Tổ chức hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng huy anh

69 9 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:53

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Điện Lùc TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Hoàng Thị Tuyết Lớp: D4LT-KT6 Địa điểm thực tập: Công ty cổ phần xây dựng Huy Anh 1.Tiến độ thái độ thực tập sinh viên: - Mức độ liên hệ với giáo viên: - Thời gian thực tập quan hệ với sở: - Tiến độ thực hiện: Nội dung báo cáo: - Thực nội dung thực tập: - Thu thập xử lý số liệu thực tế: - Khả hiểu biết thực tế lý thuyết: Hình thức trình bày: Một số ý kiến khác: Đánh giá cho điểm giáo viên hướng dẫn: Hà Nội, ngày … tháng… năm 2011 GIÁO VIÊN HƯỚNG DN (ký v ghi rừ h tờn) SV: Hoàng Thị Tuyết Lớp: Đ4LT - KT6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Điện Lực NHN XẫT CA SỞ THỰC TẬP sở thực tập: Công ty Cổ phần xây dựng Huy Anh Xác nhận sinh viên: Hoàng Thị Tuyết Lớp: D4LT-KT6 - Chấp hành kỷ luật lao động: (Thời gian, quy định đơn vị) - Quan hệ với sở thực tập: - Năng lực chuyên môn: Ngày … tháng … năm 2011 ĐẠI DIỆN CỦA SỞ THỰC TP SV: Hoàng Thị Tuyết Lớp: Đ4LT - KT6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Điện Lùc MỤC LỤC Nội dung Nhận xét giáo viên hướng dẫn Nhận xét đơn vị thực tập Mục lục Các ký hiệu viết tắt Danh mục sơ đồ Danh mục bảng biểu Lời mở đầu Lý chọn đề tài Mục tiêu ý nghĩa việc lựa chọn đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài Kết cấu đề tài Phần 1: sở lý luận chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành phẩm đơn vị xây lắp 1.1 Khái quát chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.1 Chi phí xây lắp phân loại chi phí 1.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2 Giá thành sản phẩm cách phân loại giá thành sản phẩm 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 1.1.2.3 Nhiệm vụ 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1.2 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1 Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí xây lắp 1.2.1.1 Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 1.2.1.2 Đối tượng tính giá thành 1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.2.2.1 Các bước hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành xây lắp 1.2.2.2 Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương pháp khai thường xun 1.2.2.3 Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp theo phương pháp kiểm định kỳ 1.2.3 Kế toán khoán đơn vị xây lắp 1.2.3.1 Đặc điểm kế toán theo phương thức khoán gọn xây dựng 1.2.3.2 Kế toán khoán đơn vị xây lắp nội Phần 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CPXD Huy Anh 2.1 Giới thiệu chung Cơng ty CPXD Huy Anh SV: Hoµng ThÞ TuyÕt 3 Trang 8 9 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 23 31 33 33 34 36 36 Líp: §4LT - KT6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Häc §iƯn Lùc 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Công ty CPXD Huy Anh 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty CPXD Huy Anh 2.1.2.1 Chức nhiệm vụ 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất Cơng ty CPXD Huy Anh 2.1.2.3 Tình hình lao động Cơng ty CPXD Huy Anh 2.1.2.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CPXD Huy Anh 2.1.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất kinh doanh Công ty CPXD Huy Anh 36 37 37 37 38 38 39 2.1.4 Hình thức tổ chức sản xuất kết cấu sản xuất Công ty 2.1.5 Tổ chức máy Công ty CPXD Huy Anh 2.1.6 Tổ chức máy kế toán Công ty CPXD Huy Anh 2.2 Thực trạng công tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty CPXD Huy Anh 2.2.1 Cơng tác kế tốn hình thức kế tốn áp dụng Cty CPXD Huy Anh 2.2.1.1 Công tác kế tốn Cty CPXD Huy Anh 2.2.1.2 Hình thức kế toán áp dụng Cty CPXD Huy Anh 2.2.2 Thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CPXD Huy Anh 2.2.2.1 Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất 2.2.2.2 Tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất Cơng ty CPXD Huy Anh 2.2.2.3 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất Cơng ty CPXD Huy Anh 2.2.3 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CPXD Huy Anh 2.2.3.1 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất 2.2.3.2 Tính giá thành sản phẩm sản xuất Phần 3: Nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính Giá thành sản phẩm Công ty CPXD Huy Anh 3.1 Nhận xét công tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty CPXD Huy Anh 3.2 Giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng tác quản lý sản xuất Công ty CPXD Huy Anh Kt lun 40 41 42 44 SV: Hoàng Thị TuyÕt 4 44 44 44 45 45 46 47 56 56 63 66 66 67 69 Líp: §4LT - KT6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Điện Lùc DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BHXH BHYT CCDC CN CNV CPXD CNTM CT DD DDĐK DDCK DN DVMN GTGT GTXL HMCT HĐ K/C KLXLDD KPCĐ NCTT NVL NVLTT MTC SXC SPDD SXKD TSCĐ XDCB SV: Hoµng ThÞ TuyÕt Diễn giải Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Công cụ dụng cụ Công nhân Công nhân viên Cổ phần xây dựng Chi nhánh thương mại Công trình Dở dang Dở dang đầu kỳ Dở dang cuối kỳ Doanh nghiệp Dịch vụ mua ngồi Gía trị gia tăng Giá thành xây lắp Hạng mục cơng trình Hố đơn Kết chuyển Khối lượng xây lắp dở dang Kinh phí cơng đồn Nhân cơng trực tiếp Ngun vật liệu Nguyên vật liệu trực tiếp Máy thi công Sản xuất chung Sản phẩm dở dang Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Xây dựng 5 Líp: §4LT - KT6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Häc §iƯn Lùc DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Sơ đồ 2: Sơ đồ hạch tốn chi phí Ngun vật liệu trực tiếp Sơ đồ 3: Sơ đồ hạch tốn chi phí Nhân công trực tiếp Sơ đồ 4: Sơ đồ hạch tốn chi phí Sử dụng máy thi cơng Sơ đồ 5: Sơ đồ hạch tốn chi phí Sản xuất chung Sơ đồ 6: Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp Sơ đồ 7: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất theo phương pháp Kiểm định kỳ Sơ đồ 8: Sơ đồ hạch toán kế toán xây lắp nội trường h p đơn vị nhận kế tốn khơng tổ chức hệ thống kế tốn riêng Sơ đồ 9: Quy trình sản xuất Cơng ty CPXD Huy Anh Sơ đồ 10: Bộ máy tổ chức quản lý Công ty CPXD Huy Anh Sơ đồ 11: Trình tự ghi sổ kế tốn Cơng ty CPXD Huy Anh Sơ đồ 12: Hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp cơng trình trường TH Nha Trang SV: Hoàng Thị Tuyết Lớp: Đ4LT - KT6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại Học Điện Lực DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu số 1: Phiếu chi Biểu số 2: Hoá đơn giá trị gia tăng Biểu số 3: Phiếu nhập kho Biểu số 4: Phiếu nhập kho Biểu số 5: Phiếu nhập kho Biểu số 6: Bảng chấm cơng Biểu số 7: Bảng tốn tiền lương Biểu số 8: Sổ chứng từ ghi sổ Biểu số 9: Sổ chứng từ ghi sổ Biểu số 10: Sổ Quỹ Biểu số 11: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Biểu số 12: Sổ tài khoản SV: Hoàng Thị Tuyết Lớp: Đ4LT - KT6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Hoàng Thị Tuyết Trờng Đại Học Điện Lực Lớp: Đ4LT - KT6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Hoàng Thị Tuyết Trờng Đại Học Điện Lực Lớp: Đ4LT - KT6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Hoàng Thị Tuyết 10 Trờng Đại Học Điện Lực Lớp: Đ4LT - KT6 ... Tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất Công ty CPXD Huy Anh 2.2.2.3 Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất Cơng ty CPXD Huy Anh 2.2.3 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty. .. CPXD Huy Anh 2.2.3.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 2.2.3.2 Tính giá thành sản phẩm sản xuất Phần 3: Nhận xét kiến nghị công tác kế tốn tập hợp chi phí tính Giá thành sản phẩm Công ty CPXD Huy. .. tính giá thành sản phẩm công việc chủ yếu công tác kế tốn kế tốn chi phí sản xuất có tác dụng định đến tính xác giá thành xây lắp 1.2 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng huy anh , Tổ chức hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng huy anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay