Bài giảng filesystem phan1

57 11 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:08

File System Implementation trình bày về cấu trúc tập tin hệ thống, thực hiện tập tin hệ thống, thực hiện thư mục, phương pháp phân bổ, quản lý không gian trống,...Mời bạn đọc cùng tham khảo. là bài giảng cho sinh viên ngành CNTT nghiên cứu. Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Chương 03 FileSystem_Phần 3.1 Tổ chức hệ thống tập tin (File system) Linux, File system Ext2 • Một hệ thống tập tin (File system) phương pháp cấu trúc liệu mà hệ điều hành sử dụng để lưu trữ thông tin tập tin hay phần chia đĩa • Linux thiết kế thực thi file system chứa nhân hệ điều hành Linux chuẩn File system gọi Second Extended File System (Ext2 fs) Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 3.1.1 Các đặc tính “tiêu chuẩn” Ext2 • Hỗ trợ kiểu tập tin chuẩn Unix: tập tin thường, thư mục, tập tin dành riêng thiết bị symbolic link • Ext2 fs có khả quản lý hệ thống tập tin tạo phần chia (partition) lớn – Mã nhân hệ điều hành gốc bị giới hạn kích thước tối đa hệ thống tập tin 2GB, cấu lớp VFS (Virtual File System) nâng giới hạn lên 4TB, có khả sử dụng đĩa có dung lượng lớn mà khơng cần thiết phải tạo nhiều partition Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Ext2 fs hỗ trợ tên tập tin dài đến 255 ký tự Giới hạn nâng lên 1012 • Ext2 dành riêng số khối (block) cho người dùng cao cấp (root) Thông thường 5% số lượng block dành cho root Điều cho phép quản trị hệ thống khơi phục dễ dàng từ tính mà xử lý người dùng làm đầy hệ thống tập tin Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 3.1.2 Một số đặc tính “nâng cao” Ext2 fs • Người dùng thiết lập thuộc tính cho tập tin hay thư mục Trong trường hợp thiết lập thuộc tính cho thư mục, tập tin tạo thư mục thừa hưởng thuộc tính • Cho phép người quản trị hệ thống lựa chọn kích thước khối (block) logic tạo hệ thống tập tin Kích thước khối 1024, 2048 4096 Sử dụng kích thước khối lớn làm tăng tốc độ nhập xuất cần thực để truy nhập tập tin có u cầu nhập xuất có thao tác truy tìm vị trí đĩa lãng phí không gian đĩa Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Ext2 thực thi symbolic link nhanh Một symbolic link không sử dụng khối liệu hệ thống tập tin Nội dung tập tin liên kết không lưu trữ khối liệu mà lưu trữ i-node thân Chính sách tiết kiệm số khơng gian đĩa (không cần cấp phát khối liệu) tăng tốc độ thao tác liên kết (không cần đọc khối liệu truy nhập liên kết Chiều dài tối đa tên tập tin liên kết symbolic link 60 ký tự • Ext2 lưu trữ vết trạng thái hệ thống tập tin có tác dụng kiểm tra hệ thống có thay đổi Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 3.1.3 Cấu trúc vật lý • Tất cấu trúc liệu đặt kích cỡ dựa kích thước block Kích thước block phụ thuộc vào kích thước file system Ví dụ: đĩa mềm kích thước block 1KB (2 sector), kích thước block partition 10GB 4KB • File system chia thành block group, số lượng block group phụ thuộc vào kích thước file system Ví dụ: đĩa mềm có block group, partition 10GB chia thành 30 block group Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Tại đầu block group có chứa thơng tin xác định vị trí, số block thơng tin mơ tả trạng thái hệ thống hành Các thông tin bao gồm – Super block: Chứa thông tin thuộc tính file system Ví dụ: tổng số i-node, tổng số khối, trạng thái file system… – Group descriptors: Là mãng cấu trúc, cấu trúc mô tả block group, vị trí bảng inode nó, bảng đồ khối (block bitmap) bảng đồ i-node (i-node bitmap)… Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh – Block bitmap: Thường đặt block block group Mỗi bit đại diện cho trạng thái hành block block group Trong giá trị nghĩa block sử dụng giá trị block chưa sử dụng Block block group đại diện bit thứ byte thứ 0, block thứ block group đại diện bit thứ byte 0, block thứ đại diện bit thứ byte block thứ block group đại diện bit byte thứ 1… Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh – i-node bitmap: Tương tự block bitmap, bit đại diện cho i-node i-node table Mỗi block group có i-node bitmap – i-node table: Được sử dụng để lưu vết tất tập tin: vị trí, kích thước, kiểu quyền truy nhập tập tin lưu trữ i-node Tên tập tin không lưu trữ i-node bảng i-node tất tập tin tham chiếu số i-node (i-node number) Số i-node số bảng inode tới cấu trúc i-node Mỗi block group chứa i-node table – Data block: Được sử dụng để lưu trữ nội dung tập tin, danh sách thư mục, thuộc tính mở rộng, symbolic link… Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng mơn học Nhập Mơn Hệ Điều Hành 10 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 3.5.4 Giao diện đồ họa • Có tên gọi khác tùy thuộc HĐH: – Solaris : CDE (Common Desktop Environment) – Linux : X Window, phổ biến KDE, GNOME • X Window bao gồm : hệ thống cung cấp dịch vụ cửa sổ, thư viện đồ họa , … Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 43 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Quy ước đặt tên cho tập tin – Dài tối đa 255 ký tự – Phân biệt chữ hoa chữ thường : taptin khác với Taptin – Tránh dùng ký tự đặc biệt : *, ?, -, SPACE Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 44 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 3.6 Sử dụng lệnh 3.6.1 Dùng lệnh man để tìm trợ giúp • Cú pháp man • ví dụ man useradd Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 45 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 3.6.2 Thêm user • Muốn thực lệnh này, người sử dụng phải superuser (root) • Cú pháp useradd • Một user tạo phải gán password trước đăng nhập lệnh passwd passwd Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 46 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 3.6.3 ls • ls lists information about files on the system By default ls shows you the names of unhidden files in the current directory A common usage of ls is ls -la, which lists files in a longer format, and lists all files, including hidden files • Cú pháp ls [OPTION] [FILE] • Các Option Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 47 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh -a: Liệt kê tất tập tin có thư mục kể tập tin ẩn -l: Hiển thị thông tin chi tiết nội dung tập tin -R: Liệt kê nội dung thư mục thư mục muốn xem -S: Sắp xếp danh sách tập tin theo kích thước giảm dần -t: Sắp xếp danh sách tập tin theo thứ tự ngày tháng thay đổi tập tin -F: Bổ sung thêm ký tự vào cuối mục từ: /là thư mục; @ symbolic link tới tập tin khác; * tập tin thi hành Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 48 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Trong trường hợp liệt kê nội dung chi tiết thư mục Kết bao gồm nhiều trường sau: Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 49 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Các ký tự mơ tả kiểu tập tin – Regular – Directory – Character device – Block device – Domain socket – Name pipe – Symbolic link d c b s p l Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 50 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • 3.6.4 Lệnh mkdir Tạo thư mục • Cú pháp mkdir [option] directory • Option -p: Cho phép tạo thư mục (tạo thư mục cha chưa có) u cầu Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 51 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 3.6.5 Lệnh cd Thay đổi thư mục hành • Cú pháp cd directory cd cd / Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 52 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 3.6.6 Lệnh cp Thực chép tập tin thư mục • Cú pháp cp [option] source dest Sao chép tập tin source đến tập tin dest cp [option] source directory Sao chép nhiều tập tin từ thư mục source đến thư mục directory • Các option -l: Tạo hard link cho tập tin thay chép -s: Tạo symbolic link cho tập tin thay chép -i: Xuất lời nhắc trước ghi đè lên tập tin có Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 53 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 3.6.7 Lệnh mv Thực di chuyển hay đổi tên tập tin • Cú pháp mv [option] source dest Thực đổi tên tập tin từ source thành dest mv [option] source …directory Thực di chuyển tập tin thư mục source đến thư mục directory • Các option -i: xuất thông báo trước ghi đè -f: không xuất lời nhắc trước ghi đè Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 54 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 3.6.8 Lệnh rmdir Xóa thư mục rỗng • Cú pháp rmdir [option] directory • Option -p: Cho phép xóa bỏ thư mục (xóa bỏ thư mục cha rỗng) Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 55 Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 3.6.9 Lệnh rm Thực xóa bỏ tập tin/ thư mục Mặc định lệnh khơng xóa thư mục • Cú pháp rm [option] file/directory • Option -r: xóa tất nội dung thư mục -f: Khơng thơng báo thực xóa tập tin -i: Nhắc trước xóa Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 56 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 3.6.10 Lệnh cat • cat > • cat • cat > Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 57 ... thư mục, thuộc tính mở rộng, symbolic link… Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 10 Khoa... triple indirect block dược dùng… Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 13 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Cấu trúc i-node Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành... i-node nạp vào nhớ sử dụng yêu cầu Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 15 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Cấu trúc thư mục Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng filesystem phan1, Bài giảng filesystem phan1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay