Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển phương nam

76 14 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:52

Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT Đại học Kinh tÕ Quèc d©n MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TT BHXH BHYT KPCĐ SXKD DN TSC Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí công đon Sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Ti sản cố định Quyết định - Uỷ Ban Nhân QĐ-UBND QĐ-BTC CNVC Dân Quyết định Bộ Tài Chính Công nhân viên chức Chuyên đề tôt nghiệp Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT Chuyên đề tôt nghiệp 2 Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT DANH MC BNG Chuyên đề tôt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT Đại học Kinh tế Quốc dân DANH MC S Lời nói đầu Nền kinh tế thị trờng đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải tạo đợc chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh nh đa đợc biện Chuyên đề tôt nghiệp Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT Đại học Kinh tế Quốc dân pháp khả thi nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Để đạt đợc mục tiêu đó, doanh nghiệp phải trọng đến công tác quản lý, công tác quản lý định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Chỉ doanh nghiệp quản lý đợc tốt hoạt động doanh nghiệp đợc tiến hành cách nhịp nhàng, điều kiện hỗ trợ, bổ sung lẫn phát triển nhằm tạo hiệu sản xuất kinh doanh cuối lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp Ba yếu tố trình sản xuất kinh doanh bao gồm: T liệu lao động, đối tợng lao ®éng vµ lao ®éng, ®ã lao ®éng lµ yÕu tố quan trọng định đến trình sản xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp Ngêi lao ®éng chØ phát huy hết khả sức lao động mà họ bỏ đợc đền bù cách đáng Do ngời sử dụng lao động phải trả lơng cho ngời lao động cách hợp lý để tái sản xuất sức lao động đồng thời tích luỹ, để khuyến khích tăng suất hiệu lao động cần sách thởng, phạt hợp lý Lao động suất, chất lợng đạt hiệu cao nhân tố đảm bảo phồn vinh quốc gia Xã hội ngày phát triển nhu cầu ngời không ngừng tăng lên đòi hỏi sách quản lý Quỹ tiền lơng phải đổi phù hợp Đây vấn đề đợc Nhà nớc, cấp, ngành quan tâm Bởi liên quan trực tiếp đến Chuyên đề tôt nghiệp Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT Đại học Kinh tế Quốc dân quyền lợi ngời lao động, đến công xã hội Chính sách quản lý Quỹ tiền lơng đợc vận dụng linh hoạt doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào tính chất công việc Đối với doanh nghiệp lại chiến lợc quản lý ngời khác nhau, Công ty CP đầu t phát triển Phơng Nam chiến lợc quản lý ngời riêng, thành công công ty đóng góp không nhỏ yếu tố công tác quản lý nói chung công tác quản lý Quỹ tiền lơng nói riêng Xuất phát từ yêu cầu đó, chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần đầu t phát triển Phơng Nam Nội dung chuyên đề lời mở đầu kết luận gồm chơng: Chơng 1: Đặc điểm lao động, tiền lơng quản lý lao động, tiền lơng Công ty CP đầu t phát triển Phơng Nam Chơng 2: Thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP đầu t phát triển Phơng Nam Chơng 3: Hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP đầu t phát triển Phơng Nam Chuyên đề tôt nghiệp Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT Đại học Kinh tế Quốc dân Do thời gian thực tập hạn kiến thức thực tế hạn chế nên viết không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đợc góp ý PGS-TS Phạm Quang, thành viên phòng kế toán Công ty để viết đợc hoàn thiện "Đây công trình nghiên cứu độc lập tác giả, không chép công trình khác đợc công bố, số liệu chuyên đề tốt nghiệp đơn vị thực tế cung cấp Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm" Sinh viên thực Nguyễn Thị Phơng Dung Chơng 1: Đặc điểm lao động, tiền lơng quản lý lao động, tiền lơng Công ty CP đầu t phát triển Phơng Nam 1.1 Đặc điểm lao động công ty Chuyên đề tôt nghiệp Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT Đại học Kinh tế Quốc dân Công ty Cổ phần Đầu t Phát triển Phơng Nam số đăng ký kinh doanh 2901139956 sở kế hoạch đầu t Nghệ An cấp ngày 19/10/2009 Với vốn điều lệ 1.800.000.000 VNĐ Trụ sở làm việc chính: S ố - Đờng Hồng Bàng - TP Vinh Nghệ An Theo đó, Công ty Cổ phần đầu t phát triển Phơng Nam t cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tài khoản Ngân hàng, đợc sử dụng dấu theo mẫu quy định, hoạt động theo điều lệ Công ty Cổ phần, Luật doanh nghiệp quy định hành khác nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công ty tiến hành kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để tạo thêm nguồn thu nhập Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu lĩnh vực nh: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng hệ thống xử lý rác thải môi trờng, vận tải hàng hoá, kinh doanh du lịch, môi giới bất động sản; giám sát công trình giao thông, thuỷ lợi xây dựng Hiện nay, công ty hoạt động kinh doanh địa bàn huyện tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh Với năm hoạt động, công ty nhiều công trình vừa nhỏ nh: - Xây dựng công trình kênh tiêu T1 đông Xã Nghi Thái, thuộc dự án hệ thống tiêu úng vùng màu huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chuyên đề tôt nghiệp Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT Đại học Kinh tế Quốc dân - Công trình san nỊn khu nghÜa trang Phêng Thu Thđy, ThÞ x· Cửa Lò, Nghệ An - Đờng dọc số II đoạn từ trục đến trục Thị xã Cửa Lò, NghƯ An - X©y dùng hƯ thèng xư lý níc thải bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn Tổng số nhân viên công ty 19 ngời, bao gồm 11 nhân viên nam nhân viên nữ (Tất hợp đồng lao động dài hạn), 30 công nhân (chủ yếu lao động phổ thông ngời làm việc theo thời vụ) làm việc công trình mà công ty thi công Bảng 1: ST T Đội ngũ nhân viên làm việc công ty Trình độ chuyên môn Kỹ s giao thông Kỹ s xây dựng Cử nhân kinh tế Công nhân kỹ thuật Trung cấp kinh tế Số lợng Độ tuổi 04 05 03 05 02 45 - 52 27 - 31 32 25 - 36 21 - 25 Chuyên ngành đào tạo Đại học giao thông Đại học xây dựng Đại häc Kinh tÕ Trung cÊp Trung cÊp HÖ thèng kÕ toán công ty tơng đối hoàn chỉnh, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Bé m¸y kÕ to¸n gåm cã 03 ngêi, chiÕm 25% nhân viên công ty Nếu kế toán làm thủ công cần 04 ngời, sử dụng máy vi tính cần 02 ngời Chuyên đề tôt nghiệp Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 10 Đại học Kinh tế Quốc dân Trong phòng kế toán ngời trình độ cao thời gian công tác lâu đợc giữ chức vụ kế toán trởng, kiêm kế toán toán, ngời lại làm nhiệm vụ: Kế toán vật t, kế toán công nợ thủ quỹ Hiện nay, công ty cần ngời trình độ đại học kinh nghiệm làm việc Vì vậy, Công ty tạo điều kiện cho số nhân viên kế toán đợc nâng cao trình độ * Trình độ chuyên môn chức danh công ty Bảng 2: STT Chức danh Trình độ chuyên môn Giám đốc Phó giám đốc Trởng phòng Nhân viên Đại học Đại học Đại học Cao đẳng, Trung cấp * Chøc tr¸ch, nhiƯm vơ cđa tõng chøc danh + Giám đốc: Là ngời đứng đầu công ty, quyền định công việc liên quan đến công ty ký hợp đồng với khách hàng + Phó giám đốc: Là ngời tham mu cho Giám đốc Trực tiếp đạo, đôn đốc công nhân thi công công trình + Trởng phòng: nhiệm vụ quản lý phân công công việc cụ thể cho nhân viên quản lý Cuối tháng tập hợp số liệu để báo cáo Giám đốc Chuyên đề tôt nghiệp 10 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 62 Đại học Kinh tế Quốc dân Công ty cần phải đợc hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế Phơng hớng để hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán Công ty cần phải quán triệt theo định hớng sau: Thứ nhất: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán phải với quy định chuẩn mực kế toán Nhà nớc, chế độ thể lệ kế toán Nhà nớc ban hành phù hợp với sách chế độ quản lý kinh tÕ Tµi chÝnh cđa Nhµ níc tõng thêi kú Thứ hai: Hoàn thiện công tác kế toán phải phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý Công ty Để tổ chức tốt công tác kế toán, đảm bảo tốt vai trò tác dụng kế toán công tác quản lý việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phải vào chức năng, nhiệm vụ tính chất hoạt động Công ty, trình độ nghiệp vụ chuyên môn nhân viên kế toán Thứ ba: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Công ty phải đảm bảo tiết kiệm hiệu Tiết kiệm hiệu nguyên tắc kinh doanh nói chung tổ chức công tác kế toán khoa học hợp lý, thực tốt chức nhiệm vụ kế toán đạt đợc cao với chi phí thấp Thứ t: Hoàn thiện công tác kế toán phải đảm bảo thực tốt chức thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp Chuyên đề tôt nghiệp 62 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 63 Đại học Kinh tế Quốc dân Nhìn chung công tác kế toán - tài Công ty CP đầu t phát triển Phơng Nam đợc thực tốt chức Tuy nhiên trình hạch toán số tồn cần khắc phục để công tác hạch toán chi phí đợc hoàn thiện 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần đầu t phát triển Phơng Nam Qua thời gian tìm hiểu công tác kế toán nội dung công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần đầu t phát triển Phơng Nam kiến thức lý luận hạch toán kế toán đợc trang bị trờng, xin số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng lao động, hiệu kinh doanh công ty nh sau: 3.2.1 Về hình thức tiền lơng phơng pháp tính tiền lơng Thời kinh tế thị trờng phải cạnh tranh gay gắt với loại hình sản xuất kinh doanh, nên giá hàng hoá nhiều không phản ánh giá trị nó, yếu tố tiền lơng không đợc phản ánh với thực tế hao phí sức lao động Nhà nớc lại giao quyền cho doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trình sản xuất kinh doanh, nên hầu hết doanh nghiệp quan tâm đến doanh thu, lỗ lãi, công tác quản lý tiền lơng bị buông lỏng với sách tiền lơng Nhà nớc chậm đợc cải tiến, không cân mặt chung Chuyên đề tôt nghiệp 63 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 64 Đại học Kinh tế Quốc dân trình phát triển xã hội Vì mà ngời lao động bị thiệt Hơn nữa, tác động kinh tế thị trờng, doanh nghiệp không đơn sản xuất kinh doanh loại sản phẩm Với điều kiện sản xuất kinh doanh đa dạng, nhiều thị trờng lại điều tiết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tức điều tiết giá thành, giá điều tiết thu nhập ngời lao động Những doanh nghiệp thích ứng đợc chế sản xuất kinh doanh hiệu quả, thu nhập ngời lao động đợc cải thiện, nhng cha phản ánh thực chất hao phí lao động mức thu nhập không ổn định Còn doanh nghiệp gặp khó khăn sản xuất kinh doanh thu nhập ngời lao động không tơng xøng víi møc hao phÝ lao ®éng cđa hä bá ra, đời sống họ gặp nhiều khó khăn số doanh nghiệp nợ lơng công nhân vài tháng, nợ tiền bảo hiểm xã hội hàng năm Một số doanh nghiệp lại trả lơng cho ngời lao động dới mức lơng tối thiểu Nhà nớc qui định Các doanh nghiệp khác trả lơng cho ngời lao động cao mức lơng tối thiểu nhng so với giá hàng hoá thị trờng biến động tăng với tốc độ nhanh nên đời sống ngời lao động khó khăn Để cải tiến thêm bớc sách tiền lơng Nhà nớc sửa đổi công tác quản lý tiền lơng thu nhập ngời lao động doanh nghiệp Nhà nớc Tuy nhiên, tạo đợc chế cho doanh nghiệp bảo đảm tiền lơng thực tế cho ngời lao động, gắn kết tiền lơng với Chuyên đề tôt nghiệp 64 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 65 Đại học Kinh tế Quốc dân suất, chất lợng lao động, bất hợp lý chế độ tiền lơng cha đợc khắc phục Vớng mắc quan hệ mức lơng sở pháp lý để đơn vị đợc trả lơng cao tơng xứng với lao động chất xám Mặt khác, nhiều doanh nghiệp áp dụng mức lơng tối thiểu điều chỉnh tăng thêm với điều kiện lợi nhuận khoản nộp ngân sách năm sau phải thực cao năm trớc Bắt đầu từ tháng năm 2009 tiền lơng tối thiểu doanh nghiệp 650.000 đồng/tháng Đây giới hạn thấp mà ngời chủ sử dụng lao động không đợc phép trả thấp cho ngời lao động theo qui định luật lao động Lơng tối thiểu để tính tiền lơng bản, phụ cấp lơng, làm sở đóng hởng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế thực sách chế độ hành Còn thu nhập ngời lao động phụ thuộc vào suất, chất lợng, hiệu công tác ngời khả đảm bảo sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong đơn giá tiền lơng, doanh nghiệp Nhà nớc đợc phép điều chỉnh tăng thêm tối đa không 2,5 lần so với tiền lơng tối thiểu chung với điều kiện doanh nghiệp đảm bảo nộp ngân sách thực lợi nhuận không thấp năm trớc liền kề Đây chế mở tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tăng thu nhập cho ngời lao động Đối với ngời lao động, tiền lơng phận chủ yếu thu nhập, nguồn để tái sản xuất sức lao động Tiền lơng Chuyên đề tôt nghiệp 65 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 66 Đại học Kinh tế Quốc dân động lực kinh tế thúc đẩy ngời lao động quan tâm đến công việc họ Khi tiền lơng không đảm bảo tá sản xuất sức lao động, buộc ngời lao động phải tìm thêm việc làm để trì sống, động lực kích thích tiền lơng giảm sút, làm giảm hiệu chất lợng công việc Còn ngời sử dụng lao động, tiền lơng bé phËn cđa chi phÝ s¶n xt, ngêi chđ trả cho ngời làm công Do đó, ngời chủ phải tính toán đầy đủ chi phí sản xuất sức lao động để đảm bảo chất lợng công việc Vì vậy, chế tiền lơng hợp lý đảm bảo cho ngêi lao ®éng cã ngn thu nhËp ®óng víi giá trị sức lao động mà họ bỏ nh giúp doanh nghiệp đạt đợc hiệu kinh doanh Theo em, vấn đề sau cần đợc cần đợc sửa đổi cho phù hợp để hoàn chỉnh hệ thống tiỊn l¬ng: - VỊ møc l¬ng tèi thiĨu: Lt lao động khẳng định mức lơng tối thiểu đợc ấn định theo giá sinh hoạt đảm bảo cho ngời lao động làm công việc giản đơn điều kiện bình thờng, bù đắp sức lao động giản đơn phần tích luỹ để tái sản xuất sức lao động mở rộng Do cần điều chỉnh mức lơng tối thiểu theo tỷ lệ trợt giá tốc độ tăng trởng kinh tế - Nhà nớc cần ban hành thang bảng lơng chuẩn chung làm cho doanh nghiệp áp dụng, vận dụng xây dựng cụ thể mức lơng Thang, bảng lơng chuẩn đợc xây dựng với mức lơng chủ yếu dựa sở độ phức tạp công việc Nếu điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy Chuyên đề tôt nghiệp 66 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 67 Đại học Kinh tế Quốc dân hiểm áp dụng chế độ phụ cấp Bội số tiền lơng (bậc cao so với bậc thấp nhất) độ dãn cách hai bậc liền kề đọc kéo dài ®Ó khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng häc tËp phÊn ®Êu nâng cao tay nghề, nâng bậc, nâng lơng - Về nguồn trả lơng: Nhà nớc nên sử dụng qũi lơng hiệu với việc tăng lơng cho ngời lao động cách hạn chế đối tợng hởng lơng, giảm biên chế phận cồng kềnh, trùng chéo, sử dụng lao động thiếu hiệu quả, bố trí lại cấu thu chi cho phù hợp - Đối với doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ giá thành sản xuất, kinh doanh đặc biệt quản lý chi phí vật t, nguyên liệu, khuyến khích ngời lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi công nghệ sản xuất, mhằm tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, nâng cao hiệu sử dụng máy móc thiết bị Bởi lẽ, với tình hình nay, giá bán xu hớng giảm để cạnh tranh, tiết kiệm chi phí sản xuất tăng lơng khoản phụ cấp cho ngời lao động - Với doanh nghiệp Nhà nớc, doanh nghiệp nên tự xây dựng hệ thống thang lơng, bảng lơng, phụ cấp phù hợp với tổ chức sản xuất tổ chức lao động, tự định mức lơng tối thiểu, mức tiền lơng thu nhập gắn suất, chất lợng hiệu sản xuất kinh doanh sở quan hệ cung cầu lao động Nhà nớc hớng phơng pháp xây dựng hệ thống tiền lơng, định mức lao động, đơn giá tiền lơng, tính suất lao động gắn với tiền lơng Nhà nớc công bố mức lơng tối Chuyên đề tôt nghiệp 67 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 68 Đại học Kinh tế Quốc dân thiểu, tiền lơng bình quân ngành gắn với suất lao động để làm sở tính chi phí tiền lơng giá thành chi phí lu thông 3.2.2 Về tài khoản sử dụng phơng pháp kế toán Theo em tài khoản 334 nên đợc tách thành hai tiểu khoản tài khoản 3341 tài khoản 3342 Tài khoản 3341 theo dõi khoản phải trả công nhân viên tính chất lơng (lấy từ quĩ lơng thực tế) Tài khoản 3342 theo dõi khoản phải trả công nhân viên tính chất lơng nh bảo hiểm xã hội, khen thởng 3.2.3 Về kế toán liên quan khoản trích theo lơng: Cần áp dụng chế độ tiền lơng, BHXH theo quy định nhà nớc tất cán công nhân viên công ty: + Hàng tháng trích lập quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ theo chế độ quy định: Quỹ BHXH: Hàng tháng trích 20% tổng quỹ lơng cấp bậc công nhân viên công ty, 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ, 5% trừ vào tiền lơng CNV Quỹ BHYT: Trích 3% tổng lơng cấp bậc CNV, 2% tính vào chi phí kinh doanh, 1% trừ vào lơng CNV Quỹ KPCĐ: Trích 2% tổng quỹ lơng cấp bậc CNV + Tài khoản sử dụng hạch toán khoản trích theo lơng: TK 338.2 - Kinh phí công đoàn Chuyên đề tôt nghiệp 68 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 69 Đại học Kinh tế Quốc dân TK 338.3 - Bảo hiểm xã hội TK 338.4 - Bảo hiểm y tế + Trình tự hạch toán khoản trích theo lơng: - Hàng tháng vào tiền lơng thực tế công nhân viên để trích lập khoản trích theo lơng: Nợ TK 622 - 19% tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh ( CN trực tiếp sản xuất sản phẩm) Nợ TK 627 - 19% tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh (CNV bé phËn quản lý phân xởng) Nợ TK 642 - 19% tính vào chi phí kinh doanh (CNV phận quản lý doanh nghiệp) Nợ TK 334 - 6% trừ vào lơng CNV TK 338 - Tổng khoản trích lập theo lơng * Thanh toán quỹ BHXH: Trờng hợp doanh nghiệp đợc giữ lại 2% tổng quỹ lơng để kịp thời chi trả chế độ hàng quý toán với quan BHXH số chi kế toán ghi: Nợ TK 338(338.3) TK 334 Trờng hợp doanh nghiệp phải nộp toàn khoản BHXH cho quan BHXH, doanh nghiệp chi hộ (ứng hộ) cho công nhân viên toán nộp khoản kinh phí quan quản lý, kế toán ghi: Nợ TK 138 (138.8) - Phải thu khác TK 334 Chuyên đề tôt nghiệp 69 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 70 Đại học Kinh tế Quốc dân + Nộp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ cho quan quản lý: Nợ TK 338 TK 111, 112 Chỉ tiêu kinh phí công đoàn để lại cho doanh nghiệp: Nợ TK 338 TK 111, 112 Khoản kinh phí công đoàn vợt chi đợc cấp bù: Nợ TK 111, 112 TK 338 - Trong kỳ tiến hành trả lơng cho CNV theo hai kỳ: kỳ tạm ứng (vào đầu tháng) lĩnh (vào cuối tháng) *Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm + Tại Điểm Th«ng t sè 82/2003/TT - BTC (14/08/2003) cđa Bé Tài hớng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng hạch toán Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm doanh nghiệp hớng dẫn mức trích lập q nh sau: " Møc trÝch q dù phßng vỊ trợ cấp việc làm từ 1% 3% quỹ tiền lơng làm sở đóng Bảo hiểm xã hội cđa doanh nghiƯp - Møc thĨ doanh nghiƯp tự định tuỳ vào khả tài doanh nghiệp hàng năm - Khoản trích lập quỹ dự phòng trợ cấp việc làm đợc trích hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ doanh nghiệp" + Phơng pháp hạch toán: Chuyên đề tôt nghiệp 70 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 71 Đại học Kinh tế Quốc dân - Trích dự phòng trợ cấp việc làm: Nợ TK 642 TK 351 - Chi trả trợ cấp: Nợ TK 351 TK 111, 112 - Trích thêm quỹ không ®đ chi: Nỵ TK 642 Cã TK 111, 112 NÕu quỹ trợ cấp thất nghiệp không đủ chi trả phần chênh lệch hạch toán vào TK 642 Thời điểm trích lập dự phòng trợ cấp việc làm thời điểm khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài năm 3.2.4 Về trình độ cán công nhân viên công ty Với quy mô nh việc giảm số lợng lao động phòng ban phải đôi với việc nâng cao hiệu sử dụng lao động việc thay lao động trình độ thấp lao động trình độ cao Để cạnh tranh thị trờng công ty cần tích cải tiến kỹ thuật thiết bị máy móc, đổi công tác quản lý, cắt bỏ khâu rờm rà không cần thiết để giảm thiểu chi phí nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Đồng thời với việc đổi công nghệ máy móc, công ty phải tuyển dụng lao động trình độ cao mở thêm lớp đào tạo nâng Chuyên đề tôt nghiệp 71 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 72 Đại học Kinh tế Quốc dân cao tay nghề cho công nhân viên, hay để công nhân tay nghề kèm cặp công nhân tay nghề yếu, tạo điều kiện để họ tiếp xúc sử dụng thành thạo máy móc đại nhờ nâng cao đợc hiệu lao động từ tăng suất lợi nhuận cho công ty Cuối kỳ công ty đánh giá kiểm tra biến động tình hình sử dụng lao động, trình độ tay nghề, vạch rõ nguyên nhân ảnh hởng tích cực hay tiêu cực đến trình hoạt động kinh doanh công ty Từ tìm biện pháp quản lý sử dụng lao động ngày hiệu nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm mở rộng thị trờng tiêu thụ, tăng khả cạnh tranh tăng lợi nhuận cho công ty Trên số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung công tác kế toán tiền lơng, khoản trích theo lơng nói riêng Công ty cổ phần đầu t phát triển Phơng Nam Để thực biện pháp phòng kế toán công ty cần: Thực sách, quy định quản lý kinh tế tài Việt Nam Nghiên cứu chuẩn mực, văn nh: pháp lệnh kế toán, luật kế toán, lt BHXH, Lu«n cËp nhËt th«ng tin míi vỊ chế độ tài ban hành từ vận dụng phù hợp, linh hoạt Tham gia líp hn lun, båi dìng nghiƯp vơ, thêng xuyªn trao đổi kinh nghiệm nhằm hạn chế sai sót trình hạch toán để hoàn thiện công tác kế toán công ty Chuyên đề tôt nghiệp 72 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 73 Đại học Kinh tÕ Qc d©n KÕt ln Trong nỊn kinh tÕ thị trờng sử dụng hiệu lao động yếu tố quan trọng nhất, định tồn phát triển doanh nghiệp, để khích lệ ngời lao động làm việc tích cực, doanh nghiệp quán triệt nguyên tắc đảm bảo công việc trả lơng Việc tính đúng, tính đủ tiền lơng vấn đề không doanh nghiệp mà ngời lao động quan tâm Do công tác hạch toán tiền lơng, Chuyên đề tôt nghiệp 73 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 74 Đại học Kinh tế Quốc dân tiền thởng khoản trích theo lơng ngời lao động đợc nghiên cứu hoàn thiện nhằm phát huy tác dụng công cụ đắc lực phục vụ quản lý doanh nghiệp Công ty CP đầu t phát triển Phơng Nam công tác hạch toán tiền lơng trả lơng tơng đối tốt Tiền lơng xét mức độ định phát huy tác dụng đòn bẩy kinh tế, góp phần đẩy mạnh hoá hoạt động sản xuất kinh doanh Trong trình tìm hiểu lý luận thực tiễn để hoàn thành đề tài mình, thời gian hạn việc tìm hiểu thực tế Công ty, với giúp đỡ tận tình anh chị phòng kế toán Công ty giáo viên hớng dẫn PGS-TS Phạm Quang, sâu nghiên cứu đa giải pháp chủ yếu tính khả thi phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể Công ty để hoàn thiện khâu hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Công ty điều kiện Một lần xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty giáo viên hớng dẫn PGS-TS Phạm Quang giúp hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Tài liệu tham khảo Chuyên đề tôt nghiệp 74 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 75 Đại học Kinh tế Quốc dân Kế toán doanh nghiệp (Tập thể tác giả trờng Học Viện Tài Chính) Lý thuyết thực hành Kế toán tài (Trờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân) Tài doanh nghiệp thơng mại (Trờng Đại học Thơng Mại) Hệ thống chế độ quản lý tài T¹p chÝ kinh tÕ HƯ thèng chn mùc kế toán Việt Nam ban hành công bố theo định Bộ trởng Bộ Tài Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc héi níc céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Một số luận văn tốt nghiệp khóa trớc Chuyên đề tôt nghiệp 75 Nguyễn Thị Phơng Dung - Lớp K9-HCKT 76 Đại học Kinh tế Quốc dân nhận xét đơn vị thực tập …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Nghệ An, ngày tháng năm 2010 Kế Giám đốc Chuyên đề tôt nghiệp 76 toán ... động, tiền lơng quản lý lao động, tiền lơng Công ty CP đầu t phát triển Phơng Nam Chơng 2: Thực trạng kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty CP đầu t phát triển Phơng Nam Chơng 3: Hoàn thiện. .. riêng Xuất phát từ yêu cầu đó, chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần đầu t phát triển Phơng Nam Nội dung chuyên đề lời mở đầu kết luận... thống kế toán phù hợp với Công ty CP đầu t phát triển Phơng Nam, công tác tổ chức công tác kế toán Kế toán trởng ngời trực tiếp thực có thông qua ý kiến đạo Giám đốc công ty Tổ chức máy kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển phương nam , Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển phương nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay