Thong tu 200 của bộ tài chính

152 13 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 19:37

BỘ TÀI CHÍNH CHẾ ĐỘ KẾ TỐN DOANH NGHIỆP (Ban hành theo Thông số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài thay QĐ15) Người trình bày: Ơng Trịnh Đức Vinh – Trưởng phòng Doanh nghiệp Vụ Chế độ Kế tốn Kiểm tốn – Bộ Tài BỘ TÀI CHÍNH NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Phù hợp với thực tiễn, đại mang tính khả thi; Tơn trọng chất hình thức; Linh hoạt mở; Lấy mục tiêu đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành định kinh tế doanh nghiệp, phục vụ nhà đầu chủ nợ làm trọng tâm; Khơng kế tốn mục đích thuế; Phù hợp với thơng lệ quốc tế; Tách biệt kỹ thuật kế toán TK BCTC; Khái niệm ngắn hạn dài hạn áp dụng BCĐKT, không áp dụng TK; Đề cao trách nhiệm người hành nghề CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Đối tượng áp dụng Áp dụng doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, thành phần kinh tế SME vận dụng quy định Thông để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý Phạm vi điều chỉnh Hướng dẫn việc ghi sổ kế tốn, lập trình bày Báo cáo tài chính, khơng áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế doanh nghiệp ngân sách Nhà nước CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Lựa chọn đơn vị tiền tệ kế toán Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu ngoại tệ xem xét, định lựa chọn đơn vị tiền tệ kế toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật thông báo cho quan thuế quản lý trực tiếp Đơn vị tiền tệ kế toán đơn vị tiền tệ: a) Được sử dụng chủ yếu giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ, thường đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán toán; b) Được sử dụng chủ yếu việc mua hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng lớn đến chi phí SXKD, thường đơn vị tiền tệ dùng để toán cho chi phí CHẾ ĐỘ KẾ TỐN DOANH NGHIỆP Chuyển đổi BCTC lập ngoại tệ sang VND Kiểm tốn Báo cáo tài Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế tốn đồng thời với việc lập BCTC ngoại tệ phải chuyển đổi BCTC sang VND cơng bố nộp cho quan quản lý Nhà nước Báo cáo tài mang tính pháp lý BCTC Đồng Việt Nam BCTC pháp lý phải kiểm toán Khi chuyển đổi BCTC lập ngoại tệ sang VND, doanh nghiệp phải trình bày rõ Bản thuyết minh ảnh hưởng (nếu có) BCTC Chuyển đổi BCTC lập ngoại tệ sang VND a) Nguyên tắc: Tài sản nợ phải trả quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối kỳ (là tỷ giá chuyển khoản ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch); Vốn đàu chủ sở hữu quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế ngày góp vốn; Chênh lệch tỷ giá chênh lệch đánh giá lại tài sản quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế ngày đánh giá; LNSTCPP, quỹ trích từ LNSTCPP quy đổi cách tính tốn theo khoản mục BCKQHĐKD; Các khoản mục thuộc BCKQKD BCLCTT quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm phát sinh tỷ giá bình qn kỳ kế tốn (nếu chênh lệch không vượt 3%) b) Phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá chuyển đổi BCTC sang VND: Được ghi nhận tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” – Mã số 417 thuộc phần vốn chủ sở hữu Bảng cân đối kế toán CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Thay đổi đơn vị tiền tệ kế tốn Khi có thay đổi lớn hoạt động quản lý kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ sử dụng giao dịch kinh tế khơng phù hợp thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán Việc thay đổi từ đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác thực thời điểm bắt đầu niên độ kế toán Doanh nghiệp phải thông báo cho quan thuế quản lý trực tiếp việc thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán chậm sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán 10 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản toán bù trừ với đối tượng: - Nếu việc toán bù trừ liên quan đến giao dịch phân loại luồng tiền trình bày sở (ví dụ giao dịch hàng đổi hàng khơng tương tự…); - Nếu việc tốn bù trừ liên quan đến giao dịch phân loại luồng tiền khác doanh nghiệp khơng trình bày sở mà phải trình bày riêng rẽ giá trị giao dịch (Ví dụ bù trừ tiền bán hàng phải thu với khoản vay…) 138 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp trực tiếp: Tiền lãi vay trả (Mã số 04): Chỉ tiêu không bao gồm số tiền lãi vay trả kỳ vốn hóa vào giá trị tài sản dở dang phân loại luồng tiền từ hoạt động đầu Trường hợp số lãi vay trả kỳ vừa vốn hóa, vừa tính vào chi phí tài kế tốn tỷ lệ vốn hóa lãi vay áp dụng cho kỳ báo cáo theo quy định Chuẩn mực kế tốn “Chi phí vay” để xác định số lãi vay trả luồng tiền từ hoạt động kinh doanh luồng tiền hoạt động đầu 139 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Lập báo cáo tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp 3.1 Khấu hao TSCĐ (Mã số 02) - Nếu khơng bóc tách riêng Chỉ tiêu bao gồm số khấu hao TSCĐ liên quan đến hàng tồn kho chưa tiêu thụ;Nếu tách riêng số khấu hao nằm hàng tồn kho số tính vào BCKQKD Chỉ tiêu bao gồm số tính vào BCKQKD; - Trong trường hợp, doanh nghiệp phải loại trừ số khấu hao nằm giá trị XDCB dở dang, số hao mòn ghi giảm nguồn kinh phí, quỹ khen thưởng phúc lợi hình thành TSCĐ, Quỹ phát triển KH&CN hình thành TSCĐ phát sinh kỳ 140 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Các khoản dự phòng (Mã số 03): Được lập vào số chênh lệch số dư đầu kỳ số dư cuối kỳ khoản dự phòng tổn thất tài sản (dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tài chính, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi) dự phòng phải trả Bảng cân đối kế tốn Chi phí lãi vay (Mã số 06): Chỉ tiêu phản ánh chi phí lãi vay ghi nhận vào BCKQKD, kể chi phí phát hành trái phiếu trái phiếu thường trái phiếu chuyển đổi; Số chi phí lãi vay hàng kỳ tính theo lãi suất thực tế ghi tăng cấu phần nợ trái phiếu chuyển đổi 141 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Các khoản điều chỉnh khác (Mã số 07): Chỉ tiêu phản ánh số trích lập hồn nhập Quỹ Bình ổn giá Quỹ phát triển khoa học công nghệ kỳ Tăng, giảm khoản phải thu (Mã số 09): Bao gồm biến động TK 244; Tăng, giảm hàng tồn kho (Mã số 10): Khơng bao gồm Chi phí sản xuất thử dở dang (do tính vào ngun giá TSCĐ hình thành từ XDCB) Trường hợp kỳ mua hàng tồn kho chưa xác định mục đích sử dụng (cho hoạt động kinh doanh hay đầu XDCB) giá trị hàng tồn kho tính tiêu 142 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Tăng, giảm khoản phải trả (Mã số 11): Gồm biến động TK 344 Tăng, giảm chi phí trả trước (Mã số 12): Ngoại trừ khoản chi phí trả trước liên quan đến luồng tiền từ hoạt động đầu tư, như: Tiền thuê đất đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình khoản trả trước lãi vay vốn hóa Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh (Mã số 13): Chỉ tiêu lập vào tổng chênh lệch số dư cuối kỳ số dư đầu kỳ TK 121 Tiền lãi vay trả (Mã số 14): Không bao gồm số tiền lãi vay trả kỳ vốn hóa Trường hợp lãi vay vừa vốn hóa, vừa tính vào chi phí tài tỷ lệ vốn hóa lãi vay áp dụng cho kỳ báo cáo để xác định số lãi vay trả luồng tiền từ hoạt động kinh doanh luồng tiền hoạt động đầu 143 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 16): Gồm Lãi tiền gửi Quỹ bình ổn giá (nếu khơng ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài mà ghi tăng Quỹ trực tiếp); Tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp cổ phần hóa Khơng gồm tiền thu hồi ký quỹ, ký cược Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 17): Gồm Tiền chi trực tiếp từ tiền thu cổ phần hóa nộp lên cấp trên, nộp cho chủ sở hữu; Tiền chi phí cổ phần hóa, tiền hỗ trợ người lao động theo sách Khơng gồm tiền đưa ký quỹ, ký cược 144 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Luồng tiền từ hoạt động đầu lập theo phương pháp trực tiếp trực tiếp có điều chỉnh Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác (Mã số 21): Chi phí sản xuất thử sau bù trừ với số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử TSCĐ hình thành từ hoạt động XDCB cộng vào tiêu (nếu chi lớn thu) trừ vào tiêu (nếu thu lớn chi) Chỉ tiêu phản ánh số tiền thực trả để mua nguyên vật liệu, tài sản, sử dụng cho XDCB đến cuối kỳ chưa xuất dùng cho hoạt động đầu XDCB; Số tiền ứng trước cho nhà thầu XDCB chưa nghiệm thu khối lượng; Số tiền trả để trả nợ người bán kỳ liên quan trực tiếp tới việc mua sắm, đầu XDCB 145 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Trường hợp mua nguyên vật liệu, tài sản sử dụng chung cho mục đích sản xuất, kinh doanh đầu XDCB cuối kỳ chưa xác định giá trị nguyên vật liệu, tài sản sử dụng cho hoạt động đầu XDCB hay hoạt động sản xuất, kinh doanh số tiền trả khơng phản ánh vào tiêu mà phản ánh luồng tiền từ hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu không bao gồm số nhận nợ thuê tài chính, giá trị tài sản phi tiền tệ khác dùng để toán mua sắm TSCĐ, BĐSDT, XDCB giá trị TSCĐ, BĐSĐT, XDCB tăng kỳ chưa trả tiền 146 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Tiền chi cho vay mua công cụ nợ đơn vị khác (Mã số 23): Gồm tiền chi bên mua giao dịch mua bán lại TPCP, chi mua cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả; Không gồm mua công cụ nợ trả tài sản phi tiền tệ đảo nợ Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác (Mã số 24): Gồm Tiền thu bên mua giao dịch mua bán lại TPCP; Tiền nhà đầu thu hồi lại gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả; Không gồm khoản thu hồi tài sản phi tiền tệ chuyển công cụ nợ thành công cụ vốn Thu lãi tiền cho vay, cổ tức lợi nhuận chia (Mã số 27): Chỉ tiêu không bao gồm khoản lãi, cổ tức nhận cổ phiếu tài sản phi tiền tệ 147 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Luồng tiền từ hoạt động tài lập theo phương pháp trực tiếp trực tiếp có điều chỉnh Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu (Mã số 31): Chỉ tiêu không bao gồm khoản vay nợ chuyển thành vốn, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển thành vốn góp (kể trả cổ tức cổ phiếu) nhận vốn góp chủ sở hữu tài sản phi tiền tệ Đối với công ty cổ phần, tiêu phản ánh tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại vốn chủ sở hữu phần quyền chọn trái phiếu chuyển đổi không bao gồm số tiền thu phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả 148 CHẾ ĐỘ KẾ TỐN DOANH NGHIỆP Tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu phát hành (Mã số 32): Chỉ tiêu không bao gồm khoản trả lại cổ phiếu ưu đãi phân loại vốn chủ sở hữu, vốn góp chủ sở hữu tài sản phi tiền tệ sử dụng vốn góp để bù lỗ kinh doanh Tiền thu từ vay (Mã số 33): Gồm tiền thu hình thức phát hành trái phiếu theo trừ chi phí phát hành; Phát hành cổ phiếu ưu đãi có điều khoản bắt buộc người phát hành phải mua lại thời điểm định tương lai, số tiền bên bán nhận giao dịch mua bán lại TPCP Chỉ tiêu không bao gồm khoản vay tài sản phi tiền tệ nợ thuê tài 149 CHẾ ĐỘ KẾ TỐN DOANH NGHIỆP - Trường hợp vay hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi, tiêu phản ánh số tiền tương ứng với phần nợ gốc trái phiếu chuyển đổi; - Trường hợp vay hình thức phát hành cổ phiếu ưu đãi, tiêu phản ánh tổng số tiền nhận kỳ doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả Trường hợp điều khoản quy định người phát hành có nghĩa vụ mua lại cổ phiếu từ người nắm giữ theo mệnh giá, tiêu phản ánh số tiền thu theo mệnh giá cổ phiếu ưu đãi (số tiền thu cao mệnh giá kế toán thặng dư vốn cổ phần trình bày tiêu “Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu” (Mã số 31)); 150 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Tiền trả nợ gốc vay (Mã số 34): Gồm tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi có điều khoản bắt buộc người phát hành phải mua lại thời điểm định tương lai, số tiền bên bán trả lại cho bên mua giao dịch mua bán lại TPCP; Không bao gồm khoản trả gốc vay tài sản phi tiền tệ chuyển nợ vay thành vốn góp Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu (Mã số 36): Gồm số thuế TNCN nộp thay cho cổ đông nhận cổ tức; Không gồm khoản lợi nhuận chuyển thành vốn góp, trả cổ tức cổ phiếu trả tài sản phi tiền tệ khoản lợi nhuận dùng để trích lập quỹ 151 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Q&A Xin cảm ơn ý Quý vị 152 ... độ kế toán Bổ sung tài khoản cấp 1, cấp sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp tên, ký hiệu, nội dung phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải chấp thuận văn Bộ Tài trước thực Bổ sung... thường trú Việt Nam Các nhà thầu có đặc thù áp dụng theo CĐKTdo Bộ Tài ban hành riêng cho nhà thầu; Các nhà thầu khơng có CĐKT Bộ Tài ban hành riêng lựa chọn áp dụng đầy đủ CĐKT vận dụng số nội... đăng ký theo quy định Điều Thơng tư thực có ý kiến chấp thuận văn Bộ Tài Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài có trách nhiệm trả lời văn cho nhà thầu nước việc đăng ký nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Thong tu 200 của bộ tài chính, Thong tu 200 của bộ tài chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay