ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ HÓA 11

204 38 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 17:19

Chuyên đề: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ.KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ.I. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. 1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ:Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon ( trừ CO2, CO, muối cacbonat, xianua, cacbua...).Hóa học hữu cơ là nhành Hóa học chyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.2. Phân loại hợp chất hữu cơ.Hợp chất hữu cơ được chia thành hidrcacbon và dẫn xuất hidrcacbon.a. Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, trong thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hidro. Hidrocacbon mạch hở: Hidrocacbon no : Ankan CH4 Hidrocacbon không no có một nối đôi :Anken C2H4 Hidrcacbon không no có hai nối đôi : Ankadien Hidrocacbon mạch vòng : Hidrocacbon no : xicloankan Hidrocacbon mạch vòng : Aren b. Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen... Dẫn xuất halogen : R – X ( R là gốc hidrocacbon) Hợp chất chứa nhóm chức: OH : ancol; O : ete; COOH: axit......II. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ.1) Cấu tạo. Đa số hợp chất hữu cơ mang đặc tính liên kết cộng hoá trị, không tan hoặc rất ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.2) Tính chất vật lí. Đa số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và kém bền nhiệt so với hợp chất vô cơ.3) Tính chất hóa học. Có thể phân loại và sắp xếp các hợp chất hữu cơ thành những dãy đồng đẳng(có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự). Hiện tượng đồng phân rất phổ biến đối với các hợp chất hữu cơ, nhưng rất hiếm đối với các hợpchất vô cơ. Tốc độ phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường chậm so với hợp chất vô cơ và không hoàn toàn theo một hướng nhất định.III. Phân tích nguyên tố: Để xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ người ta phải xác định :Thành phần định tính nguyên tố.Thành phần định lượng nguyên tố.Xác định khối lượng phân tử.1. Phân tích định tính nguyên tố. Phân tích định tính nguyên tố để xác định thành phần các nguyên tố hóa học chứa trong một chất. Muốn xác định thành phần các nguyên tố , người ta chuyển các nguyên tồ trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản rồi nhận ra các sản phẩm đó.a. Xác định cacbon và hidro. Nhận Cacbon: Đốt cháy hợp chất hữu cơ: C  Nhận Hidro: Đốt cháy hợp chất hữu cơ:2H ( màu xanh lam)Hoặc có thể dùng chất hút nước mạnh như : H2SO4 đđ, CaCl2 khan, P2O5.b. Xác định nitơ và oxi. Nhận N: Đốt cháy hợp chất hữu cơ, nếu có mùi khét thì hợp chất đó có nitơ.Hoặc đun hợp chất hữu cơ với H2SO4 đặc ( NaOH đặc) có mùi khai NH3 thì hợp chất đó có chứa nitơ.CxHyOzNt(NH4)2SO4+......(NH4)2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + H2O + NH3↑ Nhận O : Khó phân tích định tính trực tiếp, thường xác định nhờ định lượng:mO = m hợp chất – tổng khối lượng các nguyên tố c. Xác định halogen.Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa clo bị phân hủy, clo tách ra dưới dạng HCl, ta dùng dung dịch AgNO3HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO32. Phân tích định lượng các nguyên tố: Phân tích định lượng các nguyên tố xác định khối lượng của mỗi nguyên tố hóa học chứa trong hợp chất hữu cơ. Muốn định lượng nguyên tố, người ta chuyển các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ thành các hợp chất vô cơ đơn giản, định lượng chúng, từ đó suy ra khối lượng từng nguyên tố có trong một chất.a. Định lượng cacbon và hidro.VD: Đốt cháy chất hữu cơ A thu được CO2 và H2O và N2mC (A) = mC(CO2) = mol CO2.12mH(A) = mH(H2O) = mol H2O.2 Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 ĐẠI CƯƠNG HỮU Thuyết cấu tạo hóa học Trong HCHC, C hóa trị (IV) Nguyên tử C liên kết tạo mạch cacbon (mạch hở khơng nhánh, nhánh, vòng) 2.Các nguyên tố liên kết với theo hóa trị theo thứ tự định 𝑞𝑢𝑦ế𝑡 đị𝑛ℎ 3.Thành phần phân tử (số lượng, loại nguyên tử)ሱۛۛۛۛۛۛሮ tính chất vật lý Hợp chất hữu (HCHC) hợp chất cacbon (trừ CO, CO2, muối CO32-, CN-, cacbua ) 𝑞𝑢𝑦ế𝑡 đị𝑛ℎ cấu tạo hóa họcሱۛۛۛۛۛۛሮ tính chất hóa học Gốc hydrocacbon phần lại hydrocacbon H Tên gốc ankyl (CnH2n+1-): tên số C+ “yl” CH3-: metyl, -C2H5: etyl, CH2=CH-: vinyl CH2=CH-CH2-: allyl CH3-CH2-CH2-: n-propyl (iso : cho nhánh C số 2) Giữa C-C Nhóm chức Khái niệm 𝑡ℎ𝑎𝑦 đổ𝑖 𝑡ℎứ 𝑡ự (cấu tạo hóa học) ሱۛۛۛۛۛۛۛۛۛሮ chất nhóm nguyên tố gây phản ứng đặc trưng Đồng đẳng nhiều nhóm -CH2 (metylen) cấu trúc tương tự (khác số C giống cấu trúc) tính chất hóa học giống nhau, khác tính chất vật lý -OH: ancol -CHO: andehyt (hoặc ankanal) -COOH: axit cacboxylic -COO: este [-NH2, -NH-, N]: amin -O- : ete -CO- : xeton (ankanon) Công thức đơn giản (CTĐG I): cho biết tỷ lệ tối giản số nguyên tử nguyên tố liên kết đơn (-) : ankan (parafin) liên kết đôi (=): anken (olein) liên kết ba ( ): ankin Công thức phân tử (CTPT) Công thức biểu diễn Nhóm nguyên tố cho biết số lượng nguyên tử nguyên tố CTPT= (CTĐG I)n CTCT đầy đủ Công thức cấu tạo (CTCT) cho biết thứ tự liên kết nguyên tử biểu diễn đầy đủ liên kết CTCT thu gọn biểu diễn liên kết Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 Danh pháp Đồng phân Số vị trí-tên nhóm (nhánh) + tên mạch C chính- số vị trí chức-tên chức - Mạch chính: chứa nhóm chức, nhiều nhánh nhất, dài (1C: met, 2C: et, 3C: prop, 4C: but, 5C: pent), 6C: hexa) - Đánh số: + cho nhánh, nhóm nhỏ (ưu tiên chức→ nhánh) + nhiều nhóm giống : thêm đi, tri, tetra… (đọc tên nhánh theo thứ tự aphabe) Bước Xác định nhóm thế, nhánh -nhánh: CH3 nhóm thế: Cl Bước Đánh số (ưu tiên nhánh, nhóm số nhỏ) Bước Đọc tên Phân tích định tính tách chất nhiệt độ sơi khác Các q trình thí nghiệm thường dùng Xác định HCHC Phân tích định lượng CTPT khác cấu trúc (cùng số C, khác cấu trúc) khác tính chất hóa học, vật lý Đồng phân cấu tạo Phân loại Đồng phân hình học - khác cấu tạo mạch cacbon - khác vị trị nhóm chức Điều kiện: thỏa điều kiện sau liên kết bội (liên kết =) vòng no khơng bền hai gốc gắn với C nối đối khác Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 HẼ THỐNG LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HỮU DẠNG CÁC KHÁI NIỆM BẢN Câu Thành phần nguyên tố hợp chất hữu A thiết phải cacbon, thường H, hay gặp O, N sau đến halogen, S, P B gồm C, H nguyên tố khác C bao gồm tất nguyên tố bảng tuần hồn D thường C, H hay gặp O, N, sau đến halogen, S, P Câu Nhận xét chất hữu so với chất vô cơ? A Độ tan nước lớn B Độ bền nhiệt cao C Tốc độ phản ứng nhanh D Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi thấp Trích đề thầy Nguyễn Minh Tuấn Câu Đặc điểm chung phân tử hợp chất hữu thành phần nguyên tố chủ yếu C H chứa nguyên tố khác Cl, N, P, O liên kết hóa học chủ yếu liên kết cộng hoá trị liên kết hoá học chủ yếu liên kết ion dễ bay hơi, khó cháy phản ứng hố học xảy nhanh Nhóm ý là: A 4, 5, B 1, 2, C 1, 3, D 2, 4, Câu Cấu tạo hoá học A số lượng liên kết nguyên tử phân tử B loại liên kết nguyên tử phân tử C thứ tự liên kết nguyên tử phân tử D chất liên kết nguyên tử phân tử Câu Phản ứng hóa học hợp chất hữu đặc điểm là: A thường xảy nhanh cho sản phẩm B thường xảy chậm, khơng hồn tồn, khơng theo hướng định C thường xảy nhanh, khơng hồn tồn, khơng theo hướng định D thường xảy chậm, hồn tồn, khơng theo hướng xác định Câu Phát biểu sau sai ? A Liên kết hóa học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị B Các chất cấu tạo tính chất tương tự thành phần phân tử khác hay nhiều nhóm -CH2- đồng đẳng C Các chất khối lượng phân tử đồng phân D Liên kết ba gồm hai liên kết  liên kết  Câu Kết luận sau ? A Các nguyên tử phân tử hợp chất hữu liên kết với không theo thứ tự định B Các chất thành phần phân tử hay nhiều nhóm -CH2-, tính chất hóa học khác chất đồng đẳng C Các chất cơng thức phân tử khác công thức cấu tạo gọi chất đồng đẳng D Các chất khác cơng thức phân tử gọi chất đồng phân Câu Hiện tượng chất cấu tạo tính chất hố học tương tự nhau, chúng hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) gọi tượng A đồng phân B đồng vị C đồng đẳng D đồng khối Câu Phát biểu sau dùng để định nghĩa công thức đơn giản hợp chất hữu ? A Công thức đơn giản công thức biểu thị số nguyên tử nguyên tố phân tử Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 B Công thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ tối giản số nguyên tử nguyên tố phân tử C Công thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol nguyên tố phân tử D Công thức đơn giản công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C H phân tử Câu 10 Cho chất axetilen (C2H2) benzen (C6H6), chọn nhận xét nhận xét sau: A Hai chất giống cơng thức phân tử khác công thức đơn giản B Hai chất khác cơng thức phân tử giống công thức đơn giản C Hai chất khác cơng thức phân tử khác công thức đơn giản D Hai chất cơng thức phân tử công thức đơn giản Câu 11 Hợp chất hữu phân loại sau: A Hiđrocacbon hợp chất hữu nhóm chức B Hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon C Hiđrocacbon no, không no, thơm dẫn xuất hiđrocacbon D Tất Câu 12 Phát biểu khơng xác A Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần phân tử cấu tạo hóa học B Các chất khối lượng phân tử đồng phân C Các chất đồng phân công thức phân tử D Sự xen phủ trục tạo thành liên kết , xen phủ bên tạo thành liên kết  Câu 13 Nung hợp chất hữu X với lượng dư chất oxi hóa CuO người ta thấy khí CO2, H2O khí N2 Chọn kết luận xác kết luận sau? A X chắn chứa C, H, N khơng oxi B X hợp chất nguyên tố C, H, N C Chất X chắn chứa C, H, N D X hợp chất nguyên tố C, H, N, O Câu 14 Cho hỗn hợp ankan sau : pentan (sôi 360C), heptan (sôi 980C), octan (sôi 1260C), nonan (sôi 1510C) thể tách riêng chất cách sau ? A Kết tinh B Chưng cất C Thăng hoa D Chiết Câu 15 Các chất nhóm chất dẫn xuất hiđrocacbon ? A CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, NaCl, CH3Br, CH3CH2Br B CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, CH3Br, CH2=CHCOOH, CH3CH2OH C CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3Br, CH3CH3 D HgCl2, CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3CH2Br Câu 16 Đồng đẳng chất tính chất hố học tương tư thành phần phân tư nhiều nhóm A CH2 B CH3 C OH D NH2 Câu 17 Cho chất: C6H5OH (X) ; C6H5CH2OH (Y) ; HOC6H4OH (Z) ; C6H5CH2CH2OH (T) Các chất đồng đẳng A Y, T B X, Z, T C X, Z D Y, Z Câu 18 Cho chât sau dây: (I) CH3−CH(OH)−CH3 (II) CH3−CH2−OH (III) CH3−CH2−CH2−OH (IV) CH3−CH2−CH2−O−CH3 (V) CH3−CH2−CH2−CH2−OH (VI) CH3−OH Các chất đồng đẳng A I, II VI B I, III IV C II, III,V VI D I, II, III, IV Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 Câu 19 Mục đích việc phân tích định tính nhằm xác định yếu tố cùa phân tử hợp chất hữu cơ? A Số lượng nguyên tố B Phần trăm khối lượng nguyên tố C Công thức phân tử D Công thức cấu tạo Câu 20 Cặp hợp chất sau hợp chất hữu cơ? A CO2, CaCO3 B CH3Cl, C6H5Br C NaHCO3, NaCN D CO, CaC2 Câu 21 Cặp hợp chất sau hợp chất hữu cơ? A (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6 B C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N C CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl D NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4 Câu 22 Cho dãy chất sau: CaC2, C2H4, C2H5OH, NaOH, CH3CN, HCN, CO2, HCOONa, NaHCO3, CF2Cl2 Số hợp chất hữu dãy A B C D Câu 23 Hợp chất hữu sau dẫn xuất hydrocacbon? A CH3-CH3 B CH2=CH-CH3 C CH  CH D CH3-O-CH3 Câu 24 Cho dãy chất sau: C4H10, C2H4, C2H5OH, C6H6, CH3CHO, C12H22O11, HCN, C3H7O2N Số dẫn xuất hydrocacbon dãy A B C D Câu 25 Đồng phân chất A khối lượng phân tử B công thức phân tử C công thức đơn giản D thành phần ngun tố Câu 26 Hình bên minh họa cho thí nghiệmxác định mặt C H hợp chất hữu Chất X dung dịch Y (theo thứ tự) A CaO, H2SO4 đặc C CuSO4 khan, Ca(OH)2 B Ca(OH)2, H2SO4 đặc D CuSO4.5H2O, Ca(OH)2 (Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh 2015) Câu 27 Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu C6H12O6: Hãy cho biết vai trò bơng CuSO4 khan thí nghiệm ? A Xác định mặt H B Xác định mặt O C Xác định mặt C D Xác định mặt C H Câu 28 Cho hình vẽ mơ tả qua trình xác định C H hợp chất hữu Hãy cho biết vai trò CuSO4 (khan) biến đổi thí nghiệm Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 Hợp chất hữu Bông CuSO4(khan) dd Ca(OH)2 A Xác định C màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh B Xác định H màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh C Xác định C màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng D Xác định H màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng Câu 29 Cho thí nghiệm hình vẽ: Thí nghiệm dùng để định tính ngun tố glucozo? A Cacbon B Hiđro oxi C Cacbon hiđro D Cacbon oxi Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Sở GD & ĐT Tỉnh Thái Bình - Lần Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 DANH PHÁP Câu 30 Gốc hydrocacbon CH3- tên gọi A metyl B metan C metin Câu 31 Gốc hydrocacbon CH3-CH2- tên gọi A metyl B etyl C etylen Câu 32 Gốc hydrocacbon CH2=CH- tên gọi A etyl B eten C vinyl Câu 33 Gốc hydrocacbon CH3-CH2-CH2- tên gọi A propan B propyl C isopropyl Câu 34 Gốc hydrocacbon CH3-CH-CH3 tên gọi A propan B propyl C isopropyl Câu 35 Gốc hydrocacbon CH3-CH2-CH-CH3 tên gọi A butyl B sec-butyl C isobutyl Câu 36 Tên gốc chức chất cấu tạo CH3Cl A metyl clorua B propyl clorua C propylclorua Câu 37 Tên thay chất cấu tạo CH3CHClCH3 A 2-clopropan B propyl clorua C propylclorua Câu 38 Chất X cơng thức cấu tạo: CH3 CH CH2 CH3 D etyl D etan D propyl D isopropan D isopropan D neo-butyl D 1-clo metan D 2-clo propan H3C CH CH3 Tên gọi X A 2—isopropylbutan B 3—isopropylbutan Câu 39 Tên gọi chất hữu X CTCT sau C 2,3—đimetylpentan D 3,4—đimetylpentan C2H5 | CH3  C  CH  CH  CH  CH3 | | CH3 CH3 A 2-metyl-2,4-đietylhexan C 3,3,5-trimetylheptan B 2,4-đietyl-2-metylhexan D 3,5,5-trimetylheptan Câu 40 Trong chất đây, chất gọi tên đivinyl ? A CH2 = C = CH-CH3 B CH2 = CH-CH = CH2 C CH2-CH-CH2 -CH = CH2 D CH2 = CH - CH = CH - CH3 CH3 | Câu 41 Chất CH  C  C  CH tên gọi | CH A 2,2-đimetylbut-1-in B 2,2-đimeylbut-3-in C 3,3-đimeylbut-1-in D 3,3-đimeylbut-2-in Câu 42 Chất CH3  CH  CH  COOH tên | CH3 A Axit 2-metylpropanoic B Axit 2-metylbutanoic C Axit 3-metylbuta-1-oic D Axit 3-metylbutanoic Câu 43 Gọi tên hợp chất CTCT sau theo danh pháp thay ? Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 OHC -CH - CH -CH -CH = CH - CHO | CH3 A 5-metylhep-2-en-1,7-dial B iso-octen-5-dial C 3-metylhep-5-en-1,7-dial D iso-octen-2-dial Câu 44 Gọi tên hợp chất CTCT sau theo danh pháp thay thế: CH3 - CH  CH - CH - COOH | | C2H5 C2H5 A 2,4-đietylpentanoic B 2-metyl-4-etylhexanoic C 2-etyl-4-metylhexanoic D 4-metyl-2-etylhexanoic Câu 45 Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 tên gọi A 3,4—đimetylpent—1—en B 2,3—đimetylpent—4—en C 3,4—đimetylpent—2—en D 2,3—đimetylpent—1—en Câu 46 Tờn gọi chất CH3 – CH (C2H5)– CH(CH3)– CH3 A 2-etyl-3-metylbutan B 3-etyl-2-metylbutan C 2,3-đimetylpentan D 2,3-đimetylbutan Câu 47 Hợp chất (CH3)2C=CHC(CH3)2CH=CHBr danh pháp IUPAC A 1-brom-3,5-trimetylhexa-1,4-đien B 3,3,5-trimetylhexa-1,4-đien-1-brom C 2,4,4-trimetylhexa-2,5-đien-6-brom D 1-brom-3,3,5-trimetylhexa-1,4-đien Câu 48 Hợp chất (CH3)2C=CH-C(CH3)3 danh pháp IUPAC A 2,2,4- trimetylpent-3-en B 2,4-trimetylpent-2-en C 2,4,4-trimetylpent-2-en D 2,4-trimetylpent-3-en Câu 49 Hợp chất CH2=CHC(CH3)2CH2CH(OH)CH3 danh pháp IUPAC A 1,3,3-trimetylpent-4-en-1-ol B 3,3,5-trimetylpent-1-en-5-ol C 4,4-đimetylhex-5-en-2-ol D 3,3-đimetylhex-1-en-5-ol Câu 50 Viết công thức công tạo chất sau a) 2-metylbutan b) 2,3-dimetylpentan 2,2,3-trimetylpentan 2,3,4-trimetylhexan c) 3-clo-2-metylhexan d) 2-metyl-4-etylheptan e) 1,2-diclo-3-metylhexan f) 2,3,3-trimetylbutan g) 2,3,4-trimetylpentan h) 3-metylbut-1-en i) 2,2,5,5-tetrametylhex-3-in j) 3-metylpent-1-in Câu 51 Viết công thức công tạo chất sau a) 4-etyl-3,3-đimetylhextan b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan c) 1,2-điclo-1-metylxiclohexan d) 4-tert-butylheptan e) diallyl f) 2,2- điclo-3-etylpentan g) 1_brôm_2_metyl xiclopentan h) 3,3,5-trimetyl hexan i) 6-etyl -2,2-đimetyl octan j) 3-etyl-2,3-đi metyl heptan k) 1-brom-2-clo-3-metyl pentan 4-etyl-2,3,3-trimetylheptan 2,2,3,3-tetrametylpentan Truy cập trang facebook :Học Hoá Thông Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ BẤT BÃO HỒ Câu 52 Liên kết đơi loại lên kết hình thành A liên kết σ B liên kết π C hai liên kết π D liên kết π σ Câu 53 Hợp chất chứa liên kết  phân tử thuộc loại hợp chất A không no B mạch hở C thơm D no không no Câu 54 Số liên kết  phân tử CnH2n+2 A 3n + B 3n C 3n + D 2n + Câu 55 Số liên kết  phân tử etylen CH2=CH2 A B C D Câu 56 Trong công thức CxHyOzNt tổng số liên kết  vòng A (2x-y + t+2)/2 B (2x-y + t+2) C (2x-y - t+2)/2 D (2x-y + z + t+2)/2 Câu 57 Vitamin A công thức phân tử C20H30O, chứa vòng cạnh khơng chứa liên kết ba Số liên kết đơi phân tử vitamin A A B C D Câu 58 Licopen, công thức phân tử C40H56 chất màu đỏ cà chua, chứa liên kết đôi liên kết đơn phân tử Hiđro hóa hồn tồn licopen hiđrocacbon C40H82 Vậy licopen A vòng; 12 nối đơi B vòng; nối đơi C vòng; nối đôi D mạch hở; 13 nối đôi Câu 59 Metol C10H20O menton C10H18O chúng tinh dầu bạc hà Biết phân tử metol khơng nối đơi, phân tử menton nối đơi Vậy kết luận sau ? A Metol menton cấu tạo vòng B Metol cấu tạo vòng, menton cấu tạo mạch hở C Metol menton cấu tạo mạch hở D Metol cấu tạo mạch hở, menton cấu tạo vòng Câu 60 Trong hợp chất CxHyOz y ln ln chẵn y  2x+2 do: A a  (a tổng số liên kết  vòng phân tử) B z  (mỗi nguyên tử oxi tạo liên kết) C nguyên tử cacbon tạo liên kết D cacbon oxi hóa trị số chẵn Câu 61 Tổng số liên kết  vòng ứng với công thức C5H9O2Cl A B C D Câu 62 Tổng số liên kết  vòng ứng với cơng thức C5H12O2 A B C D Câu 63 Công thức tổng quát dẫn xuất điclo mạch hở chứa liên kết ba phân tử A CnH2n-2Cl2 B CnH2n-4Cl2 C CnH2nCl2 D CnH2n-6Cl2 Câu 64 Công thức tổng quát dẫn xuất đibrom không no mạch hở chứa a liên kết  A CnH2n+2-2aBr2 B CnH2n-2aBr2 C CnH2n-2-2aBr2 D CnH2n+2+2aBr2 Câu 65 liên kết σ π phân tử axit benzoic? HO A 11σ, 4π B 10σ, 6π O C 10σ, 5π ĐỒNG PHÂN D 15σ, 4π Câu 66 Trong dãy chất sau đây, dãy chất đồng phân ? Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412  2n C4 H6 tham gia  n Br2  n H2 tham gia  0, 6.2  0,  n H2 tham gia  n H2 tham gia   C H n C4H6  n C4H6 thamgia  n C4H6 Y  0,  0, 04  0, 64 X   m X  36,56 gam H n H2  Câu 29 Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen hiđro qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, sau thời gian thu khí Y Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 dung dịch NH3 thu 12 gam kết tủa Khí khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom lại khí Z Đốt cháy hồn tồn khí Z 2,24 lít khí CO2 (đktc) 4,5 gam H2O Giá trị V A 11,2 B 13,44 C 5,60 D 8,96 Trích đề thi thử chuyên Lê Quý Đôn-Đà Nẵng -2015 C H C H C2 H Ni,t   AgNO3 / NH3 V(L)   Y    H C H H 12 gam  C2 Ag 0,05mol 0,1mol  C H 0,1mol C2 H  O2 2, 24 (L) CO  16gam Br2 Z   C2 H  H H 4,5gam H 2O   0,25mol Theo đề: n C2 H Y  n C2Ag  0, 05 mol -Khi tác dụng Br2: n C2 H4 Y  n Br2  0,1mol 0,1  BTNT C   2n C2 H6  n CO2  n C2 H6   0, 05 Khi đốt cháy Z:  0, 25.2  0, 05.6 BTNT H    6n C2 H6  2n H2 Y  2n H2O  n H2 Y   0,1mol  Cách Dùng BTNT C2 H 0, 05 mol BTNT C  C2 H 0,1mol   n C2H2 X  0, 05  0,1  0, 05  0, mol Y   BTNT H  n C2H2 X  n H2 X  0, 05  0,1.2  0, 05.3  0,1  n H2 X  0,3 C2 H 0, 05 mol   H 0,1mol  VX  (0,  0,3).22,  11, (L) Cách Dùng CT BT liên kết  BTNT C Ta có:  n C2 H2 thamgia  n C2 H4  n C2 H6  0,1  0, 05  0,15 Dùng CT BT liên kết  : n lk   n Br2  n H2 tham gia  2n C2 H2 tham gia  n Br2  n H2 tham gia  0,15.2  0,1  n H tham gia  n H tham gia  0, n C H  n C2H2 thamgia  n C2H2 Y  0,15  0, 05  0, C H X 2   2  VX  11, 2(L) H n H2  n H2 thamgia  n H2 Y  0,  0,1  0,3 Câu 30 Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm C2H2 H2 bình kín xúc tác thích hợp thu hỗn hợp khí Y Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu 24 gam kết tủa hỗn hợp khí Z Hỗn hợp Z làm màu tối đa 40 gam brom dung dịch lại hỗn hợp khí T Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu 11,7 gam nước Giá trị a A 1,00 B 0,80 C 1,50 D 1,25 Trích đề thi thử THPT chuyên Thăng Long-lần 1-2015 Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 C H C H C2 H Ni,t   AgNO3 / NH3 a mol   Y    H C H H 24 gam  C2 Ag 0,1mol C H 0,25 mol C H  O   40gam Br2  11, H 2O C2 H  Z  H H 0,65mol  Theo đề: n C2 H2 Y  n C2 Ag2  0,1mol -Khi tác dụng Br2: n C2 H4 Y  n Br2  0, 25mol Cách BTNT -Xét đốt cháy Z: BTNT H2: 3n C2 H6  n H2 Y  n H2O  3n C2 H6  n H2 Y  0, 65 mol C2 H 0,1mol C H 0, 25 mol  BTNT H Y    n C2H2 X  n H2 X  0,1  0, 25.2  n C2 H6  n H2  a  1, 25 mol C H  0,65mol a mol H Cách Dùng CT BT liên kết  tư tách, ghép chất C H C H C H    C H Tách Y  C2 H  C2 H  2H  H H Theo đề: n C2 H2 Y  n C2 Ag2  0,1mol -Khi tác dụng Br2: n C2 H4 Y  n Br2  0, 25mol BTNT H: n H  n H 2O  0, 65 mol Dùng CT BT liên kết  : n lk   n Br2  n H2 tham gia  2n C2 H2 thamgia  n Br2  n H2 thamgia  0, 25.2  0, 25  n H2 thamgia  n H2 thamgia  0, 25  n C2H4 n C H  n C2 H2 thamgia  n C2 H2 Y  0,1  0, 25  0,35 C H a mol X  2   2  a  0,9  0,35  1, 25 mol H n H2  n H2 thamgia  n H2 Y  0, 65  0, 25  0,9 Câu 31 Chia làm hai phần V lít hỗn hợp khí X gồm axetylen hydro - Phần Đem đốt cháy hoàn toàn thu gam nước - Phần Dẫn qua ống đựng bột Ni nung nóng, đến phản ứng hồn tồn thu khí Y Dẫn Y qua dung dịch AgNO3/NH3 dư dung dịch brom dư đựng bình A B nối tiếp Ở bình A thu 12 gam kết tủa Đốt cháy hồn tồn lượng khí Z từ bình B 4,5 gam nước Giá trị V số mol Br2 than gia phản ứng tối đa A 11,2 lít 0,2 mol B 22,4 lít 0,1 mol C 11,2 lít 0,2 mol D 11,2 lít 1,01 mol Trích đề thi thử THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa-lần 4-2014 Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412  O2  gam H 2O P1  0,5mol C H V (L)  2 H C H C H   AgNO3 / NH3 Ni,t   Y    C H  H 12 gam  C2 Ag 0,05mol C H C H  O   Br2 Z   4,5gam H 2O C2 H  H  H 0,25mol  Xét phần 1: C2 H x mol BTNT H2   x  y  0,5  VX  0,5.2.22,  22, 4(L) (1)  H y mol Xét phần 2: Theo đề: n C2 H Y  n C2Ag  0, 05 mol Ta có: C2 H 0, 05 mol   C2 H z mol  Y  BTNT C   n H2 thamgia  n C2H4  2n C2H6  z  2.(x  z  0, 05)  2x  z  0,1   n C2 H6  x  0, 05  z   n  H2 Y  n H2 X  n H thamgia  y  (2x  z  0,1)  y  z  2x  0,1 -Xét đốt cháy Z: BTNT H2: 3n C2 H6  n H2 Y  n H2O  3.(x  z  0, 05)  y  2x  z  0,1  0, 25  x  y  2z  0,3 (2) Từ (1), (2):  z  0,1 -Khi tác dụng Br2: n C2 H4 Y  n Br2  0,1mol Câu 32 Trong bình kín chứa 0,35 mol C2H2, 0,65 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí Y tỷ khối so với H2 Sục Y vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hồn tồn, thu hỗn hợp khí Z 24 gam kết tủa Hỗn hợp khí Z phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch? A 0,1 B 0,20 C 0,25 D 0,15 Trích đề khối A-2013 C H C H 0,35 mol C2 H Ni,t   AgNO3 / NH3   Y    0, 65 mol H C H H d Y/H2 8 M Y 16 24 gam  C Ag 0,1mol C H   Br2  C2 H  H  Theo đề: n C2 H2 Y  n C2 Ag2  0,1mol BTKL: mX  mY  0,35.26  0, 65.2  16.n Y  n Y  0, 65  n H2 tham gia  n X  n Y  (0,35  0, 65)  0, 65  0,35 Dùng CT BT liên kết  : n lk   n Br2  n H2 tham gia  2n C2 H2 thamgia  n Br2  n H2 thamgia  0, 25.2  0,35  n Br2  n Br2  0,15  0,35 0,1 0,25 Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 Câu 33 Trong bình kín chứa 0,15 mol propin, 0,1 mol axetylen, 0,2 mol etan 0,6 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí Y tỷ khối so với H2 a Sục Y vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hồn tồn, thu 15,68 lít hỗn hợp khí Z kết tủa Sục khí Z qua dung dịch Br2 dư thấy 8,0 gam brom phản ứng Giá trị a A 9,875 B 10,53 C 11,29 D 19,75 Trích đề thi thử THPT Chuyên KHTN-lần 1-2014  0,15 mol C3H ankin 0,1mol C H anken anken 0,05 mol   2  AgNO3 / NH3 t , Ni  8gam Br2    Y   15, 68(L) Z ankan    ankan 0, mol e tan   H  0, mol H H d Y/H2  a  M Y  2a 0,7 mol -Khi tác dụng Br2: n anken Y  n Br2  0, 05 mol   n ankan  H Y  0,  0, 05  0, 65 mol  n Y  n ankin sau  n Z  n ankin sau  0,  x  0, x mol  n H2 tham gia  n X  n Y  (0,15  0,1  0,  0, 6)  (x  0, 7)  0,35  x Ta có: n ankin tham gia  0,15  0,1  x  0, 25  x Dùng CT BT liên kết  : n lk   n Br2  n H2 tham gia  2n ankin tham gia  n Br2  n H2 tham gia  (0, 25  x).2  0, 05  0,35  x  x  0,1  n y  0,  0,1  0,8 BTKL: mX  mY  0,15.40  0,1.26  0, 2.30  0, 6.2  2a.0,8  a  9,875 Câu 34 Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,07 mol axetylen, 0,09 mol vinyl axetylen, 0,18 mol H bột Ni Nung hỗn hợp X thu Y gồm hydrocacbon tỷ khối so với H2 21,4375 Cho toàn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam chất kết tủa vàng nhạt 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hydrocacbon khỏi bình Hỗn hợp Z màu vừa hết 80 ml dung dịch Br2 1M Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 12,78 B 13,59 C 11,97 D 11,16 0, 07 mol C2 H C H    AgNO3 / NH3 t , Ni  Y C H   X 0, 09 mol C4 H  0,18 mol H 5 hydrocacbon   d Y/H2  21,4375 M Y  42,875 C2 Ag x mol m gam   C4 H3Ag y mol 0,08 mol 80ml Br2 1M  2, 24 (L) Z  0,1mol BTKL: mX  mY  0, 07.26  0, 09.52  0,18.2  n Y 42,875  n Y  0,16  n H2 tham gia  n X  n Y  (0, 07  0, 09  0,18)  0,16  0,18 Ta có: n Y  n Z  n C2 H2  n C4 H4  0,1  x  y  0,16  x  y  0, 06 (1) n C2H2 thamgia  0, 07  x Theo đề:  n C4H4 thamgia  0, 09  y Dùng CT BT liên kết  : n lk   n Br2  n H2 tham gia  2n C2 H2 thamgia  3n C4H4 thamgia  n Br2  n H2 thamgia  2.(0, 07  x)  3.(0, 09  y)  0, 08  0,18  2x  3y  0,15 (2) Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412  x  0, 03  m  0, 03.240  0, 03.159  11,97 gam Giải hệ (1), (2):  y 0, 03   Câu 35 Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetylen, 0,09 mol vinyl axetylen, 0,16 mol H2 bột Ni Nung hỗn hợp X thu Y gồm hydrocacbon (khơng chứa but-1-in) tỷ khối so với H2 328 Cho toàn hỗn hợp Y qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu m gam chất kết tủa vàng 15 nhạt 1,792 lít hỗn hợp khí Z (đktc) khỏi bình Để làm no hoàn toàn hỗn hợp Z cần vừa 50 ml dung dịch Br2 1M Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 28,71 B 14,37 C 13,56 D 15,18 Trích đề thi thử THPT Chuyên Tuyên Quang-lần 2-2014 C2 Ag x mol m gam   C4 H3Ag y mol 0, 06 mol C2 H C H    AgNO3 / NH3 t , Ni X 0, 09 mol C4 H   Y C H   0,05 mol  50ml Br2 1M 0,16 mol H 5 hydrocacbon 1, 792 (L) Z     d Y/H2  328 656 MY  15 15 0,08mol 656  n Y  0,15 15  n X  n Y  (0, 06  0, 09  0,16)  0,15  0,16 BTKL: m X  m Y  0, 06.26  0, 09.52  0,16.2  n Y  n H2 tham gia Ta có: n Y  n Z  n C2H2  n C4H4  0, 08  x  y  0,15  x  y  0, 07 (1) n C2H2 thamgia  0, 06  x Theo đề:  n C4H4 thamgia  0, 09  y Dùng CT BT liên kết  : n lk   n Br2  n H2 tham gia  2n C2 H2 thamgia  3n C4H4 thamgia  n Br2  n H2 thamgia  2.(0, 06  x)  3.(0, 09  y)  0, 05  0,16  2x  3y  0,18 (2)  x  0, 03  m  0, 03.240  0, 04.159  13,56gam Giải hệ (1), (2):   y  0, 04 Câu 36 Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen, axetilen, etilen propin Đốt a mol hỗn hợp X thu b mol CO2 c mol H2O với b = c + 0,625a Trộn 0,4 mol hỗn hợp X với V lít H2 (đktc) thu hỗn hợp Y Cho hỗn hợp Y qua Ni đun nóng sau thời gian thu hỗn hợp Z khí hiđro chiếm 23,076% thể tích hỗn hợp Hỗn hợp Z làm màu tối đa 68,8 gam brom nước brom Giá trị V A 7,392 B 7,616 C 8,064 D 8,288 CH  C  CH  CH  vinylaxetylen  b mol CO  O2 a mol X CH  CH   c mol H 2O CH  CH  b  c  0,625a CH  C  CH H %VH2  23, 07% 0,43 mol  0, mol X Ni, t ankan  68,8gam Br2 Y  Z   V (L) H ankin anken -Xét đốt cháy a mol X Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 CH  C  CH  CH    vinylaxetylen   Đưa hỗn hợp X CH  CH  Cn H 2n  2 2k   CH  CH    CH  C  CH3  Dùng CT liên hệ CO2, H2O n CO2  n H2O  (k  1).n Y  a.(k  1)  b  c Theo đề: b  c  0,625a  b  c  0,625a  k   0, 625  k  1, 625 -Xét trộn X với H2 BT liên kết  : n lk   n Br2  n H2 tham gia  1, 625.0,  0, 43  n H2 tham gia  n H tham gia  0, 22 mà n H2 thamgia  n Y  n Z  n Z  (0,  V V )  0, 22  0,18  22, 22, Ta có: n H2 Z  n H2 Y  n H2 thamgia  n H2 Z  Theo đề: %VH2 Z V  0, 22 22, V V  0, 22  0, 22 22, 22,  100  100  23, 076  V  7, 616 V V 0,18  0,18  22, 22, Câu 37 Cho 0,1 mol hidrocacbon A mạch hở tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch AgNO3 1M NH3 Mặt khác đốt cháy 0,1 mol A thu 8,96 lít CO2 đktc 3,6 gam nước Nung nóng hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 0,1 mol A, thời gian bình kín (xúc tác Ni), thu hỗn hợp khí Y hỗn hợp Y tỷ khối so với khơng khí Nếu cho toàn Y sục từ từ vào dung dịch Br2 khối lượng Br2 tối đa tham gia phản ứng A 32 B C 3,2 D 16  100ml AgNO / NH 1M 3     0,4mol   0,1mol hydrocacbon X    O2 8,96 (L) CO    3, gam H 2O   0,2mol  0,3mol H Ni, t  m gam Br2     Y  0,1mol X d Y/kk 1 M Y  29 0,1mol Hydrocacbon X tác dụng với AgNO3/NH3  chứa liên kết  n AgNO3 0,1    chứa liên kết  Ta có: n hydrocacbon 0,1 -Xét đốt cháy hydrocacbon BTNT C: n C hydrocacbon  n CO2  0,1.x  0,  x  BTNT H: n H hydrocacbon  2n H2O  0,1.y  0, 2.2  y   hydrocacbon:C4H4 Dùng CT liên hệ CO2, H2O Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 n CO2  n H2O  (k  1).n X  0,  0,  (k  1).0,1  k  (k số liên kết  )  CTCT hydrocacbon : CH  C  CH  CH2 -Xét trộn X với H2 0,3mol H  mgam Br2 Ni, t Y      0,1mol CH  C  CH  CH d Y/kk 1 M Y  29 BTKL: mhh  mY  0,3.2  0,1.52  n Y 29  n Y  0,  n H2 tham gia  n hh  n Y  (0,3  0,1)  0,  0, BT liên kết  : n lk   n Br2  n H2 tham gia  0,1.3  n Br2  0,  n Br2  0,1  m Br2  16 gam Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 DẠNG BÀI TOÁN QUY LUẬT, TÁCH, GHÉP CÁC CHẤT Câu Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H4, C2H2, C4H6 H2 Dẫn 19,46 gam X qua bình đựng dung dịch brom dư 0,86 mol Br2 phản ứng Đốt cháy hồn tồn 14,56 lít X (đktc), thu V lít CO2 (đktc) 1,21 mol H2O Giá trị V A 45,36 B 31,808 C 47,152 D 44,688 C H 0,86molBr2  19, 46 gam X   C2 H   V(L) CO2 X C3H    O2 14,56 (L) X    C H  1, 21mol H 2O  0,65mol  H 𝒅ấ𝒖 𝒉𝒊ệ𝒖 𝒄ủ𝒂 𝒗𝒊ệ𝒄 𝒕á𝒄𝒉 𝒄á𝒄 𝒄𝒉ấ𝒕 Phân tích: hỗn hợp X gồm nhiều chất ሱۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛሮ Hỗn hợp X gồm ankan, ankin, H2  tách giữ chất phản ứng C H C H C H  2  Tách X C3H  3C2 H  H  C2 H C H  4C H  H  2 H  H C2 H x mol  19, 46 gam C2 H y mol  30x  26y  2z  19, 46 (1) H z mol  0,86 Theo đề: 2n C2 H2  n Br2  n C2 H2  y   0, 43 Xét 14,56 (L) X  k(x  y  z)  0,65 (2) BTNT H2: 3n C2 H6  n C2 H2  n H2  n H2O  k(3x  y  z)  1, 21 (3) Từ (2), (3): x  y  z 0, 65   0, 74x  0,56y  0,56z  (4) 3x  y  z 1, 21  x  0, 28 1, 21 k 1 Giải hệ (1), (4):  3.0, 28  0, 43  0, 06 z  0, 06 BTNT C: 2n C2 H2  2n C2 H6  n CO2  n CO2  0, 43.2  0, 28.2  1, 42  V  31,808 Cách Tách theo dạng tổng quát hydrocacbon C H    C H    X C3H   Cn H 2n  2 2k (k số lk  trung bình) C H   6   H  Xét đốt cháy 14,56 (L) X BTNT H2: 0, 65.(n   k)  1, 21  0, 65n  0, 65k  0,56 (1) 0,86molBr2 19, 46 gam C n H 2n  2 2k   Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 Ta có: n Cn H2 n22 k  n Br2 k  0,86 0,86 (14n   2k)  19, 46  21,18k  12, 04n  1, 72 (2)  k k 86  k  65 142 BTNT C  n CO2  0, 65.n  0, 65  1, 42  VCO2  31,808 Giải hệ (1), (2):  65 n  142  65 Câu Hỗn hợp khí X gồm C2H4, C2H2, C3H8, C4H10 H2 Dẫn 6,32 gam X qua bình đựng dung dịch brom dư 0,12 mol Br2 phản ứng Đốt cháy hồn tồn 2.24 lít X (đktc), thu 4,928 lít CO2 (đktc) m gam H2O Giá trị m A 5,85 B 4,68 C 3,51 D 2,34 C H 0,12molBr2 6,32 gam X    C H   2 0,22mol   X C3H8    O2  2, 24 (L) X    4,928(L) CO2 C H  10 m gam H 2O   0,1mol H 𝒅ấ𝒖 𝒉𝒊ệ𝒖 𝒄ủ𝒂 𝒗𝒊ệ𝒄 𝒕á𝒄𝒉 𝒄á𝒄 𝒄𝒉ấ𝒕 Phân tích: hỗn hợp X gồm nhiều chất ሱۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛሮ Hỗn hợp X gồm ankan, ankin anken, H2  tách giữ chất phản ứng Tách theo dạng tổng quát hydrocacbon C H    C H    X C3H   Cn H 2n  2 2k (k số lk  trung bình) C H   6   H  Xét đốt cháy 2,24 (L) X BTNT C: 0,1.n  0, 22  n  2, 0,12molBr2  6,32 gam C n H 2n  2 2k  Ta có: n Cn H2 n22 k  n Br2 k  0,12 0,12  (14.2,   2k)  6,32  k  0, k k BTNT H2 đốt 2,24 (L) X: n H2O  0,1.(n   k)  0,1(2,   0, 6)  0, 26  m H2O  4, 68gam Câu Khi nung hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2, C2H4, C3H6 0,3 mol H2 Đun nóng X với bột Ni sau thời gian, thu hỗn hợp khí Y tỉ khối so với He Đốt cháy hồn tồn Y, thu 20,16 lít CO (đktc) 23,4 gam H2O Sục Y vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, thu m gam kết tủa hỗn hợp khí Z Khí Z phản ứng vừa đủ với 300ml dung dịch Br2 0,5M Giá trị m A 18,0 B 16,8 C 12,0 D 14,4 Trích đề thi thử chuyên Tuyên Quang lần 1-2016 Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 0,9mol    20,16 (L) CO CH  O2    C H   2 23, gam H 2O  Ni, t   1,3mol  X C H Y   d Y/He 5 M Y  20 C H m gam      AgNO3 / NH3   0,15 mol  0,3mol H   300ml Br2 0,5M   Z   Tách theo dạng tổng quát hydrocacbon Y  C n H 2n   2k (k số lk  trung bình) Xét đốt cháy Y BTNT C: n C Y  n CO2  0,9 BTNT H: n H Y  2n H2O  n H Y  1,3.2  2, BTKL Y: mY  mC  mH  mY  0,9.12  2,6  13, 13,  0, 67 mol 20 Dùng CT liên hệ CO2, H2O  nY  n CO2  n H2O  (k  1).n Y  (k  1)  0,9  1,3 27 k 0, 67 67 Dùng CT BT liên kết  : n lk  Y  n lk  Z  n lk  C Ag  n Br2 a 27  0,15  2.a  a  0, 06  m  14, 67 Câu Hỗn hợp khí X gồm O2 O3, tỉ khối X so với H2 17,6 Hỗn hợp khí Y gồm C2H4 CH4, tỉ khối Y so với H2 11 Thể tích hỗn hợp khí X (đktc) tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,044 mol hỗn hợp khí Y A 3,36 lít B 2,24 lít C 1,12 lít D 4,48 lít  0, 67 O X O d X/H2 17,6M X 35,2 C H CO  0, 044 mol Y    CH H O d Y/H2 11 M y  22 Xử lý kiện C H x mol  x  y  0, 044  x  0, 022 0, 044 mol Y    (28  22)x  (16  22)y   y  0, 022 CH y mol BTNT C: n CO2  2n C2H4  n CH4  n CO2  0, 022.2  0, 022  0, 066 BTNT H2: n H2O  2n CH4  2n C2 H4  n H2O  0, 022.2  0, 022.2  0, 088 BTNT O O2 a mol   2n O2  3n O3  2n CO2  n H2O  2a  3b  0, 22 a  0, 08    V  2, 24 (L) X b  0, 02 (32  35, 2).a  (48  35, 2)b  O3 b mol Câu Hỗn hợp khí X gồm ankan anken, hỗn hợp Y gồm O2 O3 Tỉ khối X Y so với H2 tương ứng 11,25 18 Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X cần dùng vừa đủ V lít hỗn hợp Y thu 6,72 lit CO2 (các thể tích đo đktc) Giá trị V A 12,32 B 10,45 C 13,12 D 11,76 Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412  0,3mol O anken    6, 72 (L) CO V (L) Y   4, 48(L) X  ankan O H O 0,2mol d X/H2 18 M X 36 d Y/H 11,25 M y  22,5 Cách Dùng phương trình bình thường 𝒅ấ𝒖 𝒉𝒊ệ𝒖 𝒕ì𝒎 𝒔ố 𝑪 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒃ì𝒏𝒉 -Phân tích: việc họ cho số mol hỗn hợp X số mol CO2ሱۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛۛሮ n CO2 0,3 C   1,5  ankan CH4 (vì anken phải từ 2C trở lên) n hh 0, BTNT C   x  ny  0,3  n CO2  x  0,15  CH x mol   (16  22,5)x  (14n  22,5) y    y  0, 05  n   C3H  Cn H 2n y mol  x  y  0, ny  0,15    BTNT H2: n H2O  2n CH4  3n C3H6  n H2O  0,15.2  0, 05.3  0, 45 a  0,35 BTNT O O2 a mol   2n O2  3n O3  2n CO2  n H2O  2a  3b  1, 05  X    V  10, 45(L) (32  36).a  (48  36)b  O3 b mol b  60 *Dùng theo cách cổ điển, việc tính tốn nhiều  nhiều thời gian, mà đề lại khơng u cầu xác định xác CTPT Cách Dùng BTNT, BTKL Mấu chốt toán xác định số mol CO2, H2O dùng BTNT O BTNT C Theo đề: n CO2  0,3  n C X  0,3  m C X  12.0,3  3, gam BTNT H  m H X  22,5.0,  mC X  0,9  n H X  0,9  n H 2O  mX 0,9  0, 45 a  0,35 BTNT O O2 a mol   2n O2  3n O3  2n CO2  n H2O  2a  3b  1, 05  X    V  10, 45(L) b  (32  36).a  (48  36)b  O3 b mol  60 Cách Dùng tư tách ghép chất  C H  CH x mol anken   x  y  0, (1)  CH   0, mol C H y mol   0, mol  CH 16x  28y  14z  4,5 (2) ankan  CH z mol     CH  mX  22,5.0,2  4,5gam BTNT C: n CH4  2n C2H4  n CH2  n CO2  x  2y  z  0,3 (3)  x  0,15  BTNT H2 Giải hệ (1), (2), (3):  y  0, 05   n CH4  n C2H4  n CH2  n H2O  n H2O  0, 45 z  0, 05 0,15 0,05 0,05  a  0,35 BTNT O O2 a mol   2n O2  3n O3  2n CO2  n H2O  2a  3b  1, 05  X    V  10, 45(L) b  (32  36).a  (48  36)b  O3 b mol  60 Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 *Khi dùng tách chất việc tính tốn dễ dàng nhiều số TH việc tính tốn dài  tách, ghép chất làm tốn từ chất phức tạp chất đơn giản (thích hợp cho tốn mức độ cao), khơng phải dùng tách ghép chất phương pháp nhanh Câu Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin vinyl axetilen tỉ khối so với hiđro a Hỗn hợp Y gồm O2 O3 tỉ khối so với hiđro 1,2a Đốt 5,376 lít hỗn hợp X (đktc) cần 15,12 lít hỗn hợp Y (đktc) Hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu m gam kết tủa Giá trị m A 99,12 B 98,65 C 113,80 D 102,90 CH C H O t CO2  Ba (OH)2   15,12 (L) Y     m gam  BaCO3 5,376 (L) X  C3 H O3 H 2O    0,24mol 0,675mol  C H d Y/H 1,2a  M Y  2,4a  4 d X/H2  a  M X  2a Phân tích: nhận thấy chất 4H  đưa dạng CnH4 BTNT H2: 2n Cn H4  n H2O  n H2O  0, 24.2  0, 48 mol BTKL X: mX  mC  m H  2a.0, 24  mC  0, 24.4  mC  0, 48a  0,96  n C  mH 0, 48a  0,96  0, 04a  0, 08  n CO2 12  x  y  0, 675 (1)  BTNT O  2n O2  3n O3  2n CO2  n H2O O2 x mol  X   2x  3y  2.(0, 04a  0, 08)  0, 48  2x  3y  0, 08a  0,32 (2) O3 y mol  (32  2, 4a).x  (48  2, 4a).y   32x  48y  2, a (x  y)   32x  48y  1, 62a  (3)  0,675   x  0, 05  Giải hệ (1), (2), (3):  y  0,175  256 a  17  256 BTNT C  n CO2  0, 04.a  0, 08  0, 04  0, 08  0,522  n BaCO3  0,522  m BaCO3  102,9 gam 17 Câu Hỗn hợp X gồm etilen, propilen, axetilen, but-1-en, but-1-in tổng khối lượng anken tổng khối lượng ankin Cho m gam hỗn hợp X qua dung dịch AgNO3 nước amoniac dư thu 67,41 gam kết tủa Đốt m gam hỗn hợp X cần 69,664 lít O2 (đktc) Phần trăm khối lượng axetilen hỗn hợp X A 11,48% B 12,15% C 14,21% D 13,24% C H C H   AgNO3 / NH3 C2 Ag  67, 41gam      CAg  C  CH  CH   m gam X C2 H 3,11mol  CH  CH  CH  CH  69,664(L)O2     CH  C  CH  CH manken  mankin Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 C2 H  2CH      CH C3H  3CH CH  CH  CH  CH3  4CH  CH x mol    C2 H y mol Tách hỗn hợp X C2 H CH  C  CH  CH  CH  C  CH  CH3 z mol     Theo đề: manken  mankin  14x  26y  54z  14x  26y  54z  (1) Khi tác dụng AgNO3/NH3 C2 Ag y mol  240y  161z  67, 41 (2) BTNT C:  CAg  C  CH  CH3 z mol Khi đốt cháy X: BTNT C: n CO2  n C X  n CO2  x  2y  4z 2x  2y  6z  x  y  3z  3,11.2  2.(x  2y  4z)  (x  y  3z)  3x  5y  11z  6, 22 (3) BTNT H: 2n H2O  n H X  n H2O  BTNT O: 2n O2  2n CO2  n H2O  x  1, 07 0,14.26  Giải hệ (1), (2), (3):  y  0,14  %mC2H2  100  12,15% 1, 07.14  0,14.26  0, 21.54 z  0, 21  Câu Hỗn hợp X gồm axetilen, propilen, etilen hiđro số mol axetilen gấp lần số mol hiđro Đốt m gam hỗn hợp X thu 35,64 gam CO2 a mol H2O Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch AgNO3 nước amoniac dư thu 2,576m gam kết tủa Giá trị a A 0,68 B 0,75 C 0,73 D 0,64 0,81mol C H     O2     35, 64 gam CO2  C3 H m gam X    a mol H O  C H   AgNO3 / NH3  2,576 m gam    H n C2H2 3n H2 C H C2 H 3x mol  C3 H   Tách hỗn hợp X   H x mol   CH  C H   CH y mol H  Khi đốt cháy X: BTNT C: 2n C2 H2  n CH2  n CO2  2.3x  y  0,81  6x  y  0,81 (1) Khi tác dụng AgNO3/NH3  n C2 H2  n C2 Ag2  n C2 Ag2  3x  240.3x  2,576m (2) Theo đề: 26.3x  2x  14y  m  80x  14y  m (3) Lấy (3) thay vào (2): 240.3x  2,576(80x  14y)  513,92x  36,064y  (4) Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 C2 H 0,12 mol  x  0, 04  BTNT H Giải hệ (1), (4):   H 0, 04 mol   n H2O  0,12  0, 04  0,57  0, 73 y  0,57  CH 0,57 mol  Câu Hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 H2 Đốt m gam hỗn hợp X sau hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch Ca(OH)2 giảm 24,96 gam Cho m gam hỗn hợp X qua Ni đun nóng sau phản ứng kết thúc thu hỗn hợp Y làm màu tối đa 19,2 gam brom Mặt khác 23,184 lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng tối đa với 72 gam brom (trong nước) Giá trị m A 12,55 B 10,66 C 11,23 D 9,88   O2 CO  Ca (OH)2 CH    mdung dịch giảm =25,1 gam   H O  m gam X C3H   0,12 mol  H 19.2gam Br2 Ni, t     Y   CH 0,45 mol   72gam Br2 23, 296 (L) X C3H  H 1,04mol  -Xét cho 23,296 (L) X dung dịch Br2 CH x mol  x  y  1, 04  0, 45  x  y  0,59 (1) Theo đề: n C3H6  n Br2  0, 45 mol   H y mol -Xét đốt cháy m gam X CH kx BTNTC   n CO2  kx  0, 45k.3  k(x  1,35)  n CaCO3  C3H 0, 45k   BTNT H2  n H2O  2kx  3.0, 45k  ky  k(2x  1,35  y) H ky    Theo đề: mdung dịch giảm  m CaCO   m CO  m H O 2  25,1  100k(x  1,35)  44k.(x  1,35) 18k(x 1,35  y)  38kx  51,3k 18ky  24,96  k(38x  51,3 18y)  25,1 (2) -Xét đem m gam X qua Ni nH ky Vì Y làm màu Br2  H tham gia hết  n C3H6 thamgia   2 Ta có: n C3H6 Y  n Br2  0,12  n C3H6 X  n C3H6 Y  n C3H6 thamgia  0, 45k  0,12  Từ (2), (3): ky  k(0, 45  0,5 y)  0,12 (3) k(38x  51,3  18y) 25,1 1039   38x  y  42,825(4) k(0, 45  0,5 y) 0,12 12  x  0,17  thay vào (3)  k  0,5 Giải hệ (1), (4):   y  0, 42  mX  0,5.(0,17.16  0, 42.2  0, 45.42)  11, 23gam Câu 10 Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon mạch hở số mol Đốt m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 7,317m gam kết tủa khối lượng dung dịch Ca(OH)2 giảm 44,28 gam Cho 0,72 mol hỗn hợp X tác dụng hết với nước brom dư thấy 172,8 gam brom tham gia phản ứng Giá trị V A 34,048 B 34,272 C 34,496 D 33,824 Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng Biên soạn - Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 7,317m gam  CaCO3 CO  V (L) O2  Ca (OH)2     m gam X 2 hydrocacbon  mdung dịch giảm =44,28 gam H O 1,08 mol 172,8gam Br2  0, 72 mol X  Xét cho 0,72 mol X tác dụng dung dịch Br2 n Br 1, 08  1,5  CTTQ : C n H 2n  21,5.2  Cn H 2n 1 0, 72 mol Ta có: n lk    n X 0, 72 Xét đốt cháy m gam X C n H 2n 1 0, 72k mol 7,317m  0, 07317m (1) 100 m  0, 07317m  n  n  14n  BTNT C: n CO2  n CaCO3  n CO2  BTNT C: n CO2  n C hydrocacbon n hydrocacbon BTNT C   n CO2  0, 72k.3  2,16k (2)   C3H5 0, 72k mol   0, 72k.5 BTNT H  1,8k mol   n H2O   Từ (1), (2): 0,07317m  2,16k  7,317m  216k Theo đề: mdung dịch giảm  m CaCO3  (m CO2  m H 2O )  44, 28  7,317 m  44.2,16k  18.1,8k  k  0,5  216k CO 1, 08mol BTNT O 1, 08.2  0,9    2n O2  2n CO2  n H2O  n O2   1,53mol  VO2  34, 272(L) H 2O 0,9 mol Truy cập trang facebook :Học Hố Thơng Minh để tải thêm tài liệu giảng ... Hotline:01649473412 ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ Thuyết cấu tạo hóa học Trong HCHC, C hóa trị (IV) Nguyên tử C liên kết tạo mạch cacbon (mạch hở khơng nhánh, có nhánh, vòng) 2.Các nguyên tố liên kết với theo hóa trị... Th.s Hồ Minh Tùng- Hotline:01649473412 HẼ THỐNG LÝ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ DẠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Câu Thành phần nguyên tố hợp chất hữu A thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau... Minh Tùng- Hotline:01649473412 CHEMMAP CHO BÀI TOÁN ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ Bài toán mở đầu cho Hữu chủ yếu tập trung vào việc lập CTPT hợp chất hữu   n C : n N : n O : n N  m m m m  x : y : z
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ HÓA 11, ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ HÓA 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay