Bài giảng lập trình installandmanagesoftware

31 11 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 17:52

là một chương trình quản lý các gói phần mềm của Linux. Cho phép người dùng lấy được mã nguồn của phần mềm mới. Quản lý một cơ sở dữ liệu của tất cả các gói phần mềm và các tập tin của chúng. Có thể được sử dụng để xây dựng, cài đặt, truy vấn, kiểm tra, nâng cấp và xóa bỏ các chương trình. Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Chương 6: Install and Manage Software Phần Cài đặt cập nhật với RPM • RPM-RedHat Packet Manager chương trình quản lý gói phần mềm Linux • Cho phép người dùng lấy mã nguồn phần mềm • Quản lý sở liệu tất gói phần mềm tập tin chúng • Có thể sử dụng để xây dựng, cài đặt, truy vấn, kiểm tra, nâng cấp xóa bỏ chương trình Bài giảng mơn học Nhập Mơn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Here's a quick way to see if RPM is installed on your system: rpm version • Qui ước đặt tên cho gói phần mềm Linux sau:name-versionrelease.architecture.rpm – name: tên mơ tả phần mềm đóng gói – version: phiên phần mềm – release: số lần đóng gói phiên (phiên gói) – architecture: tên kiểu phần cứng máy tính mà phần mềm đóng gói hỗ trợ – Ví dụ emacs-leim-21.4-14.i386.rmp eclipse-jdt-devel-3.1.2-1jpp_13fc.i386.rpm Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • architecture is a shorthand name describing the type of computer hardware the packaged software is meant to run on It may also be the string src, or nosrc Both of these strings indicate the file is an RPM source package – The nosrc string means that the file contains only package building files – The src string means the file contains the necessary package building files and the software's source code Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • i386 — The Intel x86 family of microprocessors, starting with the 80386 • alpha — The Digital Alpha/AXP series of microprocessors • sparc — Sun Microsystem's SPARC series of chips • mips — MIPS Technologies' processors • ppc — The Power PC microprocessor family • m68k — Motorola's 68000 series of CISC microprocessors • SGI — Equivalent to "MIPS" Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Định vị gói phần mềm – Đa phần gói cung cấp kèm theo phát hành nằm thư mục /RedHat/RPMS CD-ROM – Hầu hết gói phần mềm cài đặt tiến trình cài đặt Linux – Các website cung cấp phần mềm open source Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 1.1 Cài đặt nâng cấp • Để cài đặt hay nâng cấp chương trình phần mềm, ta sử dụng cú pháp lệnh sau: rpm mode [option] package_file • Tùy thuộc vào mode chọn mà lệnh cho phép cài đặt gói phần mềm hay cập nhật gói cài đặt • mode -i: cài đặt gói phần mềm Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh -U: Nâng cấp phần mềm có cài đặt gói phần mềm Lựa chọn giống lựa chọn -i thực xóa bỏ tập tin thuộc gói phần mềm cũ có hệ thống -F: Nâng cấp gói phần mềm Tương tự -U thực nâng cấp phần mềm • Các option nodeps: Khơng thực kiểm tra phụ thuộc trước cài đặt hay nâng cấp gói Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh replacefiles: Cài đặt gói phần mềm chúng thay tập tin từ gói phần mềm khác cài đặt replacepkgs: Cài đặt gói phần mềm số tập tin thuộc gói phần mềm cài đặt hệ thống oldpackage: Cho phép cài đặt gói phần mềm cũ phần mềm có hệ thống force: Tương tự sử dụng đồng thời ba lựa chọn –replacefiles, replacepkgs – oldpackage -vh: Hiển thị mức độ hòan thành q trình cài đặt nâng cấp Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • If you add -h, RPM will print fifty hash marks ("#") as the install proceeds: # rpm -ih eject-1.2-2.i386.rpm ############################################# # • Using -v with -h results in a very nice display, particularly when installing more than one package: # rpm -ivh *.rpm eject ###################################### iBCS ###################################### logrotate ###################################### # Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 1.2 Truy vấn • Muốn biết thơng tin gói phần mềm cài đặt bao gồm tên, phiên bản, tập tin phần mềm ta sử dụng rpm với cú pháp rpm -q argument [option] package_name • argument -a: Truy vấn tất gói phần mềm cài đặt -f file: Truy vấn gói chủ tập tin file -i: Hiển thị thơng tin gói bao gồm tên, phiên Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 10 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh – yum update package-name: Kiểm tra nâng cấp gói phần mềm định – yum install package-name: Cài đặt gói phần mềm yum install mc – yum remove package-name: Gở bỏ gói phần mềm – yum groupinstall “group-name”: Cài đặt tất gói phần mềm – yum groupremove “group-name”: Gở bỏ tất gói phần mềm group Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 17 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Phần Cài đặt phần mềm dạng tar, bz, gz • Thơng thường mã nguồn phần mềm có dạng gz, bz2 chuẩn nén khác Các gói phải giải nén công cụ tương ứng trước cài đặt • Các mã nguồn phần mềm dạng thực bước cài đặt sau: – – – – Giải nén (có thể sử dụng tar) Kiểm tra cấu hình hệ thống trước cài đặt Biên dịch mã nguồn Sao chép file thực thi vào vị trí hệ thống Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 18 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Giải nén (có thể sử dụng tar) tar -xvzf software.gz cd Kiểm tra cấu hình hệ thống trước cài đặt /configure Biên dịch mã nguồn make Sao chép file thực thi vào vị trí hệ thống make install Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 19 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh Phần Sao lưu hệ thống Tiện ích lưu trữ- Lệnh tar • Tiện ích tar thiết kế với mục đích để lưu tập tin kết hợp nhiều tập tin vào thành tập tin đơn Tập tin lưu trữ (tar file) tập hợp nhiều tập tin/thư mục • Cú pháp tar A|c|d|r|t|u|x [optionsf] archieve.tar file1 [file2 ] Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 20 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh – Đối số lệnh tar phải lựa chọn Acdrtux, option, phải ln ln có lựa chọn f – archieve.tar tên tập tin lưu trữ đặt với phần mở rộng tar Trường hợp muốn lưu trữ vào thiết bị ta tên thiết bị thay cho tên tập tin lưu trữ – file1 [file2 ] tên tập tin, thư mục cần lưu trữ Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 21 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh • Các option c: Tạo tập tin lưu trữ t: Liệt kê nội dung tập tin lưu trữ A: Bổ sung thêm tập tin vào tập tin lưu trữ r: Bổ sung thêm tập tin vào phần cuối tập tin lưu trữ u: Chỉ bổ sung tập tin vào lưu trữ x: Lấy tập tin từ lưu trữ d: Xóa tập tin từ tập tin lưu trữ f: Lưu trữ tới tập tin hay thiết bị z: Nén giải nén tập tin lưu trữ thông qua lệnh gzip Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 22 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh j: Nén giải nén tập tin lưu trữ thông qua lệnh bzip2 M: Tạo, lưu trữ, liệt kê tập tin gồm nhiều phần mà lưu trữ nhiều đĩa mềm W: Thực kiểm tra tập tin lưu trữ sau ghi w: Đợi xác nhận từ người dùng trước lưu trữ tập tin v: Hiển thị tên tập tin trình lưu trữ • Lệnh tar khơng thực nén tập tin lưu trữ, nhiên với lựa chọn z, lệnh tar gọi tiện ích nén tập tin gzip để nén tập tin trước lưu trữ chúng Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 23 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh Tiện ích nén giải nén tập tin • Red Hat Linux cung cấp ba công cụ để nén giải nén tập tin/thư mục sau Công cụ bzip2 gzip zip Tên mở rộng bz2 gz zip Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Giải nén bunzip2 gunzip unzip 24 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 2.1 Lệnh bzip2 bunzip2 • Tiện ích nén giải nén bzip2 sử dụng hầu hết tất hệ điều hành tương tự Unix (Unix-like) Lệnh bzip2 thực với cú pháp sau bzip2 [option] file Trong file tập tin muốn nén giải nén • Option -d: Giải nén tập tin nén bzip2 (có thể sử dụng bunzip2) Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 25 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh -k: Khơng thực xóa tập tin gốc sau nén/giải nén tập tin -f: Thực ghi đè (không nhắc) lên tập tin có thực giải nén • Chú ý: – Lệnh bzip2 không thực nén thư mục mà nén tập tin – Mặc nhiên lệnh bzip2 xóa tập tin gốc sau thực nén/giải nén Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 26 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 2.2 Lệnh gzip gunzip • Để nén giải nén tập tin, ta sử dụng tiện ích gzip với cú pháp sau gzip [option] file Trong file danh sách tập tin hay thư mục muốn nén/giải nén • Option -d: Giải nén tập tin nén (có thể sử dụng lệnh gunzip) -k:Thực nén tập tin thư mục có chứa thư mục Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 27 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh -f: Thực ghi đè (không nhắc) lên tập tin có thực giải nén • Chú ý – Lệnh gzip không thực nén thư mục – Mặc định lệnh gzip thay tập tin muốn nén tập tin nén có phần tên mở rộng gz – Để hiển thị nội dung tập tin nén mà không cần giải nén sử dụng lệnh zcat Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 28 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh 2.3 Lệnh zip unzip • Lệnh zip unzip tương thích với lệnh PKZIP sử dụng phổ biến nhiều hệ điều hành khác nhau: Unix, MS-DOS, OS/2, Windows NT… • Đặc điểm khác biệt zip so với gzip bzip2 thực nén nhiều tập tin vào thành tập tin cung cấp chế mã hóa tập tin để mã hóa tập tin nén Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 29 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Cú pháp zip [options] zipfile file… Trong zipfile tên tập tin nén file tập tin/thư mục cần nén Khi thực lệnh zip mà không đối số, zip hiển thị nội dung hướng dẫn lệnh • Option -r: Cho phép thực nén tập tin có thư mục thư mục Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 30 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh -u: Nén tập tin hay cập nhật tập tin có vào tập tin nén -e: Thực mã hóa tập tin nén Khi thực lệnh zip với lựa chọn này, zip yêu cầu nhập mật mã để sử dụng giải nén tập tin • Lệnh unzip để giải nén tập tin nén lệnh zip Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 31 ... thư mục /RedHat/RPMS CD-ROM – Hầu hết gói phần mềm cài đặt tiến trình cài đặt Linux – Các website cung cấp phần mềm open source Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường... lựa chọn –replacefiles, replacepkgs – oldpackage -vh: Hiển thị mức độ hòan thành q trình cài đặt nâng cấp Bài giảng môn học Nhập Môn Hệ Điều Hành Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm... phần mềm cần kiểm tra Bài giảng mơn học Nhập Môn Hệ Điều Hành 12 Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Nơng lâm TP Hồ Chí Minh • Option nodeps: Bỏ qua gói phụ thuộc bị trình kiểm tra nofiles:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lập trình installandmanagesoftware, Bài giảng lập trình installandmanagesoftware, Phần 4. Sao lưu hệ thống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay