tập trung vào doanh nghiệp truyền thống có quan hệ giao dịch với Ngân hàng mà mở rộng hộ sản xuất, cá nhân đến giao dịch toán qua Ngân hàng Xu cạnh tranh cạnh tranh lĩnh vực chất lượng dịch vụ Dịch vụ sản phẩm Ngân hàng cung cấp cho khách hàng, nên Ngân hàng cần phải quan tâm nhiều đến loại hình Qua việc cung cấp loại hình dịch vụ, Ngân hàng nắm bắt nhu cầu ngày cao khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động huy động vốn nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung Mở rộng dịch vụ Ngân hàng trả lương ATM cho doanh nghiệp có nhiều công nhân với mức thu nhập cao, thực bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh bảo hành sản phẩm, cơng trình, mở LC nhập cho doanh nghiệp, tái bảo lãnh Để nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng, NHCT Hồn Kiếm sử dụng số biện pháp: - Hồn thiện quy trình, nghiệp vụ, đơn giản thủ tục điều kiện sử dụng sản phẩm dịch vụ Qua đó, tăng tính thuận tiện, nhanh chóng xác, an tồn q trình khách hàng sử dụng sản phẩm - Thái độ phục vụ, hướng dẫn khách hàng nhân viên Ngân hàng yếu tố quan trọng Sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao đem lại hấp dẫn cho dịch vụ Ngân hàng - Tăng tính giá trị sử dụng sản phẩm dịch vụ, sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, ví dụ tốn Ngân hàng có giá trị sử dụng tốn hộ khách hàng Ngân hàng bổ sung giá trị sử dụng khác rút tiền tự động, toán thẻ điện tử, chi vượt số dư cho khách hàng - Địa điểm giao dịch Ngân hàng quan trọng, nơi giao dịch khang trang tất nhiên tốt thuận tiện cho khách hàng như: có nơi để xe an tồn, rộng rãi hay nơi giao dịch ngăn nắp sẽ, thể cẩn thận, chu đáo Ngân hàng việc đón tiếp khách hàng Ngân hàng sử dụng trang thiết bị đại khách hàng cảm thấy thoải mái thuận tiện giao dịch Việc hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng khơng trì khách hàng cũ mà thu hút lượng khách hàng đáng kể 3.2.4 Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán Ngân hàng Thái độ tiếp xúc khách hàng trình độ nghiệp vụ nhân viên huy động vốn nhân viên khác Chi nhánh phải nâng cao Về mặt chuyên môn nghiệp vụ, lớp tập huấn nâng cao kiến thức giúp nhân viên rèn luyện hoàn thiện kỹ làm việc Mặt khác, thân nhân viên cần có ý thức tự học tập, nghiên cứu để không ngừng bổ sung kiến thức nghiệp vụ Điều thực người lao động có tinh thần trách nhiệm, cơng việc, tự hào Chi nhánh nỗ lực cho phát triển Vấn đề lựa chọn nhân viên vào làm việc Chi nhánh cần có kiểm tra, giám sát khách quan nghiêm túc cơng tác giúp đảm bảo Chi nhánh có phục vụ đội ngũ nhân viên có chất lượng Nghiệp vụ nhân viên nâng cao nhanh chóng ý thức họ không dễ thay đổi Thái độ phục vụ khách hàng nhân viên Chi nhánh nói chung giao dịch viên nói riêng phụ thuộc vào quan điểm họ khách hàng Một mặt, Chi nhánh thường xuyên tổ chức lớp đào tạo phong cách giao tiếp, nhấn mạng vào vai trò khách hàng với Chi nhánh Mặt khác, quy định thưởng phạt với nhân viên có thái độ tốt với khách hàng cần xây dựng áp dụng nghiêm túc vào thực tế Hình thức nhận đánh giá, góp ý từ phía khách hàng thơng qua bảng câu hỏi chất lượng dịch vụ Chi nhánh giúp nhà lãnh đạo có xử lý kịp thời xác Nó khơng phản ánh tình trạng chất lượng nhân viên Chi nhánh mà thước đo hợp lý sách huy động vốn đưa Qua đó, lãnh đạo Chi nhánh có để kịp thời điều chỉnh Cũng vấn đề này, Chi nhánh cần tạo động lực làm việc cho nhân viên, tránh tình trạng làm việc nửa vời, thiếu tập trung Thay đổi chế độ lương thưởng giải pháp Cùng với đó, kiểm tra, giám sát nhà quản lý cần thiết để dần tạo lập mơi trường làm việc động có ý thức trách nhiệm Một môi trường làm việc tốt thúc đẩy hoạt động Chi nhánh tiến hành có hiệu Huy động vốn khơng phải hoạt động tiến hành riêng lẻ Nó cần phối hợp nhịp nhàng phận có liên quan Mỗi phòng cần có phân công, phân nhiệm rõ ràng cho nhân viên, tránh chồng chéo hay cân đối khối lượng công việc Mức lương đánh giá theo khối lượng cơng việc mức độ hồn thành nhiệm vụ giao Việc khen thưởng tuỳ thuộc vào đóng góp có giá trị nhân viên vào phát triển Chi nhánh Tình trạng khen thưởng dựa thành tích danh nghĩa cần giảm bớt 3.2.5 Thực chiến lược cạnh tranh huy động vốn động hiệu qủa Cạnh tranh quy luật kinh tế thị trường Do ngân hàng nói chung, muốn tồn phát triển, khơng có cách khác phải nâng cao sức cạnh tranh mình, NHCT Hồn Kiếm vậy, cách thiết lập chiến lược cạnh tranh động hiệu Nội dung chiến lược bao gồm : - Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh : Đây công việc quan trọng để thực chiến lược cạnh tranh có hiệu NHCT Hồn Kiếm Việc nghiên cứu phải thường xuyên, sở so sánh sản phẩm, giá cả, hoạt động quảng cáo, mạng lưới ngân hàng với đối thủ gần gũi Với cách làm xác định lĩnh vực cạnh tranh thuận lợi bất lợi Nhằm tạo thuận lợi cho ngân hàng giành thắng lợi cạnh tranh, việc nghiên cứu đối thủ nội dung quan trọng marketing ngân hàng - Phải tạo lòng tin cao độ khách hàng : Lòng tin tạo hình ảnh bên ngân hàng, : số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng, trình độ khả giao tiếp đội ngũ nhân viên, trang bị kỹ thuật cơng nghệ, vốn tự có khả tài chính, đặc biệt hiểu an tồn tiền gửi, tiền vay hình ảnh bên ngồi ngân hàng, địa điểm, trụ sở, biểu tượng trở thành tài sản vơ hình ngân hàng - Phải tạo khác biệt ngân hàng : Một người hay ngân hàng vậy, phải có đặc điểm phân biệt ngân hàng với ngân hàng khác Hoạt động ngân hàng phải tạo đặc điểm, hình ảnh mình, ngân hàng có mà ngân hàng khác khơng có Như vậy, marketing ngân hàng phải tạo khác biệt hình ảnh ngân hàng Đó khác biệt sản phẩm, dịch vụ cung ứng thị trường, lãi suất, kênh phân phối, hoạt động quảng cáo khuếch trương giao tiếp - Đổi phong cách giao dịch : Đổi tác phong giao tiếp, đề cao văn hóa kinh doanh yêu cầu cấp bách cán bộ, nhân viên NHCT Hồn Kiếm nay, có tiến kịp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Đặc biệt phong cách thân thiện, tận tình chu đáo, cởi mở tạo lòng tin cho khách hàng gửi tiền Thực đoàn kết nội bộ, kiên chống biểu tiêu cực hoạt động kinh doanh, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây ảnh hưởng để uy tín thương hiệu ngân hàng Bằng nhiều sách động viên, khuyến khích cán cơng nhân viên sách khách hàng để thu hút thêm nhiều khách hàng 3.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt Kiểm tra, kiểm sốt hoạt động vô quan trọng hoạt động kinh doanh chế thị trường, mặt giúp sửa chữa sai sót kịp thời, mặt khác nâng cao ý thức trách nhiệm cán công nhân viên Vì thế, phải coi trọng cơng tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát ngăn ngừa kịp thời sai sót việc thực quy trình nghiệp vụ, thể lệ chế độ, từ đưa hoạt động kinh doanh Ngân hàng vào luật, nề nếp Phải tăng cường số kiểm tra năm, nội dung kiểm tra phải tồn diện từ tốn niên độ năm, kiểm tra hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, kiểm tra xử lý rủi ro, kiểm tra nợ hạn, đảm bảo an toàn kho quỹ, kiểm tra cơng tác kế tốn, thu chi tài Phải xây dựng thực tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra theo đinh kỳ đột xuất hoạt động huy động vốn Đồng thời phải kiên đạo phúc tra, chỉnh sửa lại sai sót sau kiểm tra Tổ chức tốt công tác tiếp dân giải kịp thời, chỗ đơn thư khiếu nại công dân, không để đơn thư vượt cấp Đồng thời tăng cường lực lượng nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, đặc biệt vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm ý thức trách nhiệm công tác kiểm tra 3.2.7 Đầu tư hồn thiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng Để chất lượng dịch vụ huy động vốn NHCT Hồn Kiếm đáp ứng u cầu chuẩn mực quốc gia quốc tế, đòi hỏi công nghệ không ngừng cải tiến, đại nâng cấp để thực trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên ngân hàng Lựa chọn công nghệ để ứng dụng hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh NHCT Hoàn Kiếm có ý nghĩa định đến phát triển hoạt động dịch vụ, tăng quy mô vốn huy động cách vững chắc, định hiệu vốn đầu tư Trong lĩnh vực thẻ, NHCTVN nói chung NHCT Hồn Kiếm nói riêng sử dụng cơng nghệ thẻ từ, có tính bảo mật yếu, ngân hàng nước chuyển sang sử dụng thẻ chip Vì vậy, cần sớm nâng cấp cơng nghệ thẻ có, đưa thẻ chip vào hoạt động Trong việc mở rộng mạng lưới ATM, NHCT Hoàn Kiếm nên đề xuất để đầu tư lắp đặt máy ATM hệ mới, cho phép nạp tiền qua máy, tránh bị lạc hậu ngân hàng nước hoạt động phổ biến Việt Nam 3.2.8 Xây dựng sách lãi suất linh hoạt Chính sách lãi suất huy động công cụ quan trọng để NHCT Hoàn Kiếm cạnh tranh với ngân hàng tổ chức tín dụng khác việc huy động vốn nhàn rỗi tầng lớp dân cư doanh nghiệp Việc nâng cao hiệu huy động vốn bao gồm việc giảm chi phí huy động đơn vị vốn Vì vậy, NHCT Hoàn Kiếm cần đưa mức lãi suất hợp lý để hấp dẫn khách hàng, giảm tối đa chi phí huy động, thơng qua số giải pháp sau : - Có sách lãi suất hợp lý, cạnh tranh với khách hàng có thời gian gửi tiền dài hạn, : ngồi việc trả lãi cao tiến hành tặng quà vào dịp cuối năm, tặng quà với khách hàng gửi tiền nhiều - Chính sách lãi suất hợp lý khách hàng trì số dư tài khoản với thời gian dài so với thời hạn ban đầu Còn khách hàng rút tiền gửi trước hạn NHCT Hồn Kiếm thường áp dụng mức lãi suất thấp mức lãi suất kỳ hạn ban đầu Trong trường hợp ngược lại, NHCT Hồn Kiếm khuyến khích người gửi tài khoản với thời hạn dài so với kỳ hạn ban đầu cách tặng thêm lãi suất Như khuyến khích khách hàng gửi tiền lâu hơn, tạo nguồn vốn trung dài hạn cho ngân hàng - Có sách hợp lý với khoản tiền rút trước thời hạn Nhìn chung ngân hàng thường không muốn khách hàng rút tiền trước thời hạn làm tính ổn định nguồn vốn Tuy nhiên, để cạnh tranh với ngân hàng khác, NHCT Hoàn Kiếm nên đồng ý cho khách hàng rút tiền trước hạn Nhưng phải chịu phạt lãi suất thấp mức tính kì hạn thực tế so với kỳ hạn thỏa thuận khoản tiền gửi 3.2.9 Nhanh chóng mở rộng dịch vụ mới, đa dạng hóa hình thức động, tăng cường khoản thu từ dịch vụ Việc đa dạng hóa hình thức huy động khơng đem lại nhiều lợi ích lựa chọn cho khách hàng mà đem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng Một thu hút nhiều nguồn vốn từ đối tượng mà khơng phải tăng chi phí nhiều Hai giảm bớt áp lực cho vấn đề tốn lượng tiền rút Cơng việc huy động vốn áp dụng cho nhiều đối tượng nhiều trình độ nhiều địa bàn, đáp ứng nhu cầu vốn huy động, điều đòi hỏi NHCT Hồn Kiếm cần mở rộng mạng lưới huy động đa dạng hóa hình thức huy động Việc đa dạng hóa việc cải tiến, kết hợp cách linh hoạt cơng cụ sẵn có để huy động hiệu Cụ thể NHCT Hoàn Kiếm cần áp dụng số hình thức sau : - Với huy động tiền gửi: Phát triển hình thức tiết kiệm mua nhà, hình thức giúp tăng nguồn vốn trung dài hạn Hiện thu nhập nhu cầu chi tiêu cho nhà dân chũng tăng cao, hình thức cho phép khách hàng ấn định số tiền định để mua nhà thời gian, khách hàng lựa chọn số tiền hàng tháng đặn gửi vào ngân hàng với mức lãi suất thỏa thuận trước Phát triển hình thức tiết kiệm hưu trí bảo thọ, hình thức áp dụng cho người có thu nhập muốn tiết kiệm để dành cho tương lai già cách hàng tháng gửi số tiền định theo thời hạn khác Tiết kiệm bảo đảm vàng, điều kiện lạm phát tăng cao, thị trường ngoại tệ biến động nay, hình thức tiết kiệm có sức hấp dẫn khách hàng gửi tiền hình thức khác Tuy nhiên, ngân hàng có khó khăn định cần nghiên cứu giải việc quy đổi thành vàng chuẩn, lãi suất - Với huy động kỳ phiếu, trái phiếu: Để tăng tính hấp dẫn huy động vốn việc phát hành trái phiếu kỳ phiếu NHCT Hoàn Kiếm nên phát hành thêm loại trái phiếu khác trái phiếu vơ danh, nghi danh nên phát hành trái phiếu ghi số, hay phát hành trái phiếu nhiều kỳ hạn, nhiều hình thức trả lãi nhằm đáp ứng nhu cầu tạo điều kiện lựa chọn cho khách hàng nhiều 3.3 KIẾN NGHỊ Qua đánh giá thực trạng hiệu huy động vốn NHCT Hoàn Kiếm, thấy kết quả, tồn công tác huy động vốn thời gian vừa qua Từ tìm ngun nhân đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Để giải pháp mang lại kết cao, khuôn khổ luận văn em xin đưa số kiến nghị sau : 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam Công tác huy động vốn ngày phải chịu cạnh tranh gay gắt, chi phí huy động vốn ngày tăng cao, tăng lãi suất huy động, tăng chi phí khuyến mại, quảng cáo Để khuyến khích NHCT Hồn Kiếm huy động vốn, nên đề xuất với NHCTVN cho NHCT Hoàn Kiếm chủ động áp dụng lãi suất linh hoạt để cạnh tranh Ngân hàng Công thương Việt Nam nên ban hành lãi suất trần huy động NHCTVN cần tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát để từ giúp NHCT Hồn Kiếm giải kịp thời khó khăn, vướng mắc tuân thủ quy định ngân hàng Nhà nước Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý thuyết lẫn thực tế nghiệp vụ kinh doanh cho cán nhân viên làm công tác huy động vốn Nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm huy động nhằm thu hút khách hàng dân cư DNVVN Nguồn vốn huy động từ đối tượng thường ổn định thời hạn, lãi suất Phát hành thêm chứng tiền gửi kỳ hạn dài, kỳ phiếu nhằm thu hút nguồn vốn dài hạn từ dân cư Tạo độc lập cho chi nhánh việc đưa hình thức huy động vốn, tránh phụ thuộc vào NHCTVN làm cho công tác huy động vốn trở nên cứng nhắc, không linh hoạt Nâng cấp đường truyền tạo điều kiện cho chi nhánh xử lý nghiệp vụ giao dịch với khách hàng cách xác nhanh chóng, tránh tình trạng ‘ treo máy ‘ khiến nghiệp vụ xử lý máy phải ngừng lại, tạo điều kiện tiền đề cho chi nhánh việc ứng dụng công nghệ ngân hàng đại Phát triển hệ thống thông tin đại vừa giúp cho suất lao động cán ngân hàng nâng cao mà giúp giảm bớt thời gian giao dịch đảm bảo an toàn cho khách hàng đến ngân hàng gửi tiền Ngoài cơng nghệ thơng tin ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ ngân hàng, thời buổi ngân hàngcơng nghệ thơng tin đại lợi so sánh lớn so với ngân hàng khác Nâng cao vai trò hiệp hội ngân hàng Việt nam nhằm đưa kiến nghị, tiếng nói chung để tránh động thiếu lành mạnh gây hậu không tốt cho hệ thống ngân hàng ; phản ánh kiến nghị sách yếu tố cần thiết trước quan quản lý nhà nước 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước có chức quản lý điều hành hệ thống ngân hàng thương mại, đồng thời ngân hàng ngân hàng Do đó, ngân hàng Nhà nước có ảnh hưởng lớn đến công tác huy động vốn ngân hàng thương mại Chính lẽ đó, cần phải xây dựng hồn thiện sách tiền tệ phù hợp với thời kỳ phát triển, nhằm khuyến khích nhân dân, doanh nghiệp gửi tiền cơng cụ lãi suất, tỷ giá, thị trường mở Bên cạnh đó, việc ban hành văn quy phạm pháp luật khâu thực rõ ràng, xác, hạn chế thay đổi thời gian ngắn Cần điều hành lãi suất linh hoạt theo thời kỳ, đảm bảo lợi ích cho ngân hàng khách hàng gửi tiền Ln cố gắng trì mức lãi suất dương, để đảm bảo lợi ích thu hút người gửi tiền Ngồi vận hành hiệu cơng cụ tỷ giá Ngân hàng nhà nước góp phần hạn chế biến động tỷ giá, tạo an tâm cho người gửi tiền, tạo điều kiện thuân lợi cho NHTM huy động nguồn vốn ngoại tệ nằm dân Trong thời gian tới sách tỷ giá Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện sở tập trung vào vấn đề như: Tăng cường hoàn thiện thị trường ngoại hối, thị trường tài tiền tệ; Hình thành quỹ ngoại tệ tập trung Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý điều hành nhằm mục đích dự trữ lượng ngoại tệ mạnh đủ lớn để tham gia vào thị trường cách hiệu cần thiết; Điều hành tỷ giá hướng tới xác thực với quan hệ cung cầu ngoại tệ thị trường vào thời điểm định… Ngân hàng Nhà nước nên quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc hợp lý có biện pháp điều chỉnh thích hợp có biến động từ thị trường, không nên quy định tỷ lệ q cao làm tăng chi phí nguồn vốn huy động làm ảnh hường đến nguồn cho vay lợi nhuận ngân hàng Tiếp tục cấu lại hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động huy động vốn nói riêng 3.3.3 Kiến nghị với phủ  Ổn định mơi trường kinh tế vĩ mơ Mơi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động chủ thể kinh tế, đặc biệt với hoạt động ngân hàng đối tượng khách hàng thuộc thành phần kinh tế Sự ổn định môi trường kinh tế vĩ mô điều kiện quan trọng để NHCT Hoàn Kiếm nâng cao hiệu huy động vốn Ngược lại, môi trường kinh tế thường xun khơng ổn định, đó, khách hàng muốn giữ tiền để chi trả cho nhu cầu bất ngờ cất trữ hình thức an toàn mua vàng ngoại tệ mạnh, lúc chi phí huy động vốn tăng cao Chỉ điều kiện lạm phát kiềm chế, tỷ giá ổn định khách hàng yên tâm gửi tiền vay tiền ngân hàng đê đầu tư vào sản xuất kinh doanh Để ổn định mơi trường kinh tế vĩ mơ, phủ cần : Ổn định tiền tệ, có biện pháp củng cố đồng nội tệ, kiềm chế lạm phát, có sách tiền tệ quốc gia ổn định; Có sách tỷ giá ổn định, cần có biện pháp hạ thấp dần mức lãi suất để phù hợp với mức lãi suất giới  Hồn thiện mơi trường pháp lý Môi trường pháp lý nước ta nhiều bất cập, chưa thực động lực để phát triển kinh tế Chính phủ cần phải xây dựng hành lang pháp lý đồng hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế sở áp dụng đầy đủ thiết chế, chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện củng cố phát triển hoạt động kinh doanh tiền tệ xu hội nhập Do vậy, việc hoàn thiện Luật, Luật ngân hàng giúp cho ngân hàng hoạt động cạnh tranh lành mạnh, từ nâng cao hiệu huy động vốn Tránh cạnh tranh cách nâng lãi suất liên tục làm tăng chi phí KẾT LUẬN NHTM kênh dẫn vốn quan trọng kinh tế NHTM cầu nối người có nhu cầu sử dụng vốn người có vốn tạm thời nhàn rỗi Huy động vốn nghiệp vụ quan trọng NHTM, định quy mô cấu tài sản sinh lời Ngân hàng Vì vậy, Ngân hàng phải ln coi trọng công tác huy động vốn Mặt khác, Nước ta thức gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) vào tháng 11/2008 Như vậy, Việt Nam dần hội nhập đầy đủ vào thị trường thương mại giới chịu tác động kinh tế khác, đặc biệt kinh tế nước công nghiệp phát triển với thuận lợi thách thức không nhỏ Khi cam kết Chính phủ Việt Nam với thành viên WTO thực tập đồn Ngân hàngtài quốc tế vào Việt Nam ngày nhiều lợi định chế tài nước bị giảm Việc tăng cường huy động vốn giúp NHTM nói chung, CN NHCT Hồn Kiếm nói riêng có nguồn vốn dồi cho hoạt động mình, từ đứng vững cạnh tranh Trong trình nghiên cứu, sở lý luận vốn ngân hàng thương mại, hình thức huy động vốn chủ yếu NHTM em khái quát hóa thực trạng huy động vốn CN NHCT Hoàn Kiếm, thành tựu, kết đạt được, tồn hoạt động huy động vốn CN thời gian qua Từ đó, em đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn NHCTVN CN Hoàn Kiếm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Frederic S Mishkin (1991), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân Nhà xuất Tài chính, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội PGS.TS Lưu Thị Hương tác giả (2003), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Ths Phạm Thị Thu Hương, TS Phi Trọng Hiển (2006), Phương hướng giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam, Tạp chí ngân hàng số 21, Hà Nội Nguyễn Thị Hiền (2007), Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Tạp chí ngân hàng số 5, Hà Nội TS Nguyễn Đại La (2006), Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí ngân hàng số 9, Hà Nội TS Nguyễn Văn Lương, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung (2004), Hệ thống ngân hàng Việt Nam trước thềm hội nhập, Tạp chí ngân hàng số 1, Hà Nội Hà Thị Kim Nga (2006), Các loại rủi ro quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng, Tạp chí ngân hàng số chuyên đề, Hà Nội 10 TS Phạm Huy Hùng(2008), Ảnh hưởng lạm phát đến hoạt động giải pháp kiềm chế lạm phát, NHCTVN 11 Ths Đàm Hồng Phương (2007), Một số vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng địa bàn Hà Nội, Tạp chí ngân hàng số 5, Hà Nội 12 Phòng tổng hợp NHCT Hồn Kiếm, Số liệu tổng kết năm (2006 - 2008), Hà Nội 13 Trang web Ngân hàng nhà nước, Vietinbank ... Chi phí huy động vốn nguồn huy động động khác Lãi trả nguồn huy động = Quy mô huy động * Lãi suất huy động 1.2.2.4 Phù hợp huy động vốn sử dụng vốn Hoạt động ngân hàng thương mại huy động vốn để... Nguồn khác 1.2 HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại Trong khuôn khổ luận văn, hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại nhìn nhận... BẢN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .xxv 1.1 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI xxv 1.1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại xxv 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG, Vn ca NHTM l nhng giỏ tr tin t do NHTM to lp hoc huy ng c tin hnh cỏc hot ng cho vay, u t hoc cỏc dch v kinh doanh khỏc nhm t dc mc tiờu khỏc nhau. Biu hin ca vn trong kinh doanh ngõn hng ch yu l tin, Hot ng s dng vn luụn cú lói, th hin qua chờnh lch gia thu nhp s dng vn v chi phớ huy ng vn luụn dng. Mc dự chi phớ huy ng luụn tng, - o to v nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v i vi i ng cỏn b Ngõn hng: Chi nhỏnh thng xuyờn t chc cỏc lp o to phong cỏch giao tip, nhn mng vo vai trũ ca khỏch hng, Chi nhỏnh cn to c ng lc lm vic cho cỏc nhõn viờn, trỏnh tỡnh trng lm vic na vi, thiu tp trun, Khi xột v quy mụ, vn n ca NHTM thng c xỏc nh gm tin gi, tin vay v vn n khỏc. Trong ú, vn n khỏc l vn nhn u thỏc, tin trong thanh toỏn v cỏc khon phi tr, phi np., Hỡnh 1.1: C cu t chc ca Chi nhỏnh NHCT Hon Kim, Mc dự chim t trng thp trong tng ngun vn huy ng ca chi nhỏnh nhng nhỡn vo bng ta thy ngun vn trung di hn ca chi nhỏnh Hon Kim tng u qua cỏc nm cú c kt qu nh vy l do s n lc khụng ngng i mi ton din cỏc mt hot ng, kinh doanh a dng v hiu qu. iu ny mt mt lm ch, i vi cỏc dch v thanh toỏn, dch v chuyn tin cn phi khụng ngng i mi, ng dng cụng ngh thụng tin hin i vo cỏc nghip v, tng cng trang b h thng mỏy tớnh hin i v i mi cụng ngh thanh toỏn. Khụng ngng tp trung vo cỏc doanh nghip truyn thng cú quan h giao dch vi cỏ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay