Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại DNTN tảo trình

69 15 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:52

Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa LỜI MỞ ĐẦU Tiêu thụ hàng hoá khâu cuối hoạt động sản xuất kinh doanh, có vị trí đặc biệt quan trọng doanh nghiệp, góp phần to lớn đến tồn phát triển doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường nay, khâu tiêu thụ hàng hố q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gắn liền với thị trường, luôn vận động phát triển theo biến động phức tạp doanh nghiệp Chính vậy, cơng tác tiêu thụ hàng hố ln ln nghiên cứu, tìm tòi, bổ xung để hồn thiện lý luận lẫn thực tiễn, nhằm mục đích khơng ngừng nâng cao hiệu kinh doanh, hiệu quản lý Xây dựng tổ chức công tác hạch toán kế toán khoa học hợp lý sở cung cấp thông tin quan trọng cho việc định đạo, điều hành kinh doanh có hiệu Cơng tác kế tốn nói chung, hạch tốn tiêu thụ hàng hố nói riêng doanh nghiệp hoàn thiện dần song đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp với mức độ hạn chế Bởi vậy, bổ sung hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, hạch tốn tiêu thụ hàng hố nói riêng ln mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Nhận thức Kế toán lưu chuyển hàng hố xác định kết tiêu thụ hàng hóa DNTN Tảo Trình tầm quan trọng cơng tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá, thời gian thực tập DNTN Tảo Trình, em chọn đề tài: “” Vì thời gian thực tập ngắn thân bị hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý, đạo chân tình giáo hướng dẫn thầy Khoa Kế tốn – Viện Đại Học Mở Hà Nội để báo cáo em hoàn thiện Để làm đề tài này, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình anh chị phòng kế tốn DNTN Tảo Trình Phạm Thị Hải Yến -1– Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa Nội dung báo cáo gồm phần: Phần I: Đặc điểm chung tổ chức cơng tác kế tốn DNTN Tảo Trình Phần II: Thực trạng nghiệp vụ kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hóa DNTN Tảo Trình Phần III: Một số ý kiến, nhận xét hoàn thiện nghiệp vụ kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hóa DNTN Tảo Trình Phạm Thị Hải Yến -2– Lớp: Kế tốn – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN CỦA DOANH NGHIỆP Tổ chức máy kế toán Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh đặc điểm tổ chức máy quản lý, DNTN Tảo Trình áp dụng hình thức tổ chức cơng tác kế tốn tập trung Mọi cơng tác kế tốn tập trung phòng kế tốn doanh nghiệp , tất phần hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán viên lãnh đạo trực tiếp kế toán trưởng Bộ máy kế toán daonh nghiệp có nhiệm vụ tổ chức thực kiểm tra cơng tác kế tốn phân loại ghi sổ chứng từ, hạch toán tổng hợp chi tiết nghiệp vụ phát sinh, ghi sổ tổng hợp lập báo cáo tài phạm vi doanh nghiệp, giúp lãnh đạo tổ chức cơng tác quản lý, phân tích hoạt động kinh doanh Bộ máy kế toán thể qua sơ đồ cấu tổ chức máy kế toán sau: Kế toán trưởng Bộ phận kế toán tiêu thụ Bộ phận kế toán TSCĐvà tiền lương Bộ phận kế tốn TT cơng nợ, quỹ TM, NH Thủ quỹ Sơ đồ tổ chức máy kế toán Phạm Thị Hải Yến -3– Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa Chức năng, nhiệm vụ, cấu phòng kế tốn : Hạch tốn kế tốn phận quan trọng phục vụ điều hành quản lý hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, tổ chức cơng tác kế tốn khoa học hợp lý có vai trò quan trọng công việc quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Tảo Trình trọng tới việc tổ chức cơng tác kế tốn để thực đầy đủ chức nhiệm vụ kế toán quản lý đảm bảo lãnh đạo tập chung thống giám đốc, kế toán trưởng nhân viên kế toán, máy kế toán doanh nghiệp tổ chức theo mơ hình tập trung bao gồm: - Kế toán trưởng: Là người trực tiếp tham mưu, giúp việc cho giám đốc, chịu trách nhiệm với giám đốc doanh nghiệp cấp định Là người kiểm tra tình hình hạch tốn kế tốn doanh nghiêp, cung cấp thơng tin tài cách xác, kịp thời, tồn diện để ban giám đốc dựa vào định sản xuất kinh doanh Ngoài trách nhiệm chung kế tốn trưởng người vào sổ tài khoản đơn vị sử dụng, cuối năm vào kết kinh doanh đơn vị sổ sách để lập báo cáo tài phục vụ cho giám đốc người có liên quan Kế tốn trưởng có trách nhiệm đạo nhân viên phòng kế tốn, nhân viên kiêm nhiệm vụ trưởng phòng kế tốn giao cho chịu trách nhiệm phần việc trước phòng kế tốn - Kế tốn tốn cơng nợ, quỹ TM, ngân hàng: Có nhiệm vụ kiểm tra chứng từ, thủ tục thu, chi tiền mặt, toán chứng từ tạm ứng, khoản cơng nợ, từ hố đơn bán hàng ghi vào bảng số 10 để theo dõi hàng xuất, nhập tồn kho năm, khai phục vụ cho việc xác định lỗ, lãi kinh doanh doanh nghiệp … lập định tài khoản ghi vào sổ chi tiết, nhật ký, bảng liên quan (nhật ký chứng từ số 1, số 2, số 5, số 10, bảng 1, bảng 2, bảng 11 ) Phạm Thị Hải Yến -4– Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa - Kế tốn tài sản cố định: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động tài sản cố định chung, tình hình khấu hao xác định giá trị lại TSCĐ Đồng thời kế tốn TSCĐ có nhiệm vụ tính lương cho cơng nhân viên - Thủ quỹ: Làm công việc xuất thu tiền mặt doanh nghiệp, ghi rõ phiếu thu, phiếu chi Hình thức sổ kế tốn áp dụng doanh nghiệp * Trình tự ghi sổ kế tốn: Để phù hợp với đăc điển quy mơ kinh doanh cơng tác kế tốn đựoc thuận lợi ghi chép quản lý Doanh nghiệp vận dụng hình thức ghi sổ kế toán : Nhật ký chứng từ theo quy định chế độ kế toán Bộ trưởng Bộ tài ban hành ngày 20/03/2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Hình thức kế tốn áp dụng thống toàn ngành, phù hợp với đặc điểm kinh doanh ngành nghiệp vụ phát sinh nhiều thường xuyên Các sổ kế toán bao gồm: bảng (số 01, 02, 05, 08, 11) tờ chi tiết, Nhật ký chứng từ (NKCT số 1, NKCT số 2, NKCT số 5, NKCT số 8), sổ Cái báo cáo kế toán theo mẫu quy định chế độ kế toán hành (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính) Phạm Thị Hải Yến -5– Lớp: Kế tốn – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa Chứng từ gốc bảng phân bố Sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ Bảng Sổ chi tiết Nhật ký Chứng từ Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Báo cáo kế toán Ghi ngày (định kỳ) Ghi vào cuối tháng (hoặc định kỳ) Đối chiếu, kiểm tra Việc lập sổ sách, lập báo cáo tài cho kỳ kế toán thực sau tháng, quý niên độ kế tốn năm Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chứng từ áp dụng doanh nghiệp: Hàng ngày vào chứng từ gốc kiểm tra, kế toán lấy số liệu ghi trực tiếp vào Nhật ký chứng từ bảng kê, sổ chi tiết có liên quan Đối với Nhật ký chứng từ ghi vào bảng kê, sổ chi tiết hàng ngày vào chứng từ kế toán, vào bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng phải chuyển số liệu tổng cộng bảng kê, sổ chi tiết vào Nhật ký chứng từ Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu Nhật ký chừng từ, kiểm tra đối chiếu số liệu Nhật ký chứng từ với sổ kế toán chi tiết, bảng Phạm Thị Hải Yến -6– Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa tổng hợp chi tiết liên quan lấy số liệu tổng cộng Nhật ký chứng từ ghi trực tiếp vào sổ Cái Đối với chứng từ có liên quan đến sổ thẻ kế tốn chi tiết ghi chép trực tiếp vào sổ, thẻ có liên quan Cuối tháng cộng sổ thẻ kế toán chi tiết vào sổ thẻ kế toán chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết theo tài khoản để đối chiếu với sổ Cái Số liệu tổng cộng sổ số tiêu chi tiết Nhật ký chứng từ, bảng bảng tổng hợp chi tiết dùng để lập báo cáo tài Vận dụng chế độ phương pháp kế toán doanh nghiệp * Niên độ kế toán : ngày 01/01 hàng năm kết thúc vào ngày 31/12 năm * Đơn vị sử dụng ghi chép đồng kế toán đồng tiền Việt Nam kí hiệu (đ) * Doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, với phương pháp giúp cho kế toán xác định giá trị hàng tồn kho sổ kế toán thời điểm kỳ hoạch tốn, thấy tình hình biến động hàng tồn kho giá trị vật từ làm sở cho việc xác định kết hoạt động kinh doanh * Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao theo phương pháp đường thẳng * Đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tuỳ mặt hàng mà thuế 5% 10%, hàng tháng kế toán phải khai thuế GTGT nộp tờ khai cho quan thuế vòng 20 ngày đầu tháng tiếp theo, theo mẫu biểu quy định chịu trách nhiệm tính xác việc khai thuế Doanh nghiệp nộp thuế kỳ hạn không nợ đọng thuế Phạm Thị Hải Yến -7– Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa Cơng thức thuế GTGT phải nộp kỳ : Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào Trong : Thuế GTGT đầu = Giá tính thuế hàng bán * thuế suất thuế GTGT Thuế GTGT đầu vào xác định tổng số thuế GTGT toán ghi hoá đơn GTGT mua vào hàng hoá dịch vụ chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập (nếu có ) Phạm Thị Hải Yến -8– Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa PHẦN 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HĨA TẠI DNTN TẢO TRÌNH Thực tế nghiệp vụ kế toán lưu chuyển hàng hóa 1.1 Kế tốn chi tiết hàng hóa 1.1.1 Chứng từ sử dụng - Nhập kho hàng hóa: Sau hàng hóa kiểm nhận bàn giao nhập kho Chứng từ mua hàng hố kèm theo q trình mua hàng mà doanh nghiệp sử dụng là:  Bảng mua hàng hoáHoá đơn giá trị gia tăng (bên bán lập)  Hoá đơn bán hàng (bên bán lập)  Biên kiểm nhận hàng hoá  Phiếu nhập kho  Phiếu chi, giấy báo nợ, phiếu toán tạm ứng… Phạm Thị Hải Yến -9– Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa + Mẫu số 01: Phiếu nhập kho HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số 01.GTKT-T3/001 Ký hiệu AA/11P Ngày 04 tháng 05 năm 2012 Số : 0011210 Đơn vị bán hàng : C N Công ty AJINOMOTO Việt Nam Hải Dương Địa : KM 54+800, Quốc lộ 5Â – TP Hải Dương Số tài khoản ………………Điện thoại : …………………MST: 3600244645-018 Họ tên người mua hàng :……………………… Đơn vị: DNTN Tảo Trình Địa : 61 Phạm Hồng Thái, P Quang Trung, TP Hải Dương Số tài khoản :………………………………………… Hình thức tốn : Chuyển khoản : ……MST: 0800227810 Stt Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn Số Đơn giá Thành tiền vị lượng tính A B C D 01 Bột VA454g Thùng 915 945.455 865.091.325 Cộng tiền hàng 865.091.325 Thuế GTGT 10% tiền thuế GTGT 86.509.133 Tổng cộng tiền toán 951.600.458 Số tiền viết chữ: Chín trăm năm mốt triệu sáu trăm nghìn bốn trăm năm tám đồng Người mua hàng : (ký, họ tên) Người bán hàng : (ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị: (ký, họ tên) - Xuất kho hàng hóa: Doanh nghiệp sử dụng chứng từ như:  Lệnh xuất kho  Phiếu xuất kho  Các phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội Phạm Thị Hải Yến - 10 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa Báo cáo tổng hợp kết bán hàng Tháng năm 2012 STT Tên hàng hoá Bột AV 454 g Bột AV 400g Doanh thu 1,764,000,000 Các khoản giảm trừ 23.185.630 Giá vốn hàng bán 1.701.819.000 Giảm vốn hàng bán 21.720.298 576.800.000 1.150.231.500 59.435.800 1,209.667.300 Thuốc du lịch B Thuốc sen Cộng Phạm Thị Hải Yến 446.187.500 8.812.500 455,000,000 515,000,00 …………… 4.545.177.30 23.185.630 - 55 – 507.375.000 4.382.413.000 60.715.668 24.710.000 601.510.000 Bột AV 1kg Lãi gộp 7.625.000 21.720.298 Lớp: Kế toán – K14B 161.298.968 Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN, NHẬN XÉT HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI DNTN TẢO TRÌNH Nhận xét chung cơng tác kế tốn nghiệp vụ Lưu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ hàng hóa * Ưu điểm Với quy mô kinh doanh Doanh nghiệp, nghiệp vụ phát sinh diễn hàng ngày DNTN Tảo Trình nhiều nên Doanh nghiệp lựa chọn hình thức sổ Nhật ký chứng từ Trong trình thực tập Doanh nghiệp hình thức chứng tỏ ưu điểm + Doanh nghiệp sử dụng bảng tập hợp hồn tồn thích hợp Nó giúp cho nhân viên thống nhập số liệu từ chứng từ dễ dàng không tốn nhiều thời gian Ngoài chứng từ nhập, xuất phân định rõ ràng theo phương thức bán hàng góp phần tạo điều kiện thuận tiện cho cơng tác kế toán lưu chuyển hàng hoá + Hệ thống tài khoản Doanh nghiệp tuân thủ nguyên tắc phù hợp với chế độ kế toán hành Bộ Tài Được phép Bộ Tài tài khoản sử dụng Doanh nghiệp chi tiết đến cấp Những tiểu khoản cụ thể hoá nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh Điều phù hợp với cơng việc hạch tốn lưu chuyển số lượng lớn nhiều loại hàng hoá + Về nội dung hạch toán lưu chuyển hàng hoá, chưa phải thật hồn hảo nhìn chung Doanh nghiệp có q trình hạch tốn phù hợp Cơng tác hạch tốn liền với q trình ln chuyển chứng từ sổ sách Doanh nghiệp tổ chức luân chuyển chứng từ khơng hồn tồn giống lí thuyết trình bày lại phù hợp với yêu cầu công việc Các chứng từ sổ sách kế Phạm Thị Hải Yến - 56 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa tốn ln chuyển rõ ràng, kỳ tiện lợi cho cơng tác kế tốn kiểm tra + Trong phận kế toán, nhận viên bố trí cơng việc cụ thể, khơng có chồng chéo khâu, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho ban lãnh đạo Doanh nghiệp để kịp thời đạo việc kinh doanh Việc tổ chức cơng tác kế tốn Doanh nghiệp đảm bảo tính thống phạm vi phương pháp tính tiêu kinh tế, đơng thời đảm bảo cho số liệu kế toán phản ánh cách trung thực, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ đối chiếu phận kế toán Trong q trình hoạch tốn đảm bảo thống số liệu ban đầu cơng tác kế toán Doanh nghiệp tương đối phù hợp với điều kiện thực tế Doanh nghiệp + Mặc dù Doanh nghiệp có quy mơ kinh doanh khơng lớn số lượng mặt hàng tương đối lớn, tập trung đựợc bán cho nhiều Doanh nghiệp, nên nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều, cơng tác hạch tốn kế tốn đòi hỏi tiết cụ thể với hình thức kế tốn tập trung tất chứng từ kế tốn tập trung phòng kế tốn để kiểm tra hạch toán chi tiết, điều tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý kinh doanh, làm cho công tác kế tốn khơng bị dồn dập vào cuối kỳ mà đựoc dàn trải kỳ nên việc lập Báo Cáo Tài Chính tương đối nhanh chóng Doanh nghiệp ln chấp hành đầy đủ chế độ sách kế tốn, tài chính, sách giá Nhà nước Bộ tài ban hành để thuận tiện việc theo dõi tình hình tiêu thụ hàng hoá chi tiết cụ thể Doanh nghiệp mở thêm số sổ kế toán chi tiết khác * Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm, công tác hạch tốn lưu chuyển hàng hố Doanh nghiệp có tồn cần khắc phục để qúa trình hạch toán tốt Phạm Thị Hải Yến - 57 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa + Trong hệ thống tài khoản áp dụng Doanh nghiệp, tài khoản chi tiết cấp số tài khoản chưa thật cụ thể hố Q trình hạch tốn lưu chuyển hàng hoá Doanh nghiệp tổng hợp nhiều số liệu từ phương thức bán hàng khác nhau, có hình thức tốn tốn sau Cả hai hình thức hạch tốn TK 131, tơi dã trình bày phần thực trạng Điều giúp cho công tác kế toán đơn giản lại thiếu sát thực với cửa hàng bạn hàng Tài khoản công nợ không chi tiết cho mặt hàng hay bạn hàng Điều gây khó khăn cho kế tốn cơng nợ xử lý lượng bạn hàng mặt hàng nhiều Bên cạnh việc đối chiếu hàng hoá xuất bán số nợ phải thu không dễ dàng + Lượng chứng từ Doanh nghiệp tháng nhiều nên công tác lưu trữ chứng từ đòi hỏi số thời gian định Các chứng từ gốc in theo mẫu DNTN Tảo Trìnhđược cho phép Bộ Tài Ngồi ra, sổ sách kế tốn Doanh nghiệp đánh số hiệu, ghi đề riêng, khác với lý thuyết hệ thống chuẩn mực kế toán hành Tuy nhiên khác biệt không lớn Điều khơng ảnh hưởng tới cơng tác hạch tốn khơng thống hồn tồn với hệ thống chung nên Doanh nghiệp gặp khó khăn tiến hành kiểm tra, kiểm tốn có tham gia người ngồi ngành + Việc bố trí nhân viên kế tốn phân định theo cơng việc cụ thể mang tính chun mơn hố cao có ưu nhược điểm khác Nếu nhân viên làm đầy đủ tập trung, liên tục hiệu làm việc cao, có nhân viên thuộc phận kế tốn nghỉ làm thời gian dài cơng tác kế tốn gặp khó khăn, phần cơng việc nhân viên bị gián đoạn khơng người thay nên buộc nhân viên kế toán phận khác phải kiêm thêm công việc này, chun mơn hố q lâu nên thân họ xử lý công việc chậm ảnh Phạm Thị Hải Yến - 58 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa hưởng đến tiến độ, hiệu chung cơng việc, chí gây nên thiếu sót khơng đáng có Để khắc phục nhược điểm Doanh nghiệp nên có trao đổi vị trí nhân viên sau thời gian làm việc, từ phát huy tính sáng tạo nhân viên + Doanh nghiệp chưa vận dụng kế tốn quản trị vào q trình quản lý kinh doanh, nên chưa thấy rõ ưu điểm kế tốn quản trị cơng việc xử lý cung cấp thơng tin cách xác phục vụ chức định ban lãnh đạo Những nhược điểm vừa nêu không nhằm mục đích khác góp phần hồn thiện cơng tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá DNTN Tảo Trình để Doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, hiệu Qua việc phân tích, đánh giá ưu nhược điểm cho thấy công tác tổ chức kế tốn nói chung kế tốn tiêu thụ nói riêng phát huy hết khả để đánh giá thực trạng kinh doanh Doanh nghiệp, đẩy nhanh trình tiêu thụ hàng hố, cung cấp thơng tin có ích cho việc đưa định kinh doanh sáng suốt ban lãnh đạo Doanh nghiệp Tuy nhiên việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế toán đặc biệt kế toán tiêu thụ, cần thiết Doanh nghiệp để góp phần cao chất lượng tồn cơng tác kế tốn Một số ý kiến hoàn thiện Việc hoàn thiện cơng tác kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá vấn đề cần thiết quan trọng điều kiện nay, hoạt động tiêu thụ hàng hố có ý nghĩa to lớn kinh tế nói chung thân Doanh nghiệp Kế tốn hoạt động tiêu thụ nội dung cơng tác kế tốn Doanh nghiệp, cơng cụ quan trọng để xác định kết kinh doanh hoạt động tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp, phận cung cấp thông tin Phạm Thị Hải Yến - 59 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa đầy đủ, xác, kịp thời cho nhà quản trị Vì vậy, việc tổ chức hoạch toán, kế toán tiêu thụ quan trọng, cách có hệ thống, khoa học thơng tin có liên quan đến hoạt động tiêu thụ, đồng thời kế toán thực việc kiểm tra, xử lý, phân tích thơng tin để phục vụ cho việc điều hành sản xuất kinh doanh Trong thực tế cơng tác kế tốn tiêu thụ Doanh nghiệp thụ động dừng lại việc ghi chép chứng từ gốc vào thẻ , sổ chi tiết, bảng kê, hoá đơn …lượm thông tin cung cấp số tuyệt đối, không nêu chất hoạt động kinh doanh số doanh nghiệp chưa áp dụng theo quy định chế độ kế tốn gây khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm soát Xuất phát từ lý luận , cho thấy việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn tiêu thụ nói riêng cần thiết, song việc hoàn thiện phải đảm bảo yêu cầu sau : Tính thống , tính phù hợp, tính hiệu tiết kiệm ,tính xác kịp thời * Một số kiến nghị hồn thiện cơng tác kế tốn lưu chuyển hàng hoá Với kiến thức học tập trường thời gian tìm hiểu cơng tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp tư nhân Tảo Trình, tơi xin đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá : Ý kiến 1: Về tài khoản sử dụng trình tự hạch tốn kế tốn + Lập dự phòng nợ khó đòi –TK139 Đối với Doanh nghiệp bán bn chiếm vai trò quan trọng khâu tiêu thụ hàng hố Doanh nghiệp thường phải cho khách hàng nợ tiền hàng, khách hàng quen có quan hệ lâu dài với Doanh nghiệp, ln đảm bảo tốn khoản nợ Doanh nghiệp khơng phải lo lắng đế việc thu hồi vốn về, bên cạnh có số khách hàng lạ Doanh nghiệp, cho khách nợ Doanh nghiệp phải thận trọng xem xét Phạm Thị Hải Yến - 60 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa tình hình tài khách hàng đó, có khả tốn khoản nợ khơng ? Nếu khoản nợ hạn năm doanh nghiệp tình trạng bị giải thể, phá sản bị truy tố trước pháp luật trường hợp it xẩy phát sinh Doanh nghiệp cần lập dự phòng cho khoản nợ xét thấy thuộc diện khó đòi lập, mức lập dự phòng khơng q 25% số nợ phải thu Trình tự hạch tốn sau : Cuối niên độ, vào chứng từ khẳng định nợ phải thu nợ khó đòi, kế tốn lập dự phòng cho khoản nợ : Nợ TK 6426: Khoản dự phòng nợ khó đòi Có TK 139 : Khoản dự phòng nợ khó đòi Đồng thời ghi đơn : Nợ TK 004: Nợ khó đòi Cuối năm sau phải hồn nhập dự phòng phải thu khó đòi trước tính trích lập dự phòng năm : Nợ TK 139 : Hồn nhập dự phòng nợ khó đòi Có TK 721 : Hồn nhập dự phòng nợ khó đòi Xác định mức trích lập dự phòng cho năm Nợ TK 6426 : khoản dự phòng nợ khó đòi Có Tk 139 : Khoản dự phòng nợ khó đòi Ý kiến 2: Về quản lý chi phí Chúng ta biết khốn chi phí biện pháp tối ưu hố cho tiết kiệm chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Nhưng chi phí khốn phân nhiều so với thực tế Như dẫn đến tình trạng lãng phí, làm tăng chi phí bán hàng lên cao mà không rõ nguyên nhân Để tránh khơng xác thực thực tế tính tốn khốn chi phí nhiều, Doanh nghiệp nên yêu cầu lập báo cáo chi phí hàng tháng kết hợp với công Phạm Thị Hải Yến - 61 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa tác kiểm tra xuống quầy hàng quý Từ nắm bắt thực tế tính có biện pháp xử lý kịp thời, đề chi phí khốn phù hợp Ý kiến 3: Mở rộng mạng lưới tiêu thụ Để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ hàng hố việc mở rộng thị trường tiêu thụ cần thiết Doanh nghiệp Doanh nghiệp mở rộng mạng luới bán bn hình thức bán hàng nhận đại lý Với hình thức bán bn, Doanh nghiệp nên mở rộng bán buôn ngoại thành, mở rộng quan hệ bán buôn với đối tác kinh doanh khac nhau, điều giúp Doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường nhiều hơn, tăng uy tín thị trường, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng Một hàng hoá bán nhiều, nâng cao kết kinh doanh Với phương thức bán hàng giao tận tay Doanh nghiệp, giúp cho Công ty tận dụng nguồn vốn Doanh nghiệp, đầu tư nguồn vốn để mua hàng Tóm lại, với hai phương thức giúp cho Doanh nghiệp nâng cao kết kinh doanh vốn sử dụng triệt để hiệu hơn, từ Doanh nghiệp đầu tư cho sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ trình bán hàng, quản lý Doanh nghiệp tốt hơn, cải thiện thu nhập cho người lao động Ý kiến 4: Về kế toán quản trị Hiện Doanh nghiệp chưa trọng vào việc vận dụng kế toán quản trị việc đưa định kinh doanh ngắn hạn Kế toán quản trị thường bị lẫn vào phận kế tốn kế tốn chi phí, kế tốn tiêu thụ hàng hoá …Điều làm cho Doanh nghiệp chưa thấy rõ hết ưu điểm vai trò to lớn kế tốn quản trị cơng việc cung cấp thông tin cần thiết cho việc quản lý kinh doanh Doanh nghiệp nên cử chuyên viên chuyên Phạm Thị Hải Yến - 62 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa làm cơng tác kế tốn quản trị, phận cấu thành hệ thống kế tốn nói chung công cụ quan trọng thiếu công tác quản lý nội Doanh nghiệp, cung cấp thơng tin hoạt động tài chính, kinh tế riêng phạm vi nội Doanh nghiệp Phạm Thị Hải Yến - 63 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa KẾT LUẬN Q trình tiêu thụ hàng hố Doanh nghiệp vơ quan trọng Nó cầu nối q trình sản xuất tiêu dùng, khơng có q trình lưu thơng tiêu thụ sản phẩm, hàng hố, dịch vụ khơng thể có q trình tiêu dùng, khơng thể có q trình tái sản xuất Một cơng cụ thức đẩy nhanh q trình tiêu thụ hàng hố việc hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn nói cung tiêu thụ hàng hố nói riêng để nhằm phát huy hết vai trò kế tốn thơng qua việc phản ánh, giám sát chặt chẽ tài sản, nguồn vốn nhằm cung cấp thông tin xác, kịp thời nhà quản lý Tù đưa chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện nguồn lực tài đơn vị Trong thời gian thực tập ngắn ngủi Doanh nghiệp, đặc biệt việc nghiên cứu tình hình thực tế cơng tác kế tốn nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá Em nhận thấy mặt mạnh Doanh nghiệp phát huy hạn chế cần phải khắc phục Với đội ngũ kế toán viên có trình độ nghiệp vụ chun mơn cao tất phần hành kế toán hạch tốn rõ ràng, xác, kịp thời cung cấp thơng tin cho lãnh đạo Doanh nghiệp Riêng công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá, phần thực trạng cho thấy tính hợp lý nhập hàng hố vào tính hiệu xuất hàng hố Chứng từ sổ sách, tài liệu kế toán lập minh bạch xác, đầy đủ phù hợp với hệ thống kế toán hành Nội dung hạch toán bám sát thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhiên đơi điểm chưa hồn hảo Với trình độ khả tìm hiểu thực tế có hạn, em xin đưa số ý kiến giải pháp, mong ý kiến góp phần việc hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ hàng hoá Doanh nghiệp Sau thời gian thực tập Doanh nghiệp, giúp đỡ anh chị Phòng kế tốn Doanh nghiệp hướng dẫn thầy Phạm Thị Hải Yến - 64 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa giáo Khoa Kinh tế - Viện Đại Học Mở hà Nội với nỗ lực thân, tơi hồn thành viết Do thời gian thực tập chưa thật nhiều, trình độ hiểu biết chưa sâu, tài liệu nghiên cứu hạn chế nên phần trình bày khơng tránh khỏi khiếm khuyết Vì vậy, tơi mong góp ý bảo thầy cô giáo, cán Phòng kế tốn Doanh nghiệp tư nhân Tảo Trình Cuối xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ban lãnh đạo tồn thể anh chị Phòng kế tốn Doanh nghiệp tư nhân Tảo Trình Em muốn bày tỏ lòng cảm ơn q thầy cô giáo trường Viện Đại Học Mở Hà Nội dìu dắt dậy dỗ suốt trình học tập trường Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình chu đáo để em hồn thành chuyên đề mong muốn Sinh viên Phạm Thị Hải Yến - 65 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa TÀI LIỆU THAM KHẢO “Kế toán thương mại - dịch vụ” - PGS - TS Trần Thế Dũng - NXB Thống 1999 “Lý thuyết thực hành kế tốn tài chính” - TS - Nguyễn Văn Cơng NXB Tài 2002 “Lý thuyết thực hành kế tốn tài doanh nghiệp thương mại dịch vụ” - TS - Nguyễn Văn Công - NXB Tài 2002 Thơng tư 89/2002/TT-BTC Ban hành 9/10/2002 Bộ Tài Phạm Thị Hải Yến - 66 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP .3 Tổ chức máy kế toán Hình thức sổ kế tốn áp dụng doanh nghiệp .5 Vận dụng chế độ phương pháp kế toán doanh nghiệp PHẦN 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI .9 DNTN TẢO TRÌNH Thực tế nghiệp vụ kế tốn lưu chuyển hàng hóa 1.1 Kế toán chi tiết hàng hóa 1.1.1 Chứng từ sử dụng .9 1.1.2 Kế tốn chi tiết hàng hóa 12 1.2 Kế tốn tổng hợp lưu chuyển hàng hóa 14 1.2.1 Kế toán trình mua hàng .14 * Các phương thức mua hàng thủ tục chứng từ 14 * Tính giá hàng mua .15 * Tài khoản sử dụng .16 * Kế toán sổ .17 Nhập kho từ CN Công ty AJINOMO Việt Nam theo hoá đơn GTGT (bên bán lập) số 0011210 ngày 04/05/2012 sau 17 Kế toán ghi bút toán sau 18 1.2.2 Kế tốn q trình bán hàng .25 * Các phương thức bán hàng thủ tục chứng từ 25 * Các phương pháp xác định giá hàng hóa xuất bán .26 * Tài khoản sử dụng để kế tốn tổng hợp q trình bán hàng 27 * Theo phương thức bán lẻ trực tiếp 29 + Ví dụ Bán hàng cho Cơng ty TNHH Việt Tiệp theo Phiếu xuất kho số 208 ngày 08/05/2012 30 + Kế toán vào Phiếu xuất kho, ghi bút toán sau 31 Nợ TK 1111 "Tiền mặt Việt nam" : 20.482.000 31 Có TK 1311"Phải thu khách hàng Việt Tiệp" : 20.482.000 31 * Theo phương thức bán buôn 33 + Ví dụ Bán hàng cho CT TNHH S&T theo hoá đơn số 0000187 ngày 9/05/2012.34 - Các khoản giảm trừ doanh thu .35 * Kế toán giá vốn hàng bán 39 * Kế toán Doanh thu .40 * Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 42 * Kế toán toán với khách hàng .45 Khi khách hàng toán, Kế toán ghi 45 Nợ 111 (112) : Số tiền khách hàng tốn tiền mặt 45 Có 1311 (1312) : Giảm trừ số tiền phải thu khách hàng 45 Sau tập hợp số liệu vào hai bảng số – tiền mặt bảng số – tiền gửi ngân hàng sau 45 1.2.3 Kế toán hàng hóa tồn kho 47 * Tại kho 47 * Tại quầy hàng 47 Phạm Thị Hải Yến - 67 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa THẺ QUẦY HÀNG 47 Tờ số.0125 47 Tên hàng.Bột Quy cáchAV 454g 47 Đơn giá 980.000đ Đơn vị Thùng .47 Tên người bán hàng : Lê Thị Trình 47 Ngày tháng 47 Tồn đầu ca (ngày) .47 Nhập từ kho ca (ngày) .47 Ngập khác ca (ngày) 47 Xuất bán lượng 47 Tiền .47 Xuất khác lượng 47 Tiền .47 Tồn cuối ca (ngày) 47 01/05 47 20 47 100 47 80 47 78.400.000 47 40 47 BẢNG BÁN LẺ HÀNG HOÁ .48 Tên sở kinh doanh Nguyễn Thị Lan 48 Địa chỉ.48 Trần Hưng Đạo TP Hải Dương Mã số .48 Họ tên người bán hàng Lê Thị Trình Địa nơi bán hàng.61 Phạm HT - TPHD .48 TT .48 Tên hàng hoá 48 ĐVT 48 Số lượng .48 Đơn giá có VAT .48 Thành tiền 48 01 48 Bột AV 454 g 48 Thùng 48 48 1.050.500 48 1.050.500 48 02 48 Thuốc du lịch B 48 Thùng 48 48 2.002.000 48 2.002.000 48 Tổng cộng tiền toán 48 48 3.052.500 48 Tổng số tiền chữ : Ba triệu khơng trăm năm hai nghìn năm trăm .48 Ngày tháng năm 48 Người bán (Ký, ghi rõ họ tên) 48 * Tại phòng kế tốn 49 Phạm Thị Hải Yến - 68 – Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa Thực tế nghiệp vụ kế tốn xác định kết tiêu thụ hàng hóa 49 2.1 Tài khoản sử dụng 49 * Hạch tốn chi phí bán hàng 49 * Hạch tốn chi phí quản lý Doanh nghiệp 49 2.2 Kế toán chi phí bán hàng 50 2.3 Kế toán chi phí quản lý Doanh nghiệp 51 2.4 Kế toán xác định kết tiêu thụ 53 PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN, NHẬN XÉT HỒN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HĨA TẠI DNTN TẢO TRÌNH 56 Nhận xét chung cơng tác kế tốn nghiệp vụ Lưu chuyển hàng hóa xác định kết tiêu thụ hàng hóa 56 * Ưu điểm .56 * Nhược điểm 57 Một số ý kiến hoàn thiện 59 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Phạm Thị Hải Yến - 69 – Lớp: Kế toán – K14B ... tác kế tốn DNTN Tảo Trình Phần II: Thực trạng nghiệp vụ kế tốn lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hóa DNTN Tảo Trình Phần III: Một số ý kiến, nhận xét hoàn thiện nghiệp vụ kế toán lưu. .. xác định giá hàng hóa xuất bán Để hạch tốn, xác định kết tiêu thụ hàng hoá kế toán cần phải xác định phương pháp tính giá bán hàng hố tiêu thụ kỳ Việc xác định phương pháp tính giá bán hàng hoá. .. Lớp: Kế toán – K14B Báo cáo thực tập nghiệp vụ Viện Đại Học Mở Hà Nội Khoa Đòa TạoTừ Xa PHẦN 2: THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HĨA TẠI DNTN TẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại DNTN tảo trình , Kế toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại DNTN tảo trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay