QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

16 21 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 17:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 000 TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HÓA NƯỚC TA HIỆN NAY Sinh viên thực hiện: Hán Thu Trang Mã sinh viên: 1711110707 Lớp: Anh 17, Khối Kinh tế, Khóa 56 Giảng viên hướng dẫn: Trần Huy Quang Hà Nội, 12/2017 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài II Mục tiêu nghiên cứu đề tài III Nhiệm vụ nghiên cứu NỘI DUNG MỤC 1: CON NGƯỜI - CƠ SỞ LÍ LUẬN I Triết học Mác- Lênin với chất người Con người thực thể thống mặt sinh vật với mặt xã hội 1.1 Bản tính tự nhiên người 1.2 Bản tính xã hội người Con người chủ thể sản phẩm lịch sử II Vai trò nguồn lực người cơng nghiệp hóa, đại hóa Một số khái niệm Vai trò nguồn lực người công đổi đất nước MỤC 2: NGUỒN LỰC CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY I Ưu điểm nguồn lực người Việt Nam Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, tăng trưởng nhanh Chất lượng lao động ngày cải thiện Phẩm chất người lao động Việt Nam II Hạn chế nguồn lực người Việt Nam Cơ cấu nguồn nhân lực bất hợp lí Nguồn nhân lực hạn chế chất lượng Tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng III Nguyên nhân dẫn đến hạn chế nguồn nhân lực MỤC 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 10 I Đối với Nhà nước 10 II Đối với sở giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực 11 III Đối với đơn vị sử dụng lao động 11 KẾT LUẬN 12 TƯ LIỆU THAM KHẢO 13 LỜI MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài Nguồn lực người ln có vai trò quan trọng với phát triển quốc gia Đặc biệt bối cảnh kỉ XXI, giới dần chuyển sang kinh tế tri thức, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nguồn lực người ngày thể vai trò định Phát triển nguồn lực người xu hướng phát triển giới, đường phát triển tất yếu Việt Nam để tiến tới hoàn thành nghiệp cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng khẳng định: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng phát huy nguồn lực to lớn người Việt Nam nhân tố định thắng lợi cơng cơng nghiệp hóa- đại hóa” Thực tế chứng tỏ khơng có nguồn nhân lực chất lượng kinh tế Việt Nam chưa thể thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu Với u cầu cấp thiết đó, cơng đại hóa đất nước, cần phải xem xét, đánh giá nguồn nhân lực Việt Nam bộc lộ ưu điểm gì, tồn hạn chế để xây dựng sách phát triển bền vững, nâng cao chất lượng lao động, phát huy sức mạnh nhân tố người để phục vụ tốt cho mục tiêu cơng nghiệp hóa- đại hóa đất nước tư tưởng Mác-Lênin sở, tảng để xây dựng nên sách, tầm nhìn chiến nguồn lực người Việt Nam Nhận thức tầm quan trọng người với phát triển quốc gia em chọn đề tài tiểu luận: “Quan điểm triết học Mác- Lênin người vấn đề xây dựng nguồn lực người nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nước ta.” II Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu đề tài đưa nhìn tổng quát thực trạng nguồn lực người Việt Nam, từ đề xuất giải pháp phát huy mạnh, khắc phục hạn chế nhân tố người Việt Nam III Nhiệm vụ nghiên cứu Bài tiểu luận tập trung triển khai, phân tích nội dung chủ yếu: - Cơ sở lí luận chủ nghĩa Mác- Lênin người - Đặc điểm nguồn lực người Việt Nam Nguyên nhân gây hạn chế - Giải pháp khắc phục NỘI DUNG MỤC 1: CON NGƯỜI - CƠ SỞ LÍ LUẬN I Triết học Mác- Lênin với chất người Con người thực thể thống mặt sinh vật với mặt xã hội Chủ nghĩa Mác- Lênin cho rằng, người vừa thực thể tự nhiên, vừa thực thể xã hội, đồng thời chủ thể cải tạo hoàn cảnh Con người thực thể “song trùng” tự nhiên xã hội Hai yếu tố gắn kết với nhau, tự nhiên chứa đựng tính xã hội khơng có xã hội tách rời tự nhiên 1.1 Bản tính tự nhiên người phân tích từ hai góc độ sau đây: Thứ nhất, người kết tiến hóa phát triển lâu dài giới tự nhiên Cơ sở khoa học kết luận chứng minh toàn phát triển chủ nghĩa vật khoa học tự nhiên, đặc biệt học thuyết Đácuyn tiến hóa Thứ hai, người phận giới tự nhiên, biến đổi giới tự nhiên tác động quy luật tự nhiên trực tiếp gián tiếp thường xuyên quy định tồn loài người; ngược lại biến đổi hoạt động người tác động lại môi trường tự nhiên làm biến đổi mơi trường Đây mối quan hệ biện chứng tồn người tồn khác tự nhiên 1.2 Bản tính xã hội người phân tích từ góc độ sau: 1.2.1 Lồi người khơng có nguồn gốc từ tiến hóa tự nhiên mà có nguồn gốc xã hội Mác nhiều lần so sánh người với lồi động vật có gần giống người ông khác biệt nhiều chỗ người làm tư liệu sản xuất, người biết biến đổi tự nhiên, người thước đo vạn vật,…Trong nhân tố nhân tố lao động, nhờ lao động mà người có khả vượt qua lồi động vật khác để tiến hóa thành người Đó phát chủ nghĩa Mác- Lênin, nhờ mà hoàn chỉnh học thuyết nguồn gốc người 1.2.2 Bản chất người tổng hoà quan hệ xã hội Chúng ta thấy rằng, người vượt lên giới loài vật ba phương diện khác nhau: quan hệ với tự nhiên, quan hệ với xã hội quan hệ với thân người Cả ba mối quan hệ đó, suy đến cùng, mang tính xã hội, quan hệ xã hội người với người quan hệ chất, bao trùm tất mối quan hệ khác hoạt động chừng mực liên quan đến người Bởi vậy, để nhấn mạnh chất xã hội người, C.Mác nêu lên luận đề tiếng tác phẩm Luận cương Phoiơbắc: "Bản chất người trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội" Luận đề khẳng định rằng, khơng có người trừu tượng, ly điều kiện, hoàn cảnh lịch sử xã hội Con người luôn cụ thể, xác định, sống điều kiện lịch sử cụ thể định, thời đại định Trong điều kiện lịch sử đó, hoạt động thực tiễn mình, người tạo giá trị vật chất tinh thần để tồn phát triển thể lực tư trí tuệ Chỉ tồn mối quan hệ xã hội (như quan hệ giai cấp, dân tộc, thời đại; quan hệ trị, kinh tế; quan hệ cá nhân, gia đình, xã hội ) người bộc lộ tồn chất xã hội Con người chủ thể sản phẩm lịch sử Khơng giới tự nhiên, khơng có lịch sử xã hội khơng tồn người Bởi vậy, người sản phẩm lịch sử, tiến hóa lâu dài giới hữu sinh Song, điều quan trọng là: người luôn chủ thể lịch sử xã hội C.Mác khẳng định: "Cái học thuyết vật chủ nghĩa cho người sản phẩm hoàn cảnh giáo dục học thuyết quên người làm thay đổi hoàn cảnh thân nhà giáo dục cần phải giáo dục" Trong tác phẩm “Biện chứng tự nhiên”, Ph.Ăngghen cho rằng: "Thú vật có lịch sử, lịch sử nguồn gốc chúng lịch sử phát triển chúng trạng thái chúng Nhưng lịch sử chúng làm chừng mực mà chúng tham dự vào việc làm lịch sử điều diễn mà chúng ý muốn chúng Ngược lại, người cách xa vật, hiểu theo nghĩa hẹp từ người lại tự làm lịch sử cách có ý thức nhiêu" Như vậy, với tư cách thực thể xã hội, người tham gia hoạt động thực tiễn, tác động vào tự nhiên, cải biến giới tự nhiên, đồng thời thúc đẩy vận động phát triển lịch sử xã hội Thế giới loài vật dựa vào điều kiện có sẵn tự nhiên Con người trái lại, thơng qua hoạt động thực tiễn để làm phong phú thêm giới tự nhiên, tái tạo lại tự nhiên thứ hai theo mục đích Khơng có người trừu tượng, có người cụ thể giai đoạn phát triển định xã hội Do vậy, chất người, mối quan hệ với điều kiện lịch sử xã hội luôn vận động biến đổi, phải thay đổi cho phù hợp Bản chất người hệ thống đóng kín, mà hệ thống mở, tương ứng với điều kiện tồn người Có thể nói rằng, vận động tiến lên lịch sử quy định tương ứng (mặc dù không trùng khớp) với vận động biến đổi chất người Vì vậy, để phát triển chất người theo hướng tích cực, cần phải làm cho hồn cảnh ngày mang tính người nhiều Hồn cảnh tồn môi trường tự nhiên xã hội tác động đến người theo khuynh hướng phát triển nhằm đạt tới giá trị có tính mục đích, tự giác, có ý nghĩa định hướng giáo dục Thơng qua đó, người tiếp nhận hồn cảnh cách tích cực tác động trở lại hoàn cảnh nhiều phương diện khác nhau: hoạt động thực tiễn, quan hệ ứng xử, hành vi người, phát triển phẩm chất trí tuệ lực tư duy, quy luật nhận thức hướng người tới hoạt động vật chất Đó biện chứng mối quan hệ người hoàn cảnh giai đoạn lịch sử xã hội lồi người II Vai trò nguồn lực người nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Một số khái niệm  Cơng nghiệp hóa: q trình nâng cao tỷ trọng cơng nghiệp tồn ngành kinh tế vùng kinh tế hay kinh tế  Hiện đại hóa: q trình ứng dụng trang bị thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, đại vào trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lí kinh tế - xã hội  Nguồn lực nhân lực: nguồn nhân lực tổng hồ thể lực trí lực tồn toàn lực lượng lao động xã hội quốc gia, kết tinh truyền thống kinh nghiệm lao động sáng tạo dân tộc lịch sử vận dụng để sản xuất cải vật chất tinh thần phục vụ cho nhu cầu tương lai đất nước Vai trò nguồn lực người cơng đổi đất nước Trong giới đại, chuyển dần sang kinh tế chủ yếu dựa tri thức xu tồn cầu hố, hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn lực người ngày thể vai trò định Các lý thuyết tăng trưởng gần rằng, kinh tế muốn tăng trưởng nhanh mức cao phải dựa ba trụ cột bản: áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng sở đại nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế bền vững yếu tố người, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Thứ là, nguồn nhân lực chất lượng cao nguồn lực định q trình tăng trưởng phát triển kinh tế- xã hội Nguồn nhân lực, nguồn lao động nhân tố định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tái tạo nguồn lực khác Giữa nguồn lực người, vốn, tài nguyên thiên nhiên, sở vật chất kỹ thuật, khoa học cơng nghệ… có mối quan hệ nhân với nhau, NNL xem lực nội sinh chi phối trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia So với nguồn lực khác, NNL với yếu tố hàng đầu trí tuệ, chất xám có ưu bật chỗ khơng bị cạn kiệt biết bồi dưỡng, khai thác sử dụng hợp lý, nguồn lực khác dù nhiều đến đâu yếu tố có hạn phát huy tác dụng kết hợp với NNL cách có hiệu Vì vậy, người với tư cách NNL, chủ thể sáng tạo, yếu tố thân trình sản xuất, trung tâm nội lực, nguồn lực định q trình phát triển kinh tế - xã hội Thứ hai là, nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố định thành công nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa; q trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao động thủ công phổ biến sang sử dụng cách phổ biến sức lao động đào tạo với công nghệ tiên tiến, phương tiện phương pháp tiên tiến, đại nhằm tạo suất lao động xã hội cao Đối với nước ta q trình tất yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Đất nước ta bước vào giai đoạn đổi mới, tiếp cận kinh tế tri thức điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thấp, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn lực người có ý nghĩa định tới thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước phát triển bền vững Thứ ba là, nguồn nhân lực chất lượng cao điều kiện để rút ngắn khoảng cách tụt hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đẩy nhanh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững Thứ tư là, nguồn nhân lực chất lượng cao điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình hội nhập vào kinh tế khu vực quốc tế, nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam đứng trước nhiều thách thức lớn MỤC 2: NGUỒN LỰC CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY I Ưu điểm nguồn lực người Việt Nam Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào, tăng trưởng nhanh Việt Nam có dân số đơng 92,7 triệu người (2016), đứng thứ 13 giới thứ khu vực ASEAN Trong số người độ tuổi lao động 54,4 triệu người chiếm 58,6% dân số nước Do nguồn lực tăng nhanh nên năm có them triệu người gia nhập vào thị trường lao động Vì vậy, nói Việt Nam quốc gia sở hữu nguồn nhân lực trẻ, lợi việc thực cơng nghiệp hóa, đại hóa Chất lượng lao động ngày cải thiện Nhờ sách cải cách đổi phát triển kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực nâng cao nhiều Trình độ học vấn dân trí nguồn nhân lực Việt Nam cao Trong năm qua Đảng nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo nên đạt số thành tựu định Việt Nam Liên Hợp Quốc đánh giá cao số phát triển người: số HDI đạt 0,682 cao nhiều nước khu vực Trình độ chun mơn kỹ thuật nguồn nhân lực không ngừng nâng cao Trong công tác giáo dục nghề nghiệp, nước ước tuyển sinh dạy nghề 1.974,84 nghìn người, đạt 91,8% kế hoạch năm 99,7% so với năm 2015; ước tốt nghiệp học nghề năm 2016 đạt 1.880 nghìn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 53% Phẩm chất người lao động Việt Nam Người lao động Việt Nam giàu lòng yêu nước, cần cù chăm chỉ, có tư chất thơng minh, sang tạo, khả vận dụng thích ứng nhanh Những phẩm chất khẳng định lực trí tuệ người Việt Nam có khả theo kịp tốc độ phát triển giới đại II Hạn chế nguồn lực người Việt Nam Cơ cấu nguồn nhân lực bất hợp lí Cơ cấu phân bố lao động theo ngành nghề cân đối Tỷ lệ lao động làm việc cho ngành cần tăng tốc phát triển giai đoạn 2011-2020 phục vụ cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước như: Công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, y tế, giáo dục – đào tạo xấp xỉ 1% ngành, có tới 47,4% lao động làm việc khu nông-lâm-ngư nghiệp lao động giản đơn Nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta phân bố không hợp lý: 92% số cán có trình độ tiến sĩ trở lên tập trung Hà Nội TP Hồ Chí Minh; Tây Nguyên, Tây Bắc Nam Bộ tỷ lệ chưa tới 1% Nguồn nhân lực hạn chế chất lượng Theo đánh giá Ngân hàng giới, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đạt mức 3,79/10 điểm, xếp hạng thứ 11 12 quốc gia khảo sát châu Á Trong Hàn Quốc đạt 6,91/10 điểm, Ấn Độ đạt 5,76/10 điểm, Malaysia đạt 5.59/10 điểm Đánh giá cho biết nhân lực nước ta yếu chất lượng, thiếu động sáng tạo, tác phong lao động công nghiệp Theo kết điều tra gần đây: số tiến sĩ 14 nghìn người, có tới 70% giữ chức vụ quản lý, 30% làm cơng tác chun mơn Có tới 60% số sinh viên tốt nghiệp đại học thạc sĩ năm trường chưa có việc làm Đa số sinh viên sau tốt nghiệp phải đào tạo lại vài năm quen việc số lượng đào tạo trình độ đại học trở lên năm gần gia tăng đáng kể, chất lượng lao động đối tượng phần lớn chưa đạt tiêu chí nguồn nhân lực chất lượng cao đề cập Do vậy, họ làm việc, nhiều người không đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng Hiện có khoảng 400.000 lao động Việt Nam làm việc nước ngồi 30 nhóm nghề khác đa số lao động giản đơn, phải nhập nguồn lao động có trình độ từ nước ngồi để làm cơng việc mà lao động Việt Nam đảm nhận Lao động chưa trang bị kiến thức kỹ làm việc, thiếu khả hợp tác gánh chịu rủi ro, ngại phát huy sáng chế chia sẻ kinh nghiệm làm việc, suất lao động thấp so với nhiều nước khu vực giới Tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng Theo Tổng cục Thống kê, tính chung tháng năm nay, tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi 2,26%, khu vực thành thị 3,19%; khu vực nông thôn 1,79% III Nguyên nhân dẫn đến hạn chế nguồn nhân lực Những hạn chế nhìn nhận ba góc độ: đào tạo, sử dụng đãi ngộ Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhiệm vụ quốc gia đặt vai trường đại học Trong năm qua, hệ thống giáo dục, đào tạo, đào tạo trình độ cao phát triển mở rộng, chất lượng đào tạo nhiều hạn chế yếu Nguyên nhân thiếu đội ngũ giảng viên trình độ cao; nội dung chương trình đào tạo chưa thường xuyên cập nhật đáp ứng thay đổi khoa học - công nghệ; quản lý kinh tế môi trường quốc tế hóa; sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn Phương pháp giảng dạy học tập lạc hậu, ý chí tâm vươn lên trau dồi kiến thức, kỹ nghề nghiệp phận khơng nhỏ lớp trẻ hạn chế Công tác quản lý nhà nước, quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành yếu kém, manh mún thiếu đồng Công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội hạn chế, cấu đào tạo theo ngành nghề, trình độ đào tạo khơng quy hoạch lâu dài Các sở đào tạo không đủ thông tin cung, cầu lao động, nên việc xây dựng ngành nghề, tiêu trình độ đào tạo năm không sát thực tiễn Việc sử dụng lao động bất hợp lý Chế độ đãi ngộ “người tài” chưa phù hợp chưa tương xứng; tình trạng thu nhập cào rào cản lớn cho sức sáng tạo nhân lực chất lượng cao Các chế độ đãi ngộ nhân tài phần nhiều nằm dự định, dự thảo cấp quan có thẩm quyền MỤC 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Trong xu tồn cầu hóa, hội nhập, cạnh tranh hướng tới kinh tế tri thức, quốc gia trọng đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Với Việt Nam, để khơng tụt hậu xa so với trình độ chung nước tiên tiến khu vực giới, phải thật có sách đổi công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao I Đối với Nhà nước - Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế - xã hội, Ccơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế - Hình thành khung pháp lý chế cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Xác định rõ xây dựng nguồn nhân lực trách nhiệm nhà hoạch định tổ chức thực sách trách nhiệm hệ thống trị - Đẩy mạnh chiến lược xã hội hóa giáo dục, qua huy động tiềm xã hội cho công tác nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Đi với bổ sung, hoàn thiện quy hoạch hệ thống trường đại học, cao đẳng đến năm 2020 tầm nhìn 2030 - Chú trọng liên kết chặt chẽ quan quản lý nhà nước với sở giáo dục - đào tạo quan, doanh nghiệp nơi sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao - Cải thiện thông tin thị trường lao động, cần có hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia sở liệu đầu tư nguồn lực; thông tin 10 cung cầu nhân lực; cung cấp kịp thời thông tin cho xã hội đào tạo, nhân lực, việc làm quy hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia - Ngồi ra, yếu tố văn hóa, tinh thần tự hào, tự tơn dân tộc q trình xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phải nhìn nhận với tầm quan trọng nó, để từ chương trình giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung nội dung liên quan II Đối với sở giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực - Chú trọng xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trình độ cao; tăng cường đầu tư sở vật chất sở thực xã hội hóa giáo dục; đào tạo gắn với việc làm theo nhu cầu xã hội - Nhà trường cần phối hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, lắng nghe, tiếp nhận đánh giá, góp ý từ nhà sử dụng lao động sản phẩm đào tạo - Xây dựng nhà trường với hệ thống tổ chức quản lý hiệu cao sở chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu nguồn lực nhà trường xã hội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Các sở giáo dục đại học cần trọng kiểm soát đầu chặt chẽ hơn, đào tạo đại học sau đại học - Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp từ bậc phổ thông đến bậc đại học, bảo đảm cho học sinh, sinh viên có định hướng nghề nghiệp III Đối với đơn vị sử dụng lao động (bộ máy quản lý nhà nước doanh nghiệp) - Cần tập trung tạo động lực để thu hút nhân tài theo hướng quan tâm mức tới lợi ích kinh tế danh dự cá nhân gắn với tinh thần dân tộc - Thay đổi tiêu chí, chế độ tuyển dụng, đãi ngộ, thực dân chủ, công khai, minh bạch tuyển dụng, sử dụng đãi ngộ nhân lực chất lượng cao, xóa bỏ rào cản tơn giáo, dân tộc việc chọn lựa người tài - Chú trọng đào tạo, tạo điều kiện cho người lao động tham gia bồi dưỡng tự học để nâng cao trình độ chun mơn, kỹ nghề nghiệp qua nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực chất lượng cao doanh nghiệp 11 KẾT LUẬN Như vậy, quan điểm triết học MácLênin người phát huy nguồn lực người phong phú, sâu sắc đắn Nắm bắt vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa MacLênin nói chung triết học MácLênin nói riêng vào thực tiễn ngày nay, cách mạng kỹ thuật công nghệ đại đến khẳng định phát triển người yếu tố định phát triển Những năm gần Nhà nước trọng phát triển nguồn nhân lực nhận thức vai trò hết sưc đặc biệt nguồn nhân lực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước đạt nhiều kết khả quan ghi nhận đánh giá cao Mặc dù vậy, so với nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam hạn chế chất lượng Đây thách thức lớn công đổi đất nước Việt Nam ngày Những thực trạng nguyên nhân đưa giúp Chính phủ Việt Nam thực Chính sách phù hợp, có hiệu cho phát triển đất nước Nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực đòi hỏi vừa cấp bách, vừa cần tiến hành thường xuyên nhiều phương diện nhằm phát huy cao vai trò yếu tố người phát triển kinh tế, xã hội Đây chắn vấn đề nhận sược nhiều quan tâm, đánh giá phân tích từ nhiều chuyên gia, dư luận giới Nguồn nhân lực vấn đề rộng với nhiều vấn đề nghiên cứu thời gian nghiên cứu kinh ngiệm có hạn nên làm khơng thể tránh khỏi thiếu sót, sai lầm Em mong nhận thông cảm, sửa chữa đóng góp từ thầy để tiểu luận hoàn thiện 12 TƯ LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình Những ngun lí chủ nghĩa Mác- Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội PGS, TS Lê Hữu Lập (21/11/2017), Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, http://nhandan.com.vn/theodong/item/29260702-dao-tao-nguon-nhan-lucchat-luong-cao.html Tài liệu- Ebook- maiphuongdc (19/11/2017), Tiểu luận Nguồn lực người xã hội nay, http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-nguon-luc-connguoi-trong-xa-hoi-hien-nay-67576/ Notice (23/11/2017), Những quan niệm triết học Mác- Lênin người, https://www.wattpad.com/242342-c%C3%A2u-11ph%C3%A2n-t%C3%ADch-b%E1%BA%A3n-ch%E1%BA%A5t-conng%C6%B0%E1%BB%9Di-theo-quan-%C4%91i%E1%BB%83m Trung Trí (24/11/2017), Tiểu luận “Lý luận chủ nghĩa Mác người vấn đề người nghiệp công nghiệp hố, đại hố đất nước”, http://tailieu.vn/doc/tieu-luan-ly-luan-cua-chu-nghia-mac-ve-connguoi-va-van-de-con-nguoi-trong-su-nghiep-cong-nghiep-ho-33732.html Văn Đình Tấn (21/11/2017), Nguồn nhân lực công công nghiệp hóa, đại hóa nước ta, http://truongchinhtrina.gov.vn/ArticleDetail.aspx?_Article_ID=212 13
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY, QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay