Bài giảng cài đặt hệ điều hành

33 5 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:07

cung cấp những nội dung kiến thức chung nhất về hệ điều hành máy tính: Tổng quan về máy tính; quản lý tiến trình; lập lịch cho CPU; quản lý bộ nhớ ngoài,... giúp người đọc nắm bắt được những nguyên lý cơ bản nhất và nguyên tắc làm việc của một hệ điều hành của máy tính tổng quát. Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Chương 2: CÀI ĐẶT LINUX Những vấn đề • • • • Tìm hiểu u cầu phần cứng cho Linux Đĩa cứng phân vùng đĩa cứng cho Linux Tìm hiểu cách cài đặt Khởi đầu tiến trình cài đặt Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 2.1 Tìm hiểu yêu cầu phần cứng cho Linux Đa phần hệ thống Linux ngày PC hầu hết phần cứng tiêu chuẩn PC chấp nhận cho cài đặt vận hành Linux • CPU: Hệ thống cho Linux PC tương thích với IBM có cài chip Intel 80386 đại 80386SX, 80386DX/2 hay vi xử lý Pentium Một số clone khác chip 80386 Cyrix AMD Kernel Linux tương thích hoá với số vi xử lý khác DEC Alpha, PowerPC (Mac), Sun Sparc… Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Memory: Linux khơng đòi hỏi nhiều RAM (so với Windows hay OS/2) Về mặt kỹ thuật (theo kernel HOWTO-bản ngày 11-7-2001), Linux cần 2MB RAM, đa số trường hợp cài đặt yêu cầu phần mềm, Linux cần 4MB RAM • Monitor: Linux chấp nhận tất monitor card chuẩn Hercules, CGA, EGA, VGA SuperVGA Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Harddisk – Để chạy Linux ổ đĩa cứng phải có controller tiêu chuẩn IBM AT Việc khơng khó đa phần controller phi-SCSI sau tương thích với AT Linux chấp nhận controller MFM, IDE, RLL, ESDI nhiều loại controller ổ cứng dạng SCSI – Dung lượng từ 1.8 GB đến 6.0 GB tùy theo phiên nhà sản xuất – Dung lượng swap partition khoảng hai lần dung lượng RAM Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 2.2 Đĩa cứng phân vùng đĩa cứng cho Linux Phân vùng đĩa cứng • Từ đời đĩa cứng thiết kế hướng đến mục đích có nhiều hệ điều hành tồn cài đĩa Đĩa cứng chia thành nhiều phân vùng gọi partition Mỗi hệ điều hành cài partition riêng biệt có tồn quyền định dạng hệ thống lưu trữ hệ điều hành qui định Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Về mặt vật lý, chia đĩa bốn phân vùng gọi primary partition Như sử dụng phân vùng chính, cao cài hệ điều hành đĩa cứng Giới hạn sector khởi động MBR đĩa cứng chứa bốn entry cho phép lưu thông tin bốn phân vùng đĩa Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Phân vùng đĩa khơng dùng để cài đặt hệ điều hành khác mà để tạo vùng lưu trữ liệu tách biệt (tương tự đĩa D: ; E: ; F: …của DOS) Để vượt qua giới hạn bốn phân vùng sử dụng phân vùng mở rộng (extended partition) Phân vùng mở rộng thực phân vùng có tính mở rộng chia nhiều phân vùng bên phân vùng Chúng gọi phân vùng logic (logical partition) Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Lưu ý: – Một ổ đĩa cứng vật lý chia tối đa ba phân vùng Primary phân vùng Extended – Như có nhu cầu bốn partition tạo phân vùng mở rộng extended Trong phân vùng extented chia phân vùng logic tùy ý Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Phân vùng đĩa cứng Linux • Linux yêu cầu cài đặt hệ điều hành tối thiểu vào hai phân vùng – Phân vùng gốc chứa kernel hệ thống file gọi root partition (còn gọi Linux Native Partition) – Phân vùng tạm swap partition dùng làm không gian trao đổi nhớ vật lý đầy – Linux sử dụng ký tự / (gọi root) để gán cho phân vùng gốc nơi Linux cài đặt lưu trữ file Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 10 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Chọn ngơn ngữ cài đặt-mặc định English • Chọn Next Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 19 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Chọn keyboard- mặc định U.S English • Chọn Next Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 20 Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Chọn kiểu thiết bị lưu trữ-mặc định Basic Storage Device chọn thiết bị Specialized • Chọn Next Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 21 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Đặt tên máy-mặc định localhost.localdomain • Có thể chọn Configure Network để cầu hình mạng bỏ qua bước để cấu hình sau cài đặt • Chọn Next Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 22 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Chọn múi (Time zone) khu vực cài đặt • Chọn Next Bài giảng mơn học Nhập Mơn Hệ Điều Hành 23 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Đặt mật (password) cho account root • Chọn Next Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 24 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Chọn vị trí cài đặt cài đặt hệ điều hành – Chọn Create Custom Layout để tạo parttition tùy ý phần trình bày sau • Chọn Next Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 25 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Chọn vùng cần chia partition (Free) - Chọn Create • Chọn Next Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 26 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Chọn Standard Partition • Chọn Create Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 27 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Mount point: chọn partition cần tạo /boot, /, /home, /usr, /var • File System Type: Chọn kiểu File system-mặc định ext4 • Size: cho dung lượng (MB) partition • Chọn Force to be a primary partition tạo parttition /boot • Chọn OK Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 28 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • File System Type: chọn swap để tạo partition swap • Size: cho dung lượng (MB) swap • Chọn OK Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 29 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Hệ thống sau tạo parttition • Chọn Next Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 30 Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Chọn Write change to disk để ghi lại partition • Chọn Next Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 31 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Chọn hệ thống cần cài đặt-mặc định minimal • Chọn Next Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 32 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 33 ... nhiều hệ điều hành tồn cài đĩa Đĩa cứng chia thành nhiều phân vùng gọi partition Mỗi hệ điều hành cài partition riêng biệt có tồn quyền định dạng hệ thống lưu trữ hệ điều hành qui định Bài giảng. .. Chọn vị trí cài đặt cài đặt hệ điều hành – Chọn Create Custom Layout để tạo parttition tùy ý phần trình bày sau • Chọn Next Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 25 Khoa Công nghệ Thông tin... số từ trở lên Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 12 Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 13 Khoa Công nghệ Thông tin Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng cài đặt hệ điều hành, Bài giảng cài đặt hệ điều hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay