BÀi tập kế toán tài chính kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

41 12 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:53

Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com CHƯƠNG – KẾ TỐN DOANH THU, THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Bài 7.1: Công ty bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình qn gia quyền cuối kỳ Trong kỳ có tài liêu: Hàng t ồn đầu k ỳ: • • Tồn kho: 1.000 đơn vị Tồn quầy: 500 đơn vị 15.000đ/đơn vị) (trị giá 10.000.000đ) (trị giá 5.000.000đ, giá bán lẻ chưa thuế Nhập kho hàng hóa mua từ nhà sản xuất 9.000 đơn vị chưa trả tiền Giá mua chưa thuế GTGT 120.000.000đ Xuất kho hàng giao quầy bán lẻ 7.000 đơn vị Tổng hợp hóa đơn bán lẻ kỳ 6.000 đơn vị, bán thu tiền mặt Giá bán lẻ chưa thuế 20.000đ/đơn vị Tổng hợp phiếu nộp tiền bán hàng kỳ: 132.000.000đ Cuối kỳ kiểm hàng quầy, số hàng tồn kho 1.480 đơn vị Hàng thiếu, nhân viên bán hàng phải bồi thường theo giá bán có thuế Bảng tập hợp chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp (đv tính: đồng) Yếu tố chi phí Lương BHYT, BHXH, KPCĐ Vật liệu bao gói hàng Khấu hao Dịch vụ mua Chi tiền mặt Cộng Phục vụ bán hàng 10.000.000 1.900.000 2.520.000 5.000.000 4.380.000 3.500.000 27.300.000 Phục vụ quản lý 5.000.000 950.000 1.500.000 6.250.000 7.500.000 21.200.000 Yêu c ầu: Ghi nhận bút toán phản ánh tình hình mua hàng, bán hàng xác định lợi nhuận trước thuế Bài giải Giá xuất kho bình quân cuối kỳ: 12.857 = 10.000.000 + 5.000.000 + 120.000.000 1.000 + 500 + 9.000 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com 120.000.000 Nợ 12.000.000 TK 132.000.000 15 6: Nợ TK 13 3: Có TK 331: N 89 = 7.000 x 12.857 999 ợ 00 TK 15 (Q ): Có TK 156 (K): 89.999.000 N 77 = 6.000 x 12.857 ợ 142 TK 00 63 2: Có TK 156 (Q): 77.142.000 Nợ 132.000.000 TK 120.000.000 111 12.000.000 : Có TK 511: Có TK 333: N ợ TK Nợ TK 63 641: 2: Nợ TK Có TK 156 642: (Q): Có TK 334: N Nợ TK ợ 641: TK Nợ TK 13 642: 88 Có TK 338: : Có TK Nợ TK 632:641: Có TK Có TK 331: 711: Nợ TK 641: Nợ TK 642: C ó T K : Nợ TK 641: Nợ TK 642: Có TK 331 : Nợ TK 641: Nợ TK 642: Có TK 111 : 257.1 = (1500 – 1480) x 12.857 40 257.1 40 = 20 x 22.000 440.0 00 257.1 40 182.8 60 10.000.0 00 5.000.0 00 15.000.0 00 1.900.0 00 950.0 00 2.850.0 00 2.520.0 00 2.520.0 00 5.000.0 00 1.500.0 00 6.500.0 00 4.380.0 00 6.250.0 00 10.630.0 00 3.500.0 00 7.500.0 00 11.000.0 00 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32 Kết chuyển: http://www.nhomsfr.com Nợ 120.000.000 TK 120.000.000 51 1: 125.642.000 Có TK 77.142.000 911: 27.300.000 21.200.000 Nợ TK 182.860 91 182.860 1: Có TK 632: Có TK 641: 5.459.140 Có5.459.140 TK 642: Nợ TK 71 1: Có TK 911: Kế t ch uy ển lỗ: Nợ TK 42 1: Có TK 911: Email: thien_vodich_no01@y ahoo.com Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32 Bài 7.2: Tại Cơng ty M tính thuế GTGT khấu trừ, thuế suất GTGT 10%, tháng 12 có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau Giả định đầu tháng 12 tài kho ản có s ố dư hợp lý : Ngày 5/12, công ty xuất kho hàng hóa gửi cho Cơng ty X theo hình thức chuyển hàng trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên mua chưa nhận hàng Ngày 7/12, công ty xuất hàng bán kho, trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 500.000.000đ, giá bán chưa thuế 600.000.000đ, bên mua nhận hàng trả tiền mặt Ngày 8/12, công ty đồng ý trừ chiết khấu thương mại tháng trước cho người mua Z 250.000đ, công ty trừ vào nợ tiền hàng Ngày 10/12, công ty đồng ý cho người mua trả lại lô hàng bán tháng trước theo giá bán chưa thuế 260.000.000đ thuế giá trị gia tăng 26.000.000đ, giá mua 200.000.000đ lô hàng người mua trả tiền Hàng trả lại gởi bên mua Ngày 11/12, công ty nhận giấy báo Công ty X nhận lô hàng gửi ngày 5/12, kèm theo biên thiếu số hàng theo giá bán chưa thuế 20.000.000đ, giá mua 18.000.000đ, chưa rõ nguyên nhân Công ty X đồng ý mua theo số thực tế, tiền chưa toán Ngày 16/12, cơng ty xuất kho hàng hóa gửi cho Cơng ty Y theo hình thức chuyển hàng , trị giá hàng hóa thực tế xuất kho 700.000.000đ, giá bán chưa thuế 900.000.000đ, bên mua chưa nhận hàng Ngày 17/12, công ty mua hàng HTX bán thẳng cho Công ty N trị giá mua chưa thuế 200.000.000đ, trị giá bán chưa thuế 370.000.000đ, tiền mua bán chưa toán Ngày 19/12, công ty nhận giấy báo Công ty Y nhận lô hàng gửi ngày 16/12, kèm theo biên thừa số hàng theo giá bán chưa thuế 100.000đ, giá mua 80.000đ, chưa rõ nguyên nhân Cơng ty Y đồng ý mua hàng theo hóa đơn, tiền chưa tốn Hàng thừa cơng ty Y giữ hộ cho bên bán Ngày 22/12, công ty xuất kho bánh ngọt, nước phục vụ cho tổng kết năm hoạt động cơng đồn cơng ty, giá bán chưa thuế 200.000đ, giá vốn 160.000đ 10 Ngày 24/12, xuất kho hàng hóa làm từ thiện có giá mua 4.000.000đ, giá bán chưa thuế 5.000.000đ quỹ phúc lợi tài trợ 11 Ngày 25/12, công ty xuất kho hàng để thưởng cho nhân viên quảng cáo bán hàng, giá bán chưa thuế 100.000đ, giá vốn 80.000đ Yêu cầu: Ghi nhận bút toán phát sinh Tính lập bút tốn kết chuyển Doanh thu bán hàng vào cuối kỳ Tính lập bút toán kết chuyền Giá vốn hàng bán vào cuối kỳ Bài giải Nợ TK 157: 500.000.000 500.000.000 C ó T K 6: Email: thien_vodich_no01@yahoo.com Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com 500.000.000 Nợ TK 500.000.000 63 2: 660.000.000 600.000.000 Có TK 60.000.000 156: Nợ TK 111 250.000 : 250.000 Có TK 511: Có TK 3331: 260.000.000 26.000.000 286.000.000 Nợ 200.000.000 TK 200.000.000 33 1: Có TK 521: Nợ TK 53 1: Nợ TK 33 3: Có TK 111: Nợ TK 13 88: Có TK 632: Nợ 2: TK Có TK 511: 63 Có TK 333: 2: Có TK 157: Nợ TK Nợ 157: TK Có TK 156: 13 81: Có TK 157: Nợ TK 131: Nợ Có TK 511: TK Có TK 333: 13 Nợ TK 632: Nợ TK 133: C ó T K 3 : Nợ TK 632: 482.000.0 = 500.000.000 - 18.000.000 00 482.000.0 00 C ó 18.000.0 T 00 K 18.000.0 = 600.000.000 - 20.000.000 00 7: 638.000.0 00 580.000.0 00 58.000.0 00 700.000.0 00 700.000.0 00 407.000.0 00 370.000.0 00 37.000.0 00 200.000.0 00 20.000.0 00 220.000.0 00 700.000.0 00 700.000.0 00 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 Nguyễn Ngọc Trâm – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Nợ TK 13 88: Có TK 3381: Nợ TK 13 2: Có TK 511: Có TK 333: Nợ TK 63 2: Có TK 156: Nợ TK 64 2: Có TK 512: Có TK 3331: 10 Nợ TK 63 2: Có TK 156: Nợ TK 43 12: Có TK 512: Có TK 3331: 11 Nợ TK 63 2: Có TK 156: Nợ TK 4311: Có TK 512: Có TK 3331 : 80.000.000 80.000.000 4.000.000 4.000.000 990.000.000 900.000.000 90.000.000 5.500.000 5.000.000 500.000 160.000 160.000 80.000 80.000 220.000 200.000 20.000 110.000 100.000 10.000 Kết chuyển doanh thu bán hàng vào cuối kỳ: Nợ TK 511: 510.000.000 260.000.000 C 250.000.000 ó T 1.940.000.000 K : C ó T K : Nợ TK 511: Nợ TK 512: 5.300.00 = 5.000.000 + 100.000 + 200.000 Có TK 911: 1.945.300.000 Kết chuyển giá vốn hàng bán vào cuối kỳ: Nợ TK 1.886.240.000 911: Có TK 632:1.886.240.000 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com ... kết kinh doanh (cơng ty tạm thời chưa tính thu TNDN) Giả sử doanh nghiệp kỳ có 10.000.000đ chi phí khơng chứng từ hợp pháp bị loại trước tính thu TNDN Các khoản doanh thu, thu nhập chi phí. .. đối tượng tính thu TNDN hợp pháp, hợp lệ Thu suất thu nhập DN phải nộp 28%/ tổng thu nhập chịu thu Hãy thực lại cơng việc kế tốn vào cuối kỳ tính kết kinh doanh (theo yêu cầu 1) Bài làm Nợ TK... – K32 Bài 7.5 Tập hợp doanh thu chi phí thực tế phát sinh kỳ doanh nghiệp gồm: Doanh thu bán hàng gộp: 256.000.000đ Chi t khấu thương mại 500.000đ, giảm giá hàng bán 1.500.000đ, doanh thu hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀi tập kế toán tài chính kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh , BÀi tập kế toán tài chính kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay