Bài giảng quản trị hệ thống t2

32 16 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 18:01

Ngày nay,thời đại của Công nghệ thông tin đang bùng nổ trên toàn Thế giới. Bởi vậy việc sử dụng máy tính trở lên rất phổ biến. Việc sử dụng máy tính thường gắn liền với internet, việc sử dụng máy tính ở các phòng học cũng đã được áp dụng tại nhiều trường đại học, cao đẳng trong quá trình giảng dạy. Việc lắp đặt máy tính cũng như internet cũng có nhiều vấn đề cần quan tâm. Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Chương 5: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (tiếp theo) 5.3 Thơng tin tiến trình, hệ thống tập tin /proc • Nhân hệ điều hành Linux có hai nhiệm vụ chính: – Điều khiển truy nhập tới thiết bị vật lý máy tính – Lập kế họach thời điểm cách thức tiến trình tương tác với thiết bị • Thư mục /proc/ có chứa tập tin đặc biệt đại diện cho trạng thái hành nhân hệ điều hành Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Trong Linux, tất liệu lưu dạng tập tin Ngòai kiểu tập tin thông thường (text, nhị phân), thư mục /proc/ có chứa kiểu tập tin khác gọi tập tin giả Do đó, thư mục /proc/ thường gọi hệ thống tập tin giả (process information pseudo-file system) • Những tập tin giả có đặc tính riêng biệt Phần lớn tập tin có kích thước 0, chúng có chứa số lượng lớn thông tin Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Xem nội dung tập tin giả – Để xem thông tin hệ thống, ta sử dụng lệnh cat, more hay less để xem tập tin thư mục /proc/ – Một số tập tin thuộc tiện ích đặc biệt (như top, free ) ta đọc kết hiển thị hình chúng định dạng đặc biệt theo yêu cầu ứng dụng – Phần lớn tập tin thư mục /proc/ cho phép đọc Ngọai trừ số tập tin /proc/sys/ thay đổi để hiệu chỉnh thiết lập nhân hệ điều hành Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Vai trò, ý nghĩa số thư mục tập tin /proc/ – /proc/cpuinfo: Tập tin cho biết kiểu xử lý hệ thống – /proc/devices: Hiển thị character devices block devices cấu hình cho nhân hệ điều hành sử dụng – /proc/filesystems: Hiển thị danh sách kiểu file system nhân hệ điều hành hỗ trợ Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh – /proc/iomem: ánh xạ hành nhớ hệ thống cho thiết bị vật lý – /proc/meminfo: Hiển thị thông tin tình trạng sử dụng nhớ hành hệ thống – /proc/mounts: Liệt kê danh sách tất mountpoint có hệ thống – /proc/process_dir: Là thư mục có tên số Những thư mục có tên thư mục tiến trình, chúng đặt tên theo mã số tiến trình có chứa thơng tin xác định cho tiến trình Khi tiến trình kết thúc, thư mục tiến trình tương ứng bị xóa Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 5.4 Quản lý đĩa file system • Linux tham chiếu đến partion đĩa cứng sử dụng kết hợp chữ số • Các partion đặt tên linh họat mang nhiều thông tin so với phương pháp sử dụng hệ điều hành khác • Mọi partiotion Linux tham chiếu qua tập tin, tên tập tin đặt sau: Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh /dev/xxyN • Trong – /dev/: Là tên thư mục chứa tất tập tin thiết bị Do partition nằm đĩa cứng đĩa cứng lọai thiết bị nên tất tập tin đại diện cho partition nằm /dev/ – xx: Hai chữ tên partition, kiểu thiết bị partition Một số thiết bị thông thường bao gồm: Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • • • • hd: Ổ đĩa cứng IDE sd: Ổ đĩa cứng SCSI sr: Ổ đĩa CD-ROM SCSI fd: Ổ đĩa mềm – y: Xác định thiết bị mà partition nằm đó: • a: ổ đĩa cứng thứ nhất, master • b: ổ đĩa cứng thứ nhất, slave • c: ổ đĩa cứng thứ hai, master • d: ổ đĩa cứng thứ hai, slave – N: Là số biểu diễn lọai partition Các số từ 1-4 xác định partition (primary hay extended) Các partition logic đánh số từ trở lên Ví dụ /dev/hda3, /dev/sdb6 Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 5.5 Gắn kết hệ thống tập tin 5.5.1 Lệnh mount umount • Để truy xuất tập tin/thư mục nằm partition hệ thống khác hay sử dụng hệ thống tập tin khác ta cần phải thực “gắn kết”- mount phần chia, hệ thống tập tin khác vào thư mục hệ thống Linux • Nội dung thư mục đại diện cho đối tượng mount nghĩa truy xuất đến thư mục truy xuất đến thiết bị Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Để thực mount thiết bị vào hệ thống thư mục directory (điểm treođiểm gắn kết-mount point) ta sử dụng lệnh mount sau: • Cú pháp mount devicefile directory devicefile đường dẫn đến file thiết bị (thông thường lưu thư mục /dev) Linux qui định ổ đĩa A file thiết bị /dev/fd0, CD-ROM /dev/cdrom, partition /dev/hda1, /dev/hda2 Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 10 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh – Hai trường sau có chứa giá trị nguyên • Giá trị đầu sử dụng lệnh dump để xác định xem hệ thống tập tin có chứa tập tin thực có lưu hay khơng Trường khơng thường sử dụng • Giá trị sau xác định thứ tự mà lệnh fsck thực partition hệ thống máy tính khởi động Partition / cần kiểm tra với giá trị 1, tất partition khác cần kiểm tra sau Bằng cách gán trị 2, ta đảm bảo partiotion đĩa cứng khác kiểm tra song song Giá trị thông báo cho fsck không cần kiểm tra hệ thống tập tin Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 18 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 5.6 Kiểm tra khơi phục file system Linux • Các file system có cấu trúc phức tạp chúng hay xãy lỗi • Các lỗi thường xãy hệ điều hành bị ngưng họat động trước umount file system • Để sửa lỗi cho file system ta dùng lệnh fsck Lệnh fsck quét file system, tìm sửa lỗi (nếu có) sau thơng báo kết thực • Cú pháp fsck [option] fileSystem Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 19 Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Trong fileSystem tên partion Ví dụ: /dev/hda1 • Option -a: Tự động khôi phục lại file system mà không cần xác nhận từ người dùng -r: Yêu cầu xác nhận từ người dùng trước thực thao tác khôi phục file system -t type: Chỉ kiểu file system kiểm tra • Chú ý: Khơng thi hành lệnh fsck file system mount vào hệ thống, ngọai trừ trường hợp root trạng thái đọc q trình khởi động Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 20 Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 5.7 Tạo định dạng file system 5.7.1 Tạo partition • Để thay đổi partition ổ đĩa hành hay sử dụng ổ đĩa cứng mới, ta phải tạo partition lệnh fdisk sau phải định dạng partition tạo lệnh mkfs • Cú pháp fdisk -l [device] (1) fdisk [device] (2) Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 21 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh – (1): Liệt kê partition thiết bị device device Nếu không device, hiển thị thông tin tất partition (có tập tin /proc/partitions) – (2): Dùng để tạo partition Trong device ổ đĩa muốn tạo partition hay partition muốn tạo lại Lệnh cho phép tạo mới, xóa, thay đổi mã nhận diện (ID) partition ổ đĩa device, tương tự thao tác thực tạo partition trình cài đặt Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 22 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh – Khi sử dụng lệnh fdisk, Linux xuất lời nhắc: Command (m for help): Có thể nhập lệnh cho fdisk thực sau: • m: danh sách lệnh fdisk • p: Hiển thị thơng tin partition hành • q: Thóat lệnh fdisk mà khơng ghi lại thay đổi Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 23 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • w: Ghi lại thay đổi thóat • v: Kiểm tra bảng partition • d: Xóa partition • n: Tạo partition • t: Chọn kiểu file system cho partition • a: Thiết lập/ lọai bỏ cờ khởi động boot cho partition • l: Liệt kê danh sách kiểu partition mã số chúng Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 24 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 5.7.2 Định dạng partition • Khi tạo xong partition ta cần phải định dạng (format) lại chúng lệnh mkfs • Cú pháp mkfs [option] fileSystem Trong fileSystem tên partition cần định dạng • Option -t type: Chỉ kiểu file system cần định dạng Trường hợp không xác định kiểu file system muốn định dạng, mkfs sử dụng giá trị mặc định ext2 Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 25 Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh -c: Kiểm tra block hỏng partition trước định dạng • Chú ý: Lệnh mkfs sử dụng để định dạng partition chưa gắn kết Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 26 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 5.8 Thơng tin tình trạng sử dụng đĩa 5.8.1 Lệnh df • Để tìm xem khơng gian trống file system ta sử dụng lệnh df • Cú pháp df [-m] [fileSystem] Trong fileSystem partition muốn kiểm tra dung lượng đĩa trống -m: hiển thị kích thước theo Megabyte Trường hợp khơng fileSystem df cho biết tình trạng sử dụng đĩa tất partition hệ thống Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 27 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 5.8.2 Lệnh du • Thực tính tóan mức chiếm dụng đĩa tập tin • Cú pháp du [option] [directory] Trong directory thư mục cần xem Nếu khơng có tham số lệnh du tính tóan mức chiếm dụng đĩa thư mục hành • Option Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 28 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh -a: Thực tính mức chiếm dụng đĩa tập tin có thư mục yêu cầu -m: Hiển thị kích thước theo Megabyte -b: Hiển thị kích thước theo byte -s: Khơng thực tính tóan kích thước thư mục -c: Hiển thị thông tin mức chiếm dụng đĩa tổng cộng Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 29 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 5.9 Tạo đĩa mềm khởi động • Đĩa mềm khởi động hệ điều hành Linux – khởi động hệ thống trường hợp có hư hỏng – Kiểm tra nhân hệ điều hành giúp khởi động hệ điều hàhh Linux trường hợp máy tính sử dụng nhiều hệ điều hành • Đĩa mềm khởi động hệ thống tạo cài đặt Linux tạo lệnh mkbootdisk sau Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 30 Khoa Công nghệ Thơng tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Cú pháp mkbootdisk [ device devicefile] kernel Trong device devicefile: Chỉ thiết bị tạo ảnh khởi động Nếu device khơng ra, mặc định /dev/fd0 sử dụng kernel: Xác định phiên nhân hệ điều hành muốn tạo đĩa khởi động (chú y: nhân hệ điều hành xác định lệnh uname -r) Ví dụ: mkbootdisk device /dev/fd0 2.4.2-2 Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 31 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 5.10 Hiển thị/ thay đổi ngày hệ thống • Để hiển thị hay thay đổi ngày hệ thống ta dùng lệnh date • Cú pháp date [MMDDhhmmYY] Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 32 ... tập tin/thư mục nằm partition hệ thống khác hay sử dụng hệ thống tập tin khác ta cần phải thực “gắn kết”- mount phần chia, hệ thống tập tin khác vào thư mục hệ thống Linux • Nội dung thư mục... định dạng sau: Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 14 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 15 Khoa Công nghệ Thông tin Trường... giá trị mặc định: rw, auto, nouser Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 17 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh – Hai trường sau có chứa giá trị ngun • Giá trị đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản trị hệ thống t2, Bài giảng quản trị hệ thống t2, Chương 5: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (tiếp theo)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay