BT NLYKTOAN khoa 11

32 25 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 20:09

MƠN NGUN LÝ KẾ TỐN CHƯƠNG : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1) Theo luật kế tốn việt nam kế tốn : a) Cơng việc ghi chép tính tốn hoạt động kinh tế phát sinh công ty b) Công việc đo lường báo cáo tài liệu đơn vị c) Việc thu nhập, xử lý, kiểm tra,phân tích cung cấp thơng tin kinh tế tài hình thức giá trị,hiện vật thời gian lao động d) Cả a , b c sai Đáp án c 2) Nhiệm vụ kế toán : a) Thu nhập xử lý số liệu b) Giám đốc khoản thu chi, tốn c) Phân tích thông tin kinh tế đưa giải pháp d) Tấc Đáp án d 3) Khi thu nhận khoản doanh thu phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo doanh thu đó, nội dung nguyên tắc: a) Phù hợp b) Nhất quán c) Thận trọng d) Trọng yếu Đáp án a 4) Các thông tin số liệu kế toán phải ghi chép báo cáo sở chứng đầy đủ, khách quan với thực tế trạng, chất nội dung giá trị nghiệp vụ kinh tế phát sinh Là nội dung yêu cầu: a) Khách quan b) Dễ hiểu c) Trung thực d) Có thể so sánh Đáp án c 5) Theo ngun tắc sở dồn tích thì: a) Các nghiệp vụ doanh thu, chi phí ghi nhận vào lúc thực tế thu tiền chi tiền b) Báo cáo tài phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần c) Việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với d) Tất sai Đáp án d 6) Doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn khả thu lợi ích kinh tế nội dung chủ yếu nguyên tắc: a) Phù hợp b) Nhất quán c) Thận trọng d) Trọng yếu đáp án c 7) Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống chu kỳ kế toán năm, nội dung nguyên tắc: a) Nhất quán b) Phù hợp c) Có thể so sánh d) Tấc câu Đáp án a 8) Doanh thu thu nhập khác thuộc đối tượng kế toán sau đây: a) Tài sản b) Nguồn hình thành nên tài sản c) Cả a b d) Cả a b sai Đáp án d 9) Trong yêu cầu kế toán nội dung dễ hiểu là: a) Các thơng tin so sánh kỳ với b) Thông tin phải phản ánh nghiệp vụ xảy c) Các thơng tin trình bày BCTC phải rõ ràng dễ hiểu d) Phải phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Đáp án c 10) Nội dung nguyên tắc thận trọng gồm: a) Phải lập khoản dự phòng không lập lớn b) Không đánh giá thấp giá trị tài sản khoản thu nhập c) Không đánh giá cao giá trị khoản nợ phải trả chi phí d) Tấc câu Đáp án a 11) Trong yêu cầu kế tốn, nội dung so sánh hiểu là: a) Các thông tin không phức tạp,có thể nắm bắt b) Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh c) Các thông tin so sánh kỳ với d) Thông tin phải phản ánh nghiệp vụ xảy Đáp án c 12) Theo chuẩn mực kế toán VN, có nguyên tắc kế toán: a) Năm b) Sáu c) Bảy d) Cả a ,b sai Đáp án c 13) Kế tốn có vai trò doanh nghiệp là: a) Cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp nhằm quản lý điều hành doanh nghiệp b) Cho biết kết tài rõ rệt,khơng chối cãi c) Giúp doanh nghiệp theo dõi thường tình hình biến động đối tượng kế toán d) Tấc Đáp án d 14) Phương pháp kế toán bao gồm: a) Phương pháp chứng từ kế toán.  b) Phương pháp tính giả c) Phương pháp tài khoản kế toán d) Cả Đáp án d 15) Tấc đối tượng kế toán biểu giá trị kế tốn phương pháp khác phải xác định giá đối tượng kế toán để ghi sổ kế toán, nội dung phương pháp: a) Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán b) Phương pháp tài khoản kế tốn c) Phương pháp tính giá d) Phương pháp chứng từ kế toán Đáp án c 16) Trong nguyên tắc nguyên lý kế toán, phù hợp khái niệm dùng để chỉ: a) Giá trị tài sản phải phản ánh theo giá mua vào thời điểm phát sinh nghiệp vụ b) Những sai sót nhỏ bỏ qua khơng làm ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài c) Những khoản lổ phải ghi nhận chưa phát sinh d) Cả sai Đáp án d CHƯƠNG 2: BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 17) Những cân đối kế tốn là: a) Một báo cáo tài tổng hợp, phản ánh toàn giá trị tài sản có nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định b) Một báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tồn giá trị tài sản có nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp tồn q trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp c) Một báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh kỳ kế toán doanh nghiệp d) Tất câu Đáp án A 18) Một mục đích bảng cân đối kế tốn là: a) Dùng để ghi nhận chi phí phát sinh doanh nghiệp b) Phản ánh tình hình tài sản nợ phải trả đơn vị thời điểm c) Theo dõi biến động tài sản nguồn vốn d, Cả Đáp án d 19) Báo cáo kết hoạt động đơn vị dùng để: a) Phản ánh khoản tiền mặt có đơn vị b) Phản ánh khoản doanh thu thu tiền c) Phản ánh kết hoạt động đơn vị d) Tất kết Đáp án c 20) Một mục đích báo cáo kết hoạt động kinh doanh đon vị a) Cho biết khoản doanh thu bán hàng thu tiền mặt đơn vị b) Cho biết khoản doanh thu cung cấp dịch vụ thu tiền mặt đơn vị c) Cả a b d) Cả a b sai Đáp án d 21) Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến khoản thuộc bên tài sản,kết là: a) Số tổng cộng bảng cân đối kế toán thay đổi,tỷ trọng tài sản chịu ảnh hưởng thay đổi b) Số tổng cộng bảng cân đối kế tốn khơng đổi,tỷ trọng tài sản chịu ảnh hưởng thay đổi c) Số tổng cộng bảng cân đối kế tốn khơng đổi,tỷ trọng tài sản chụi ảnh hưởng không đổi d) Cả a va b sai Đáp án b 22) Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến loại tài sản tăng va loại nguồn vốn tăng tương ứng: a) Số tổng cộng bảng cân đối kế tốn khơng đổi,tỷ trọng tất cac loại tài sản va nguồn vốn không đổi b) Số tổng cộng bảng cân đối kế toán tăng lên,tỷ trọng tất loại tài sản nguồn vốn không đổi c) Số tổng cộng bảng cân đối kế toán tăng lên,ty trọng tất loại tai sản nguồn vốn có thay đổi d) Số tỏng cộng cân bảng cân đối kế toán giảm xuống,tất loại tài sản nguồn vốn có thay đổi Đáp án c 23) Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến loại tài sản giảm số nguồn vốn giảm tương ứng: a) Số tổng cộng bảng cân đối kế tốn khơng đổi,tỷ trọng tất loại tài sản nguồn vốn không đổi b) Số tổng cộng bảng cân đối kế toán tăng lên,tỷ trọng tất loại tài sản nguồn vốn không đổi c) Số tổng cộng bảng cân đối kế toán tăng lên,tỷ trọng tất loại tài sản nguồn vốn cỏ thay đổi d) Số tổng cộng bảng can đối kế toán giảm xuống,tỷ trọng tất loại tài sản nguồn vốnđều có thay đổi Đáp án d 24) Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến khoản mục thuộc bên nguồn vốn,kết là: a) Số tổng cộng bảng cân đối không đổi,ty trọng cac loại vốn chiu ảnh hưởng có thay đổi b) Số tổng cộng bảng cân đối kế toán tăng lên,tỷ trọng loại vốn chịu ảnh hưởng có thay đổi c) Số tổng cộng bảng cân đối kế toán giảm xuống,tỷ trọng loại vốn chịu ảnh hưởng có thay đổi d) Số tổng cộng bảng cân đối kế tốn khơng đổi,tỷ trọng loại vốn chịu ảnh hưởng không đổi Đáp án a 25) Bảng cân đối kế toán bảng kết cấu làm phần: a) Phần tài sản,phần nguồn vốn b) Phần tài sản,phần nợ phải trả c) Phần tài sản,phần chủ sở hữu d) Phần tài sản ngắn hạn,phần vốn chủ sở hữu Đáp án a 26) Báo cáo chủ kết hoạt động kinh doanh kết cấu có dạng: a) Doanh thu thu nhập-(trừ)chi phí b) Doanh thu thu nhập-(trừ)tài sản c) Thu nhập-(trừ)chi phí d) Doanh thu thu nhập-(trừ)nguồn vốn Đáp án a 27) Nghiêp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến bên bảng cân đối kế tốn thì: a) Số tổng cộng bảng cân đối kế tốn có thay đổi tăng(tăng lên hay giảm xuống)tỷ trọng khoản chịu ảnh hưởng không thay đổi b) Số tổng cộng bảng cân đối kế tốn khơng đổi, tỷ trọng khoản chịu ảnh hưởng không thay đổi c) Số tổng cộng bảng cân đối kế tốn khơng thay đổi, tỷ trọng khoản chịu ảnh hưởng không đổi d) Cả a,b c sai Đáp án d 28) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh là: a) Báo cáo thời điểm b) Báo cáo thời kỳ c) Tất sai d) Tất Đáp án b CHƯƠNG 3:TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN KÉP 29) Tài khoản ngắn hạn gồm có: a) Nhà kho,máy móc,thiết bị b) Hàng hóa tạm ứng c) Các khoản nợ nhà nước d) Lãi chưa phân phối,nguồn vốn đầu tư XDCB Đáp án b 30)Khoản mục sau thuộc vốn chủ sở hữu doanh nghiệp: a) Tiền khoản phải thu b) Nguyên vật liệu,thành phẩm c) Doanh thu nhận trước,vay dài hạn d) Quỹ đầu tư phát triển,quỹ dự phòng tài Đáp án d 31)Tài khoản kế toán dùng để: a) Thao dõi biến động đối tượng kế toán tăng giảm, nhập, xuất… b) Là công việc cần thiết ghi chép kế toán c) Để ghi chép việc mà kế toán cho cần thiết d) Các câu sai Đáp án d 32) Theo nguyên tắc ghi nhận vào tài khoản,các tài khoản doanh thu,thu nhập phát sinh tăng đượcghi nhận vào: a) Bên nợ b) Bên có c) Tất d) Tất sai Đáp án b 33)Tài sản dài hạn gồm có: a) Nhà kho,máy móc thiết bị b) Hàng hóa tạm ứng c) Các khoản nợ nhà nước d) Lãi chưa phân phối,nguồn vốn đầu tư xây dựng Đáp án a 34) Theo nguyên tắc ghi nhận vào tài khoản tài sản ghi nhận vào (trừ tài khoản điều chỉnh) a) Bên nợ b) Bên có c) Tất d) Tất sai Đáp án a 35)Theo nguyên tắc ghi nhận vào tài khoản nguồn vốn ghi nhận vào: a) Bên nợ b) Bên có c) Tất d) Tất sai Đáp án b 36)Theo ngun tắc kế tốn tài sản ghi nợ khi(trừ tài khoản điều chính): a) Tải sản tăng b) Tài sản giảm c) Khi ghi có d) Tất Đáp án a 37)Theo nguyên tắc ghi nhận vào tài khoản,các tài khoản chi phí phát sinh tăng ghi nhận vào: a) Bên nợ b) Bên có c) Tất d) Tất sai Đáp án a 38)Theo nguyên tắc kế tốn bút tốn hạch tốn tổng nợ ln tổng có vị: a) Để đảm bảo tính cân đối b) Vì tài sản ln phải có nguồn vốn hình thành c) Vì nguồn vốn phải phản ánh với tài sản d) Cả a b sai Đáp án d 39) Các khoản nợ phải trả gồm có: a) Doanh thu chưa thực b) Quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng c) Cả a b d) Cả a b sai Đáp án a 40) Định khoản (ĐK) liên quan đến hai TK, tài khoản ghi tài khoản ghi có là: a) ĐK giản đơn b) ĐK kép c) ĐK phức tạp d) Khơng có câu Đáp án a 41) Định khoản liên quan đến tài khoản trở lên , TK ghi nợ tài khoản ghi có là: a) ĐK đơn b) ĐK kép c) ĐK phức tạp d) Không câu Đáp án c 42 ) Những loại tài khoản sau luôn không tồn số dư: a) Tài khoản loại b) Loại c) Loại 5,6,7,8,9 d) Tất Đáp án c 43) Tài sản thừa chờ xử lý thuộc đối tượng kế toán: a) Tài sản b) Nguồn vốn chủ sở hữu c) Nợ phải trả d) Doanh thu Đáp án c 44) Đối tượng sau nợ phải trả doanh nghiệp a) Tiền ứng trước khách hàng b) Chi phí trả trước dài hạn c) Nguồn vốn dầu tư xây dựng d) Tất câu sai Đáp án a 45) Đối tượng sau nợ doanh nghiệp: a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang b) Quỹ dự phòng tài c) Nguồn vốn đầu tư xây dựng d) Tất câu sai Đáp án a 46) Đối với tài khoản phản ánh nguồn vốn ,bên có phản ánh : a) Số dư đầu kỳ , số dư cuối kỳ b) Số phát sinh tăng c) Cả a b d) Cả a b sai Đáp án c 47) Nhập kho số hàng hóa trị giá 44 triệu đồng (TGTGT 10% , tính theo phương pháp trừ ) trả tiền mặt thiếu nợ nhà cung cấp: a) Nợ 156: 44.000.000 Có 111 : 22.000.000 Có 331 : 22.000.000 c) Nợ 111: 22.000.000 Nợ 331: 22.000.000 Có 156 : 40.000.000 Có 133: 4.000.000 b) Nợ 156 : 40.000.000 Nợ 133 : 4.000.000 Có 111: 22.000.000 Có 331 : 22.000.000 d)N156: 40.000.000 Nợ 133: 4.000.000 Có 111: 22.000.000 Có 131 : 20.000.000 Đáp án b 48) Nhà nước cung cấp cho doanh nghiệp tài sản cố định hữu hình trị giá 100tr đồng: a) Nợ 211: 100.000.000 c) Nợ 211: 100.000.000 Có 411: 100.000.000 Có 421: 100.000.000 d)cả a b sai b) Nợ 211: 100.000.000 Có 412: 100.000.000 Đáp án a 49) Tài Khoán kế toán : a) Phương pháp đánh giá khái quát tình hình TS kết kinh doanh DN b) Phương pháp lập chứng từ theo quy định chế độ kế toán c) Phương pháp phân loại hệ thống nghiệp vụ kinh tế , tài theo nội dung kinh tế d) Tất ý Đáp án c 50) Đặc trưng nội dung tài khoản kế toán là: a) Giám đốc thường xuyên kịp thời tình hình bảo vệ sử dụng loại TS nguồn vốn b) Thu nhập số tiền có,như biến động đối tượng kế toán c) Phản ánh thường xuyên liên tục biến động đối tượng kế toán hoạt động kinh doanh d) Tất Đáp án c 51) Dựa vào mối liên hệ với bảng cân đối kế tốn, Tài Khoản phân loại vào nhóm Tài Khoản trung hạn : a) Tài Khoản thuộc loại TK b) Tài Khoản thuộc loại TK c) Tài Khoản thuộc loại TK d) Tài Khoản thuộc loại TK 5,6,7,8,9 Đáp án d 52) Nguyên tắc ghi chép vào Tài Khoản nguồn vốn là: a) Bên nợ số phát sinh giảm kỳ b) Bên nợ số dư đầu kỳ,số phát sinh tăng kỳ c) Tài Khoản nguồn vốn có số dư cuối kỳ bên có d) Cả ba câu Đáp án a 53)Nguyên tắc ghi chép tài khoản trung gian là: a) Bên nợ khoản làm tăng chi phí,làm giảm doanh thu thu nhập,các khoản kết chuyển vào cuối kỳ b) Bên có khoản làm tăng doanh thu thu nhập,làm giảm chi phí khoản kết chuyển vào cuối kỳ c) Câu a b d) Câu a b sai Đáp án c 54)Ghi sổ kép là: a) Phương pháp lập chứng từ theo qui định chế độ kế toán b) Phương pháp đánh giá khái quát tình hình tái sản kết kinh doanh doanh nghiep c) Phương pháp kế toán phản ánh biến động đối tượng kế toán vào tài khoản kế toán theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phat sinh d) Câu a b Đáp án c 55)Định khoản phức tạp là: a) Nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tài khoản b) Nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến tài khoản trở lên,tài khoản ghi nợ đối ứng với tài khoản ghi có số tiền c) Nghiệp vụ kinh tế xác định tài khoản ghi nợ,tài khoản ghi có d) Câu a c Đáp án b 56)Kế toán chi tiết là: a) Việc phản ánh giám đốc mọt cách tổng quát đối tượng kế toán cụ thể b) Phản ánh tài khoản cấp 1,cấp 2,sử dụng thước đo tiền c) Việc phản ánh giám đốc cách chi tiết ti mỉ loại sản,nguồn vốn,các đối tượng kế toán khác d) Cả ý Đáp án c 57)Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp TGNH 15.000.000.kế toán hoạch toán: a) Nợ tài khoản 331 phải trả người bán 15.000.000 Có TK 112 tiền gởi ngân hàng 15.000.000 b) Nợ TK 112 TGNH 15.000.000 Có TK 131phải thu khách hàng 15.000.000 c) Nợ TK 131 phải thu khách hàng 15.000.000 Có TK 112 TGNH 15.000.000 e) Tất sai Đáp án b 58)DN mua NVL nhập kho,giá hóa đơn thuế GTGT (theo phương pháp trừ)là 440tr (VAT 10%) toán tiền hàng,tiền mặt 140tr,TGNH300tr,kế toán hạch toán: a) Nợ TK 152 thuế GTGT trừ:40.000.000 có TK 111tiền mặt:140.000.000 có TK 112 TGNH:300.000.000 b) Nợ TK tiền mặt 140.000.000 Đáp án a 97)Kiểm tra loại tài sản có nhằm xác định số thực có tài sản thực tế, đối chiếu với số liệu số kế tốn cơng việc: a) Kiểm tra b) Kiểm kê c) Thu nhập d) Không câu Đáp án b 98) Kiểm kê thực cho loại số loại tài sản doanh nghiệp kiểm kê: a) Kiểm kê phần b) Kiểm kê toàn phần c) Kiểm kê định kỳ d) Kiểm kê bất thường Đáp án a 99) Kiểm kê thực cho tất loại tài sản doanh nghiệp a) Kiểm kê phần b) Kiểm kê toàn phần c) Kiểm kê đinh kỳ d) Kiểm kê bất thường Đáp án b 100) Kiểm kê có xác định thời gian trước để kiểm kê là: a) Kiểm kê phần b) Kiểm kê toàn phần c) Kiểm kê định kỳ d) Kiểm kê bất thường Đáp án c 101) Kiểm kê không xác định thời gian trước mà đột xuất là: a) Kiểm kê phần b) Kiểm kê toàn phần c) Kiểm kê định kỳ d) Kiểm kê bất thường Đáp án d 102) Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang tin phản ánh : a) Các nghiệp vụ kinh tế chưa phát sinh b) Các nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh c) Các nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh chưa hồn thành d) Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực hồn thành Đáp án d 103) Chứng từ kế tốn luân chuyển theo bước sau: a) Lập=> lưu trữ b) Lập =>kiểm tra=>lưu trữ c) Lập=>ghi sổ=>lưu trữ d) Lập=>kiểm tra=>ghi sổ=>lưu trữ Đáp án d 104) Kiểm tra chứng từ là: a) Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực,đầy đủ b) Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ nghiệp vụ c) Kiểm tra tính xác thực số liệu, thông tin chứng từ d) Cả phương án a, b,c Đáp án d 105) Chứng từ kế toán sở pháp lý cho: a) Số liệu, tài liệu kế toán b) Việc kiểm tra tình hình chấp hành sách,chế độ,thể lệ kinh tế tài c) Việc giải tranh chấp khiêu tố kinh tế tài d) Cả a, b ,c Đáp án d 106) Căn vào hình thức biểu chứng từ kế toán phân loại thành: a) Chứng từ giấy chứng từ điển tử b) Chứng từ kế toán bắt buộc chứng từ kế toán hướng dẫn c) Chứng từ gốc chứng từ dùng để ghi sổ d) Cả câu sai Đáp án a 107) Căn vào yêu cầu quản lý kiểm tra chứng từ kế toán, chứng từ kế toán phân loại thành: a) Chứng từ giấy chứng từ điện tử b) Chứng từ kế toán bắt buộc chứng từ kế toán hướng dẫn c) Chứng từ gốc chứng từ dùng để ghi sổ d) Cả câu Đáp án b 108) Căn vào trình tự xử lý cơng dụng chứng từ kế tốn, chứng từ kế toán chia thành: a) Chứng từ giấy chứng từ điện tử b) Chứng từ kế toán bắt buộc chứng từ kế toán hướng dẫn c) Chứng từ gốc chứng từ dùng để ghi sổ d) Cả câu sai Đáp án c 109) Kiểm kê tài sản việc: a) Cân, đong, đo, đếm số lượng tài sản, nguồn vốn thời điểm kiểm kê b) Xác nhận đanh giá chất lượng, giá trị ts,nguồn vốn thời điểm kiểm kê c) Cả a,b d) Cả a, b sai Đáp án c 110) Kiểm kê phần việc kiểm kê thực cho: a) Từng loại số loại tài sản doanh nghiệp b) Tất lọa tài sản doanh nghiệp c) Xác định tg trước để kiểm kê d) Kiểm kê đột xuất Đáp án a 111) Kiểm kê toàn phần việc kiểm kê thực cho: a) Từng loại số loại tài sản doanh nghiệp b) Tất loại tài sản doanh nghiệp c) Xác định thời gian trước kiểm kê d) Kiểm kê đột xuất Đáp án b 112) Kiểm kê định kỳ việc kiểm kê thực cho: a) Có xác định thời gian trước để kiểm kê b) Không xác định thời gian trướcvà xảy đột ngột c) Cả a, b d) Cả a, b sai Đáp án a 113) Kiểm kê bất thường việc kiểm kê cho: a) Từng loại số loại ts doanh nghiệp b) Tất loại ts doanh nghiệp c) Cả a, b d) Cả a, b sai Đáp án d 114) Lệnh sản xuất là: a) Chứng từ hướng dẫn b) Chứng từ ghi sổ c) Chứng từ để chấp hành d) Chứng từ mệnh lệnh Đáp án d 115) Lệnh chi tiền là: a) Chứng từ hướng dẫn b) Chứng từ ghi sổ c) Chứng từ chấp hành d) Chứng từ mệnh lệnh Đáp án d 116) Giấy báo nợ là: a) Chứng từ hướng dẫn b) Chứng từ ghi sổ c) Chứng từ chấp hành d) Chứng từ mệnh lệnh Đáp án c 117) Giấy báo có là: a) Chứng từ hướng dẫn b) Chứng từ ghi sổ c) Chứng từ chấp hành d) Chứng từ mệnh lệnh Đáp án c 118) Thẻ via card, master card chứng từ: a) Bắt buộc b) Mệnh lệnh c) Điện tử d) Hướng dẫn Đáp án c 119) Nếu vào phạm vi kiểm kê kiểm kê gồm: a) Định kỳ, bất thường b) Từng phần, toàn phần c) Chọn mẫu, ngẫu nhiên d) Khơng có câu Đáp án b 120) Chứng từ kế toán là: a) Những giấy tờ phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hồn thành làm ghi sổ kế tốn b) Vật mang tính phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hồn thành, làm ghi sổ kế toán c) Cả a, b d) Tất câu chưa đầy đủ Đáp án a 121)Đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành đơn vị kế tốn gồm chứng từ kế tốn khơng sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán lập báo cáo tài thời hạn lưu trữ là: a) Tối thiểu năm b) Tối thiểu năm c) Tối thiểu 10 năm d) Cả a, b, c sai Đáp án b 122) Đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu có ý nghĩa quan trọng kinh tế, an ninh, quốc phòng, thời hạn lưu trữ: a) Tối thiểu 20 năm b) Tối thiểu 30 năm c) Tối thiểu 40 năm d) Cả a, b, c sai Đáp án d CHƯƠNG 6:SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TỐN 123)Nếu sai sót diễn giải không liên quan đến quan hệ đối ứng tài khoản, ta dùng phương pháp sửa sai sau đây: a) Phương pháp cải b) Phương pháp ghi sổ âm c) Phương pháp ghi bổ sung d) Tất sai Đáp án a 124)Nếu sai sót khơng làm ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng ta dùng phương pháp sửa sai sau đây: a) Phương pháp cải b) Phương pháp ghi sổ âm c) Phương pháp ghi bổ sung d) Tất sai Đáp án a 125)Khi phát sai sót sau nộp báo cáo tài cho quan có thẩm quyền kế tốn điều chỉnh sai sót cách: a) Phương pháp cải b) Phương pháp ghi sổ âm c) Phương pháp ghi bổ sung d) Tất sai Đáp án b 126)Nếu sai sót bút toán tk ghi số tiền nhiều lần số ghi sai lớn số ghi phương pháp sửa sai sau đây: a) Phương pháp cải b) Phương pháp ghi sổ âm c) Phương pháp ghi bổ sung d) Tất sai Đáp án b 127)Doanh nghiệp tổ chức ghi sổ kế tốn theo….hính thức khác nhau: a) Hai b) Ba c) Bốn d) Năm Đáp án d 128)Khi phát sổ kế tốn có sai sót quan hệ đối ứng tài khoản định khoản sai, kế toán sữu sổ áp dụng phương pháp: a) Phương pháp cải b) Phương pháp ghi sổ âm c) Phương pháp ghi bổ sung d) Tất sai Đáp án b 129)Phương pháp sửa sổ trường hợp ghi mối quan hệ Đối ứng tài khoản số tiền ghi sai nhỏ số tiền ghi đúng: a) Phương pháp cải b) Phương pháp ghi sổ âm c) Phương pháp ghi bổ sung d) Tất đếu sai Đáp án c 130)Sổ nhật ký thu tiền thuộc hình thức kế tốn sau đây: a) Hình thức kế tốn nhật ký chung b) Hình thức kế tốn nhật ký sổ c) Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ d) Hình thức kế tốn nhật ký chứng từ Đáp án a 131)Sổ nhật ký sổ thuộc hình thức kế tốn náo sau đây: a) Hình thức kế tốn nhật ký chung b) Hình thức kế tốn nhật ký sổ c) Hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ d) Hình thức kế toán nhật ký chứng từ Đáp án b 132)Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ áp dụng hình thức kế tốn nào: a) Hình thức kế tốn nhật ký chung b) Hình thức kế tốn nhật ký sổ c) Hình thức kế tốn nhật ký ghi sổ d) Hình thức kế tốn nhật ký chứng từ Đáp án c 133)Sổ nhật ký chứng từ số áp dụng hình thức kế tốn sau đây: a) Hình thức kế tốn nhật ký chung b) Hình thức kế tốn nhật ký sổ c) Hình thức kế tốn nhật ký ghi sổ d) Hình thức kế toán nhật ký chứng từ Đáp án d 134)Sổ nhật ký đặc biệt áp dụng hình thức chứng từ kế tốn a) Hình thức kế tốn nhật ký chung b) Hình thức kế tốn nhật ký sổ c) Hình thức kế tốn nhật ký ghi sổ d) Hình thức kế tốn nhật ký chứng từ Đáp án a 135)Bảng kê áp dụng hình thức kế tốn nào: a) Hình thức kế tốn nhật ký chung b) Hình thức kế tốn nhật ký sổ c) Hình thức kế tốn nhạt ký ghi sổ d) Hình thức kế tốn nhật ký chứng từ Đáp án d CHƯƠNG 7:KẾ TỐN Q TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP: 136)Quá trình mua hàng q trình liên quan đến: a) Những cơng việc đặt hàng, nhập kho theo dõi nợ phải trả đồng toán cho nhà cung cấp b) Việc chuyển đổi tài nguyên (Nguyên vật liệu, lao vụ)thành phẩm, hàng hóa dịch vụ c) Những cơng việc bán hàng hóa dịch vụ theo dõi cơng nợ phải thu đồng thời thu tiền khách hàng d) Những việc liên quan đến tài chính,tiền tệ,tín dụng doanh nghiệp Đáp án a 137)Quá trình sản xuất trình liên quan đến: a) Những công việc đặt hàng,mua hàng,nhập kho,nợ phải trả đồng thời toán cho nhà cung cấp b) Đến việc chuyển đổi tài nguyên (Nguyên vật liệu, lao vụ)thành phẩm, hàng hóa dịch vụ c) Những cơng việc bán hàng hóa dịch vụ theo dõi công nợ phải thu đồng thời thu tiền khách hàng d) Những việc liên quan đến tài ,tiền tệ,tín dụng doanh nghiệp Đáp án b 138)Quá trình bán hàng trình liên quan đến: a) Những công việc đặt hàng, mua hàng, nhập kho theo dõi nợ phải trả đồng thời phải toán cho nhà cung cấp b) Đến việc chuyển đổi thành viên(Nguyên vật liệu,,lao vụ)thành phẩm dịch vụ hàng hóa dịch vụ c) Những cơng việc bán hàng hóa dịch vụ theo dõi công nợ phải thu đồng thời thu tiền khách hàng d) Những việc liên quan đến tài chính,tiền tệ, tín dụng doanh nghiệp Đáp án c 139)Q trình tài q trình liên quan đến: a) Những công việc đặt hàng,mua hàng,nhập kho theo dõi nợ phải trả đồng thời phải toán cho nhf cung cấp b) Đến việc chuyển đổi thành viên(nvl,lao vụ)thành phẩm hàng hóa dịch vụ c) Những cơng việc bán hàng hóa dịch vụ theo dõi công nợ phải thu đồng thời thu tiền khách hàng d) Những việc liên quan đến tài chính,tiền tệ,tín dụng doanh nghiệp Đáp án d 140)Tài khoản 111 tiền mặt dùng để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt tài quỹ doanh nghiệp: a) Tiền VNĐ b) Ngoại tệ c) Vàng bạc,đá quý d) Cả a,b,c Đáp án d 141)Tài khoản 621 chi phí vận chuyển vật liệu trực tiếp dùng để: a) Phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, dịch vu b) Phản ánh chi phí nguyên vật liệu không sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, dịch vụ c) Phản ánh chi phí nguyên vật liệu dùng cho phận quản lý phân xưởng d) Cả a,b,c Đáp án a 142)Tài khoản 622 chi phí nhân cơng trực tiếp dùng để: a) Phản ánh chi phí cho lao động trực tiếp tham gia vào trình hoạt động sxsp,dv b) Phản ánh chi phí cho lao động quản lý phân xưởng c) Phản ánh chi phí lao động cho người trực tiếp bán hàng hóa cho cơng ty d) Cả a,b,c Đâp án a 143)Tài khoản 627 chi phí sản xuất chung dùng để: a) Phản ánh chi phí nvl sử dụng trực tiếp cho hoạt động sx,sản phẩm,dv b) Phản ánh chi phí lao động trực tiếp tham gia vào trình hoạt sxsp,dv c) Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh chung phát sinh phân xưởng d) Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành Đáp án c 144)Tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dùng để: a) Phản ánh chi phí nvl sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sp,dv b) Phản ánh chi phí lao động trực tiếp tham gia vào trình hoạt động sxsp,dv c) Phản ánh chi phí phục sxkd chung phát sinh phân xưởng d) Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành Đáp án d 145)Kết cấu tài khoản 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có số dư: a) Bên nợ b) Bên có c) Khơng có số dư d) Cả a, b Đáp án c 146) Kết cấu 622 chi phí nhân cơng trực tiếp có số dư: a) Bên nợ b) Bên có c) Khơng có số dư d) Cả a, b Đáp án c 147)Kết cấu tk 627 chi phí sản xuất chung có số dư: a) Bên nợ b) Bên có c) Khơng có số dư d) Cả a,b Đáp án c 148) Trị giá nguyên vật lệu xuất dùng cho sản xuất trực tiếp kế toán ghi nhận vào tài khoản: a) Nợ tài khoản 621 chi phí nvl trực tiếp/có tài khoản 152 nguyên vật liệu b) Nợ tài khoản 627 chi phí sản xuất chung/có tài khoản 152 nguyên vật liệu c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng/có tài khoản 152 nguyên vật liệu d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tài khoản 152 ngun vật liệu Đáp án a 149) Trị giá NVL xuất dùng cho phận bán hàng kế toán ghi nhận vào TK: a) Nợ tài khoản 621 chi phí nguyên vật liệu/có tài khoản 152 nguyên vật liệu b) Nợ tài khoản 627 chi phí sản xuất chung/có tài khoản 152 nguyên vật liệu c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng/có tài khoản 152 nguyên vật liệu d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tài khoản 152 nguyên vật liệu Đáp án c 150) Trị giá NVL dùng cho phận quản lý doanh nghiệp kế toán ghi nhận vào tài khoản: a) Nợ tài khoản 621 chi phí ngun vật liệu trực tiếp/có tài khoản 152 nguyên vật liệu b) Nợ tài khoản 627 chi phí sản xuất chung/có tài khoản 152 ngun vật liệu c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng/có tài khoản 152 nguyên vật liệu d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tài khoản 152 nguyên vật liệu Đáp án d 151) Lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm kế toán ghi nhận vào tài khoản: a) Nợ tài khoản 622 chi phí nhân cơng trực tiếp/có tài khoản 334 phải trả công nhân viên b) Nợ tài khoản 627 chi phí nhân sản xuất chung/có tài khoản 334 phải trả công nhân viên c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng/có tài khoản 334 phải trả cơng nhân viên d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tài khoản 334 phải trả cơng nhân viên Đáp án a 152) Tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng kế toán ghi nhận vào tài khoản: a) Nợ tài khoản 622 chi phí nhân cơng trực tiếp/có tài khoản 334 phải trả cơng nhân viên b) Nợ tài khoản 627 chi phí nhân sản xuất chung/có tài khoản 334 phải trả cơng nhân viên c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng /có tài khoản 334 phải trả công nhân viên d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tài khoản 334 phải trả công nhân viên Đáp án b 153) Tiền lương phải trả cho nhân viên phận bán hàng kế toán ghi nhận vào tài khoản: a) Nợ tài khoản 622 chi phí nhân cơng trực tiếp/có tài khoản 334 phải trả công nhân viên b) Nợ tài khoản 627 chi phí nhân sản xuất chung/có tài khoản 334 phải trả cong nhân viên c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng /có tài khoản 334 phải trả công nhân viên d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp /có tài khoản 334 phải trả công nhân viên Đáp án c 154) Tiền lương phải trả cho nhân viên phận quản lý doanh nghiệp kế toán ghi nhận vào tài khoản: a) Nợ tài khoản 622 chi phí nhân cơng trực tiếp/có tài khoản 334 phải trả công nhân viên b) Nợ tài khoản 627 chi phí nhân sản xuất /có tài khoản 334 phải trả công nhân viên c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng/có tài khoản 334 phải trả công nhân viên d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tài khoản 334 phải trả cơng nhân viên Đáp án d 155) Trích hao TSCĐ dùng cho sx kế toán định khoản: a) Nợ tài khoản 621 chi phí nvl trực tiếp /có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ b) Nợ tài khoản 627 chi phí sản xuất chung/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hang/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản doanh nghiệp/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ Đáp án b 156)Trích hao TSCĐ dùng cho phận quản lý phân xưởng kế toán định khoản: a) Nợ tài khoản 621 chi phí nvl trực tiếp/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ b) Nợ tài khoản 627chi phí sản xuất chung/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng /có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ Đáp án b 157)Trích hao TSCĐ dùng cho phận bán hàng kế toán định khoản: a) Nợ tài khoản 621 chi phí nvl trực tiếp/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ b) Nợ tài khoản 627 chi phí sản xuất chung/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tk 214 hao mòn TSCĐ Đáp án c 158) Trích hao TSCĐ dùng cho phận quản lý DN kế toán định khoản a) Nợ tài khoản 621 chi phí ngun vật liệu trực tiếp/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ b) Nợ tài khoản 627 chi phí sản xuất chung/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ c) Nợ tài khoản 641 chi phí bán hàng/có tài khoản 214 hao mòn TSCĐ d) Nợ tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tài khoản 214 hao mon TSCCĐ Đáp án d 159)khoản nộp vi phạm hợp đồng DN kế toán ghi nhận vào tk: a)tk 627 chi phí sx chung b)tk 635 chi phí tài c)tk 642 chi phí quản lý doanh nghiệp d)tk 811 chi phí khác đáp án d 160)khoản tiền phạt thu khách hàng vi phạm hợp đồng kinh tế hạch toán vào tk: a)tk 511 b)tk 515 c) tk 711 d)cả a,b,c sai đáp án c 161)tk 155 thành phẩm dùng để phản ánh a)giả trị có tình hình biến động loại nvl dn b)giá trị có tình hình biến động loại thành phẩm dn c)giả trị có tình hình biến động loại hàng hóa dn d)cả a,b,c đáp án b 162)tk 152 nguyên vật liệu dùng để phản ánh: a)giá trị có tình hình biến động loai nvl dn b)giá trị có tình hình biến động loại thành phẩm dn c)giá trị có tình hình biến động loại hàng hóa dn d)cả a,b,c đáp án a 163)tk 156 hàng hóa dùng để phản ánh: a)giá trị có tình hình biến động loại nvl dn b)giá trị có tình hình biến động loại thành phẩm dn c)giá tri có tình hình biến động loại hàng hóa dn d)cả a,b.c đáp án c 164)khoản thu sau ghi nhận vào tk 511 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: a)thu tiền từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ thực tế dn b)tiền lãi,tiền quyền,cổ tức,lợi nhuận chia c)tiền thu từ nhượng bán,thanh lý TSCĐ d)cả a,b,c đáp án a 165)khoản thu sau ghi nhận vào tk 711 thu nhập khác: a)thu tiền từ hoạt bán hàng cung cấp dịch vụ thực tế dn b)tiền lãi,tiền quyền,cổ tức,lợi nhuận chia c)tiền bảo hiểm tổ chức bảo hiểm bồi thường d)cả a,b,c đáp án c 166)lợi nhuận chia từ hoạt động đầu tư tài ghi nhận vào: a)thu tiền từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ thực tế dn b)tiền lãi tiền quyền,cổ tức lợi nhuận chia \c)tiền bảo hiểm tổ chức bảo hiểm bồi thường d)cả a,b,c đáp án b 167)trị giá vốn thành phẩm,hàng hóa dịch vụ bán hàng thời kỳ phản ánh vào tk a)tk 631 giá thành sx b)tk 632 giá vốn hàng bán c)tk 641 chi phí bán hàng d)tk 642 chi phí quản lý dn đáp án b 168)giá thành thực tế sản phẩm nhập kho kỳ a)nợ tk 155 thành phẩm/có tk 154 chi phí sxkd dở dang b)nợ tk 152 ngun vật liệu/có tk 154 chi phí sxkd dở dang c)nợ tk 156 giá vốn hàng hóa/có tk 154 chi phí sxkd dở dang d)nợ tk 632 giá vốn hàng bán/có tk 154 chi phí sxkd dở dang đáp án a 169)khi xuất gởi sản phẩm bán: a)nợ tk 157 hang gởi bán/có tk 155 thành phẩm b)nợ tk 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang/có tk 157 hàng gởi bán c)nợ tk 156 hang hóa/có tk 51`1 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ d)nợ tk 632 giá vốn hàng hóa/có tk 155 thành phẩm đáp án a 170)khi xuất gửi cp cho đại lý a)nợ tk 157 hàng gửi bán/có tk 155 thành phẩm b)nợ tk 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang /có tk 157 hàng gởi bán c)nợ tk 156 hàng hóa/có tk 511 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ d)nợ tk 632 giá vốn hàng hóa/có tk 155 thành phẩm đáp án a 171)khi bán sp hàn hóa dịch vụ chịu thuế xuất tiêu thụ đặc biệt doanh thu bán tổng giá toán bao gồm: a)thuế xuất b)thuế tiêu thụ đặc biệt c)cả loại thuế d)khơng có loại đáp án c 172)cuối kỳ kế tốn kết chuyển chi phí nvl trực đối tượng tập hợp a)nợ tk 154 chi phí sxkd dở dang/có tk 621 chi phí ngun vật liệu trực tiếp b)nợ tk 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp/có tk 621 chi phí ngun vật liệu trực tiếp c)nợ tk 911 xác định kết kinh doanh/có tk 621 chi phí ngun vật liệu trực tiếp d)nợ tk 621 chi phí ngun vật liệu trực tiếp/có tk 911 xác định kết kinh doanh đáp án a 173)cuối kỳ kế tốn kết chuyển chi phí nvl trực dõi đối tượng tập hợp chi phí: a)nợ tk 154 chi phí sxkd dở dang/có tk 622 chi phí nhân cơng trực tiếp b)nợ tk 622 chi phí nhân cơng trực tiếp/có tk 154 chi phí sxkd dở dang c)nợ tk 911 xác định kết kinh doanh/có tk 622 chi phí nhân cơng trực tiếp d)nợ tk 622 chi phí nhân cơng trực tiếp/có tk 911 xác định kết kinh doanh đáp án a 174)cuối kỳ kế tốn kết chuyển chi phí sx chung váo đối tượng hạch tốn chi phí sx: a)nợ tk 154 chi phí sxkd dở dang/có tk 627 chi phí sản xuất chung b)nợ tk 627 chi phí sản xuất chung/có tk 154 chi phí sxkd dở dang c)nợ tk 911 xá định kết kinh doanh /có tk 627 chi phí sản xuất chung d)nợ tk 627 chi phí sản xuất chung/ có tk 911 xác định kết kinh doanh đáp án a 175)cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí hoạt động tài chings kỳ để xác định kết hạch toán kinh doanh kế toán ghi: a)nợ tk 154chi phí sxkd dở dang/có tk 635 chi phí tài b)nợ tk 635 chi phí hoạt động tài chính/có tk 154 chi phí sxkd dở dang c)nợ tk 911 xác định kết kinh doanh/có tk 635 chi phí tài d)nợ tk 635 chi phí tài chính/có tk 911 xác định kết kinh doanh đáp án c 176)cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí bán hàng kỳ để xác định kết hạch toán kinh doanh kế toán ghi; a)nợ tk 154 chi phí sxkd bdở dang/có tk 642 chi phí quản lý doanh nghiệp b)nợ tk 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tk 154 chi phí spkd dở dang c)nợ tk 911 xác định kết kinh doanh/có tk 641 chi phí bán hàng d)nợ tk 641 chi phí bán hàng/có tk 911 xác định kết kinh doanh đáp án c 177)cuối kỳ kế tốn chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết hạch toán kinh doanh kế tốn ghi: a)nợ tk 154 chi phí sxkd dở dang/có tk 642 chi phí quản lý doanh nghiệp b)nợ tk 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tk 154 chi phí sxkd dở dang c)nợ 911 xác định kết kinh doanh/có tk 642 chi phí quản lý doanh nghiệp d)nợ tk 642 chi phí quản lý doanh nghiệp/có tk 911 xác định kết kinh doanh đáp án c 178)cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí khác để xác định kết hạch tốn kinh doanh kế tốn ghi: a)nợ tk 154 chi phí sxkd dở dang/có tk 811 chi phí khác b)nợ tk 811 chi phí khác/có tk 154 chi phí sxkd dở dang c)nợ tk 911 xác định kết kinh doanh/có tk 811 chi phí khác d)nợ tk 811 chi phí khác/có tk 911 xác định kết kinh doanh đáp ánc 179)cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu bán hàng để xác định kết hạch toán kinh doanh kế toán ghi: a)nợ tk 511 doanh thu bán hàng cung cấp dv/có tk 911 xác định kqkd b)nợ tk 911 xác định kết kd/có tk 511 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ c)nợ tk 515 doanh thu hoạt động tài chính/có tk 911 xác định kqkd d)nợ tk 911 xác định kết kinh doanh/có tk 515 doanh thu hoạt động tài đáp án a 180)cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu hoạt động tài để xác định kết hạch tốn kinh doanh kế toán ghi: a)nợ tk 511 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ/có tk 911 xác định kqkd b)nợ tk 911xác định kết kd /có tk 511 doanh thu bán hàng cung cấp dv c)nợ tk 515 doanh thu hoạt động tài chính/có tk 911 xác định kqkd d)nợ tk 911 xác định kết kinh doanh/có tk 515 doanh thu hoạt động tài đáp án c 181)cuối kỳ kế tốn kết chuyển thu nhập khác để xác định kết hạch toán kinh doanh kế toán ghi: a)nợ tk 511 doanh thu bán hàng cung cấp dv/có tk 911 xác định kqkd b)nợ tk 911 xác định kết kd/có tk 511 doanh thu bán hàng cung cấp dv c)nợ tk 711 thu nhập khác/có tk 911 xác định kqkd d)nợ tk 911 xác định kết kinh doanh/có tk 711 thu nhập khác đáp án c 182)cuối kỳ kế toán kết chuyển trị giá vốn sản phẩm hàng hóa dv tiêu thụ kỳ để xác định kết hạch toán kinh doanh kế toán ghi: a)nợ tk 911 xác định kết kinh doanh/có tk 632 giá vốn hàng bán b)nợ tk 631 giá vốn hàng bán/có tk 911 xác định kết kinh doanh c)nợ tk 154 chi phí sxkd dở dang/có tk 632 giá vốn hàng bán d)nợ tk 632 giá vốn hàng bán/có tk 154 chi phí sxkd dở dang đáp án a 183)chi phí vận chuyển bốc xếp mua hàng hố có thuế GTGT tính theo phương pháp trừ(hàng hóa sau nhập kho phục vụ cho sxkd )được hạch toán: ... khoản 511 doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Nợ Tài khoản 331 nộp thuế GTGT theo phương pháp trừ Có Tài khoản 111 (111 )tiền mặt VNĐ b) Nợ Tài khoản 111 (111 )tiền mặt VNĐ Có Tài khoản 511 doanh... a) Nợ Tài khoản 642 chi phí quản lý DN Có Tài khoản 111 tm b) Nợ Tài khoản 111 tiền mặt Có Tài khoản 311 phải trả người bán c) Nợ Tài khoản 111 tiền mặt Có Tài khoản 642 chi phí quản lý doanh... tk 511 doanh thu bán hàng cung cấp dv/có tk 911 xác định kqkd b)nợ tk 911 xác định kết kd/có tk 511 doanh thu bán hàng cung cấp dv c)nợ tk 711 thu nhập khác/có tk 911 xác định kqkd d)nợ tk 911
- Xem thêm -

Xem thêm: BT NLYKTOAN khoa 11, BT NLYKTOAN khoa 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay