Bài giảng file system phan2

42 15 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:10

File System Implementation trình bày về cấu trúc tập tin hệ thống, thực hiện tập tin hệ thống, thực hiện thư mục, phương pháp phân bổ, quản lý không gian trống,...Mời bạn đọc cùng tham khảo. là bài giảng cho sinh viên ngành CNTT nghiên cứu. Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Chương 03 File System_Phần Thi hành đồng thời nhiều lệnh • Linux cho phép nhập nhiều lệnh thời điểm Các lệnh thực cách • Cú pháp command1; command2; ; commandN Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Pipeline • Linux cho phép thực kết nối tiến trình cách cho kết xuất lệnh đối số nhập lệnh khác Cơ chế gọi pipeline hay đường ống • Cú pháp command1 |command2 | |commandN • Ví dụ: cat myfile |head -10|tail -3 Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Lệnh head • Cú pháp head [option] [file] • Xem phần nội dung đầu file Nếu có nhiều file kết quả, đứng trước nội dung file đầu đề có chứa tên tâp tin Nếu lệnh head khơng có đối số file head đọc nội dung từ thiết bị nhập chuẩn • Option -n: số dòng file cần hiển thị Mặc định 10 -q: không hiển thị phần đầu đề chứa tên file trường hợp mở nhiều file lúc Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Lệnh more less more dùng để xem nội dung tập tin theo trang hình • Cú pháp more [options] [file] • option -num: xác định số dòng hình +linenum: Dòng bắt đầu hiển thị -s: Xóa bớt dòng trắng (nếu có), để lại dòng trắng đọan • Lệnh less tương tự more cho phép dịch chuyển lên xuống phím mũi tên Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Chuyển hướng đầu vào/ đầu • Mọi chương trình chạy shell mở ba tập tin (thiết bị): – Nhập chuẩn (standard input) – Xuất chuẩn (standard out put) – Lỗi chuẩn (standard error) Các tập tin cung cấp ý nghĩa truyền thơng chương trình tồn suốt q trình tiến trình họat động Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh – Thiết bị nhập chuẩn cung cấp cách thức gửi liệu cho tiến trình Mặc định liệu nhập chuẩn đọc từ bàn phím – Thiết bị xuất chuẩn cung cấp cách thức để chương trình gửi liệu Mặc nhiên thiết bị xuất chuẩn hình – Tập tin lỗi chuẩn nơi chương trình ghi lại báo cáo lỗi xảy trình thi hành Mặc định tập tin hình Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Một chương trình cho biết nơi thông tin gửi vào đâu nơi xuất thông tin ra, cách sử dụng chuyển hướng đầu vào/ đầu – Linux sử dụng ký tự nhỏ < để hướng đầu vào – Dấu lớn > để hướng đầu Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Chuyển hướng đầu vào < file lệnh để dẫn cho shell đọc thông tin đầu vào từ tập tin file thay cho việc nhập từ bàn phím • Ví dụ: cat < /etc/passwd cat > test1 < /etc/passwd Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Chuyển hướng đầu >file lệnh cho phép shell chuyển đầu lệnh vào tập tin file thay cho việc xuất tập tin xuất chuẩn (màn hình) Nếu tập tin file có tập tin cũ bị ghi đè • Ví dụ head /etc/passwd > test2 ls -li /etc > test3 Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Sử dụng >> để bổ sung thêm nội dung đến tập tin có >> file thơng báo cho shell bổ sung thêm nội dung xuất lệnh vào cuối tập tin file trường hợp tập tin file chưa có tạo • Ví dụ ls -li /tmp > myls ls -ls /root >> myls Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 10 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Một quyền trống (khơng gán quyền) đại diện ký tự - Quyền đọc biểu diễn r, quyền ghi đại diện w, quyền thi hành biểu diễn x Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 28 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Sticky bit – Các quyền truy nhập thư mục Linux thể điều người dùng có quyền ghi vào thư mục người dùng đổi tên hay xóa tập tin thư mục đó, tập tin khơng thuộc người dùng – Phương pháp để giải vấn đề thiết lập ticky bit cho thư mục Khi thư mục gán ticky bit thao tác đổi tên hay xóa tập tin thư mục có hiệu lực chủ nhân tập tin, chủ nhân thư mục người quản trị hệ thống Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 29 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Lệnh ls Linux hiển thị sticky bit chữ ‘T’ ‘t’ trường thi hành (execute) nhóm other Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 30 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 15.2 Lệnh chmod Dùng để thay đổi hay gán quyền tập tin, thư mục • Cú pháp chmod [option] mode file • Option -R: Thay đổi quyền thư mục tập tin chúng -v: Hiển thị thông điệp hệ thống thực xử lý tập tin Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 31 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Lệnh chmod thay đổi quyền tập tin liệt kê ứng với mode • Có hai cách để giá trị đối số mode Cách thứ sử dụng ký tự quyền gọi phương pháp tượng trưng (symbolic method) Cách thứ hai sử dụng mặt nạ (binary mask) gọi phương pháp tuyệt đối (absolute method) Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 32 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Phương pháp tượng trưng – Định dạng mode [ugoa][+ - =] [rwxt] – Sự kết hợp u,g, o hay a đối tượng thay đổi quyền – Các phép tóan + - = xác định thao tác thêm bớt quyền – Các ký tự r, w, x t quyền cần thay đổi Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 33 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Ý nghĩa ký tự: • u: chủ nhân tập tin/thư mục • g: group tập tin/thư mục • o: người dùng khác khơng group • a: Tất người dùng • +:Thêm quyền truy nhập tập tin/thư mục • -:Lọai bớt quyền truy nhập • =: Chỉ gán quyền cho đối tượng, tất quyền khác có bị lọai bỏ • r, w, x: quyền read, write, execute • t: Thay đổi sticky bit Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 34 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Sử dụng phương pháp tuyệt đối Phương pháp thay đổi tất quyền lần cách mặt nạ (binary mask) tham chiếu đến tất quyền đối tượng Mặt nạ tuân thủ theo định dạng nhị phân bit-mỗi nhóm quyền đại diện ký số bát phân Khi chuyển số nhị phân ký số bát phân trở thành ba ký số nhị phân, ký số nhị phân đại diện cho quyền truy nhập đối tượng Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 35 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Bảng ký số nhị phân quyền gán tương ứng Số bát phân Số nhị phân 000 001 010 011 100 101 110 111 Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Quyền x -w-wr r— r-x rwrwx 36 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 16 Soạn Thảo Văn Bản vi 16.1 Giới thiệu • Trình sọan thảo văn chuẩn Linux vi • vi chạy hai chế độ khác – Ở chế độ câu lệnh, nhập vào hiểu câu lệnh cho vi Lệnh lưu tập tin, thóat khỏi vi, chuyển trỏ đến vị trí khác tập tin, chỉnh sửa, thay đọan văn … – Ở chế độ nhập văn (chế độ INSERT), nhập vào nội dung tập tin sọan thảo hay chỉnh sửa Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 37 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Để chuyển từ chế độ chỉnh sửa sang chế độ lệnh: đánh phím ESC • Để chuyển từ chế độ lệnh sang chế độ sọan thảo: đánh phím Ins hay chữ – Chú ý dòng trạng thái cuối hình, có –INSERT– hay –REPLACE– chế độ sọan thảo, dấu hiệu khác chế độ lệnh Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 38 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 16.2.Chạy vi vi filename • Filename: tên tập tin cần tạo tập tin cần chỉnh sửa • Nếu vi khởi động mà khơng có tên tập tin vi khởi động với đệm (buffer) rỗng Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 39 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 16.3 Các lệnh vi – :help Mở hướng dẫn sử dụng vi – :w [file] Ghi lại nội dung tập tin Nếu tập tin sọan thảo chưa có tên phải tận tập tin cần ghi file – :q Thóat khỏi vi; – :q! Thóat khỏi vi khơng ghi lại thay đổi tập tin; – :qa! Thóat khỏi vi mà không ghi lại thay đổi tất tập tin mở – :wq Thực ghi lại tập tin trước thóat Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 40 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh – :next Chuyển tới tập tin trường hợp mở nhiều tập tin đồng thời – :prev Chuyển tới tâp tin kế trước trường hợp mở nhiều tập tin đồng thời – :e file Đóng tập tin hành mở tập tin file – :sh Chuyển tạm sang shell để thi hành lệnh shell Từ shell để trở lại vi đánh exit Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 41 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 17 Trình tiện ích mc (midnight commander) Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 42 ... lệnh: # rm file fine fire 9.2- Siêu ký tự dấu "*“ Siêu ký tự dấu "*" sinh 0, nhiều ký tự bất kỳ, ví dụ lệnh: # cat file* tương đương với lệnh: # cat file file1 file_ in file_ out Bài giảng môn học... dấu chéo ngược Ví dụ tạo file có tên file* ": # cat > file * • 2- Bằng ký tự dấu nháy đơn Có thể trung hồ siêu ký tự tên file, ví dụ tương đương với: # cat > file* ’ Bài giảng môn học Nhập Môn... dung đầu file Nếu có nhiều file kết quả, đứng trước nội dung file đầu đề có chứa tên tâp tin Nếu lệnh head khơng có đối số file head đọc nội dung từ thiết bị nhập chuẩn • Option -n: số dòng file
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng file system phan2, Bài giảng file system phan2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay