BK_TDTTKH

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 19:47

BK_TDTTKHBK_TDTTBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHvKHBK_TDTTKHBK_TDTTKHBK_TDTTKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** -ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THÔNG TIN (V/v:xác nhận tên viết tắt số thẻ ngân hàng) Kính gửi: CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM Ông Nguyễn Trung Đức – Giám đốc Tên tơi là:………………………………… Ngày tháng năm sinh: ………………………………Giới tính: ………………………… … CCCD/CMND số: ………………………, cấp ngày …………………, bởi: …………… … ………………………………………………………………………………………………… (đính kèm CMND/CCCD cơng chứng để đổi chiếu) Hộ thường trú: …………………………………………………………………………… Điện thoại:……………………………………………………………………………………… Bằng đơn này, Tôi xin xác nhận nội dung sau: Vì tên tơi q dài nên ngân hàng ……………… viết tắt tên của thẻ ngân hàng, chi tiết đây:  Họ tên Tơi Ví điện tử Bảo Kim:…………………………………………………  Họ tên viết tắt số thẻ ngân hàng ……………… Tôi là:……… :………………… (cung cấp chụp ảnh Thẻ ngân hàng có tên viết tắt) Tơi cam kết, Tơi chủ sở hữu tài khoản Ví điện tử cổng tốn trực tuyến https://www.baokim.vn với thơng tin chi tiết sau: Email đăng ký tài khoản Ví điện tử Bảo Kim:…………………… ………………………….; Số điện thoại đăng ký tài khoản Ví điện tử Bảo Kim:…………………………………………, Tên chủ tài khoản Ví điện tử Bảo Kim là:………………………………………………… Vì vậy, Tơi kính đề nghị Q cơng ty xem xét đổi tên Tôi trùng với tên viết tắt thẻ ngân hàng để Tôi thực dịch vụ rút tiền 247 (Rút tiền số thẻ) cổng tốn trực tuyến https://www.baokim.vn Tơi xin cam đoan nội dung xác nhận cam kết nêu thật, sai Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước Công ty CP thương mại điện tử Bảo Kim trước pháp luật _ Xác nhận việc tiếp nhận đơn xác nhận thông tin Người tiếp nhận:…………………………… Bộ phận:………………………………………….Chức vụ:………………… Chữ ký:……………… Nội dung tiếp nhận: Đã nhận đơn tài liệu đính kèm Khách hàng…………………………… ……….phút, ngày …/.…/… Thời gian trả lời Khách hàng thay đổi tên (nếu có) :……….ngày …… tháng … năm 2018 Hà Nội ngày tháng năm 2018 NGƯỜI LÀM ĐƠN GIÁM ĐỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: BK_TDTTKH, BK_TDTTKH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay