KHỞI NGHĨA LAM sơn dự THI

40 10 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:14

Lịch sử Nhóm giáo viên thực hiện: Lê Thị Thủy Hồng Thị Lý KiĨm tra bµi cò Vì kháng chiến nhà Hồ, khởi nghĩa q tộc Trần lại nhanh chóng thất bại Trả lời: - Nhà Hồ q tộc Trần khơng đồn kết sức mạnh toàn dân, nội sớm bị chia rẻ - Đường lối kháng chiến chưa đắn, q tộc Trần khơng đủ vai trò tập hợp nhân dân - Nhà Minh dã tâm xâm chiếm nước ta (Hồ Ngun Trừng nói: Tơi khơng sợ đánh mà sợ lòng dân khơng theo.) Bài 19 Tiết 37 ?Ai người lãnh đạo Emkh đãởđư ợc ĩh c nhữSơn ng tác phẩm i ngh aọLam liên quan đến nhân vật Lê Lợi (Tích hợp với Ngữ văn lớp 6) Bài 19: Tiết 37: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: * Lê Lợi vùng đất Lam Sơn: Qua tác phẩm văn học phần giới thiệu sách giáo khoa cho em hiểu biết Lê Lợi? ( Tích hợp môn Ngữ văn) - Lê Lợi (1385 – 1433) hào trưởng yêu nước, thương dân, cương trực, khảng khái có uy tín lớn vùng Lam Sơn- Thanh Hóa - Ơng dốc hết tài sản, chiêu tập nghĩa sĩ, xây dựng lực lượng, liên lạc với hào kiệt chuẩn bị khởi nghĩa Tại Lê L ợi lại chọn Lam Sơn Vùng đất Lam Sơn có đặc điểm: - Là quê hương Lê làm Lợi khởi nghĩa? ( Tích hợp kiến thức Đia lí) - Địa hiểm trở - Là nơi giao thiệp dân tộc Việt, Mường, Thái… - Thuận tiện cho việc lập khởi nghĩa Bài 19: Tiết 37: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: * Lê Lợi vùng đất Lam Sơn: - Lê Lợi (1385 – 1433) hào trưởng yêu nước, thương dân, cương trực, khảng khải có uy tín lớn vùng Lam Sơn- Thanh Hóa - Ơng dốc hết tài sản, chiêu tập nghĩa sĩ, xây dựng lực lượng, liên lạc với hào kiệt chuẩn bị khởi nghĩa - Vùng đất Lam Sơn quê hương Lê Lợi, nằm bên tả ngạn sơng Chu, có địa hiểm trở, nơi giao thiệp dân tộc Mường, Thái… Lê Lợi thường nói với người: “Bậc trượng phu sinh đời phải cứu nạn lớn, lập cơng to, để tiếng thơm hàng nghìn thuở, đâu lại xun xoe phục dịch kẻ khác” (Khâm định Việt sử thông giám cương mục) ? Câu nói Lê Lợi thể điều gì? => Nói lên tâm Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh Đôi btin ạnữLê ến ẩTh ?Nghe Qua nh ngLợi tác-tiđang Lê ph mchuẩn ậvăn n ->hbị ……Ng ọc,khởi em nghĩa bi ữ ếvăn t nhở6ữLam ng nhân -Sơn,vnhiều ật người Vì yêusao nước từ địa phương tìm tụ hội ngày hào kiệt khắp nơi tìm Lam Sơn? tham ph cNguy vcó ụ đcùng ễắn c lTrãi ựcchung cho -> cu … Ng ộc kh ữ ởvăn i ngh 7ĩa Lam cànggia đơng ụhọ chí hướng đánhSơn đuổi Tích ợp Ngữ văn lớp lớp 7) quân Minh giành độc (lập dânhtộc -Em Lê biết Thậngìtừvềkhi nhặt việc làm, gươm vai thần tròtham họ giatrong tích cực khởi trongnghĩa khởi Lamnghĩa Sơn - Nguyễn Trãi trở ( Tích thành hợp quân kiến sưthức Lê văn Lợi: học) Bày mưu tính kế, thay Lê Lợi viết thư, thảo hịch, giao thiệp với quân Minh Bài 19: Tiết 37: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: * Lê Lợi vùng đất Lam Sơn: - Lê Lợi (1385 – 1433) hào trưởng yêu nước, thương dân, cương trực, khảng khải có uy tín lớn vùng Lam Sơn- Thanh Hóa - Ơng dốc hết tài sản, chiêu tập nghĩa sĩ, xây dựng lực lượng, liên lạc với hào kiệt chuẩn bị khởi nghĩa - Vùng đất Lam Sơn quê hương Lê Lợi, nằm bên tả ngạn sơng Chu, có địa hiểm trở, nơi giao thiệp dân tộc Mường, Thái * Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: Bài 19: Tiết 37: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: Những năm đầu hoạt động nghĩa quân Lam Sơn * Khó khăn nghĩa quân: - Do lực lượng yếu, nghĩa quân gặp nhiều khó khăn, nguy nan - Quân Minh nhiều lần công, bao vây Lam Sơn Nghĩa quân phải lần rút lên núi Chí Linh * Cuộc chiến đấu Chí Linh: - Năm 1418, Lê Lai toán quân cảm tử hi sinh để bảo vệ nghĩa quân - Năm 1421, Nghĩa quân vượt qua nhiều khó khăn - Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa, quân Minh chấp nhận - Cuối năm 1424, quân Minh trở mặt công Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn BÀI TẬP CỦNG CỐ + Em nối nội dung hai cột cho phù hợp 1416 Quân Minh công Khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn mởi 7-2-1418 Lê Lợi tạm hòa với quân Minh 1423 Lê Lợi 18 người huy nghĩa quân tổ chức Hội thề Lũng Nhai 1424 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn “Lam Sơn trước diễn khởi nghĩa Lam Sơn Lê Lợi lãnh đạo đánh đuổi Minh xâm lược giành lại độc lập dân tộc Phát huy truyền thống anh hùng đấu tranh, nhân dân Lam Sơn thực công xây dựng đất nước ngày giàu mạnh với thành tựu rực rỡ lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội….” (Dưới số hình ảnh vùng đất Lam Sơn ngày nay.) Sông Chu chảy qua địa phận Lam Sơn - Thọ Xuân - Thanh Hóa Những cánh đồng mía bát ngát Lam Sơn ngày Hàng ngàn người hành hương vi l hi Lam Kinh Củng cố dặn dò Củng cố: GV: khái quát lại nội dung Dặn dò: - Sưu tầm câu chuyện nhân vật: Lê Lợi, Nguyễn Trãi danh tướng Lam Sơn - Tìm hiểu trước phần II: Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa tiến quân Bắc + Tìm hiểu kế hoạch Nguyễn Chích tác dụng kế hoạch + Vẽ lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn Bµi học kết thúc Cảm ơn thầy cô em ®· tiÕt häc nµy ... nghĩa ? Lê2 Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào ngày, tháng, năm Lam Sơn tự xưng Bình Định Vương Dựng cờ khởi nghĩa 1418 Bài 19: Tiết 37: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: * Lê Lợi vùng đất Lam Sơn: - Lê Lợi... công => Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn Bài 19: Tiết 37: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: Những năm đầu hoạt động nghĩa quân Lam Sơn * Khó khăn nghĩa quân: - Do lực lượng yếu, nghĩa quân... với quân Minh 1423 Lê Lợi 18 người huy nghĩa quân tổ chức Hội thề Lũng Nhai 1424 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn Lam Sơn trước diễn khởi nghĩa Lam Sơn Lê Lợi lãnh đạo đánh đuổi Minh xâm lược
- Xem thêm -

Xem thêm: KHỞI NGHĨA LAM sơn dự THI , KHỞI NGHĨA LAM sơn dự THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay